GTK
Duális képzés

Marketing duális mesterképzés

Gazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet által vezetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Marketing
Képzési terület
Gazdaságtudományi
Képzési ág
Üzleti
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles közgazdász marketing szakon

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • Aluinvent Zrt.
 • BNL Start Partners Kft.
 • Cemgép 50 Ipari Zrt.
 • Clair & Curtis Communication Kft.
 • DVTK Kosárlabda Akadémia Kft.
 • RK-TEAM Digital Kft. (RK-TEAM Technology Kft.)
 • Shinwa Magyarország Precíziós Kft.
 • Tógyer & Son Kft.

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek menedzselésére, különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső funkciókkal, szervezetekkel. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A képzés angol nyelvű megnevezése:
Economist in Marketing.

Szakirányok

Business marketing modul

 • A „Business Marketing” modul célja a hallgatók számára a vállalati marketing területének széleskörű megismertetése, beleértve a B2B marketing, HR marketing és fenntarthatósági marketing aspektusait. A modul gyakorlati ismereteket kínál ezeken a területeken, ösztönözve a hallgatók szakmai fejlődését projektmunkák és esettanulmányok segítségével.

Társadalmi marketing modul

 • A „Társadalmi Marketing” modul célja a hallgatók számára a társadalmi marketing, sportmarketing és városmarketing területeinek teljeskörű bemutatása. A tantárgyak során a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a társadalmi problémák lehetséges megoldásairól, a sportesemények marketingjéről és a városok szemléletformáló stratégiáiról. A modul projektalapú feladatokon keresztül támogatja a hallgatók szakmai fejlődését ezeken a változatos területeken.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Ismeri a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és – feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereit, valamint azok korlátait is.
 • Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a marketing szakterület általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, szakterületeinek kapcsolódását rokon szakterületekhez. Részletekbe menően ismeri a marketing szakterület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.
 • Ismeri marketing szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait, a marketing részterületek tervezésének, mérésének és elemzésének módszereit.
 • Ismeri a marketingstratégia erőforrás alapú elméleteit, a stratégiai menedzsment elemzési módszereit, valamint további marketing részterületek (például eladásmenedzsment, marketing engineering, kvalitatív kutatás, kreatív tervezés) elméleti alapjait és elemzési módszereit.
 • Jól ismeri marketing szakterülete szókincsét és az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait, legfontosabb formáit, módszereit, és technikáit anyanyelvén és egy idegen nyelven.
 • Ismeri az értékalkotó marketingfolyamatok és az innováció kapcsolatát.
 • Jól ismeri a vevőorientáció érvényesítésének szervezeti formáit és folyamatait. Ismeri és érti a fogyasztói választást magyarázó elméleteket, a fogyasztás társadalmi szerepét.
 • Ismeri és használja a marketingkutatás kvantitatív és kvalitatív elemzési és szoftvertámogatású többváltozós módszereit, valamint a vállalati adatbázisok kezelését, elemzését a marketing felhasználás céljából.
Képesség
 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes és nagyméretű vállalkozás, komplex szervezeti egység vezetésére, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Képes elvégezni a marketing szakterülete ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisét, és az átfogó és speciális összefüggéseket szintetizálva megfogalmazni.
 • Képes sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel speciális szakmai problémákat azonosítani, továbbá feltárni és megfogalmazni az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret.
 • Magas szinten használja a marketing szakterület ismeretközvetítési technikáit, és dolgozza fel a magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait.
 • Saját elemzésen alapuló egyéni álláspontot alakít ki és azt vitában is megvédi és képes komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, a megoldás megtervezésére, döntések meghozatalára.
 • Gazdálkodási folyamatokban, projektekben, csoportos feladatmegoldásokban vesz részt, vezetőként a tevékenységet tervezi, irányítja, szervezi, koordinálja, értékeli. Képes a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában saját vállalkozás irányítására és működtetésére.
 • Képes vezetői testületek számára önálló elemzések és előterjesztések készítésére.
Attitűd
 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 • Vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek marketing szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják.
 • Hitelesen közvetíti szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreit.
 • Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljeskörű figyelembevételével dönteni.
 • Kezdeményező szerepet vállal szakmájának a közösség szolgálatába állítására. Fejlett marketing szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet a szakmai és szélesebb társadalmi közösség felé is vállal.
Autonómia és felelősség
 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés előkészítő, tanácsadói feladatokat.
 • Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást, vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.
 • Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, vállalkozásáért, az alkalmazottakért.
 • Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottjai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 • Kialakított marketing szakmai véleményét előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli. Új, komplex döntési helyzetekben is felelősséget vállal azok környezeti és társadalmi hatásaiért.
 • Bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, a projektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
 • Társadalmi és közéleti ügyekben kezdeményező, felelős magatartást tanúsít a munkatársak, beosztottak vonatkozásában.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: marketing mesterképzési szak
 • A képzés kódja:
 • A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
 • Szakirányok: business marketing modul, társadalmi marketing modul
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat
 • Megszerezhető szakképzettség: okleveles közgazdász, marketing szakon
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 4 félév
 • A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 342/0414
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FRKP/17779-3/2007. sz. határozat (2007. 12. 18.)
 • A meghirdetés kezdetének ideje: 2008/2009. tanév
 • A meghirdetés végének ideje:
 • Képzési együttműködések:
 • Közös, illetve affiliációs képzés: nem
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:
  Szenátus 4/2007. sz. határozata (2007. március 7.)
  MAB 2007/8/XII/3/63. sz. határozat (2007. október 5.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Prof. Dr. Piskóti István, 72133820149
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
Dr. Molnár László
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/2
épület, I., 6.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
kiegyensúlyozott (55-45 százalék)

Diplomamunka, készítéséhez projektmunkában való részvételhez rendelt kreditérték:
15 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százaléka

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek
  25 kredit:
  marketing-menedzsment, vállalati pénzügyek, stratégiai menedzsment, világgazdasági folyamatok, világgazdasági régiók, vezetői gazdaságtan
 • Marketing szakmai ismeretek
  56 kredit:
  marketingkutatás és piacelemzés, marketingstratégia, értékesítés-menedzsment, integrált marketingkommunikáció, innovációmarketing, kereskedelmi marketing, digitális (online) marketing, brand management, SAP üzleti adminisztráció, projektmenedzsment

A szabadon választható tárgyak képzésen belüli kreditaránya:
9 kredit

A válaszható specializációk, szakmai modulok képzésen belül kreditaránya:
15 kredit.

Szakképzési modul

A szakon választható specializációk (kreditértéke a törzsanyag része):

 • Business marketing modul
  (B2B marketing, HR marketing, Fenntarthatósági marketing)
  15 kredit
 • Társadalmi marketing modul
  (Társadalmi marketing, Sportmarketing, Városmarketing)
  15 kredit
Szakmai gyakorlat

A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg. A szakon szakmai gyakorlat nincs.

Idegennyelvi követelmények

A Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett valamennyi mesterképzési szak esetében a kimeneti követelményt legkésőbb a 4. félév végén egy idegen nyelvből letett középfokú, komplex, általános intézményi nyelvi vizsgában határozza meg. Mester képzésben az intézményi nyelvi vizsgára való felkészülést idegen nyelvi szabadon válaszható tárgy felvétele és teljesítése segíti a hallgató választása alapján.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1334 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1336 Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1339 Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1414 Vállalati stratégiatervezési egység vezetője
 • 1415 Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője
 • 1416 Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1419 Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Prof. Dr. Piskóti István
egyetemi tanár, intézetigazgató, szakfelelős
A/2
épület, 109.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír