GTK
Duális képzés

Ellátási lánc menedzsment duális mesterképzés

Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Ellátási lánc menedzsment
Képzési terület
Gazdaságtudományi
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles ellátásilánc menedzser

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • Cemgép 50 Ipari Zrt.
 • Shinwa Magyarország Precíziós Kft.
 • Tógyer & Son Kft.
 • Ongropack Kft.

A képzés célja

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik az integrált vállalati logisztikai menedzsment összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat átfogó ellátási láncok komplex irányítására. A szükséges elméleti tudás birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében e szakemberek sikeresen képesek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére, illetve azok hatékony vezetésére. A képzés eredményeképpen a hallgatók megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A képzés angol nyelvű megnevezése:
Supply Chain Management.

Specializációk
 • Lean menedzsment
 • Ellátásilánc menedzsment

A specializáció választás feltételeit a Kar Hallgatói Követelményrendszere szabályozza.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet, projekttervezési és -vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri és érti a vállalati logisztikai folyamatok, illetve az ellátásilánc működésére ható meghatározó üzleti és technikai folyamatokat.
 • Ismeri a logisztika és ellátásilánc-menedzsment területének meghatározó kutatási irányait, azok fogalomrendszerét és a kutatáshoz szükséges módszertani alapokat.
 • Részletekbe menően ismeri az ellátási lánc menedzsment modern üzleti megoldásainak eszköztárát és az ellátási lánc hatékony menedzsmentjét támogató informatikai megoldásokat.
 • Jól ismeri a logisztikai rendszer belső felépítését, a logisztikai folyamatok és rendszerek, tervezési, elemzési és fejlesztési módszereit és eljárásait.
 • Ismeri a logisztika, illetve egyes alrendszerei és az ellátásilánc teljesítményének értékelésére alkalmas technikákat.
Képesség
 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes és nagyméretű vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Képes a vállalati versenyképességet támogató logisztikai fejlesztések és célkitűzések megfogalmazására.
 • Képes a logisztikai folyamat elvárásainak és teljesítményének más vállalati funkcióval történő hatékony összehangolására.
 • Képes a vállalati logisztikai folyamatok rendszerszemléletű és a folyamatokat középpontba helyező irányítására és fejlesztésére.
 • Képes a hatékonyabb ellátásilánc-menedzsment eszközeinek vállalatspecifikus meghatározására.
 • Képes a logisztika és ellátásilánc-menedzsment meghatározó kutatási területein önálló kutatási probléma megfogalmazására és a kutatás végrehajtására.
Attitűd
 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében.
 • Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 • Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt.
 • Nyitott és befogadó az ellátásilánc-menedzsment lehetőségei és a gyakorlat új eredményei, valamint a társadalmi-gazdasági-jogi környezet szakterületét érintő változások iránt.
Autonómia és felelősség
 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés előkészítő, tanácsadói feladatokat.
 • Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást, vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.
 • Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, vállalkozásáért, az alkalmazottakért. Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottjai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 • A szakmai feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns ellátásilánc-menedzsment problémamegoldási módszereket.
 • Kutatási-fejlesztési és projektcsoportokhoz csatlakozva – a csoportok tagjaival együttműködve – megszerzett ismereteit, gyakorlati tapasztalatait, képességeit és készségeit mozgósítja.
 • Képviseli, betartja és betartatja a szervezet etikai normáit, szükség esetén kezdeményezi azok továbbfejlesztését.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: ellátásilánc-menedzsment (Supply Chain Management) mesterképzési szak
 • A képzés kódja:
 • A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
  lean menedzsment
  ellátási lánc menedzsment
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 5A)
 • Megszerezhető szakképzettség: okleveles ellátásilánc menedzser
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 4 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FHF/9-4/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése
  OH-FHF/40-3/2010. sz. határozat jogerőre emelkedése
 • A meghirdetés kezdetének ideje: 2009/2010. tanév
 • A meghirdetés végének ideje:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:
  Szenátus 310/2008. sz. határozata (2008. július 21.)
  MAB 2008/8/V/29. sz. határozat
  Szenátus 362/2009. sz. határozata (2009. október21.)
  ME 510/2013. számú szenátusi határozat (2013. december 18.)
  ME 257/2014. számú szenátusi határozat (2014. május 29.)
  ME 316/2014. számú szenátusi határozat (2014. szeptember 10.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Prof. Dr. Sikos T. Tamás
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
Dr. Harangozó Zsolt
adjunktus

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/4
épület, 309.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma:
20-25 kredit;

A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma:
30-50 kredit;

A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma:
30-45 kredit;

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma:
6 kredit;

A diplomamunkához rendelt kreditérték:
15 kredit.

A gyakorlati ismeretek aránya legalább:
30%

Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök
20-25 kredit:

 • modern közgazdasági elméletek, módszertani ismeretek, szervezetek és vállalkozások gazdálkodása, vezetése és irányítása, stratégiai menedzsment, pénzügyi ismeretek, marketing menedzsment, üzleti tervezés, vezetői számvitel, kutatásmódszertan.

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei
30-50 kredit:

 • üzleti gazdaságtan, nemzetközi üzleti gazdaságtan, stratégiai menedzsment, üzleti tervezés, termelés és szolgáltatásmenedzsment, beszerzés, disztribúció, készletgazdálkodás, túratervezési módszerek, logisztikai szolgáltatások, szállítmányozási ismeretek, raktárgazdálkodás és raktár-technológiai ismeretek, anyagmozgatási ismeretek, a logisztikai teljesítmény mérése és menedzsmentje, információmenedzsment, e-business megoldások, szabványos áruazonosítás, nyomon követési rendszerek.

A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei
45-60 kredit:

 • Differenciált szakmai ismeretek
  30-45 kredit:
  választható specializációk, modulok: beszerzési stratégia, beszállítók értékelési rendszerei, beszállítói kapcsolatok fejlesztése, operatív beszerzés, tárgyalástechnika, közbeszerzés, beszerzés jogi aspektusai, logisztikai stratéga, ellátási lánc menedzsment, makrologisztikai ismeretek, szállítási módok, kombinált fuvarozás, logisztikai szolgáltató központok, city-logisztika, visszutas logisztika, integrált vállalatirányítási rendszerek felépítése, bevezetése és működtetése, logisztikai kontrolling, vevői kapcsolatok menedzsmentje, CRM, minőségmenedzsment, karbantartás, technológia-menedzsment, lean menedzsment, projektmenedzsment, üzleti szimulációs programok;

Diplomamunka
15 kredit

Szakmai gyakorlat

A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg a szakmai jártasság követelményeit. Nincs külön tervezett szakmai gyakorlati kötelezettség.

Idegennyelvi követelmények

A Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett valamennyi mesterképzési szak esetében a kimeneti követelményt legkésőbb a 4. félév végén egy idegen nyelvből letett középfokú, komplex, általános intézményi nyelvi vizsgában határozza meg. Mester képzésben az intézményi nyelvi vizsgára való felkészülést idegen nyelvi szabadon válaszható tárgy felvétele és teljesítése segíti a hallgató választása alapján.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

Itt végeznek a holnap logisztikus vezetői.
A vállalati értékteremtő folyamatok komplex megismerésén keresztül képesek lesznek irányítani a beszerzéstől kezdve a termelést, a szolgáltatást és a fogyasztói igények kielégítését. A duális képzési partnerek modern gyakorlati megoldásainak ismeretében képessé válnak a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére. Elsajátítják a logisztikai területen dolgozó leendő munkatársaik napi feladatainak összehangolásához és irányításához szükséges kompetenciákat.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
 • 2139 Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
 • 2533 Kereskedelmi tervező, szervező
 • 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 3622 Kereskedelmi ügyintéző
 • 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló
 • 3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
 • 3910 Egyéb ügyintéző
 • 4112 Általános irodai adminisztrátor
 • 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó
 • 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
 • 4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Prof. Dr. Sikos T. Tamás
egyetemi tanár, szakfelelős
A/4
épület, 315.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír