BTK_02
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Kulturális antropológia (Cultural Anthropology)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Kulturális antropológia (Cultural Anthropology)
Képzési terület
Társadalomtudomány
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Kulturális antropológia alapszakos szakelőadó

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan gyakorlati társadalomtudományi tudással rendelkező kulturális antropológia alapszakos szakelőadók képzése, akik képesek felismerni a kulturális-társadalmi élethelyzeteket jellemző főbb problémákat, változási folyamatokat, konfliktusokat, és rendelkeznek olyan antropológiai kutatástechnikai eszköztárral, amelynek birtokában hatékony módon képesek az összefüggések megértésére, elemzésére és megoldási javaslatok kezdeményezésében való részvételre, illetve a végrehajtásban való közreműködésre. A megszerzett tudásukat és kompetenciáikat egyaránt képesek a hazai állami, önkormányzati, civil-nonprofit és piaci-vállalkozói területen felhasználni és a gyakorlatban szakmai irányítás alatt is alkalmazni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Cultural Anthropologist.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet legfontosabb elemeit, érti azokat az összefüggéseket, amelyek a társadalom kulturális antropológiai értelmezéseihez az általános alapokat képezik.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a kulturális antropológia és fontosabb – vizuális és alkalmazott antropológia – szakterületei történetéről, elméleteiről, módszereiről, az általános közgondolkodásnál mélyebb ismeretekkel bír a globalizáció korában a kulturális és társadalmi folyamatok különböző területeinek problémáiról, szabályszerűségeiről és recens sajátosságairól.
 • Ismeri és érti a kulturális antropológia által vizsgált kortárs társadalmak, kultúrák működésével kapcsolatos alapfogalmakat, alapelveket és ezek összefüggéseit.
 • Speciális ismeretekkel rendelkezik a kortárs kultúrák hasonlóságairól és különbségeiről, szerkezeti viszonyairól, valamint az azokat értelmező elméletekről és fogalmakról.
 • Ismeri és érti a kulturális antropológia által vizsgált társadalmi jelenségek működési mechanizmusait, az ezeket meghatározó, illetve befolyásoló társadalmi, strukturális, gazdasági és politikai folyamatok legfontosabb tényezőit.
 • A gyakorlati elemzés szintjén átlátja az antropológiai kutatás folyamatát, alkalmas minőségi és mennyiségi adatok önálló antropológiai terepmunka során szerzett gyűjtésére, bemutatására, értékelésére, értelmezésére és a kulturális antropológiai gyakorlat révén szerzett – a kultúrát saját feltételei szerint belülről megértő – tapasztalatait a társtudományok és az érdeklődő közvélemény felé hitelesen, vizuális eszközökkel is, közvetíteni.
 • Ismeri az antropológiai tudás gyakorlati alkalmazásának alapelveit, szakmaspecifikus praxisát és etikai vonatkozásait.
 • Mindennapi szakmai szóhasználatában biztosan, beépült ismeretként használja az antropológia szaknyelvi terminológiáját.
 • Ismeri szakmai tudása folyamatos fejlesztésének és az újabb elméleti és módszertani ismeretek befogadásának mechanizmusait és technikák.
 • Rendelkezik azon idegen nyelvismerettel, amely szükséges lehet számára a kommunikációhoz akár a terepen, akár a szakmai anyagok megértéséhez.
Képességei
 • Képes a kulturális és társadalmi hatású, globális, lokális és regionális folyamatok által keletkezett különböző főbb problémák feltárására, értelmezésére, valamint a döntéseket elősegítő véleményalkotás előkészítésére és a megvalósításban való részvételre.
 • Képes a kortárs kultúrákra és társadalmakra vonatkozó információkat értően elemezve a szakmai és nem szakmai közönség számára közvetíteni.
 • Képes az alapfokú elméleti felkészültségére építve önálló antropológiai terepmunkája során minőségi és mennyiségi adatok gyűjtésére, értékelésére, és ezek alapján a szűkebb szakterületén olyan következtetésekre jutni, amelyek segítik más tudományterületek szakembereinek hatékony munkáját.
 • Képes munkájához felhasználni a kulturális antropológia hazai és nemzetközi szakmai forrásait úgy, ahogy a feltárt tények elemzéséhez, az eredményekből kibontható összefüggések feltárásához és következtetések megfogalmazásához, az adott témában való gyakorlati alkalmazásához az szükséges.
 • Képes szakmai és esztétikai igényességgel vizuális látványrögzítést végezni, szakmai irányítás mellett megszerkeszteni és azt bemutatni.
 • Képes a kortárs társadalmak szociokulturális jelenségeinek, változási tendenciáinak, konfliktusainak értő elemzésére, és irányítás mellett kutatási projektekben való részvételre.
 • Átlátja szakmája főbb aktuális problémáit, a különböző nézőpontok közötti főbb relációkat és törekszik a felmerülő dilemmák gyakorlati megoldására.
 • Képes kapcsolatteremtésre eltérő érdekű csoportok, egyének között, és kellő együttműködési képességgel rendelkezik a különböző kommunikációs színtereken szükséges szakmai feladatok ellátásához.
 • Képes a kulturális antropológia szakterületének hagyományos és elektronikus szakirodalmi forrásaiban, illetve más társadalomtudományi adatbázisokban való eligazodásra, amely tevékenysége során hatékonyan és átfogó jelleggel alkalmazza az információs technológia eszközeit.
 • Képes állami, önkormányzati, civil-nonprofit, piaci-vállalkozói szervezetekben felmerülő problémák, konfliktusok megoldásához szükséges javaslatok kidolgozásában, a gyakorlatban, a végrehajtásában szakmai irányítás mellett közreműködni.
 • Képes hatékony közreműködőként részt venni azon komplex fejlesztési programokban, amelyek a társadalmi felzárkózást, az esélyegyenlőséget és a tudatos állampolgárságra ébresztést célozzák.
Attitűdje
 • Következetesen vállalja a kritikus társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségét, amelyet hitelesen képvisel szűkebb és tágabb környezetében.
 • Tudatosan vállalja a kulturális, vallási, kisebbségi és a társadalmi sokszínűséggel kapcsolatos európai értékelveket.
 • A társadalmi és kulturális „másság” eseteit – a semleges pozícióból következő általános elvárásoknak megfelelően – toleránsan és empatikusan kezeli.
 • Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a jogállamiság és a demokratikus európai értékközösség mellett, keresi a lokális, regionális és globális társadalmi problémák, feszültségek megoldásának mikéntjét.
 • Érzékeny és nyitott a társadalmi problémákra, szemléletét áthatja a hátrányos helyzetűekkel és kiszolgáltatottakkal szembeni szolidaritás.
 • Fogékony az előítéletek ellen küzdő szemléleti alapok adaptálására, fellép a társadalmi diszkriminációval szemben és aktív módon járul hozzá az előítéletekhez köthető konfliktusok enyhítéséhez.
 • Nyitott a kulturális antropológia elméleti, gyakorlati és módszertani újításaira.
 • Hajlandó önképzése során a kulturális antropológia területén megszerzett jártasságának új ismeretekkel való bővítésétre és nyitott a szakmai továbbképzésre.
 • Szakmai elkötelezettségéből következően megfelelő együttműködési készséggel rendelkezik, munkáját áthatja a kezdeményező készség, az érzékenység és a segítő hozzáállás.
Autonómiája és felelőssége
 • Szűkebb szakmai területén, személyes felelősségi körében önálló, kezdeményező szerepet vállal az általa elfogadott társadalomfelfogás érvényesítésében. Következetesen képviseli a társadalmi egyenlőség, esélyegyenlőség és a demokratikus értékrend elveit.
 • Munkáját a szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggel szervezi és törekszik a kulturális antropológia nemzetközileg meghatározott etikai normáinak betartására. Felelősen képviseli szervezeti egységét és szakmai csoportját, tudatában van szakmai eszközkészlete és saját ismeretei korlátainak és tevékenységének etikai következményeivel egyaránt.
 • Szakmai elhivatottságából következően érdekérvényesítő képessége a szervezeten belüli és azon kívüli együttműködési formákban is erős.
 • Munkavégzése során önállóan és felelősen hozza meg döntéseit, legjobb tudása szerint jár el az általa képviseltek érdekeinek megvédésében.
 • Tevékenységének részeként reflektál saját személyiségére, valamint társadalmi és kulturális beágyazottságára.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • FNYF/284-10/2019.
Dr. R.Nagy József
intézeti tanszékvezető

Szakkal kapcsolatos kérdések

C/1
épület, III., 311.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

Kapcsolódó társadalomtudományi diszciplínák alapjai:
18-54 kredit;

Antropológiatörténet és -elmélet alapjai, kutatásmódszertan:
18-48 kredit;

Népek és kultúrák Európában
20-36 kredit:

 • antropológiai ismeretek Európa népeiről és kisebbségeiről;
 • a roma kultúra antropológiája;
 • együttélési modellek Közép-Kelet-Európában;
 • ehhez kapcsolódóan az etnikai identitás, társadalmi mobilitás, multikulturális és interkulturális kommunikáció témakörei

A modern társadalmak antropológiája
20-36 kredit:

 • kulturális különbségek és változások a magyar társadalomban,
 • a társadalmi nemek antropológiája,
 • globalizáció és regionalizmus,
 • a nemzeti kultúra antropológiája, továbbá a társadalmi krízishelyzetek,
 • szubkultúrák és deviancia,
 • perifériális társadalmi csoportok antropológiája

Az alkalmazott antropológia elmélete, története, módszertana, színterei és gyakorlata, továbbá szakmai gyakorlat:
30-62-kredit.

Szakképzési modul

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott hat hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2623 Antropológus, néprajzkutató
 • 2714 Kulturális szervező
 • 2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
 • 1131 Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője
 • 2713 Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Dr. Dobák Judit
egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír