ETK
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Orvosi diagnosztikai analitika – radiográfia (Medical Diagnostic Analysis)

Egészségtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Orvosi diagnosztikai analitika – radiográfia
Képzési terület
Orvos- és egészségtudományi
Képzési ág
Egészségtudományi
Képzés időtartama
8 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Orvosi diagnosztikai analitikus
Tanrend
Nappali, levelező

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja orvosi diagnosztikai analitikusok képzése, akik képesek önálló képalkotó diagnosztikai tevékenység végzésére, szervezésére, diagnosztikai részlegek munkájának irányítására, jártasak az adatfeldolgozás korszerű módszereiben, valamint rendelkeznek modern gazdasági ismeretekkel. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a korszerű műszer- és méréstechnika, az informatika és számítástechnika és azok képalkotó diagnosztikai alkalmazásának területein. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Specializáció

 • Radiográfia

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Részletesen ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését a molekuláris-, sejt-, és szervrendszerek, és a szervek szintjén, ismeri azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát.
 • Részletesen ismeri a betegségek jellegzetes makro-mikroszkópos, strukturális elváltozásait.
 • Ismeri a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás módszerek működésének fizikai, kémiai alapjait.
 • Ismeri az ionizáló sugárzások lehetséges biológiai hatásait és következményeit, az ionizáló sugárzások méréstechnikai lehetőségeit, eszközeit, a sugárvédelemben használatos dózisfogalmakat, a sugárveszélyes tevékenységek végzésének személyi, szervezeti és tárgyi feltételeit, az egészségügy személyi sugárterhelés-ellenőrzésének módjait, a személyzet, a páciensek sugárvédelmének követelményrendszerét, a sugárforrások elleni védelem alapelveit, az ionizáló sugárzásokra vonatkozó aktuális, alapvető sugárvédelmi jogszabályokat, ajánlásokat.
 • Ismeri a sugárterápiás módszerek sugárbiológiai alapjait.
 • Ismeri a képalkotó diagnosztika és sugárterápia egyes területein adott műveletek és vizsgálatok elvégzésének módszereit, a protokollok előírásait.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző szervek és szervrendszerek leggyakoribb megbetegedéseinek kialakulásáért felelős kóros élettani és biokémiai folyamatokról.
 • Ismeri az ezek képalkotó diagnosztikájában használható legfontosabb módszereket.
 • Ismeri a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás műszereket és azok biztonságos üzemeltetését.
 • Ismeri a képalkotó diagnosztikai adminisztrációs rendszerek (HIS, RIS) felépítését, működését, alkalmazását.
 • Ismeri a képi információk kezelésének elveit (DICOM rendszerek, képformátumok).
 • Ismeri a teleradiológia működését, alkalmazásának lehetőségeit.
 • Ismeri a képalkotó berendezésekkel nyert képi információk jelentését, felismeri a kóros állapotokat. Ismeri a képalkotó berendezésekkel nyert információk képi feldolgozásának, értékelésének és archiválásának módszereit.
 • Ismeri a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok finanszírozási, elszámolási, dokumentációs szabályait.
 • Ismeri a képalkotó és sugárterápiás berendezések működtetésével kapcsolatos eljárásokat és jogszabályokat, azok betartásának, betartatásának szabályait.
 • Ismeri a képalkotó diagnosztikában és a sugárterápiában a minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségfejlesztés alapelveit, a minőségügyi folyamatleírásokat. Ismeri a minőségügyi dokumentáció szabályait.
Képességei
 • Képes az egészséget károsító tényezőket felismerni, az élettani és kóros működések egymástól való elkülönítésére, kompetencia szintjének megfelelő lépéseket vagy javaslatot tenni a megoldásra.
 • Képes komplex adatfelvitelre, adatkezelésre, betegadminisztrációra a kórházi és radiológiai informatikai rendszerekben.
 • Képes pontos, közérthető tájékoztatást adni az ionizáló sugárzás természetéről, biológiai hatásmechanizmusáról, esetleges kockázatairól, szövődményeiről pozitív és negatív hatásait illetően.
 • Képes a betegek felkészítésére a képalkotó diagnosztikai, intervenciós és sugárterápiás eljárásokra.
 • Képes a képalkotó diagnosztika és sugárterápia egyes területein adott műveletek és vizsgálatok önálló elvégzésére.
 • Képes a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás műszerek biztonságos üzemeltetésére.
 • Képes a képalkotó berendezésekkel nyert információk képi feldolgozására, értékelésére és archiválására, a leletezés magas szintű előkészítésére.
 • Képes a képalkotó és sugárterápiás berendezések működtetésével kapcsolatos eljárások és jogszabályok betartására.
 • Képes a vizsgálat, valamint a terápiás beavatkozások alatt a beteg megfigyelésére, a kóros állapot észlelésére.
 • Képes a terápiás vizsgálatokban való közreműködésre.
 • Képes a radiológiai ellátásból, sugárterápiás kezelésből származó esetleges egészségkárosító hatások, illetve műszaki-technikai hibák felismerésére és ezek elhárításában való közreműködésre.
 • Képes az aktuális sugárvédelemmel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelő radiográfusi munkavégzésre.
 • Képes munkavégzése során az ő és kollégái munkavégzéséből, vagy a beteg viselkedéséből adódóan esetlegesen előforduló sugárveszély-helyzetek felismerésére és azok elhárításának megkezdésére.
 • Megbízhatóan használni tudja a rendszeresített hatósági dozimetriai eszközöket.
 • Képes adott munkahely munkafolyamatainak szervezésére.
 • Képes képalkotó diagnosztikai vizsgálatok és sugárterápiás beavatkozások önálló kivitelezésére a szakmai gyakorlatok témaköreinek megfelelő szakterületeken, a kapott eredmények kivitelezés megfelelőségének szempontjából történő önálló értékelésére. A hibás vizsgálatok felismerésére és a probléma megoldására.
 • Képes a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok és sugárterápiás beavatkozások minőségi kontrolljára: minőségi kontroll vizsgálatok kivitelezésére, a kontroll eredmények értelmezésére, nem megfelelőség esetén korrekciós intézkedések meghozatalára.
 • Képes a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás berendezések karbantartására, üzemeltetésére, vizsgálatára, sugárterápiás beavatkozásra kész állapotban tartására.
 • Képes felismerni a hibás működést, képes a hibaüzenetek értelmezésére.
Attitűdje
 • Jó szervezési képességekkel rendelkezik.
 • Költségszemléletű gondolkodás jellemzi.
 • Elkötelezett a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás munkakörnyezet optimális körülményeinek biztosítása iránt.
Autonómiája és felelőssége
 • Önállóan végez diagnosztikai és sugárterápiás adminisztrációs feladatokat.
 • Protokollok szerint (illetve egyedi utasítások alapján) önállóan végez betegelőkészítést diagnosztikai és sugárterápiás beavatkozásokhoz.
 • Protokollok alapján önállóan végez képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat.
 • A leletezést és a terápiás beavatkozások tervezését kiszolgáló képfeldolgozó tevékenységet önállóan végez.
 • Önállóan végez besugárzás tervezést előkészítő tevékenységet (képregisztráció, képfúzió, kontúrozás).
 • Önállóan (felügyelet mellett) végez sugárterápiás kezeléseket.
 • Önállóan végez képverifikációs eljárásokat (de azok kiértékelése felügyelettel történik).
 • Felügyelet mellett részt vesz dozimetriai mérések elvégzésében.
 • Önállóan felügyeli a diagnosztikai gépparkot és annak környezetét, felelős állagának megóvásáért.
 • Irányítja a veszélyes hulladékok kezelését.
 • Önállóan végzi a módszerek minőségi ellenőrzését, felismeri és feltárja az eltérések okát és részt vesz azok elhárításában.
 • Betartja a minőségügyi folyamatleírások előírásait és észleli az azoktól való eltéréseket.
 • Részt vesz az orvos- és egészségtudomány terén tudományos tevékenység megtervezésében, annak eredményeit képes önállóan dokumentálni és részt vesz az eredmények értékelésében.
 • Önállóan tájékozódik a szakirodalomban.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: Orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak
 • A képzés kódja: BSZKOLK
 • A képzés besorolása: Orvos- és egészségtudományi képzési terület
 • Szakirány(ok): –
 • Specializáció(k): radiográfia
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): Orvosi diagnosztikai analitikus
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyén (Miskolc)
 • Képzési idő: 8 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 240 kredit
 • Nyilvántartásba vétel ideje: 2017-01-16
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2017/2018 tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A közös képzés keretében történő megvalósításra vonatkozó adatok:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükségeshatározat(ok) adatai:
 • Szakfelelős oktató neve, oktatási azonosítója: Lázár István László, 72487144245
Takács Eszter
intézeti ügyintéző, ME-ETK, Gyakorlati Módszertani és Diagnosztikai Intézet

Szakkal kapcsolatos kérdések

Stefánia
épület, 201.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték:
20 kredit

Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:
10 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
12 kredit

Szakképzési modul

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;
 • alkalmazott egészségtudományok 20-25 kredit;
 • ápolástudományok 2-4 kredit;
 • bölcsészettudományok 5-8 kredit;
 • társadalomtudományok 5-8 kredit;
 • természettudományok 20-25 kredit

A képzésben válaszható specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya. A specializáció kreditaránya további 120 kredit:

Radiográfia specializáció:

 • alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit,
 • elméleti és klinikai orvostudományok 10-15 kredit,
 • egészségtudományi-radiográfiai szakismeretek 90-100 kredit
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

A szakmai gyakorlat magában foglalja a radiográfia specializáción:

 • a hagyományos radiológia, az ultrahang, a komputer tomográfia, a mágneses rezonancia, a nukleáris medicina, a sugárterápia szakmai gyakorlatot.
Idegennyelvi követelmények

Az idegen nyelvi követelmény a felsőoktatási intézmény szakképzési programjában meghatározott egészségügyi latin kurzus teljesítése.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

240 kredit

Dr. Kiss-Tóth Emőke

dékán, Egészségtudományi Kar

dekan_etk

Kedves tanulni vágyó fiatalok! A középiskolai tanulmányok végeztével számos választható képzés, egyben életút áll Önök előtt. Döntsenek okosan, de bármelyik irányba veszik is útjukat, bármilyen pályát is választanak, a legfontosabb, hogy boldog, sikeres, elégedett emberek legyenek. Szerezzenek ehhez tudást, acélozzák, nemesítsék egyéniségüket, alakítsanak ki emberi kapcsolatokat, szerezzenek barátokat. A Miskolci Egyetemen Egészségtudományi Karának alapképzésein, mesterképzésein, szakirányú képzésein és felsőoktatási szakképzésén minderre megvan a lehetőségük!

Dr. Kiss-Tóth Emőke

etk_01
etk_02
etk_03
etk_04
etk_05
etk_06
etk_07
etk_08

Jövőkép

A radiográfia, mint orvosi képalkotó eljárás, a diagnosztikában és a betegségek vizsgálatában játszik fontos szerepet. A radiográfusoknak, mint minden egészségügyi szakembernek szükségük van a fejlődésre és az alkalmazkodásra az új technológiák és módszerek terén, így a jövőben számos változás várható a szakma terén, amelyek hatással lehetnek a radiográfusok munkájára és szerepére. A radiográfia területén további digitalizáció és informatikai fejlődés várható. A digitális képalkotó eszközök és rendszerek fejlődése lehetővé teszi a nagyobb felbontású és részletgazdagabb képek készítését, valamint azok könnyebb megosztását és tárolását. Az automatizáció és a mesterséges intelligencia (MI) bevezetése lehetővé teheti, hogy a radiográfusok hatékonyabban végezzék el a feladataikat. A MI segítségével a képértékelés és diagnózis gyorsabbá válhat, mivel az algoritmusok képesek lehetnek azonosítani bizonyos mintákat és eltéréseket a képeken. A 3D képalkotás és a virtuális valóság (VR) alkalmazása is terjeszkedhet a radiográfiában. Ez lehetővé teheti a radiográfusok számára, hogy részletesebben vizsgálják a betegségeket és jobban megértsék az anatómiai struktúrákat. A radiográfusoknak egyre inkább a betegközpontú ellátásra kell összpontosítaniuk. Ez magában foglalja a betegekkel való jobb kommunikációt, az információk megértését és az empátia kifejezését. Ezen változások azt jelentik, hogy a radiográfusoknak folyamatosan fejleszteniük kell szaktudásukat, megérteniük és alkalmazkodniuk kell az új technológiákhoz, valamint együtt kell működniük az egészségügyi csapat többi tagjával a betegellátás javítása érdekében.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 3323 Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője

A szakot meghirdető kar

Egészségtudományi Kar

A miskolci székhelyű egészségtudományi felsőoktatás több mint három évtizedes múltra tekint vissza. A jelenlegi képzés 2001-ben integrálódott a Miskolci Egyetem szervezeti rendszerébe, új fejezetet nyitva az Universitas kiteljesedésének folyamatában. Azóta az Egészségtudományi Kar az Egyetem többi karával együttműködve, a szinergiát erősítve, az interdiszciplináris határterületi kapcsolódás előnyeit hasznosítva az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tudásközpontként azonosítja magát, és képez diplomás szakembereket többek között a prevenció, a betegápolás a képalkotó diagnosztika, a rehabilitáció és az egészségturizmus területén 5 alapképzési, 4 mesterképzési, 1 felsőoktatási szakképzési és számos unikális másoddiplomás szak működtetésével. Küldetése régió megtartó erejének növelése a helyben képzett szakemberek regionális elhelyezkedésének elősegítése érdekében. Az oktatás színvonalát neves orvos-oktatók és az egészségtudományok, valamint az interdiszciplináris tudományterületek elismert szaktekintélyei garantálják a Miskolci Egyetem társkaraival, a kar oktató kórházával, a régió egészségügyi intézményeivel és szakmai szervezeteivel együttműködve, mindig igazodva a kor változó követelményeihez, a társadalmi igényekhez és a munkaerőpiaci elvárásokhoz. Az ETK hallgatói a Miskolci Egyetem campusán, kivételes infrastrukturális környezetben tanulhatnak és lehetnek részesei a többszáz éves hagyományokkal büszkélkedhető selmeci diákéletnek. Az egészségtudományi végzettség napjainkban piacképes, az egészségügyi diplomások iránt kifejezetten nagy a kereslet, emellett talán még fontosabb szempont, hogy az egészségügyi szakmák lélekemelő munkával járnak, hiszen mindegyik középpontjában a humánum áll. Az egészségtudományi képzés értékrendjét áthatja az emberek felé irányuló empatikus közelítés és holisztikus szemlélet, mely az embert testi-lelki és szociális mivoltának egységében látja. Ez az értékrend a Miskolci Egyetem selmeci hagyományaira épülő kari köszöntésben így jelenik meg:

“Egészséget a világnak!”

Dr. Lázár István László
főiskolai tanár

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír