GTK
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Sportszervezés (Sports Management)

A Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett szak

A képzés megnevezése
Sportszervezés (Sports Management)
Képzési terület
Sporttudomány
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Sportszervező

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja sportszervező szakemberek képzése, akik képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport területén sportszervezetekben, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben, alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, megszerzésére és vezetésére. Alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport- és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Ismeri a testnevelés és a sportmozgalom célkitűzéseit, szervezeti- és kapcsolatrendszerét. Birtokában van a sporttudomány, a szervezés- és vezetéstudomány alapvető szakmai szókincsének, kifejezési és fogalmazási sajátosságainak anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
 • Ismeri az alapvető sporttudományi, sportgazdasági, vezetéselméleti, szervezéstudományi és projektmenedzsment módszereket, elméleteket és gyakorlatokat.
 • Ismeri az emberi erőforrások testkultúra területén történő alkalmazásához szükséges pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségeket.
 • A sportszervezetek működéséhez, működtetéséhez szükséges gazdasági, vezetéselméleti, és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkezik.
 • Rendelkezik a sporttudomány és a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, fejlődési jellegzetességeinek és összefüggéseinek ismeretével a releváns társadalmi, gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, a társadalmi, a gazdaság ágazati szerkezetére és komplex rendszerére vonatkozóan.
 • Tisztában van a sportszervezetek struktúrájával, működésével és kapcsolatrendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági viselkedés és döntések információs és motivációs tényezőivel.
Képességei
 • Sportszervezetben szervezői tevékenységet tervez, szervez, irányít és ellenőriz.
 • Képes az elsajátított gazdasági, szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására.
 • Sportszervezetet vagy szervezeti egységet vezet, működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik.
 • Az élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre, az életpálya-építésre vonatkozóan önálló tervet, pályaképet dolgoz ki.
 • A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan alkalmazza, következtetéseket fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz.
 • Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni.
Attitűdje
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretek és módszertan elsajátítására, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.
 • Elkötelezett a sportszervezetek hatékony és eredményes gazdasági működtetése iránt.
 • Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönzi.
 • Nyitott az adott munkakör, munkaszervezet, sportszervezet tágabb gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére.
 • Kötelességének tartja a szakterület szerint releváns, kapcsolódó más szakpolitikák, jogszabályok követését, alkalmazását, illetve betartását.
 • Elfogadja és elismeri az életpálya-tervezés fontosságát. Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is.
 • Törekszik mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a döntések során felelősen figyelembe venni.
 • Korszerű sportgazdasági szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó képességgel, valamint együttműködési és kommunikációs készséggel rendelkezik.
Autonómiája és felelőssége
 • Feladatait általános felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi.
 • Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartása terén.
 • Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi.
 • Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák tekintetében is.
 • Önállóan azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi és szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok

Nappali képzés

 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2022/2023. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 44/2022. számú szenátusi határozat (2022. március 17.)
  MAB 2022/6/VI/1/4. számú MAB határozat (2022. július 8.)

Levelező képzés

 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2022/2023. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 44/2022. számú szenátusi határozat (2022. március 17.)
  MAB 2022/6/VI/1/4. számú MAB határozat (2022. július 8.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Váczi Péter, 72487111478
Váczi Péter
egyetemi docens
A/4
épület, III. em., 309.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzetséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül szakdolgozat elkészítésével együtt:

 • sporttudomány
  90-110 kredit;
 • gazdaságtudomány
  30-50 kredit;
 • egészségtudomány
  10-20 kredit;
 • közismereti alapismeretek
  10-20 kredit.
Szakmai gyakorlat

A sportszervező szak szakmai gyakorlata a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, nappali tagozaton 320 óra, levelező tagozaton 200 óra melyet gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben, önkormányzatoknál lehet teljesíteni.

Idegennyelvi követelmények

Az oklevél megszerzéséhez nem szükséges államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezni.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

A sportszervező szakember munkája során közreműködik sportszervezetek, sportszövetségek szakmai feladatainak ellátásában, működésének biztosításában. Közreműködik a sporttevékenység fejlesztését szolgáló projektek előkészítésében, lebonyolításában. Edzőtáborokat, sportversenyeket és egyéb sportrendezvényeket szervez. A sportrendezvény tervezésében, szervezésében aktív szerepet vállal. Koordinálja a rendezvénnyel kapcsolatos marketingfeladatokat. Közreműködik a tevékenységével összefüggő jogi és igazgatási feladatok ellátásában (egyeztetések, programok, engedélyek, nyilvántartások, jelentések, költségvetés stb.). Ellátja a versenyek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat (szakmai egyeztetés, forgatókönyv elkészítése, egészségügyi szolgálat igénylése, közreműködők biztosítása és tevékenységük megszervezése) és az utómunkálatokat. Részt vesz az sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében. Sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1336 Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2717 Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
 • 2719 – Egyéb kulturális és sportfoglalkozású

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír