GTK
Duális képzés

Turizmus-vendéglátás duális alapképzés

Gazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet által vezetett alapszak

A képzés megnevezése
Turizmus-vendéglátás (Tourism and Catering)
Képzési terület
Gazdaságtudományok
Képzési ág
Üzleti
Képzés időtartama
8 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • AURA GOLD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • AVALON PARK Kft.
 • Diósgyőr Futball Club Kft.
 • GOLD PARK KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.
 • GP GLOBAL TEAM Vendéglátóipari Kft.
 • HELL ENERGY Magyarország Kft.
 • Hotel Miskolc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt.
 • Midmar Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft.
 • PARKHOTEL CLUB Kft.
 • Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület
 • SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
 • TOP-ROOM Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
 • Weboldalnet IT Kft.

A képzés célja

A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátó idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Economist in Tourism and Catering

Szakirányok

Kulturális turizmus szakirány

A térség és az ország vezető turisztikai termékének részletes bemutatása mellett, a kulturális turizmus termékfejlesztési és marketing kérdéseivel, kultúrtörténettel ismerteti meg a hallgatókat. Bemutatja a rendezvényszervezés általános tudnivalóit, illetve elmélyíti a szakmai rendezvények, a hivatásturizmus (MICE) körébe tartozó események szervezésének és lebonyolításának ismereteit. Az ehhez illő „testreszabott” munkakörök például a rendezvényszervező, animátor, kiállítás- és konferencia-szervező, protokoll ügyek, termékfejlesztő, önkormányzati és turisztikai szervezeti munkakörök.

Desztináció-menedzsment szakirány

A ma leghatékonyabb szervezeti formával ismertet meg, betekintést nyújt a működésébe, felépítésébe, feladataiba, fejlesztési és marketing stratégiák készítésébe, a támogatási rendszerekbe. Az ehhez illő „testreszabott” munkakörök például a TDM menedzser, Tourinform irodai munkatárs, termékfejlesztő, önkormányzati és turisztikai szervezeti munkakörök, rendezvényszervező, kiállítás- és konferencia-szervező.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit, birtokában van az alapvető információgyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 • Ismeri a projektben, csapatban, munkaszervezetben való együttműködés, a projektvezetés szabályait és etikai normáit.
 • Ismeri a turisztikai ágazat működésének elveit és annak kapcsolódó ágazatait, ismeri a turizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat.
 • Ismeri a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, szabadidős létesítmények) típusait, valamint azok működtetésére és piaci tevékenységeinek irányítására vonatkozó elveket és menedzsment módszereket.
 • Ismeri a turizmus alágazatainak és tevékenységeinek (például szállás- és vendéglátóhelyek, utazásszervezés és közvetítés, térségmenedzsment szervezetei, egyéb szolgáltatók stb.) működését, értékelését, döntési kritériumait, szakmai részterületeit és ágazati kapcsolódási pontjait.
 • Ismeri a turizmushoz és a vendéglátáshoz kapcsolódó más szak- és tudományterületek alapvető tényeit és összefüggéseit (földrajz, művelődéstörténet, környezetvédelem, jog, egészségtudomány, gasztronómia, élelmezéstudomány).
 • Képes legalább két idegen nyelven kommunikálni.
 • Képes önálló szakirodalmi feldolgozásra.
Képességei
 • Képes gazdasági tevékenységet, projektet tervezni, szervezni, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet irányítani és ellenőrizni.
 • A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket képes feltárni, rendszerezni és elemezni, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket megfogalmazni, döntés-előkészítő javaslatokat készíteni, döntéseket hozni rutin- és részben ismeretlen környezetben is.
 • Képes következtetései, valamint az őket megalapozó tudás és érvelés világos és egyértelmű kommunikálására, szakmai és laikus közönség felé egyaránt.
 • Képes a turisztikai vállalkozások piaci tevékenységének szervezésére és irányítására.
 • Képes a szakterülethez tartozó informatikai ismeretek alkalmazására.
 • Képes kidolgozott szakmai javaslatok, vezetői beszámolók, marketingajánlatok (például programfüzetek, étlapok) készítésére.
 • Képes a szolgáltatásokkal és az intenzív ügyfélkapcsolattal összefüggő problémák felismerésére és hatékony kezelésére.
 • Alkotó, kreatív önállósággal épít ki és kezdeményez új gyakorlati megoldásokat.
 • Képes a turisztikai és vendéglátó vállalkozások tevékenységének részleges vagy teljes körű tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére.
 • Képes a turizmus és a vendéglátás különféle területein jelentkező gazdasági problémák kezelésére és megoldására.
 • Képes szakszerű és hatékony kommunikációra írásban és szóban is.
Attitűdje
 • A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
 • Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 • Nyitott a gazdaságtudományok átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére.
 • Környezetérzékeny, gyakorlatorientált szemléletmódú.
 • A vendégelégedettséget előtérbe helyező minőségi szemléletmódot követ és közvetít a munkatársak felé is.
 • Nyitott a turizmust és vendéglátást, illetve az adott gazdálkodó szervezetet érintő változások megismerésére, ezek hatásainak megértésére, az új szakmai ismeretek és módszertanok alkalmazására.
 • Törekszik a szakmai eredmények, javaslatok megosztására a turizmus és vendéglátás fejlesztése iránt érdeklődők körében.
 • Az életpálya-tervezés fontosságát elismeri, az életen át tartó tanulásra törekszik.
Autonómiája és felelőssége
 • Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését.
 • Az elemzéseiért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Tudatosan vállalja és közvetíti szakmája etikai normáit.
 • Kész a turizmus társadalmi, gazdasági, technológiai és jogi környezetében bekövetkező változások önálló megfigyelésére, a vonatkozó szakpolitikák követésére, a következtetések felelősségteljes levonására.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: turizmus-vendéglátás alapképzési szak
 • A képzés kódja: BSZKTVE
 • A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
 • Szakirányok, specializáció:
  kulturális turizmus
  desztináció-menedzsment
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat (ISC 5B)
 • Megszerezhető szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali, levelező
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 8 félév
 • A szakképzettség területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 812/1015
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 180 + 60 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FHF/2359-4/2008. sz. határozat (2008. 09. 15.)
  FNYF/725-7/2018. számú határozat (2018. július 5.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. tanév; 2018/2019. I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  Szenátus 67/2008. sz. határozata (2008. március 20.)
  MAB 2008/6/IX/3/1. sz. határozat
  ME 510/2013. számú szenátusi határozat (2013. december 18.)
  ME 376/2014. számú szenátusi határozat (2014. október 30.)
  ME 75/2018. számú szenátusi határozat (2018. április 26.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Prof. Dr. Piskóti István, intézetigazgató, egyetemi tanár, 72133793346
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
Nagy Katalin
A/2
épület, I. em., 108.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
gyakorlatorientált (60-70 százalék)

Intézményen kívüli gyakorlati képzés minimális kreditértéke:
60 kredit, amelyből a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
10 kredit.

Az elméleti és gyakorlati képzés aránya:
57 – 43 %

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 • teljes idejű képzésben 2 félév (7-8. félév), 420-420 óra,
  részidős képzésben 300-300 óra.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek (86 kredit):

 • gazdaságmatematika
  statisztika, informatika
  mikro- és makroökonómia
  pénzügytan
  vállalati gazdaságtan
  gazdasági jog
  vezetés-szervezés
  marketing
  számvitel
  üzleti kommunikáció
  szaknyelv
  környezet-gazdaságtan
  alapozó üzleti ismeretkörök

Társadalomtudományi alapismeretek (18 kredit):

 • európai uniós
 • általános és gazdasági jogi ismeretek
 • gazdaságtörténet
 • szociológia
 • pszichológia
 • gazdaságföldrajz

Turizmus és vendéglátás szakmai ismeretei (76 kredit):

 • turizmus rendszere
 • turisztikai erőforrások
 • vendéglátó termék-technológiai ismeretek
 • szállodaismeret
 • vendéglátóismeret
 • egészségturizmus
 • utazásszervezés
 • szállodamenedzsment
 • vendéglátómenedzsment
 • régió és településmarketing
 • turizmusmarketing
 • idegenvezetés
 • továbbá választható specializációk

A szakon választható specializációk (kreditértéke a törzsanyag része)

Kulturális turizmus (27 kredit):

 • kulturális turizmus
 • kultúrtörténet
 • animáció és programszervezés
 • turisztikai termékfejlesztés
 • rendezvényszervezés
 • turizmusfejlesztési esettanulmányok

Desztináció-menedzsment (27 kredit):

 • desztinációmenedzsment
 • falusi turizmus
 • projektmenedzsment
 • turisztikai termékfejlesztés
 • rendezvényszervezés
 • turizmusfejlesztési esettanulmányok

Összesen: 180 kredit.

Szakképzési modul

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat – a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint – két félév turizmus, illetve vendéglátás tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél vagy a felsőoktatási intézmény tanéttermében vagy tanszállodájában végezhető gyakorlat, amelyből egy félév lehet a magyar és külföldi felsőoktatási intézmény közötti megállapodás keretében szervezett gyakorlatorientált külföldi részképzés.

A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköztechnológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.
A szakmai gyakorlóhely kiválasztása ahhoz az adott területhez kötődik, amelyből a hallgató a legtöbb elméleti ismerettel és az intézményben megszerezett gyakorlattal rendelkezik.
A szakmai gyakorlat akkor kezdhető meg, ha a hallgató alapképzési szak esetén az 1-6. félév tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett, de legkorábban a vizsgaidőszak harmadik hetében.
A Marketing és Turizmus Intézet kiterjedt külföldi szakmai gyakorlati helyeket kínáló partnerekkel áll kapcsolatban.

Idegennyelvi követelmények

A Gazdaságtudományi Kar a nemzetközi gazdálkodási és turizmus-vendéglátás – alapképzési szakjain a kimeneti követelményt legkésőbb a 6. félév végén két eltérő idegen nyelvből letett középfokú, komplex, szakmai intézményi nyelvi vizsgában határozza meg, melyből az egyik egy intézményi általános felsőfokú komplex nyelvvizsgával kiváltható.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180+60 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

A turizmus-vendéglátás alapszakon végzettek képesek lesznek a turisztikai ágazat működésének elveit és jellemzőit, annak kapcsolódó ágazatait, a vendéglátás elveit és gazdaságtanát, a turizmus szereplőinek, érdekeltjeinek és érintettjeinek jellemzőit, a turisták által igénybe vehető szolgáltatások rendszerét irányítani és kidolgozni. Ismerik a turisztikai szolgáltatások folyamatait, a turisztikai vállalkozások működését befolyásoló földrajzi, kulturális, természeti és jogi vonatkozásokat.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1331 Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1332 Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1334 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1336 Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2714 Kulturális szervező
 • 3631 Konferencia- és rendezvényszervező
 • 4221 Utazásszervező, tanácsadó
 • 4222 Recepciós
 • 4223 Szállodai recepciós
 • 4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató
 • 4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
 • 5131 Vendéglős
 • 5132 Pincér
 • 5133 Pultos
 • 5232 Utaskísérő (repülőn, hajón)
 • 5233 Idegenvezető (csak plusz szakképesítés birtokában)

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Prof. Dr. Piskóti István
egyetemi tanár, intézetigazgató

Szakfelelős

A/2
épület, I. em., 109.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír