GTK
Felsőoktatási szakképzés

Gazdálkodási és menedzsment

Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett felsőoktatási szakképzés.

A képzés megnevezése
Gazdálkodási és menedzsment
Képzési terület
Gazdaságtudományok
Képzési ág
Üzleti
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens

Áttekintés

A képzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.
 • Birtokában van a szakterület legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve problémamegoldási módszereinek.
 • Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.
 • Rendelkezik a szakterületen releváns egyéni és kisvállalkozói tevékenység előkészítéséhez, indításához szükséges ismeretekkel.
 • Rendelkezik a sikeres menedzseléshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, beleértve a formális és informális szabályozási környezetet is.
 • Rendelkezik a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntés-előkészítési és operatív feladataiban való aktív részvételhez szükséges ismeretekkel.
 • Ismeri a vállalkozás üzleti tervkészítési folyamatát és az üzleti terv fejezeteit. Ismeri a pályázati lehetőségek felkutatásának és előkészítésének technikáit.
 • Ismeri a vállalati folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket.
 • Ismeri és érti a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsét anyanyelvén és egy idegen nyelven is.
Képesség
 • Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával képes a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjteni, rendszerezni, egyszerűbb okozati összefüggéseket feltárni és következtetéseket levonni, javaslatokat megfogalmazni a szervezet rutin folyamataiban.
 • Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, végrehajt.
 • Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad.
 • Képes egyszerű gazdaságossági számítások, költségkalkulációk elvégzésre.
 • Képes a gazdasági folyamatok, szervezeti események következményeinek megértésére, alapvető gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonására.
 • Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységet megtervezni és önállóan végezni.
 • Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységet a jogi és gazdasági környezet változásával értékelni és fejleszteni.
 • Eredményesen működik együtt a projektfeladatok és munkafeladatok megoldása során munkatársaival és vezetőivel.
 • Anyanyelvén és alapszinten idegen nyelven is szakmai szöveget olvas, értelmez.
Attitűd
 • Kritikusan szemléli saját munkáját.
 • Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat.
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.
 • Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra.
 • Elfogadja a vezetői, munkatársi kritikát, illetve támogatást.
 • Törekszik az egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenység fejlesztésére és a változó környezethez igazodni.
 • Nyelvtudását, kommunikációs készségét folyamatosan fejleszti, lépést tart az új kommunikációs technológiák fejlődésével.
 • Viselkedésében a lojalitás és a társadalmi felelősségvállalás fontos szereppel bír.
Autonómia és felelősség
 • Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért.
 • Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi, vezetői segítséget vesz igénybe.
 • Munkaköréhez és munkafeladatához kapcsolódón önállóan követi a szakmai és jogi környezet változásait. Kritikus, vitás esetben igénybe veszi munkatársai, illetve vezetői segítségét.
 • Egyéni és kisvállalkozói tevékenységet önállóan vezet.
 • Fel tudja mérni, hogy képes-e egy rá bízott feladatot elvégezni.
 • Kommunikációs és nyelvi hiányosságait maga azonosítja, megkeresi a továbbfejlesztés lehetőségeit. Támaszkodik munkatársai és vezetői segítségére.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok:
 • A képzés megnevezése: gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés
 • A képzés kódja: SFOKGME
 • A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
 • Szakirány(ok):
  kis- és középvállalkozási
  projektmenedzsment
 • Specializáció(k):
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5A
 • Megszerezhető szakképzettség(ek):
  felsőfokú közgazdász-asszisztens kis- és középvállalkozási szakirányon
  felsőfokú közgazdász-asszisztens projektmenedzsment szakirányon
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 4 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje: FF/322-1/2013. sz. határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2013/2014. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 419/2012. számú szenátusi határozat (2012. november 29.)
  MAB 2013/1/III/5/11. számú MAB határozat (2013. január 11.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója:
  Veresné Dr. Somosi Mariann Éva, 72133802641
 • Képzési és kimeneti követelmény: 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet
Dr. Kerchner András
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/4
épület, 310.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Idegen nyelvi alapszintű ismeretek

 • főbb kompetenciák, szakmai készségek:
  alapszintű beszédkészség;
  alapszintű szöveg hallás utáni megértése;
  olvasott szöveg megértése, alapszintű nyelvtudás az írásbeli válasz elkészítéséhez;
 • a szakmai követelmény:
  idegen nyelven, alapfokon történő kommunikáció, írásban és szóban;
  egyszerűbb idegen nyelvi szöveg megértése és fordítása (idegen nyelvről anyanyelvre);
  a képzési terület sajátosságainak megfelelő, szükséges idegen nyelvű szoftverek használata útmutatás alapján;
  a kezelőfelületek használata, a felhasználónak készített leírások, üzenetek megértése és alkalmazása.

 Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek

 • főbb kompetenciák, szakmai készségek:
  informatikai alapkompetenciák – egy operációs rendszer alapszolgáltatásainak használata, egy szövegszerkesztő, táblázatkezelő, böngésző, prezentációkészítő – biztonságos birtoklása;
  szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és felhasználói készség annak használatával kapcsolatban;
  infokommunikációs rendszerek használata;
  logikus gondolkodás, felelősségtudat a szakmai feladatok megoldásában;
  alapvető pénzügyi és adózási ismeretek, valamint ezek alkalmazása konkrét számítási feladatokban;
 • a szakmai követelmény:
  ECDL alapkövetelményei;
  problémák/feladatok megoldásában a gazdálkodó szervezet adminisztrációs, információs és kommunikációs rendszereinek szakszerű használata;
  egyszerű, a hétköznapi életben előforduló számítási feladatok megoldása számítógép használatával (pl.: százalékszámítás, kamatos kamat, ÁFA és adó számítások, számlázási alapismeretek stb.);
  a döntési folyamatokban az információs rendszer és adatbázisának aktív használata;
  Számítógép, hálózati szolgáltatások ismerete és alkalmazása adott feladatok megoldásához;
  a képzési terület sajátosságainak megfelelő adatbázisok kezelése, a meglévő adatbázisokból lekérdezési feladatok meghatározása és megoldása adott szakmai cél szerint.

Kommunikációs ismeretek

 • főbb kompetenciák, szakmai készségek:
  szakmai kommunikáció megértése és szakszerű alkalmazása szóban és írásban;
  az adott szakma/képzési ág témakörében anyanyelven eredményes szakmai kommunikáció;
  fejlett beszédkészség, megfelelő szakmai szókincs, nyelvhelyesség, közérthetőség;
  időtervezés, információátadás;
 • a szakmai követelmény:
  tárgyalásokon való képviselet, a kommunikációs eszköztár használata a tárgyalástechnika és az üzleti szabályok figyelembevételével;
  a szakmai álláspontok meggyőző képviselete; hiteles kommunikáció; érvelési technikák és a szakmai érvrendszer ismerete, használata, képviselete;
  együttműködés a munkatársakkal;
  kommunikáció a széles értelemben vett megrendelővel, ügyféllel;
  együttműködés a szakmai partnerekkel, helyi önkormányzatokkal, kamarákkal, kormányhivatallal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatok építése, sikeres kommunikáció a gazdasági élet valamennyi szereplőjével;
  üzleti levél/üzenetkészítés;
  az alapvető kommunikációs módszerek és technikák ismerete és szakszerű alkalmazása.
Szakképzési modul

Kognitív (szakmai) kompetenciák:

 • jogszabályok ismerete, alkalmazása;
 • gyakorlatias feladatértelmezés, lényegfelismerés;
 • rendszerező-képesség, szervezőkészség;
 • áttekintő-, és következtetési képesség, döntésképesség;
 • rendszerekben való gondolkodás;
 • pontosság, prezentációs készség, önállóság;
 • szakmai kommunikációs készség;
 • eredményorientáltság;

Tudás, jártasság (a megértés és felismerés, a gyakorlati és a szociális területen)

 • a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntéselőkészítési és operatív feladataiban aktív részvétel;
 • pályázati lehetőségek felkutatása, annak előkészítésében és megírásában való részvétel;
 • önálló munkavégzés és csoportmunka;
 • prezentációs technikák alkalmazása;
 • a vállalati folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket önállóan alkalmazza;
 • a teljesítményeket és a költségeket folyamatosan elemzi, ezekhez adatokat gyűjt, valamint a tervezett és a tényleges teljesítmények és költségek közötti eltéréseket értékeli;
 • a vállalkozás üzleti tervének, marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakításában és formálásában aktívan közreműködik;
 • a vállalati folyamatok környezetterhelő hatásainak felismerése, közreműködés annak minimalizálásában;
 • projektek tervezésében, fejlesztésében és megvalósításában részt vesz, a projektterv szerint rá háruló tevékenységeket rendszerezetten elvégzi;
 • részt vesz a projekttel kapcsolatos elvárások feltárásában és azok projektcélokká alakításában, a projektcélok konkrét projekttevékenységekre bontásában;
 • részt vesz a projektre vonatkozó döntések előkészítésében, a projektszervezést érintő munkafolyamatok szabályozásában, és az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában, valamint fenntartásában;
 • a projektek tervezését, végrehajtását és befejezését dokumentálja;
 • a projekttevékenységek kivitelezését támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket önállóan alkalmazza;
 • alkalmazza a projektre vonatkozó jogszabályokat és szakmai előírásokat;
 • közreműködik a „kritikus folyamat” felismerésében és elemzésében;

Önállóság és felelősség a munkafeladatokban:

 • hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;
 • felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség;
 • a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete;
 • a munkáltatói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény;
 • álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítés), interjúkon siker elérése;
 • szakmai kommunikáció egy idegen nyelven, alapfokon írásban és szóban, az általános és szakmai szókincs birtokában;
 • szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és alkalmazási képesség, annak használatával kapcsolatban infokommunikációs rendszerek használata.

A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei

Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja:
12 kredit;

A képzési terület szerinti közös modul:
21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit;

A szakképzési modul:
87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

Az Idegennyelv tárgy nappali tagozaton három félévben minimum heti 4 órás, levelező tagozaton félévente minimum 15 órás, egy kreditértékű. Az Idegennyelv tárgy felvétele az 1. 2. és 3. félévben történik, a 1-2. félév gyakorlati jeggyel, a 3. félév kollokviummal zárul. Nyelvvizsga kötelezettség nincs.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

A gazdálkodás és menedzsment felsőoktatási szakképzési szakon végzettek képesek lesznek gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak elemzésére, tervezésére; a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására, továbbá a vállalati rendszer különböző részterületein önálló munka végzésére, a hazai és nemzetközi üzleti környezetben való hatékony kommunikációra.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő
 • 3615 Statisztikai ügyintéző
 • 3641 Személyi asszisztens
 • 4112 Általános irodai adminisztrátor
 • 4114 Adatrögzítő, kódoló
 • 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
 • 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó
 • 4136 Iratkezelő, irattáros
 • 4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató
 • 4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
 • 4226 Lakossági kérdező, összeíró

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Dr. habil. Kunos István
egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír