BTK_02
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Történelem (History)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Történelem (History)
Képzési terület
Bölcsészettudomány
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Történelem alapszakos bölcsész

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik egyetemes és magyar történelemből, a rokon és segédtudományokból, valamint a történelem alapszakhoz tartozó szakirányokon szerzett levéltári, muzeológiai, régészeti ismeretekkel rendelkeznek és képesek történelmi, illetve általános társadalmi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Philologist in History.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Tájékozott a magyar és egyetemes kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, adatai körében.
 • Ismeri a magyar és európai identitás szakterületileg legfontosabb kulturális objektumait, szövegeit, kontextusait, valamint legalább egy Európán kívüli kultúra legfontosabb vonásait.
 • Ismeri a magyar és európai kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét.
 • Átlátja a magyar szakmai szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait.
 • Tisztában van a történettudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel.
 • Ismeri a szélesen értelmezett történettudomány alapvető szakkifejezéseit.
 • Ismeri a latin nyelv alapjait.
 • Egy modern idegen nyelven képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel a szakterminológiára.
 • Összefüggéseiben értelmezi a történettudományhoz általában kapcsolódó, munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos szabályokat, előírásokat.
Képességei
 • Értelmezi a magyar és európai kulturális és történeti jelenségeket és azok történeti beágyazottságát.
 • Képes átlátni a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és kulturális és történeti jelenségeket európai kontextusban értelmezni.
 • Képes a történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.
 • Képes legalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a történettudomány jelenségeit értelmezni.
 • Képes összefüggő szövegek, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, vizuális szövegek (mozgó-, állóképek, térképek, diagramok) megértésére, értelmezésére.
 • Képes az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően több stílusregiszterben, közérthetően, választékos stílusban írni és beszélni.
 • Képes hatékonyan kommunikálni írásban és szóban, valamint megérti a történettudományhoz kapcsolódó szakmai szövegeket.
 • Képes megoldási javaslatokat adni a történeti-társadalmi elemzés során felmerülő problémák értelmezésére, az alapszakon belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására.
Attitűdje
 • Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak.
 • Képviseli a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét.
 • Igénye van az Európán kívüli társadalmak történelmének és kultúrájának megismerésére.
 • Tudatosan képviseli a történettudomány és társterületei szaknyelvi és kommunikációs normáit.
 • A történettudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti.
 • Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét.
 • Törekszik történeti tudásának folyamatos fejlesztésére.
 • Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására.
 • Törekszik az információkat, érveket és elemzéseket különböző szempontok szerint átgondolni és bemutatni.
 • Szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre törekszik.
 • Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.
Autonómiája és felelőssége
 • Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását.
 • Hatékonyan együttműködik a történettudomány szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi közösségekkel.
 • Felelősséget vállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek.
 • A történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
 • Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a történettudomány területén dolgozik, és elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
 • Nyitott a magyar és más kultúrák hátterére.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • MAB 2005/8/II/2/51. sz. határozata
Dr. Rada János
Szakkal kapcsolatos kérdések
C/1
épület, II., 207.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges (kredit szám):
180 kredit

A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték:
10 kredit

A szakirányhoz rendelhető maximális kreditpontok:
történelem, levéltár és muzeológia szakirányon 50 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
10 kredit

A szakdolgozathoz rendelt kreditérték:
4 kredit

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

A képzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek
8-12 kredit:

 • filozófiatörténet,
 • társadalmi ismeretek,
 • kommunikáció,
 • informatika,
 • szövegalkotási készségfejlesztő ismeretek,
 • könyvtárismeret;

Történelmi szakmai ismeretek
110-120 kredit:

Történelmi szakmai alapozó modul
20-30 kredit:

 • történettudomány,
 • néprajz,
 • régészet,
 • levéltári ismeretek,
 • művészettörténet,
 • vallástörténet,
 • művelődéstörténet,
 • politikatudomány,
 • vallástudomány,
 • történeti földrajz historiográfia,
 • latin nyelv;

Magyar és egyetemes történelem szakterületi ismeretei, történeti segédtudományok
(diplomatika, szfragisztika, heraldika, kronológia)
80-90 kredit:

 • őskori és ókori történelem,
 • középkori magyar történelem,
 • középkori egyetemes történelem,
 • kora újkori magyar történelem,
 • kora újkori egyetemes történelem,
 • újkori magyar történelem,
 • újkori egyetemes történelem,
 • jelenkori magyar történelem,
 • jelenkori egyetemes történelem,
 • művelődéstörténet,
 • gazdaságtörténet;

Választás szerinti specializációk ismeretei
30-50 kredit.

A törzsanyag részletei:

 • Alapozó ismeretek: 20–40 kredit
  filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, a képzési ág alapozó ismeretei (bevezetés a történelemtudományba, bevezetés a néprajzba);
  szakterületi alapozó ismeretek (bevezetés a régészetbe, bevezetés a levéltári ismeretekbe, bevezetés a muzeológiába, művészettörténet, történeti földrajz, vallástörténet, művelődéstörténet);
  latin nyelv;
 • Szakmai törzsanyag: 130–150 kredit, ebből
  általános szakterületi ismeretek: 40-90 kredit történeti segédtudományok (epigráfia, paleográfia, diplomatika, heraldika, kronológia, szfragisztika);
  őskori és ókori történelem (Európa és az Európán kívüli világ az őskorban, az ókori Kelet, Görögország, Róma története, az ókori vallások művelődéstörténete);
  középkori magyar történelem (a magyarság őstörténete, a Kárpát–medence története a magyar honfoglalás előtt, Magyarország története a honfoglalástól Mohácsig);
  középkori egyetemes történelem (Európa és az Európán kívüli világ a középkorban);
  koraújkori magyar történelem (Magyarország és Erdély története a koraújkorban);
  koraújkori egyetemes történelem (a világ története a kora újkorban);
  újkori magyar történelem (Magyarország és Erdély története az újkorban 1918–ig);
  újkori egyetemes történelem (a világ története az újkorban);
  jelenkori magyar történelem (Magyarország a két világháború között és a második világháború után, Magyarország története a jelenkorban);
  jelenkori egyetemes történelem (20. századi és jelenkori világtörténet);
 • Differenciált szakmai ismeretek
 • Történelem szakirány: 50 kredit a szakmai törzsanyag általános szakterületi ismeretei;
  Levéltár szakirány: 50 kredit igazgatási és intézménytörténeti ismeretek (a magyar állam szervezete, kormányzata és intézményei, a levéltári intézményrendszer és története, a magánszféra irattermelése, gazdasági szervezetek és irataik); levéltártani és irattani ismeretek (levéltártani ismeretek: új– és modernkori iratismeret, irattári és iratkezelési ismeretek; levéltári informatika, levéltári adatvédelem, adatszolgáltatás, levéltári szakkollégiumok); levéltári szakmai gyakorlat (Magyar Országos Levéltár, önkormányzati levéltárak, szak– és nyilvános magánlevéltár);
  Muzeológia szakirány: 50 kredit Magyarország művelődés- és kultúrtörténete proszeminárium, általános forrástan, múzeumtörténet, a műgyűjtés és a nagy múzeumok története, általános és történeti muzeológiai ismeretek, bevezetés a természettudományi muzeológiába, bevezetés az agrármuzeológiába, bevezetés az iparművészet történetébe, bevezetés a technikatörténetbe, bevezetés a műszaki és a közlekedéstörténeti muzeológiába, bevezetés az irodalom– és a színháztörténeti muzeológiába, felnőttnevelés, élethosszig tartó tanulás, múzeumi közművelődés, múzeumpedagógia, etika, múzeumi etika, múzeumi gyakorlat.
Szakképzési modul

A képzés célja olyan történelem alapszakos bölcsészek képzése, akik egyetemes és magyar történelemből, a rokon és segédtudományokból, valamint a történelem alapszakhoz tartozó specializációk területén szerzett ismeretekkel rendelkeznek és képesek történelmi, illetve általános társadalmi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. A hallgatók képessé válnak a történelmi folyamatok értékelésére, tanulságok levonására és a közelmúlt történelmi folyamatainak, jelenségeinek és személyiségeinek önálló elemzésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a szak tantervében meghatározott, a képző intézmény által ajánlott specializációhoz (levéltári, muzeológiai ismeretek) kapcsolódó tantervi egység. A levéltár szakirányon a levéltárakban folytatott gyakorlatot (6 kredit), a muzeológia szakirányon a múzeumi gyakorlatot (3 kredit).

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

Tipikus munkahelyek:

 • múzeum,
 • levéltár,
 • könyvtár,
 • kutatóintézetek,
 • szakértői háttérintézmények,
 • minisztériumok,
 • államigazgatás.

Beosztás, munkakör:

 • szakügyintéző,
 • tudományos munkatárs,
 • társadalmi/politikai szakértő.
Az szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
 • 2622 Történész, régész
 • 2713 Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok
 • 2712 Levéltáros

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Dr. habil. Csíki Tamás
intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír