BTK_02
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Régészet (Archeology)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Régészet (Archeology)
Képzési terület
Bölcsészettudomány
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Régészet alapszakos bölcsész

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja régészet alapszakos bölcsészek képzése, akik a régészet általános ismeretanyagából és választott két szakterületből jó felkészültséggel rendelkeznek, képesek az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. Jártasak a magyar és idegen nyelvű szakirodalomban. Alkalmasak szakmai irányítás alatt régészeti terepi és egyéb örökségvédelmi feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Szakirányok

A régészet alapképzésben nem szakirányok hanem szakterületek kerültek elkülönítésre. Ezek közül a Miskolci Egyetemen az őskor, az archeometria és a roncsolásmentes régészet szakterületet lehet tanulni.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Tájékozott a régészet általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát. Tájékozott a régészet különböző természettudományos módszereiben, és ismeri azok felhasználási lehetőségeit.
 • Ismeri a régészeti felderítés és feltárás módszertanát.
 • Ismeri a régészeti muzeológia módszereit és feladatkörét.
 • Tájékozott legalább két régészeti szakterület speciális ismeretanyagában, ismeri annak legfontosabb problémaköreit, módszertanát, szakkifejezéseit és szakirodalmát. Történeti korok esetében ismeri az alapvető írásos forrásokat.
 • Ismeri a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit.
 • Általános tájékozottsággal rendelkezik néhány más tudományterület szakmai problémáiról.
Képességei
 • Képes az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.
 • Képes a szakirodalomból szerzett információk kritikus elemzésére és feldolgozására.
 • Képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására.
 • Képes mesterfokozatú régész irányításával régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és dokumentálására. –
 • Képes a feltárt és dokumentált régészeti források és lelőhelyek tudományos igényű feldolgozására és közlésére.
 • Képes megoldási javaslatokat adni a régészeti kutatás során felmerülő problémák értelmezésére, hatékonyan alkalmazza a tanulmányai során elsajátított problémamegoldó technikákat.
 • Képes felhasználni a régészet rokon tudományterületeinek eredményeit.
 • Képes idegen nyelven és az informatika eszközeivel is hatékonyan kommunikálni.
Attitűdje
 • Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak.
 • Céltudatos magatartással törekszik értékek feltárására és megtartására.
 • Hitelesen közvetíti a társadalom számára a régészet gondolkodásmódját és tudományos eredményeit.
 • Tudatosan képviseli szakmájának nyelvi és kommunikációs normáit.
 • Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét.
 • Törekszik a régészet rokon tudományterületeivel való együttműködésre.
 • Törekszik általános és szaknyelvi tudásának fejlesztésére.
 • Minőség- és felelősségtudattal rendelkezik, törekszik együttműködő, kommunikációs és problémamegoldó készségeinek fejlesztésére.
 • Törekszik szakmai hivatástudatának kialakítására és önképzésre.
 • Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.
Autonómiája és felelőssége
 • Felelősséget érez Magyarország és a világ kulturális örökségének megőrzéséért.
 • Hatékonyan együttműködik a régészet területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel.
 • Felelősséget vállal magyar és idegen nyelvű szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek.
 • Felelősséget vállal hivatása gyakorlása során a rábízott egyének és csoportok szakmai fejlődéséért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • FNYF/2029-3/2016. számú határozat
Pusztainé dr. Fischl Klára PhD
Egyetemi docens

szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

C/1
épület, II., 211.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A törzsanyag alapozó tárgyakból és a szakmai törzsanyagból épül fel.

A képzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek
26-42 kredit;

Általános alapozó ismeretek
16-32 kredit;

 • latin nyelv
 • filozófiatörténet
 • társadalmi ismeretek
 • kommunikáció
 • informatika
 • könyvtárismeret
 • történelemtudomány

Más tudományterületek ismeretei
10 kredit;

Régészeti szakmai ismeretek
100-150 kredit, amelyből szakmai alapozó és módszertani tárgyak (30-60 kredit):

 • bevezetés a régészet különböző területeibe
 • régészetmódszertan
 • a régészet természettudományos módszerei
 • a régészettel rokon területek ismeretei

Tereptan és terepmunka (évenként legalább két hét ásatási gyakorlat)
6-12 kredit;

Muzeológia
4-8 kredit.

Szakképzési modul

A magyar felsőoktatás új rendje szerint a régészet önálló BA alapszak a 2017-2018-as tanévtől. A BA diplomát adó képzés 6 félév időtartamú. A képzés során az általános alapozó ismeretek és a szakmai alapozó tárgyak teljesítése mellett a hallgatóknak két szakterületet kell választani, melyből mélyebb ismeretekre tesznek szert.

A Miskolci Egyetem az új képzési rendszerben három szakterületet indít:

 • őskori régészet
 • archeometria
 • roncsolásmentes régészet.

Az archeometria és a roncsolásmentes régészet kurzusspektruma egyetemünk műszaki karainak oktatóira és laboratóriumaira épül, ami egyedülálló lehetőséget nyújt a hallgatóknak műszerhasználat és egyéb analitikai módszerek elsajátítására a magyarországi régészeti képzésben.

Az alapozó és szakmai tárgyak mellett két szakterület választásával éri el a hallgató a 180 kreditet.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által kijelölt területen tanévenként legalább két hét ásatási gyakorlat.

Ezen kívül a szakmai törzsanyag részeként muzeológiai gyakorlat és terepbejárási gyakorlat is része a képzésnek.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

Az szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
 • 3717 Kulturális intézményi szaktechnikus
 • 2713 Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír