GEIK_02
Duális képzés

Mérnökinformatikus duális mesterképzés

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Mérnökinformatika
Képzési terület
Informatika
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles mérnökinformatikus
Tanulmányi területi besorolása
481

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • Shinwa Magyarország Precíziós Kft.
 • BaseWalk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Dorsum Zrt.
 • Euroil Ipari és Kereskedelmi Kft.
 • fps webügynökség Kft.
 • KIS Szerelő és Kereskedő Kft.
 • MIVÍZ Kft.
 • ONGROPACK MŰANYAG FÓLIAGYÁRTÓ, FELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
 • Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.
 • ShiwaForce.com Zrt.
 • simpleSoft Kft.
 • Szinva Net Infromatikai Zrt.
 • Turbo Tech Hungary Kft.
 • Vegyipari Tervező és Vállalkozó Zrt.
 • W.up Kft.

A képzés célja

A képzés célja mérnökinformatikusok képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására.Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Specializációk

Alkalmazásfejlesztő specializáció

 • A szakirány célja, hogy átfogó, bizonyos területeken részletes ismereteket adjon a korszerű szoftverfejlesztés technológiájáról és technikai eszközrendszeréről. A tananyag három fő vonulatra helyezi a hangsúlyt, amelyekkel lefedhetők az információs technológiákat fejlesztő cégek szakemberigényének legáltalánosabb területei. A három kiemelt terület közül az első a szoftverrendszerek fejlesztési, integrálási és tesztelési feladatkörét fogja át. A második terület az adatorientált információs rendszerek korszerű technológiáit öleli fel. A harmadik terület az elosztott rendszerek technológiáival és fejlesztési módszertanaival foglalkozik.
  Felelős intézet: Informatikai Intézet

Termelésinformatikai specializáció

 • A termelésinformatikai szakirányban szerzett MSc végzettség képessé tesz korszerű vállalati modellezési módszerek és eszközök használatára, alkalmazására; a termeléssel kapcsolatos rendszerelméleti, döntéstámogatási feladatok informatikai megoldásának tervezésére, működtetésére; komplex integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP, CRM, SCM, IDB, MES, PAC, stb.) funkcionális specifikációjára, tervezésére, implementációjára; integrált informatikai struktúrák, számítógéppel integrált gyártási rendszerek (CIM rendszerek) tervezésére, fejlesztésére; termelési és logisztikai rendszerek számítógépes irányításának tervezésére, üzemeltetésére.
  Felelős intézet: Informatikai Intézet

Kommunikációs technológiák specializáció

 • A szakirányon végzettek elsajátítják a digitális távközléssel, médiainformatikai rendszerekkel és ipari kommunikációs technológiákkal kapcsolatos elméleti ismereteket, az ismereteket képesek lesznek alkalmazni a gyakorlatban, a kommunikációs rendszerek üzemeltetésében, fejlesztésében, tervezésében és a kutatómunkában. Áttekintést kapnak a kommunikációs technológiák fejlődési irányairól.
  Felelős intézet: Automatizálási és Infokommunikációs Intézet

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.
 • Ismeri a műszaki informatikai rendszerek fejlesztéshez szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.
 • Érti az informatikai alkalmazások fejlesztéshez szükséges természettudományos és mérnöki módszerek elvét.
 • Az informatikai szakmán belül, a specializációtól függően mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az alábbiak közül egy vagy néhány területen: szoftvertervezés, rendszerszimuláció és -modellezés, kommunikációs hálózatok, mobil- és erőforrás-korlátos alkalmazások, számítógépes grafika és képfeldolgozás, kritikus és beágyazott rendszerek, médiainformatika, IT-biztonság, párhuzamos rendszerek, intelligens rendszerek, számításelmélet, adatbázisok.
Képesség
 • Képes törvényszerűségeket, összefüggéseket feltárni és megérteni.
 • A megszerzett tudást képes alkalmazni és a gyakorlatban hasznosítani.
 • Képes problémamegoldó technikákat használni a szoftver- és alkalmazásfejlesztés során.
 • A specializációjának megfelelő területen elemzési, tervezési és megvalósítási készséggel rendelkezik.
 • Képes az informatikához kapcsolódó tudományokban a megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására.
 • Képes helytálló szakmai bírálatot vagy véleményt megfogalmazni informatikai és mérnöki területeken.
 • A rutinproblémák felismerésén és megoldásán túl képes eredeti ötleteket felvetni.
 • A műszaki, gazdasági és humán erőforrások informatikai kezelését képes rendszerben szemlélni.
 • Képes komplex informatikai rendszereket fejlesztésére.
 • Az információtechnológia eszközeit és formális módszereit készség szinten használja.
 • Képes informatikai rendszerek teljesítményelemzésére, analitikus, szimulációs és mérési módszerek használatára.
 • Képes szakmai kooperációra az alkalmazói környezet szakértőivel. Megérti az alkalmazás követelményeit. Javaslatait az alkalmazói környezet szakértőinek el tudja magyarázni.
Attitűd
 • Szakmailag magas szinten, tervezetten és a minőségi szempontokat figyelembe véve hajtja végre fejlesztési feladatait, a létrejövő rendszerek hibamentességéről meggyőződik.
 • Nyitott és elkötelezett az önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére a természettudományok, a mérnöki és informatikai tudományok területén.
 • Kezdeményező a problémamegoldásban, képes megalapozott döntéseket hozni, nem tér ki a személyes felelősségvállalás elől.
 • Reálisan és elfogulatlanul értékeli munkatársai és saját szakmai teljesítményét.
 • Fontosnak tartja az informatikai szakma közvetítését és saját tudásának átadását.
 • Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására.
 • Munkáját kreatívan, rugalmasan végzi, a problémákat felismeri és azokat intuícióra és módszerességre építve oldja meg.
Autonómia és felelősség
 • Felelősséget érez a határidők betartására és betartatására.
 • Önállóan tölt be informatikai munkakört, amelyben a teljes folyamatot kezében tartva, szakmailag felelős módon dolgozik.
 • Alkalmas csoportban, egy-egy részterület szakértőjeként dolgozni, valamint csoportot felelősséggel irányítani.
 • Szakmai kompetenciái alapján egyaránt alkalmas működéskritikus és érzékeny információkat tartalmazó rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: MSZKMEI
 • A képzés nyelve: magyar és angol
 • A képzés besorolása: informatika képzési terület
 • Szakirányok:
 • Specializációk:
  alkalmazásfejlesztői
  kommunikációs technológiák
  termelésinformatikai
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FRKP/17692-3/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FF/2022-4/2012. sz. határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2008/2009. tanév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Kovács László, 72133787302
Prof. Dr. Bányai Tamás
egyetemi tanár

Képzéssel kapcsolatos kérdések

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A  szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120   kredit

Természettudományos alapismeretek:
25   kredit

Gazdasági és humán ismeretek
10  kredit

Szakmai törzsanyag és differenciált ismeretek
85 kredit

Szakmai modul

A szakmai törzsanyag és differenciált ismeretek főbb témakörei:

 • Információs rendszerek integrálása
 • Architektúrák, beágyazott rendszerek
 • Operációs rendszerek és hálózatok
 • Modern adatbázis rendszerek
 • Szoftverfejlesztési módszerek
 • Programtervezési minták
 • Adatelemzési és adatbányászati módszerek
 • Integrált szoftverrendszerek és tesztelésük
 • Szoftverrendszerek biztonsága
 • Okostelefon és IoT eszközök programozása
 • Ipari kommunikációs rendszerek tervezése
 • Termeléstervezés és vállalatirányítás
 • Termelési folyamatok modellezése
 • Mobil távközlés
 • Ipari kommunikációs rendszerek tervezése
 • Szélessávú és IP alapú távközlés
 • Jelprocesszorok a kommunikációs rendszerekben
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a képzés tanterve határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.

Idegennyelvi követelmények

Az egyetem külön térítési díj nélkül a szakmai tárgyak idegen nyelvű, kötelező szakirodalmi előírásai, idegen nyelvű szakmai feladatai, illetve idegen nyelven hirdetett szakmai tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét és szinten tartását.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A képzés felkészít az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását megkövetelő új informatikai rendszerek tervezésére, fejlesztésére és integrálására. A végzett hallgatók alkalmasak informatikai célú kutatási, fejlesztési feladatok ellátására és koordinálására.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2141 Rendszerelemző (informatikai)
 • 2142 Szoftverfejlesztő
 • 2143 Hálózat- és multimédia-fejlesztő
 • 2144 Alkalmazásprogramozó
 • 2149 Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző
 • 2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető
 • 2152 Rendszergazda
 • 2153 Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
 • 2159 Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető
 • 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
 • 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus
 • 3144 Webrendszer- (hálózati) technikus

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is. 

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír