GEIK_02
Duális képzés

Energetikai mérnöki duális alapképzés

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett alapszak.

A képzés megnevezése
Energetikai mérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzési ág
Villamos- és energetikai mérnöki
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Energetikai mérnök

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • Guardian Orosháza Kft.
 • Jabil Circuit Magyarország Kft.
 • KISERŐ Energiaszolgáltató Kft.
 • MIVÍZ Kft.

A képzés célja

A képzés célja energetikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a nemzetgazdaság, ezen belül a települések, az ipari és mezőgazdasági üzemek, az intézmények és a lakosság biztonságos, fenntartható és gazdaságos, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő energiaellátását megvalósítani és üzemeltetni, továbbá képesek az energetikai-technológiai megoldások egészségre és biztonságra való hatásmechanizmusainak azonosítására, azok egészséges és biztonságos működtetésére. Alapvető műszaki és kapcsolódó gazdasági ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek az energetikai rendszerek és technológiák tervezése, vizsgálata és üzemeltetése terén. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Specializációk

Erőműenergetikai specializáció

Az erőműenergetikai specializáció célja, hogy az energetikai mérnök alapképzés első négy félévének ismereteire építve megalapozza a hallgatók tudását az erőműenergetikán alapuló energiatermelés területén. A specializációt elvégzők versenyképes és részletes szaktudással fognak rendelkezni az erőműenergetika alapjainak területén, amivel – az elmúlt évek tapasztalata alapján – elhelyezkedhetnek a hazai energiatermelési iparban és hatóságoknál, a hazai támogató intézményeknél, illetve számos helyen külföldön. A specializációt elvégző hallgatók túlnyomó többsége folytatja tanulmányait, mélyebb tudást adó energetikai mérnök mesterképzési szak erőműenergetikai specializáción.

Zöld energia specializáció

Az zöld energia specializáció célja, hogy az energetikai mérnök alapképzés első négy félévének ismereteire építve megalapozza a hallgatók tudását a zöld energián alapuló energiatermelés területén. A specializációt elvégzők versenyképes és részletes szaktudással fognak rendelkezni a zöld energia alapjainak területén, amivel – az elmúlt évek tapasztalata alapján – elhelyezkedhetnek a hazai megújuló energiatermelési iparban és hatóságoknál, a hazai támogató intézményeknél, illetve számos helyen külföldön. A specializációt elvégző hallgatók túlnyomó többsége folytatja tanulmányait, mélyebb tudást adó energetikai mérnök mesterképzési szak erőműenergetikai specializáción.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
 • Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
 • Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket.
 • Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
 • Átfogóan ismeri az alapvető közgazdasági, vállalkozási és jogi szabályokat, eszközöket.
 • Átfogóan ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
 • Ismeri az energetikai területen alkalmazott fontosabb szerkezeti anyagokat és alkalmazásuk feltételeit.
 • Átfogóan ismeri az energetikai rendszerek és folyamatok, valamint az energiaátalakító gépek és technológiák alapvető működési elveit és módszereit.
 • Ismeri az energetikai területhez kötődő hőerőgépek és összetett energiaátalakító rendszerek működési elveit, lényeges szerkezeti egységeit.
 • Ismeri az energetikai szakterületen használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
 • Ismeri az energetikai szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, ezen ismeretek – energetikai mérnöki szakmához tartozó – alkalmazási követelményeit.
 • Ismeri az energetikai szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség
 • Képes az energetikai és az általános műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
 • Képes az energetikai szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
 • Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, megszervezésére és elvégzésére.
 • Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
 • Képes megérteni és használni szakterületének jellemző on-line és nyomtatott szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.
 • A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni.
 • Képes az energetikai műszaki-technológiai rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására.
 • Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni.
 • Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai tűzvédelmi és higiéniai szabályokat, előírásokat.
 • Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
 • Alkalmazni tudja a gépészeti termék-, folyamat- és technológiai tervezés kapcsolódó számítási, modellezési elveit és módszereit.
 • Alkalmazza az energetikai rendszerek és technológiák alapvető számítási, méretezési és modellezési elveit és módszereit.
 • Képes értelmezni és jellemezni az energiaátalakító és -ellátó rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
 • Alkalmazza az energetikai rendszerek és folyamatok üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, az energetikai technológiai rendszerek, berendezések és folyamatok beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.
 • Irányítja és ellenőrzi az energiaátalakítási és -ellátási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
 • Képes az egyszerűbb meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.
 • Alkalmazza a rendszertechnikai és folyamatszabályozási ismereteket az energetikai technológiai folyamatok területén.
 • Egyes gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.
Attitűd
 • Nyitott és fogékony az energia-, egészség- és környezettudatos tervezési és üzemeltetési elvek és módszerek alkalmazására.
 • Törekszik arra, hogy önképzése az energetikai szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
 • Feladatainak megoldását, vezetési döntéseit az irányító és irányított munkatársak véleményének megismerésével végzi, illetve hozza meg.
 • Munkája során érvényesíti a hatékonyság, a fenntarthatóság, valamint a környezet- és egészségtudatosság követelményeit.
 • Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 • Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
 • Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik az energetikai szakterülethez tartozó tervező és döntéstámogató szakértői rendszerek megismerésére és alkalmazására.
 • Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
 • Munkája során a vonatkozó biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
 • Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére, az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására.
 • Megosztja tapasztalatait munkatársaival így is segítve fejlődésüket.
 • Törekszik az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk értelmezésére, hasznosítására, a korszerű vezetői ismeretek és készségek alkalmazására az egészséget és hatékonyságot támogató munkahelyi környezet kialakítása érdekében.
Autonómia és felelősség
 • Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
 • Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
 • Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
 • Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
 • Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 • Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli az energetikai rendszerek üzemeltetését.
 • Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.
 • Felelősséget vállal műszaki elemzései, azok alapján megfogalmazott javaslatai és megszülető döntései következményeiért.
 • A rendszerelvű megközelítés alkalmazásával hozzájárul az energiahordozók és -források gazdaságos és fenntartható felhasználásához.
 • Nyitott a szervezeti és egyéni egészségfejlesztés munkahelyi módszerei iránt.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: BSZKEGM
 • A képzés nyelve: magyar
 • Szakirányok:
 • Specializációk: Erőműenergetikai, Zöld energia
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2006/2007. tanév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttmőködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  Egyetemi Tanács 51/2004. sz. határozata (2004. október 13.)
  MAB 2004/8/VIII/38. sz. határozat (2004. október 29.)
  oktatási miniszter 32470-24/2004. sz. engedélye (2004. november)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Bencs Péter, 72267051742
Dr. Bányainé Dr. habil Tóth Ágota
egyetemi docens

Képzéssel kapcsolatos kérdések

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Természettudományos alapismeretek:
40–50 kredit

 • matematika (min.12 kredit)
 • mechanika
 • mérnöki fizika
 • villamosságtan
 • hő- és áramlástan
 • kémia

Gazdasági és humán ismeretek:
16–30 kredit

 • közgazdaságtan
 • vállalkozás-gazdaságtan
 • menedzsment
 • energetikai gazdaságtan
 • jogi ismeretek
 • humán ismeretek

Szakmai törzsanyag:
70–103 kredit

 • információtechnológiai ismeretek
 • elektrotechnikai alapismeretek
 • szerkezeti és üzemtani ismeretek
 • energetikai alapismeretek
Szakképzési modul

Erőműenergetikai specializációs ismeretek
(fennmaradó kredit értékben)

 • Vegyipari technológiák és gépeik
 • Megújuló energiaforrások
 • Erőművi energia elosztási rendszerek
 • Erőművek tervezése és üzeme
 • Áramlások numerikus modellezése
 • Energetika mérések
 • Levegő- és víztisztaságvédelem
 • Anyagkárosodás
 • Zaj és vibráció

 

Zöld energia specializációs ismeretek
(fennmaradó kredit értékben)

 • Környezetgazdaságtan
 • Fotovoltaikus energiahasznosítás
 • Szélenergia-hasznosítás
 • Energiahatékonyság az épületekben
 • Biomassza-hasznosítás
 • Vízenergia-hasznosítás
 • Szoláris hőtermelés
 • Energiatárolás
 • Geotermikus energiahasznosítás
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.

Idegennyelvi követelmények

A képzés mintatantervi hálójában előírt kompetenciafejlesztő általános idegennyelvi, illetve szaknyelvi tárgyak teljesítése.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

Az energiahordozók kitermelésétől, szállításától, villamos energiává történő átalakításán, szállításán és elosztásán keresztül a végfelhasználásig tartó folyamat lebonyolítása óriási szellemi kapacitást igénylő műszaki feladat. Súlyponti kérdések e folyamatban a másodlagos kitermelési technológiák, az új és megújuló energiaforrások hasznosítása, az energiatermelés hatásfokának javítása, az energiatakarékos energiafelhasználói technológiák bevezetése, a motorizáció új kihívásai, a káros környezeti hatások csökkentése. A képzés egységes energetikai-, gazdasági-, környezeti szemlélettel készíti fel a hallgatókat e kulcsfontosságú műszaki terület művelésére, miközben legjobb hallgatóink külföldi részképzésben is részt vehetnek.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2118 – Gépészmérnök
 • 2121 – Villamosmérnök (energetikai mérnök)
 • 2139 – Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
 • 2533 – Kereskedelmi tervező, szervező
 • 2910 – Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 3190 – Egyéb műszaki foglalkozású

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is. 

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír