BTK_02
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Nemzetközi tanulmányok (International Relations)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Nemzetközi tanulmányok
Képzési terület
Társadalomtudomány
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Nemzetközi kapcsolatok szakértő

Áttekintés

A képzés célja

A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Szakirányok (differenciált szakmai ismeretek):

 • Amerika
 • Kína és Kelet-Ázsia

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan elfogadott tendenciái, jellemzői, adatai körében.
 • Összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és regionális, politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket.
 • Tisztában van a társadalomtudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel.
 • Ismeri a szak egyes területeinek alapvető szakkifejezéseit, fogalomkészletének minden fontosabb elemét, érti az összefüggéseket.
 • Ismeri a nemzetközi kapcsolattartás formáit, eszközeit és technikáit.
 • Ismeri az Európai Unió intézményrendszerének működését, hatásköreit, szakpolitikáit.
Képességei
 • Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.
 • Legalább két idegen nyelven képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel a szakterminológiára.
 • Képes a nemzetközi összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változások követésére, megértésére, feldolgozására, mindezek hatékony és eredményes megosztására, és a gyakorlatban történő alkalmazására.
 • Képes legalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a nemzetközi kapcsolatok jelenségeit értelmezni.
 • Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel, látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat.
 • Képes önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmai közönség előtti bemutatására szóban és írásban.
 • Képes és alkalmas a kis és közepes vállalkozásokban a nemzetközi együttműködésekben való megjelenés elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a multinacionális és nagyvállalati szektorban nemzetközi együttműködésekből származó feladatok ellátására.
 • Képes az EU által támogatott projektek tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
 • Képes a nemzetközi, európai és regionális együttműködésekben megjelenő feladatok ellátására a magánszférában, a nem kormányzati szerveknél, az önkormányzatoknál és a kormányzati szerveknél, valamint az állami intézményekben.
Attitűdje
 • Érti és elfogadja, hogy a gazdasági, politikai és kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak.
 • Képviseli a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét.
 • Igénye van az európai nemzeti kultúrák befogadására és az Európán kívüli kultúrák megismerésére.
 • Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét.
 • Törekszik politológiai, jogi, társadalomtudományi, nemzetközi gazdasági, történeti tudásának folyamatos fejlesztésére.
 • Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására.
 • Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben.
 • Szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre törekszik.
 • Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.
Autonómiája és felelőssége
 • Felelősséget vállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek.
 • A szakterületén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
 • Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
 • Hatékonyan együttműködik a szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai és tudományos közösségekkel.
 • A szakmai kérdések megválaszolása, a problémák megoldása önállóan vagy másokkal való kooperációban történik a felelősség egyéni vállalásával, és a szakma etikai normáinak betartásával.
 • Önálló, konstruktív és erős érdekérvényesítő az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban.
 • Adott munkahely szakmai elvárásainak megfelelően összetett feladatokat is elvégez.
 • Ismeri szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
 • Feladatokhoz kapcsolódóan folyamatosan fejleszti szövegalkotási készségét.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • FNYF/784-9/2019.
Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga
PhD, intézetigazgató, Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/5
épület, II., 215.
Dr. habil. Udvarvölgyi Zsolt András
PhD, főiskolai tanár

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/5
épület, II., 219.
Graholy Éva
adminisztrátor

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/5
épület, II., 215.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

A diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték:
10 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
10 kredit

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

Általános társadalomtudományi ismeretek és kompetenciák
20-60 kredit:

 • közgazdaságtan,
 • jogi alapismeretek,
 • filozófia,
 • politológia,
 • szociológia,
 • történelem (modern magyar és egyetemes történelem),
 • informatika

Módszertani és készségfejlesztő ismeretek
20-30 kredit:

 • statisztika
 • társadalomstatisztika
 • kvalitatív, kvantitatív módszertan
 • szaknyelvi gyakorlatok

A nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai ismeretek 50-100 kredit a szakdolgozat kreditértékével együtt az alábbiak szerint:

Nemzetközi kapcsolatok története
5-40 kredit:

 • nemzetközi kapcsolatok története 1815-1989-ig,
 • magyar külpolitika története,
 • diplomáciatörténet,
 • nemzetközi kapcsolatok az új világrendben (1989-től)

Nemzetközi politika elmélete és gyakorlata
5-40 kredit:

 • a nemzetközi politikaelmélet főbb iskolái, elméletei,
 • a diplomácia elmélete és gyakorlata

Nemzetközi jog
5-40 kredit:

 • nemzetközi közjog,
 • nemzetközi magánjog,
 • nemzetközi szerződések,
 • nemzetközi intézmények és szervezetek

Nemzetközi gazdaságtan

 • nemzetközi gazdaságtan, külgazdaságpolitika, nemzetközi pénzügyek, világgazdaságtan, nemzetközi vállalatok gazdaságtana

Regionális-civilizációs tanulmányok
5-40 kredit:

 • civilizációtörténet, európai civilizáció története, regionális tanulmányok

Európai Unió
5-40 kredit:

 • az Európai Unió fejlődéstörténete,
 • az EU intézményrendszere és döntéshozatala,
 • az EU joga,
 • az EU hatáskörei, szakpolitikái,
 • Magyarország az Európai Unióban,
 • európai uniós pályázatok készítése és projektek menedzsmentje

A nemzetközi kapcsolatok gyakorlata
5-40 kredit:

 • nemzetközi kapcsolattartás technikái,
 • nemzetközi rendezvények,
 • diplomáciai protokoll,
 • tárgyalási technikák

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A szakmaspecifikus ismeretek a képzés egészén belül 30-35 kredit. Differenciált szakmai ismeretek köre: választható 1. vagy/és 2.

 • Amerika ismeretkör
 • Kína és Kelet-Ázsia ismeretkör
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legalább négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.
Tájékoztató a szakmai gyakorlat teljesítéséről.

Ugyanitt letölthető a jelentkezési lap a szakmai gyakorlatra, ill. az igazoló lap az elvégzett gyakorlatról.

Idegennyelvi követelmények

Egy élő idegennyelvből államilag elismert általános középfokú B2-es komplex nyelvvizsga.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A bölcsészek elhelyezkedési lehetőségeiről, esélyeiről egy újabban készült felmérésből kitűnik, hogy a bölcsész végzettségűek számos területen, rugalmasan elhelyezkedhetnek: a hagyományos pedagógusi és kutatói munkakörökön, valamint a képzettséghez közvetlenül kapcsolódó munkahelyeken túl elsősorban a közigazgatásban, az uniós intézményrendszerekben és a versenyszféra nyelvtudást és kommunikációs, illetve elemzési készséget igénylő részeiben, a médiában, az állami, önkormányzati és civil kulturális intézményekben, a projektmenedzsmentben. Jellemző foglalkozások: pedagógus, újságíró, olvasószerkesztő, sajtókapcsolati munkatárs, asszisztens, kereskedelmi koordinátor, hivatali ügyintéző, oktatási vagy kutatóintézmény munkatársa.

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír