BTK_02
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Szabad bölcsészet (Liberal Arts)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Szabad bölcsészet (Liberal Arts)
Képzési terület
Bölcsészettudomány
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Alapszakos szabad bölcsész

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására. Cél továbbá a klasszikus és jelenkori humán kultúra alapjainak megismertetése és a kritikai érzékenység kialakítása az egyes szakirányok diszciplináris sajátosságainak eszközrendszerével. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Philologist.

Szakirányok

Etika
 • etikatörténet,
 • ágazati etikák,
 • alkalmazott etikák,
 • filozófiai antropológia,
 • ökológia,
 • politológia,
 • szabadon választható ismeretkörök.
Kommunikáció és médiatudomány
 • szabályozott társadalom: jogi, etikai, gazdasági, igazgatási és uniós ismeretek;
 • kommunikációs tréning,
 • beszéd- és írásművelés,
 • informatikai ismeretek,
 • a kommunikáció sajátos színterei,
 • a kommunikáció dinamikája,
 • a kommunikáció szabályozása,
 • kommunikációs zavarok,
 • medializált kommunikáció
 • médiaismeretek,
 • szabadon választható ismeretkörök.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Alapismeretekkel rendelkeznek: a filozófia, az esztétika, az etika, művészetek, a mozgókép, a vizuális kommunikáció, a nyelvészet és a vallási jelenségek mibenlétéről, történetéről és társadalmi szerepéről.
 • Rendelkeznek jó kommunikációs és problémamegoldó képességgel és kritikai szemlélettel. Sikerorientáltság, a minőség iránti elkötelezettség és a munkatársakkal való hatékony együttműködés jellemzi a végzetteket.
Képességei
 • Argumentumok azonosítására, átgondolására, valamint ezeknek élőszóban és írásban vázlatos vagy részletes bemutatására;
 • Több műfajban írásos és szóbeli prezentációra;
 • A nyilvános megszólalás, illetve megjelenítés alapvető szabályainak ismeretében hatékony kommunikációra;
 • A szövegfeldolgozás, a szövegelemzés és -értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás technikáinak alkalmazására;
 • Az informatikai ismeretek felhasználói szintű alkalmazására a szövegfeldolgozás, a szövegelemzés és -értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás terén;
 • Művelődési, művészeti és műemlékvédelmi intézményekben, kutatóintézetekben, az igazgatás területén, oktatási és ismeretterjesztési fórumokon, a tömegkommunikációban a kultúrakutatáshoz kapcsolódó feladatkörök ellátására.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • MAB 2005/8/III/2/176. sz. határozata.
 • A képzés kódja: BSZKSZB
Oláh Levente
szakkal kapcsolatos kérdések
C/1
épület, III., 311.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit

A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték:
10 kredit

A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték:
50 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
10 kredit

A szakdolgozathoz rendelt kreditérték:
4 kredit

A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték:
72 kredit

Alapozó ismeretek
25-35 kredit:

 • filozófiatörténet,
 • társadalmi ismeretek,
 • kommunikáció,
 • alapozó elméleti ismeretek;

Szakmai törzsanyag:
130-150 kredit, ebből:

Általános szakterületi ismeretek
85-95 kredit:

 • etikatörténet,
 • kultúrtörténet,
 • kulturális antropológiai ismeretek,
 • vallási néprajz,
 • számítógépes ismeretek;

Differenciált szakmai ismeretek
50 kredit:

Szabad bölcsész szakirány:

 • a szakmai törzsanyag általános szabad bölcsész szakterületének választható ismeretei;

Etika szakirány:

 • etikatörténet,
 • ágazati etikák,
 • alkalmazott etikák,
 • filozófiai antropológia,
 • ökológia,
 • politológia,
 • szabadon választható ismeretkörök;

Kommunikáció, médiatudomány szakirány:

 • szabályozott társadalom:
  jogi, etikai, gazdasági, igazgatási és uniós ismeretek;
 • kommunikációs tréning, beszéd- és írásművelés,
 • informatikai ismeretek, a kommunikáció sajátos színterei,
 • a kommunikáció dinamikája
 • a kommunikáció szabályozása,
 • kommunikációs zavarok,
 • medializált kommunikáció,
 • médiaismeretek,
 • szabadon választható ismeretkörök;

A második szak szakterületi ismeretei.

Szakmai gyakorlat

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

Az alapfokozat birtokában a szabad bölcsészet alapképzési szakon végzettek alkalmasak művelődési, művészeti és műemlékvédelmi intézményekben, kutatóintézetekben, az igazgatás területén, oktatási és ismeretterjesztési fórumokon, a tömegkommunikációban a kultúrakutatáshoz kapcsolódó feladatkörök ellátására.

Az szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
 • 2714 Kulturális szervező
 • 2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője
 • 2719 Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • 2721 Író (újságíró nélkül)
 • 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Dr. Nyírő Miklós
habilitált egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír