AJK
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás (Labour Relations and Social Security Administration)

Állam- és Jogtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás (Labour Relations and Social Security Administration)
Képzési terület
Jogi
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szakember

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja munkaügyi és társadalombiztosítási szakemberek képzése a munkaügy és a társadalombiztosítás területén, akik jogi és szakmai tudás, képességek, attitűdök, autonómia és felelősség birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek a hazai és nemzetközi munkaügyi kapcsolatok alakításában, társadalombiztosítási és egyéb szociális jogi ügyek intézésében. Megfelelő szakmai és vezetői felkészültséggel rendelkeznek, legjobb tudásuk szerint elkötelezetten szolgálják és képviselik a szakmai érdekeket. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Labour Relations and Social Security Expert

Szakirányok

A képzésben sajátos kompetenciákat eredményező, a szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez kapcsolódó specializációk választhatók.

A választható specializációk:

 • munkaügyi kapcsolatok,
 • társadalombiztosítási igazgatás.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Ismeri a munkaügy és szociális igazgatás területén történő feladatmegoldáshoz, munkavégzéshez szükséges szakmai eszközöket, módszereket és eljárásokat.
 • Ismeri a munkaügyi és szociális igazgatási szakterület szakmai szókincsét.
 • Részleteiben ismeri a munkaügy és a szociális igazgatás szakterületeinek összefüggéseit, elméleteit, valamint ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.
 • Ismeri a központi és helyi társadalombiztosításban, az adóigazgatási szerveknél (járulékigazgatási feladatok), a magánbiztosítóknál, valamint a versenyszférában szükséges szociális és társadalombiztosítási igazgatással kapcsolatos folyamatokat.
 • Ismeri az egyes társadalombiztosítási, illetve magánbiztosítási ellátások, valamint egyéb szociális ellátások megállapítására és folyósítására vonatkozó speciális jogszabályokat.
 • Ismeri a kollektív tárgyalás és alku folyamatában a szakértői és tanácsadói közreműködés szabályait és feladatait.
 • Ismeri a makro- és mezoszintű érdekegyeztetés intézményeit.
 • Ismeri a foglalkoztatóknál felmerülő munkahelyi szociális kérdések elméleti és gyakorlati vonatkozásait.
 • Ismeri az egészségügyi szolgáltatók működésére és finanszírozására vonatkozó szabályokat.
 • Rendelkezik egyéni és kollektív munkajogi, szociális jogi és igazgatási ügyek viteléhez szükséges általános és szakmaspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel.
 • Ismeri a munkavédelem, a munkaerő-piaci politikák, emberi erőforrás menedzsment, a foglalkoztatáspolitika, a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szervei közti munkaügyi kapcsolatok rendjének és azok betartásának ellenőrzési eszközeit.
 • Ismeri a vonatkozó hazai, európai és nemzetközi normákat.
 • Ismeri a munkaügyi és szociális igazgatási szakterülethez tartozó szókincset (legalább) egy idegen nyelven.
Képességei
 • Képes alkalmazni a szakmaspecifikus problémamegoldó és a konfliktuskezelő módszereket.
 • Képes felismerni a szakterületén jelentkező problémákat és azokra adekvát megoldási javaslatokat dolgoz ki.
 • Képes a munkaügyi kapcsolatok, az emberi erőforrás menedzsment, a minőségbiztosítás területén, valamint munkaügyi, személyügyi kutatási feladatok ellátására, az eredmények nemzetközi és hazai szakmai fórumokon történő prezentálására és közlésére.
 • Képes a munkaügyi kapcsolatokkal, munkajoggal foglalkozó szakirodalomban történő megfelelő tájékozódásra, annak értő és kritikai feldolgozására.
 • Képes a foglalkoztatással összefüggő szabályok adaptálására és konstruktív továbbfejlesztésére.
 • Képes a munkavégzéshez kapcsolódó vezetői, irányítói, kommunikációs és konfliktuskezelő módszerek alkalmazására.
 • Képes a társadalombiztosítással kapcsolatos adatok, adatsorok feldolgozására, értékelésére, az eredmények prezentálására és közlésére.
 • Képes a hazai és nemzetközi társadalombiztosítással és szociális joggal foglalkozó szak- és jogirodalomban történő megfelelő tájékozódásra, annak értő alkalmazására, a felmerülő problémák megoldására és szakmai tanácsadásra.
 • Képes szakterületével szoros kapcsolatban lévő társtudományok fogalmi rendszereinek, lényegi összefüggéseinek és főbb gondolkodási irányzatainak megismerésére és alkalmazására.
 • Képes részt venni a munkahelyi belső szabályzatok és munkaügyi nyilvántartások megalkotásában.
 • Képes – elsősorban a munkajog és a szociális jog területén – a tanult jogszabályok alkalmazására és ezekhez kapcsolódó tanácsadásra.
 • Képes a hazai és a külföldi társtudományi források feltárására, feldolgozására és a szakmai munka során a leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására, prezentálására.
 • Képes vezetői, szervezői, irányítói feladatok ellátására a munkaügy és társadalmi igazgatás területén.
Attitűdje
 • Fejleszti tudását, különös tekintettel a munkaügy és a szociális igazgatás területére és ehhez alkalmazza a tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereit és használja a korszerűbb információs és kommunikációs eszközöket.
 • Kész a közös munkára, a munkaügy és szociális igazgatás területén megszerzett és birtokolt tudásának másokkal való megosztására.
 • Törekszik a munkaügy és társadalmi igazgatás iránti szakmai elkötelezettség és hivatástudat megszerzésére.
 • Nyitott a tudását elsősorban a munkaügy és a társadalmi igazgatás területén növelő tevékenységek végzésére, amely szilárd és elmélyült szakmai érdeklődésén, széles körű szakirodalmi tájékozottságon alapul.
 • Nyitott a munkaügyi és társadalmi igazgatási témájú feladatok megértésére és motivált azok sikeres végrehajtásában.
 • Kritikusan szemléli és használja a különböző forrásokból származó információkat a munkaügy és társadalmi igazgatás rendszere és működése kapcsán.
 • Nyitott az együttműködésre, törekszik arra, hogy a problémákat – különösen a munkaügy és társadalmi igazgatással összefüggőeket – lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
 • Nyitott az új helyzetekben elvégzendő feladatok megoldására, a megváltozott körülményekhez való gyors alkalmazkodásra, különösen a munkaügy és a társadalmi igazgatás kérdéseinek kapcsán.
 • Nyitott a kritikus szakmai szemléletmódra a munkaügyet és társadalmi igazgatást érintő kérdések tekintetében.
 • A munkaügy és társadalmi igazgatás területein komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is törekszik a jogszabályok és a szakmai etikai normák teljes körű figyelembevételével meghozni döntését.
 • Munkáját a munkaügy és a társadalmi igazgatás szakterületeire vonatkozó etikai normák és tradíciók betartása mellett önállóan és felelősen végzi.
Autonómiája és felelőssége
 • Irányítja és felügyeli a munkaügyi és társadalmi igazgatási kérdésekben rábízott munkafolyamatokat, beleértve az újszerű és összetettebb feladatokat is.
 • A munkaügyi és társadalmi igazgatás területén történő munkavégzésben, problémamegoldásban és tanulásban egyaránt önállóan jár el, irányítva a rá bízott munkahelyi csoportot, közösséget.
 • Munkaügy is társadalmi igazgatási kérdésekben szervezi a munkaszervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.
 • Munkavégzési és társadalmi konfliktushelyzetekben önállóan és felelősségteljesen jár el.
 • Önállóan képviseli a rábízott személyek, szervek érdekeit munkaügyi és társadalmi igazgatási kérdésekben.
 • Munkaügyi és társadalombiztosítási kérdéseket érintő szakmai feladatok végrehajtása során önálló elemzést, értékelést és a különböző következtetések szintetizálását végzi el.
 • Munkáját a munkaügyi és társadalmi igazgatási szakterületre vonatkozó jogi, szakmai normák és tradíciók betartása mellett önállóan és felelősen végzi.
Munkaügyi kapcsolatok specializáción továbbá

Tudása

 • Ismeri a munkajogi és munkaügyi konfliktusok, viták jellemzőit, az optimális vitarendezési eszközöket és eljárásokat.
 • Ismeri a vállalatok, költségvetési intézmények szintjén működő különböző érdekegyeztetési fórumokat, azok létrehozásának eljárási szabályainak, módszertanának kidolgozását.
 • Ismeri a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek tevékenységének szervezési elméleti és gyakorlati kérdéseit.
 • Ismeri az állam munkaügyi kapcsolatokat szabályozó tevékenységét.
 • Ismeri az Európai Unió csúcsszintű és az ágazati szociális párbeszéd hátterét.

Képességei

 • Képes a munkaügyi kapcsolatok folyamatait tervező, szervező, lebonyolító, elemző, értékelő munkakörök betöltésére.
A társadalombiztosítási igazgatás specializáción továbbá

Tudása

 • Rendelkezik a költségvetési szervek, társadalombiztosítás, illetve a magánbiztosítási pénztárak gazdálkodási-pénzügyi feladatainak ellátásához szükséges ismeretekkel.
 • Rendelkezik a társadalombiztosítási, a magánbiztosítási és a foglalkoztatói szociális rendszerek tevékenységének ellenőrzéséhez szükséges ismeretekkel.
 • Ismeri a vonatkozó hazai, európai és nemzetközi normákat, illetve azok eljárási mechanizmusait, fórumrendszerét.

Képességei

 • Képes a társadalombiztosítási, illetve a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézési szervezési és irányítási feladatok elvégzésére.
 • Képes az egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, balesetbiztosítás, családtámogatási és munkanélküli ellátórendszer, a magánbiztosítás és az egyéb szociális ellátórendszerek működtetésével és finanszírozásával kapcsolatos feladatok megtervezésére, megszervezésére és menedzselésére.
 • Képes a társadalombiztosítással összefüggő szabályok adaptálására és alkotó továbbfejlesztésére.
 • Képes a magyar, nemzetközi és európai uniós szociális jogi normák és bírói gyakorlat megértésére és alkalmazására.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok

Dr. Kovács-Berényi Laura
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/6
épület, I., 103.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:
10-15 kredit

 • társadalomtudományi ismeretek: stratégiai menedzsment;
 • jogtudományi ismeretek: polgári és társasági jog, valamint alapjogok védelme a hazai és a nemzetközi jogban;
 • kiegészítő szakmai ismeretek: minőségmenedzsment.

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei:
30-45 kredit

 • eljárás nemzetközi bíróságok előtt,
 • munkaügyi és szociális igazgatási informatika,
 • alkalmazott eljárásjog,
 • alkalmazott szociális szakigazgatás,
 • az EU szociális dimenziója,
 • alkalmazott munkaügyi szakigazgatás,
 • migráció,
 • a munkanélküliség kezelésének hazai gyakorlata,
 • munkaegészségügy,
 • munkabiztonság,
 • pénzügyi és adójogi ismeretek a gyakorlatban,
 • kontrolling,
 • emberi erőforrás gazdálkodás,
 • egyenlő bánásmód.

A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
60-75 kredit

Differenciált szakmai ismeretek:
40-55 kredit

Munkaügyi kapcsolatok specializáción:

 • költségvetési intézmények munkaügyi kapcsolatai,
 • a participáció nemzetközi és hazai gyakorlata,
 • kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata,
 • szociális párbeszéd gyakorlati vonatkozásai Magyarországon és az EU-ban,
 • magyar, európai és nemzetközi munkajog,
 • a munkaügyi viták rendezésének hazai és nemzetközi szabályozása,
 • nyomásgyakorló eszközök hazai és nemzetközi szabályozása,
 • munkaügyi ellenőrzés,
 • atipikus foglalkoztatás,
 • tárgyalástechnikák gyakorlata,
 • az állam és a szociális partnerek együttműködésének gyakorlati vonatkozásai,
 • szakmai gyakorlat;

Társadalombiztosítási igazgatási specializáción:

 • egészségbiztosítás,
 • rehabilitációval kapcsolatos biztosítási ismeretek,
 • társadalombiztosítási nyugdíj,
 • családtámogatás,
 • nem járulék alapú ellátások,
 • szociális biztonsági rendszerek koordinációja az EU-ban,
 • kiegészítő magánnyugdíj és magánbiztosítás,
 • alkalmazott munkajog,
 • tartós ápolás hazai és nemzetközi kérdései,
 • nyitott koordináció,
 • szakmai gyakorlat;

Diplomamunka:
15 kredit.

Szakképzési modul

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit

Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma:
10-15 kredit;

A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma:
30-45 kredit;

A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma:
45-60 kredit;

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke:
6 kredit;

A diplomamunkához rendelt kreditek száma:
15 kredit;

A gyakorlati ismeretek aránya:
az intézményi tanterv szerint legalább 50%.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretekből:

 • társadalomtudományi ismeretek,
 • állam- és jogtudományi alapismeretek,
 • általános igazgatási ismeretek,
 • szakigazgatási ismeretek,
 • pénzügyi-közgazdasági ismeretek,
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek,
 • menedzsment ismeretek,
 • európai uniós ismeretek,
 • munkaügyi kapcsolatok ismeretek,
 • társadalombiztosítási-szociális jogi ismeretek.
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat három-hat hetes időtartamú, a versenyszféra vagy a közszféra olyan intézményeiben, szervezeteiben végzett szakmai munka, ahol a munkaügyi kapcsolatok, valamint a társadalombiztosítási specializációkhoz tartozó ismeretek gyakorlati alkalmazására kerül sor.

Idegennyelvi követelmények

A felsőoktatási törvény módosítása révén a nyelvvizsga kikerült a diplomaszerzési követelmények közül. A hallgatók nyelvi kompetenciáinak fejlesztése érdekében az Egyetem a mesterképzés során biztosítja a nyelvi készségek fejlesztése.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof. Dr. Csák Csilla

Dékán, Állami és Jogtudományi Kar

dekan_ajk

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara – az ország negyedik jogi karaként – 1981-ben indult. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet. Karunk szlogenjével várjuk a miskolci jogi karon: „Karriered kapuja nyitva áll!”

Prof. Dr. Csák Csilla

ajk_01
ajk_02
ajk_03
ajk_04
ajk_05
ajk_06
ajk_07

Jövőkép

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • Személyzeti és pályaválasztási szakértő
 • Egyéb jogi foglalkozás
 • Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • Munkaerőpiaci szolgáltatási ügyintéző
 • Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző
 • Egyéb hatósági ügyintéző
 • Egyéb ügyintéző
 • Általános irodai adminisztrátor
 • Humánpolitikai adminisztrátor

A szakot meghirdető kar

Állam- és Jogtudományi Kar

Az Állam- és Jogtudományi Kar az ország negyedik jogi karaként jött létre és 1981-ben indította el az állam- és jogtudományi képzését. Az évtizedek során bizonyítottan előkelő helyet vívott ki a jogi karok között magas színvonalú, széles palettájú képzéseivel. A magas szintű oktatást hazai és nemzetközi szinten is elismert professzoraink garantálják. Büszkék vagyunk hallgatóinkra is. Végzett hallgatóink magas posztot töltenek be az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, az egyetemi oktatás, a köz-, és magánszféra különböző területein, hazánkban és külföldön egyaránt.

A jogi oktatás hagyományai azonban sokkal régebb múltra tekintenek vissza, hiszen a kar továbbörökítette az 1667-ben alapított eperjesi jogakadémia hagyományait és szellemi örökségét, ahol a nemzet kiválóságai tanultak (Thököly Imre, Kossuth Lajos stb.) és országos hírű professzorok oktattak.

A jelen korban csodálatos természeti környezetben, különleges Egyetemvárosban tölthetik el napjaikat a hallgatók, ahol megtalálható szinte minden sportolási és szórakozási lehetőség, amit csak tovább erősít Miskolctapolca és a Bükk hegység közelsége. Aki egyszer hallgatóként belépett a campus területére és tagja lett az évszázados diákhagyományokat ápoló közösségnek, az sohasem felejti el a kart és a Miskolci Egyetemet.

Dr. Mélypataki Gábor
egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír