GTK
Duális képzés

Nemzetközi gazdálkodás duális alapképzés

A Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett szak

A képzés megnevezése
Közgazdasági adatelemzés (Economic Data Analysis)
Képzési terület
Gazdaságtudományok
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft.
 • HELL ENERGY Magyarország Kft.
 • Jabil Circuit Magyarország Szerződéses Gyártó Kft.
 • LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt.
 • Rean Hungary Kft.
 • Salzgitter Mannesmann Acélkereskedelmi Kft.
 • SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

A képzés célja

A képzés célja legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Szakirányok:

 • nemzetközi vállalkozások
 • európai regionális gazdasági kapcsolatok

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információgyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 • Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projektvezetés szabályait és etikai normáit.
 • Ismeri és érti a nemzetközi szállítmányozás, a nemzetközi pénzügyi folyamatok beazonosítására alkalmas szakértői tudás alapjait, a szakterület szerint releváns információgyűjtési, elemzési és problémamegoldási módszereket, ezek alkalmazási feltételeit és korlátait.
 • Ismeri az nemzetközi vállalkozásokhoz kapcsolódó más (jogi, területfejlesztési, oktatási) szakterületek alapjait.
 • Ismeri és érti a gazdaságpolitika, a külkereskedelmi folyamatok, a külgazdasági politika alapvető funkcióit, determinációit és céljait. A hatékony munkavégzéshez szükséges ismeretekkel rendelkezik az Európai Unió működésével kapcsolatban.
 • Tisztában van a szervezetek működését, a gazdálkodási folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközökkel.
 • Elsajátította a szakszerű és hatékony kommunikáció írásbeli és szóbeli formáit, az adatok bemutatásának táblázatos és grafikus módjait.
 • Birtokában van a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsének anyanyelvén és legalább két idegen nyelven.
Képességei
 • Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet irányít és ellenőriz.
 • A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntéselőkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is.
 • Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 • Képes a szállítmányozási és külkereskedelmi folyamatok komplex következményeinek meghatározására.
 • Gazdálkodó szervezetben, gazdasági munkakörben a szállítmányozáshoz, külkereskedelmi folyamatokhoz gazdasági tevékenységet tervez, szervez.
 • A fogalmi és elméleti szempontból szakszerűen megfogalmazott szakmai javaslatot, álláspontot szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, a szakmai kommunikáció szabályai szerint prezentálja. Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven.
 • Projektben, csoportos feladatmegoldásban vesz részt, a gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően azokban vezetőként a tevékenységet vezeti, szervezi, értékeli, ellenőrzi. Képes együttműködni más szakterületek képviselőivel (mérnökökkel, külkereskedőkkel).
 • Tisztában van a nemzetközi, multikulturális környezetben végzett munkavégzés sajátosságaival.
 • Képes a gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően kis és közepes vállalkozást, illetve gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet vezetni.
Attitűdje
 • A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak tudásához, munkájához és magatartásához. Kész a hibák kijavítására, munkatársait is segíti ebben.
 • Nyitott az adott munkakör, munkaszervezet, vállalkozás tágabb gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére.
 • Törekszik mások véleményét, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a döntések során felelősen figyelembe venni.
Autonómiája és felelőssége
 • Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat.
 • Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését.
 • Az elemzéseiért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartása terén.
 • Önállóan kíséri figyelemmel a társadalmi, a gazdasági és a jogi környezet szakterületét érintő változásait.
 • A kapcsolódó szakpolitikák követését és alkalmazását részben önállóan végzi.
 • Előadásokat tart, vitavezetést önállóan végez.
 • Önállóan és felelősséggel vesz részt a gazdálkodó szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
 • A képzés kódja: BSZKNEG
 • A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
 • Szakirány(ok):
  nemzetközi vállalkozások
  európai regionális gazdasági kapcsolatok
 • Specializáció(k):
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat (ISCED 5B)
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • A képzés munkarendje: nappali
 • Képzési idő: 8 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 180+60 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése
  OH-FIF/1012-4/2011. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FNYF/725-5/2018. számú határozat (2018. július 5.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2006/2007. tanév I. félév,
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  Egyetemi Tanács 10/2005. sz. határozata (2005. március 9.)
  MAB 2005/8/III/2/81. sz. határozat
  oktatási miniszter 9.428-17/2005. sz. engedélye (2005. november 25.)
  Szenátus 264/2011. számú határozata (2011. július 28.)
  ME 75/2018. számú szenátusi határozat (2018. április 26.) u)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Prof. Dr. Nagy Zoltán, 72133824498
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
Dr. Orosz Dániel
Egyetemi docens
A/4
épület, IV. em., 8.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei
 • A szak orientációja:
  gyakorlatorientált (60-70 százalék)
 • Intézményen kívüli gyakorlati képzés minimális kreditértéke:
  60 kredit, amelyből a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
  10 kredit.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek,
80-90 kredit:

 • matematika
 • statisztika
 • informatika
 • mikro- és makroökonómia
 • nemzetközi gazdaságtan
 • pénzügytan
 • vállalati gazdaságtan
 • gazdasági jog
 • marketing
 • számvitel menedzsment
 • üzleti kommunikáció
 • szaknyelv
 • környezet-gazdaságtan
 • egyéb alapozó üzleti ismeretek

Társadalomtudományi ismeretek,
10-20 kredit:

 • európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek
 • gazdaságtörténet
 • szociológia
 • pszichológia
 • filozófia
 • szervezet- és vezetéselmélet

Memzetközi gazdálkodási szakmai ismeretek,
70-90 kredit:

 • nemzetközi kereskedelemi és gazdasági intézmények
 • világgazdasági folyamatok és régiók
 • külgazdasági politika
 • elemzés és piacfejlesztés
 • nemzetközi pénzügyek
 • nemzetközi ügyletek
 • nemzetközi marketing
 • interkulturális menedzsment
 • az Európai Unió közösségi politikái
 • nemzetközi tárgyalási technikák
 • nemzetközi etikett
 • protokoll
 • továbbá választható specializációk
Szakképzési modul

Szakmai gyakorlat

A mintatantervnek megfelelően az összefüggő szakmai gyakorlat emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel alapképzésben a 7., nemzetközi gazdálkodási és turizmus-vendéglátás szakokon 7-8 félévben, felsőoktatási szakképzésben a 4. félévben teljesítendő.

Nemzetközi gazdálkodási BA szakon: a képzés követelménye – nemzetközi jellegének erősítése érdekében – legalább egy félév külföldön szerzett tapasztalat vagy nemzetközi környezetben megszerzett gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények

A Gazdaságtudományi Kar a nemzetközi gazdálkodási és turizmus-vendéglátás – alapképzési szakjain a kimeneti követelményt legkésőbb a 6. félév végén két eltérő idegen nyelvből letett középfokú, komplex, szakmai intézményi nyelvi vizsgában határozza meg, melyből az egyik egy intézményi álalános felsőfokú komplex nyelvvizsgával kiváltható.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

240 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

A nemzetközi gazdálkodási alapszakon végzettek képesek lesznek a nemzetközi áru, szolgáltatások és pénzügyi mozgások elemzésére; nemzetközi tárgyalások önálló vitelére; a problémák önálló felismerésére, a feladatok kijelölésére, rangsorolására és megoldására hazai és nemzetközi környezetben is. Végzettjeink jól ismerik a külpolitikai és külgazdasági folyamatokat, az Európai Unió működését.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
 • 1419 Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője
 • 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
 • 3622 Kereskedelmi ügyintéző
 • 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló
 • 3910 Egyéb ügyintéző
 • 4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír