GTK
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Pénzügy és számvitel (Finance and Accounting)

A Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett szak

A képzés megnevezése
Pénzügy és számvitel (Finance and Accounting)
Képzési terület
Gazdaságtudományok
Képzési ág
Üzleti
Képzés időtartama
6+1 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja pénzügyi és számviteli szakemberek képzése, akik korszerű, nemzetközi követelményeknek megfelelő közgazdasági műveltséggel, pénzügyi és számviteli alkalmazásokhoz elméleti ténybeli és módszertani ismeretekkel rendelkeznek, képesek az adatok valósághű előállítására, hasznosítására, a tudástőke, mint szervezeti vagyon gyarapítására, a pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére, fejlesztésére, stratégiai döntések meghozatalára, korszerű tervezési, gazdálkodási, elszámolási, kontrolling eljárások és módszerek alkalmazására, az intézményi feltételek formálására, nemzetközi, országos és regionális vállalkozások információs rendszerének áttekintésére, működtetésére, fejlesztési céljainak megvalósítását szolgáló helyzetfelmérésre és javaslattételre, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Szakirányok

Pénzügy

pénzügy szakirány célja továbbá vállalatok, költségvetési intézmények, pénzügyi szervezetek pénzügyi feladataihoz kapcsolódó ismeretek elmélyítése. A szakirányon végzettek ennek megfelelően többlet ismeretet szereznek a vállalati pénzügyi tervezés, a költségvetési intézmények gazdálkodása, bankismeret, befektetési és értékpapír-ismeretek témakörökben.

Számvitel

számvitel szakirány célja továbbá a számvitel különböző területeihez kapcsolódó speciális témakörök elmélyítéséhez nyújt kiegészítő ismereteket. A szakirány hallgatói kiemelten foglalkoznak a hitelintézeti számvitel, a nonprofit számvitel, a komplex elemzés, a konszolidálás alapjai és a nemzetközi számvitel témakörökkel.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információgyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projektvezetés szabályait és etikai normáit.
 • Ismeri a pénzügy és a számvitel alapfogalmait, a pénzügyi termékeket és piacokat, a számviteli információs rendszert, a beszámoló részeit, illetve az azt alátámasztó könyvelési folyamatokat.
 • Ismeri a pénzügyi és számviteli összefüggéseket, áttekintése van a legfontosabb elméleti megközelítésekről, elsajátította a pénzügyi és a számviteli gondolkodás alapjait.
 • Érti a vállalati gazdálkodás céljait, alapvető törvényszerűségeit.
 • Ismeri a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit.
 • Elsajátította a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát, az értékelés technikáit.
 • Ismeri a hazai és nemzetközi adózási, számviteli szabályokat, a vállalkozások működésének (alapítás, működés, átalakulás, megszüntetés) számviteli, pénzügyi megjelenítését.
 • Ismeri a pénzintézeti rendszer felépítését, az egyes pénzintézeti típusok sajátosságait, a hitelezési folyamatot, az értékpapír-piac működésének fontosabb elemeit.
 • Ismeri az államháztartás feladatait és felépítését, a költségvetési gazdálkodás alapvető törvényszerűségeit, a költségvetési finanszírozás alapelveit és lehetséges technikáit, valamint a magyar ellenőrzési és felügyeleti rendszert.
Képességei
 • Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet, irányít és ellenőriz. A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is.
 • Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 • Képes a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére.
 • Képes a pénzügyi és a számviteli nyilvántartási rendszerek használatára.
 • Számviteli beszámolókat, pénzügyi kimutatások készít és elemez.
 • Meg tudja határozni az adó-, illeték-, vám-, jövedék- és társadalombiztosítási kötelezettségeket, valamint el tudja készíteni az ezekhez kapcsolódó bevallásokat.
 • Számviteli politika, számviteli szabályzatok készítésére képes.
 • Gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonására képes.
 • Képes idegen nyelven kommunikálni.
 • Képes önállóan a szakirodalom feldolgozására.
Attitűdje
 • A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak tudásához, munkájához és magatartásához. Kész a hibák kijavítására, munkatársait is segíti ebben.
 • Nyitott az adott munkakör, munkaszervezet, vállalkozás tágabb gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére.
 • Törekszik mások véleményét, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a döntések során felelősen figyelembe venni.
Autonómiája és felelőssége
 • Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését. Az elemzésekért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Alkalmas önálló munkavégzésre (módszertan, technika kiválasztása; a munka szervezése, tervezése, irányítása; az adatok gyűjtése, rendszerezése, elemzése, értékelése; általános és szakmai fejlődése).
 • Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartásáért, tevékenysége következményeiért, javaslataiért, döntéseiért.
 • Munkáját a minőségi munkavégzés jellemzi.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: pénzügy és számvitel alapképzés
 • A képzés kódja: BSZKPSZ
 • A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
 • Szakirány(ok):
  pénzügy
  számvitel
 • Specializáció(k):
  pénzügy
  számvitel
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 7 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 180+30 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése FNYF/725-6/2018. számú határozat (2018. július 5.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2006/2007. tanév; 2018/2019. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  Egyetemi Tanács 10/2005. sz. határozata (2005. március 9.)
  MAB 2005/6/X/2/143. sz. határozat (2005. július 1.)
  oktatási miniszter 9.428-10/2005. sz. engedélye (2005. július 27.)
  ME 75/2018. számú szenátusi határozat (2018. április 26.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Pál Tibor, 72133870104
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
Dr. Szemán Judit
A/4
épület, II. em., 214.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek:
80-90 kredit

 • matematika
 • statisztika
 • informatika
 • mikro- és makroökonómia
 • nemzetközi gazdaságtan
 • pénzügytan
 • vállalati gazdaságtan
 • gazdasági jog
 • marketing
 • számvitel, menedzsment
 • üzleti kommunikáció
 • szaknyelv
 • környezetgazdaságtan
 • egyéb alapozó üzleti ismeretkörök

Társadalomtudományi alapismeretek:
10-20 kredit

 • EU
 • általános és gazdasági jogi ismeretek
 • gazdaságtörténet
 • szociológia
 • pszichológia
 • filozófia
Szakképzési modul

Pénzügyi és számviteli szakmai ismeretek:
70-90 kredit

 • pénzügyek
 • jog
 • pénzügyi számítások és pénzügyi piacok
 • adózási ismeretek
 • vállalatértékelés
 • pénzügyi számvitel
 • vezetői számvitel alapjai
 • elemzés-ellenőrzés módszertana
 • üzleti tervezés
 • a pénzügyi és számviteli informatika
 • sajátos számviteli esetek
 • elszámolására vonatkozó ismeretek
 • továbbá választható szakirányok, amelyek a szak törzsanyagához, a pénzügyi vagy számviteli szakágakhoz kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciálistudást biztosító ismeretek.
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat egy félév, minimum 12 hét összefüggő gyakorlat (30 kredit).

Idegennyelvi követelmények

A Gazdaságtudományi Kar a pénzügy és számvitel alapszakja esetében a kimeneti követelményt legkésőbb a 6. félév végén egy nyelvből középfokú, komplex, szakmai intézményi nyelvi vizsgában vagy felsőfokú általános komplex intézményi nyelvi vizsgában határozza meg.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

A pénzügy-számvitel alapszakon végzettek képesek lesznek a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére; önálló finanszírozási döntésekre, a mérlegbeszámoló elkészítésére; a vagyonra és üzleti működésre vonatkozó beszámolók önálló összeállítására, elemzésére. Továbbá számviteli politika, számviteli szabályzatok készítésére; gazdálkodási, likviditási és hatékonysági követelmények összehangolására.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2513 Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő
 • 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
 • 3612 Pénzintézeti ügyintéző
 • 3614 Számviteli ügyintéző
 • 4112 Általános irodai adminisztrátor
 • 4121 Könyvelő (analitikus)

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Dr. Pál Tibor
egyetemi tanár

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír