ETK
Felsőoktatási szakképzés

Orvosi diagnosztikai analitikus

Egészségtudományi Kar által meghirdetett felsőoktatási szakképzés.

A képzés megnevezése
Orvosi diagnosztikai analitikus
Képzési terület
Orvos- és egészségtudományi
Képzési ág
Egészségtudományi
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens
Tanrend
Levelező

Áttekintés

A képzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja orvosdiagnosztikai asszisztens szakemberek képzése, akik az egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaiként, hivatásszerűen gyakorolják munkájukat, és képesek az etikai, jogi, egészség- és biztonságvédelmi feladatok ellátására. Képesek – a minőségellenőrzési szabályokat betartva – mintavételi, minta előkészítési, analitikai, dokumentálási, valamint archiválási feladatok ellátására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Medical Diagnostic Assistant.

Specializációk
 • Orvosdiagnosztikai laboratóriumi

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri az egészségügy főbb gazdasági összefüggéseit, a humánerőforrás-gazdálkodás alapjait.
 • Ismeri a munkavállalói jogokat és kötelezettségeket, azokat tudja értelmezni.
 • Ismeri az orvosi- és egészségtudományi szakterület szakmai alap szókincsét anyanyelven és latin nyelven (orvosi latin).
 • Ismeri a számítógép felhasználói szintű kezelését, az alapvető számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális egészségügyi programok.
 • Ismeri az egészségügyi dokumentáció vezetésének és kezelésének alapvető szabályait.
 • Ismeri az adott hálózati szolgáltatásokat.
 • Ismeri a személyközi kommunikáció elméleti alapjait, az alapvető beteg/kliens vezetési technikáit.
 • Ismeri a betegjogokkal és a betegek tájékoztatására vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos szabályokat.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik az egészségügyi ellátórendszer általános felépítéséről, működéséről.
 • Ismeri szakterületének főbb gazdasági, vezetési, szervezési elméleti vonatkozásait.
 • Ismeri az egészséges emberi szervezet alapvető felépítését, működését, az egészségkárosodások etiológiai tényezőit, az egészségkárosító magatartás összetevőit.
 • Ismeri a prevenció lehetőségeit.
 • Ismeri az elsősegélynyújtás fogalomrendszerét és eljárásait.
 • Ismeri az egészségügyi tevékenységéhez kapcsolódó etikai és jogi szabályozást.
 • Ismeri a finanszírozásra, a munka- és egészségvédelemre, valamint a tűz- és balesetvédelemre vonatkozó jogszabályokat, megérti az előírásokat.
 • Ismeri és megfelelően alkalmazza az egészségügyi diagnosztika területén a munkájához szükséges szaknyelvet.
Képesség
 • Képes a munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos felelős döntésekre, valamint képes az erőforrások felkutatására és a gazdálkodás támogatására.
 • Képes szakmai kommunikációra az egészségügy más területén dolgozó szakemberrel.
 • Megérti hallás után az alapszintű szakmai szöveget. Szakmai idegen nyelvű szoftvereket alkalmaz munkája során.
 • Idegen nyelvismerettel képes nemzetközi környezetben munkavégzésre.
 • Képes a munkájára vonatkozó egészségügyi dokumentációt kezelni, naprakészen elkészíteni.
 • Felismeri a szakterületén jelentkező főbb problémákat, kiválasztja és alkalmazza a megfelelő módszereket.
 • Biztosan alkalmazza az infokommunikációs rendszereket.
 • Alkalmazza a hálózati szolgáltatásokat a feladatai megoldásához.
 • Képes a betegekkel, kliensekkel való együttműködésre és a szakmai csoportmunkára.
 • Képes együttműködni a diagnosztika és terápiás ellátó team más tagjaival.
 • Anyanyelvén biztosan kommunikál szóban és írásban az adott szakmacsoport team tagjaival.
 • Beszédkészsége fejlett, megfelelő szakmai szókincse van.
 • Képes tájékozódni az adott egészségügyi ellátórendszerben, annak működésébe bekapcsolódni.
 • Képes az alapvető gazdasági és szervezési ismeretek alkalmazására.
 • Képes felismerni az egészséget károsító tényezőket, és saját hatáskörén belül lépéseket vagy javaslatot tenni a megoldásra.
 • Képes tudását, szakmai ismereteit folyamatosan bővíteni, fejleszteni, információkat gyűjteni és ehhez alkalmazni a tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereit és a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket.
 • Képes az alapvető azonnali életmentő beavatkozások kivitelezésére.
 • Képes a rá vonatkozó jogi és etikai szabályokat betartani és felismerni az etikai és jogi normáktól való eltéréseket.
 • Képes a jogi és etikai szabályozásokban bekövetkező változások implementálására saját szakterületén belül.
 • Képes közreműködni a személyi-, tárgyi-, technikai-, valamint a baleset-, munka- és egészségvédelmi feltételek biztosításában a hatályos jogszabályokat figyelembe véve.
 • Alkalmazkodik a hazai és a nemzetközi munkaerőpiaci változásokhoz.
Attitűd
 • Törekszik a szakmai-etikai elvárásoknak megfelelő magatartásra, és teljesítményre.
 • Nyitott a kapcsolatépítésre, együttműködésre és kommunikációra magyar és idegen nyelven, legalább alapfokon.
 • Nyitott az egészségügyi dokumentáció-kezelést érintő változásokra.
 • Törekszik arra, hogy szóbeli és írásbeli kommunikációja közérthető legyen.
 • Empatikus módon viszonyul a betegekhez, kliensekhez és korrekt szakmai kapcsolatokra törekszik.
 • Elkötelezett az egészségügyi ellátórendszerben a feladatkörének megfelelő munkavégzésre.
 • Rugalmasan kezeli az ellátórendszerben bekövetkező változásokat, nyitott a problémamegoldásra.
 • Értéknek tekinti a rekreációt, az egészséges életmódot és életminőséget, valamint rendelkezik az egészségtudatos ember szemléletével.
 • Nyitott az egészségmegőrzéshez, a megelőzéshez kapcsolódó új ismeretek iránt.
 • Empatikus és határozott hozzáállással látja el a bajbajutottat.
 • Elfogadja a szakterületének megfelelő egészségügyi etikai és jogi szabályokat, törekszik azok betartására és betartatására.
 • Nyitott az etikai és jogi szabályozásokban bekövetkező változások követésére.
 • Fontosnak tartja az embert, mint értéket.
 • Elkötelezettséget mutat a laboratóriumok szabályos működése iránt.
Autonómia és felelősség
 • Felelősséggel használja intézménye erőforrásait. Felelősséggel betartja a munkaviszonyához kapcsolódó jogi kereteket.
 • Önállóan törekszik nyelvtudásának fejlesztésére. Törekszik a szakmai nyelv használatára szóban és írásban, önállóan fejleszti szókincsét.
 • Felelősséget vállal az általa rögzített és kezelt adatokért.
 • Munkája során felelősséget vállal az egészségügyi dokumentációért, az adatok biztonságos kezeléséért.
 • Felelősségtudattal oldja meg a szakmai feladatokat.
 • Minden esetben egészségügyi szakemberhez méltóan viselkedik.
 • Felelősséget vállal az általa írott szakmai levelek tartalmáért (pl. vegyszerrendelés).
 • Felelősséget vállal az egészségügyi ellátórendszerben végzett tevékenységéért.
 • Részt vesz kezdeményezett együttműködésben és segíti annak fenntartását az egészségtudományi területen található szervezetekkel.
 • Döntéseit a szakterület jogi és etikai szabályainak figyelembevételével hozza.
 • Felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők személyiségét, egészségtudatos magatartását.
 • A testi-lelki egészségről koherens egyéni álláspontot alakít ki, amely segíti önmaga és kliense, valamint környezete testi-lelki fejlődését, tudatosodását.
 • Felelősen cselekszik sürgős szükség esetén.
 • Felelősséggel képviseli szakterülete etikai és jogi normáit.
 • Felelősen alkalmazza szakmája gyakorlása közben a titoktarás szabályait.
 • Együttműködik a szakmai team tagjaival, felelősséget érez a munka- és egészségvédelem, valamint a balesetvédelemre vonatkozó előírások betartása/betartatása iránt.
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi specializáción továbbá

Tudása

 • Ismeri a laboratóriumi munkához szükséges szaknyelvet anyanyelvén.
 • Ismeri a laboratóriumi munkájához kapcsolódó informatikai rendszer, működésének alapjait.
 • Ismeri az informatikai rendszer laboratóriumi automatákkal és kórházi betegdokumentációs rendszerrel való kommunikációjának jellegzetességeit.
 • Ismeri az adatkezelés alapvető szabályait a laboratóriumi informatikai rendszerben.
 • Ismeri a laboratóriumi minták típusait: vér, szérum, plazma, vizelet, széklet, gyomornedv, epe, punkciós folyadékok, liquor, kenet.
 • Ismeri a laboratóriumba történő mintaküldés adminisztratív szabályait és a különböző klinikai minták kezelésének alapvető szabályait.
 • Ismeri a laboratóriumi diagnosztikában alkalmazott mintavételi eszközöket.
 • Tudja a mintavételezés körülményeire vonatkozó előírásokat, ismeri azok fontosságát.
 • Ismeri a mintavételezés folyamatait.
 • Ismeri a munkája során alkalmazott alapvető fogalmakat, eszközöket, módszereket és eljárásokat a labordiagnosztika szakterületén.
 • Ismeri a pH és a különböző koncentrációegységek fogalmát.
 • Ismeri a kémiai alapfogalmakat.
 • Tudja a laboratóriumi munka során használt oldatok, reagensek elkészítésének, tárolásának, használatának körülményeit és szabályait.
 • Készségszintű ismeretekkel rendelkezik a munkája során használatos laboratóriumi számításokról.
 • Megfelelő szintű elméleti tudással rendelkezik élettanból és anatómiából.
 • Ismeri az elsősegélynyújtás alapjait.
 • Gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a laboratóriumi diagnosztika területén alkalmazott módszerekről és eszközökről.
 • Ismeri a klinikai diagnosztikai laboratóriumokban előforduló analizátorok, műszerek és automata rendszerek alkalmazásának, működésének alapelveit.
 • Tisztában van az automatizáció alapelveivel és folyamataival.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik az automaták főbb típusairól, alkalmazásuk előnyeiről és korlátairól.
 • Ismeri a műszerek karbantartására, javítására vonatkozó szabályokat.
 • Az adott laboratórium módszereinek, eszközeinek, műszereinek, automata analizátorainak kezelésére vonatkozó ismereteknek a birtokában van: klinikaikémiai, haematológiai, immunológiai, elválasztás-technikai, mikrobiológiai, haemostaseológiai szakterületen.
 • Ismeri a kritikus gondolkodást.
 • Ismeri az adott vizsgálatok hátterében álló tudományos elvek alapjait.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik. Ismeri a laboratóriumi informatika területét.
 • Ismeri az alapvető statisztikai adatfeldolgozást.
 • Ismeri a szaknyelvi kommunikáció szabályait szóban és írásban.
 • Ismeri a laboratóriumi módszerek kémiai, fizikai, biológiai alapjait.
 • Ismeri a diagnosztikai laboratóriumokban alkalmazott protokollok, módszerleírások tartalmi követelményeit, szabályait.
 • Ismeri megfelelő szinten a laboratóriumi minőség-ellenőrzés területét.
 • Ismeri felhasználói szinten a belső és külső kontroll módszereket, rendszereket (QC). Felhasználói szinten ismeri a laboratóriumokban használatos szoftvereket.
 • Ismeri a minőségügyi dokumentáció szabályait.
 • Megfelelő szintű ismeretekkel rendelkezik a haematológiai, haemostaseológiai, áramlási citrometriai, immunkémiai, immunológiai, elválasztástechnikai (kromatográfia, tömegspektrometria), enzim-és szubsztrát kémiai, mikrobiológiai, hisztokémiai, genetikai és molekuláris biológiai, proteomikai, izotóptechnikai vizsgáló módszerekről, a különböző mikroszkópos technikákról, ismeri ezen módszerek elvi alapjait és felhasználási területeiket a diagnosztikában.
 • Ismeri a manuális módszerek kivitelezésének folyamatát és az automatizált módszerek kivitelezését, az alkalmazott műszerek működési elvét és felépítését, ismeri az adott módszerek elméleti hátterét.

Képességei

 • Megfelelően alkalmazza a laboratóriumi diagnosztika területén a munkájához szükséges szaknyelvet.
 • Képes szakmai kommunikációra az egészségügy más területén dolgozó szakemberrel.
 • Képes valamely laboratóriumi informatikai rendszerben (Glims) való tájékozódásra, adatok bevitelére és adatok kinyerésére egyaránt, képes egyéb laboratóriumi informatikai rendszerek használatának gyors elsajátítására.
 • Képes átlátni a laboratóriumi automaták és az informatikai rendszer közötti, valamint a laboratóriumi informatikai rendszer és a kórházi informatikai rendszer közötti kommunikáció alapvető sajátosságait.
 • Képes a laboratóriumi mintákat azonosítani és vizsgálatra előkészíteni.
 • Képes a vizsgálati anyag vételének megszervezésében, kivitelezésében.
 • Alkalmazza az élő szervezetből származó minták, biológiai, kémiai anyagok mintavételi, mintakezelési szabályait.
 • Megteremti a higiéniás feltételeket.
 • Képes alapvető laboratóriumi eszközöket, mérlegeket, térfogatmérő eszközöket és mikroszkópokat használni műszer- és méréstechnikai célú alapműveletek végzése közben.
 • Képes a laboratóriumi vizsgálatokhoz használt oldatokat (tápoldatok, táptalajok) elkészíteni (pl. festékek, indikátorok stb.), hígítani és megfelelően tárolni.
 • Képes az oldatok, reagensek elkészítésével kapcsolatos problémák felismerésére, a tárolt oldatok minőségének megítélésére.
 • Képes a különböző életkorú betegek, kliensek ellátásában részt venni, őket a vizsgálatra felkészíteni, felismeri az egyes korcsoportok speciális igényeit, és képes azokat problémamegoldó képességének használatával kezelni.
 • Közreműködik az optimális munkafolyamat megvalósításában.
 • Képes a munkája (különösen a mintavételezés) során fellépő szövődményeket felismerni, azokat szakszerűen ellátni.
 • Képes a labordiagnosztika területén munkaköréhez kapcsolódó speciális eszközök rendeltetésszerű használatára, karbantartására, alapműveletek elvégzésére.
 • Képes a munkához szükséges feltételek ellenőrzésére és munkára kész állapotban tartja a munkahelyét: a szükséges anyagokról, eszközökről, műszerekről önállóan gondoskodik.
 • Az esetleges hibákat azonnal felismeri, képes a hibaüzenetek értékelésére, hatáskörén belül a hiba elhárítására.
 • Képes új műszerek működtetésének elsajátítására.
 • Képes megbízás alapján (utasításra) önállóan végezni a rutin – vagy kutatólaboratóriumi profilú, kémiai, fizikai biológiai és orvosi diagnosztikai laboratóriumokban (kutatóintézetek, országos, regionális, helyi betegellátó és szűrő, vérellátó, valamint szociális intézetek, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és a háziorvosi rendszer laboratóriumai) a vizsgálatok szervezési és technikai részét. Képes a minták minőségi (kvalitatív) és mennyiségi (kvantitatív) analízisének az elvégzésére.
 • Képes vegyszer- és reagens nyilvántartást vezetni.
 • Képes a betegadat és vizsgálati kérés bevitelére a laboratóriumi informatikai rendszerbe.
 • Képes munkalista készítésére, adatkeresésre archivált adatbázisból, valamint az eredmények továbbítására, képes a napi, heti, havi vizsgálati statisztika, éves összesítések, kötelező vizsgálatok, vegyszer stb. adatgyűjtés készítésére.
 • Képes közreműködni a laboratórium személyi-, tárgyi-, technikai-, valamint a baleset-, munka- és egészségvédelmi feltételeinek biztosításában az érvényben lévő jogszabályokat figyelembe véve (pl. vegyszer raktár kezelése).
 • Képes kémiai, fizikai és biológiai alapismereteinek felhasználásával az egyes laboratóriumi módszerek működési elvének megértésére.
 • Képes új laboratóriumi protokollok értelmezésére és alkalmazására felügyelet mellett.
 • Képes kontrollkártya összeállítására, standard deviáció számítására.
 • Képes a Westgard-szabályok alkalmazására, képes a hibakeresésre, valamint a hibák felismerésére.
 • Képes rutin vér- és vizeletvizsgálatok elvégzésére.
 • Képes a vizelet paraméterei közül a fajsúly, pH, protein, glükóz, ketonok, bilirubin, urobilinogén, haemoglobin, fvs, nitrit kimutatására hagyományos és tesztcsíkos módszerekkel.
 • Képes a vizelet üledékvizsgálatának előkészítésére és kivitelezésére.
 • Képes a vörösvértest-, fehérvérsejt- és trombocita szám meghatározására mikroszkóppal.
 • Képes elvégezni vércsoport szerológiai vizsgálatokat.
 • Képes a vérzési és alvadási idő meghatározására.
 • Képes eszközöket, oldatokat sterilizálni, munkája során a steril körülményeket fenntartani.
 • Képes tenyészetek leoltására, különféle tenyészetek készítésére.
 • Képes kenetet készíteni.
 • Képes festési eljárásokat kivitelezni.
 • Képes citológiai, hisztológiai előkészítő vizsgálatok önálló kivitelezésére.
 • Képes rutin hisztokémiai munkák elvégzésére (metszetkészítés, szövettani festés).

Attitűdje

 • Elkötelezett a laboratóriumi szaknyelv megfelelő alkalmazására munkája során.
 • Törekszik a laboratóriumi szaknyelven történő szóbeli és írásbeli kommunikációra, nyitott a változások követésére.
 • Elkötelezett a laboratóriumi informatikai rendszer rendeltetésszerű használatára, az adatkezelés szabályainak betartása iránt.
 • Nyitott a laboratóriumi informatikai rendszerekkel kapcsolatos új ismeretek elsajátítására, és az önképzésre.
 • Elfogadja a minták előkészítésének szabályait, törekszik a pontos, fegyelmezett munkavégzésre.
 • A mintavételezés közben segíti a beteget, klienst.
 • Elfogadja és betartja a mintavétel szabályait, a higiéniás előírásokat.
 • Nyitott és törekszik az önképzésre.
 • Empatikus magatartás jellemzi, tiszteli az embert és az életet, mint értéket.
 • Képes kezelni a vérvétel körüli lehetséges komplikációkat (ájulás, petechia, ödéma, alvadt minta).
 • Nyitott a szakterületéhez kapcsolódó technikai fejlesztések iránt, törekszik az új eszközök és módszerek megismerésére, az ismeretek elsajátítására.
 • Nyitott a laboratóriumi diagnosztikára jellemző technikai fejlődés következtében megjelenő új eljárások (mintavételi, méréstechnikai) gyakorlati elsajátítására, a tapasztalatszerzésre.
 • Fejleszti a problémamegoldó képességét.
 • Nyitott az élethosszig tartó tanulásra, önképzésre.
 • Elfogadja a munkavégzés feltételeit leíró szabályokat, a határidők betartását fontosnak tartja.
 • Elkötelezettséget mutat a laboratóriumok szabályos működése iránt.
 • Nyitott az adott szakterület új eredményei, innovációi iránt.
 • Elkötelezett a minőségirányítás szabályainak betartása iránt.

Autonómiája és felelőssége

 • A laboratóriumi szakmai nyelvet felelősséggel használja szóban és írásban, önállóan fejleszti szakmai szókincsét.
 • Önállóan kezeli a felelősségére bízott laboratóriumi informatikai rendszert.
 • Jogosultsági szintjének megfelelően önállóan visz be és nyer ki adatokat az adott laboratóriumi informatikai rendszerből.
 • Tisztában van az adatvédelem fontosságával.
 • A laboratóriumi minták szakszerű tárolásáért, előkészítéséért felelősséget vállal.
 • Felelősséget vállal a mintavételezési tevékenységért, tudatában van a mintavétel kivitelezésének lehetséges következményeinek.
 • Tiszteletben tartja a gyermeki és emberi méltóságot és az alapvető jogokat a laboratóriumi diagnosztikai szakterületen végzett munkája során.
 • Felelős a mintavételhez szükséges eszközök folyamatos biztosításáért, a mintavételi szabályok és higiéniás előírások betartásáért.
 • Felügyelet mellett alkalmazza szakterületén a különböző, jogszabályokban rögzített eljárásokat, módszereket hatás- és feladatkörében, folyamatos önellenőrzés mellett.
 • Az általa elkészített oldatokért, reagensekért, táptalajokért, azok megfelelő tárolásáért felelősséget vállal.
 • Önmagát kontrollálja.
 • Felelős a szakszerű mintavételezésért, a minták szakszerű tárolásáért.
 • Szakmai lehetőségei szerint mindent megtesz a mintavételezés közben bekövetkező esetleges szövődmények elhárításáért.
 • Önállóan törekszik tudásának fejlesztésére.
 • A munkavégzéshez szükséges körülmények fenntartásában és lehetőségei szerinti javításában felelősséget vállal.
 • A rábízott feladatokat felelősségének tudatában látja el.
 • Laboratóriumi teszteket önállóan kivitelezi, az esetleges hibákat felismeri.
 • Tisztában van a munkája fontosságával, a mulasztások következményeivel.
 • A rábízott feladatok kivitelezésért, a határidők betartásáért felelősséget vállal.
 • Együttműködik a szakmai team tagjaival, felelősséget érez a munka- és egészségvédelem, valamint a balesetvédelemre vonatkozó előírások betartása/betartatása iránt.
 • Felelősséggel alkalmazza alapismereteit munkavégzése során.
 • Felelőssége tudatában, irányítás mellett végzi új laboratóriumi protokoll átültetését a mindennapi gyakorlatba.
 • Betartja a minőségügyi folyamatleírások előírásait és észleli az azoktól való eltéréseket. Kezeli a módszerekkel és műszerekkel kapcsolatos minőségügyi dokumentumokat.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: Orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés
 • A képzés kódja: SFOKORD
 • A képzés besorolása: Orvos- és egészségtudományi képzési terület
 • Szakirány(ok): –
 • Specializáció(k): orvosdiagnosztikai laboratóriumi
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): Felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyén (Miskolc)
 • Képzési idő: 4 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • Nyilvántartásba vétel ideje:
  FF/1085-5/2015. számú határozat (2015. november 5.)
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2017/2018 tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A közös képzés keretében történő megvalósításra vonatkozó adatok:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükségeshatározat(ok) adatai: –
Juhászné Dr. Szalai Adrienn
Szakkal kapcsolatos kérdések
Stefánia
épület, 212.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja, az elméleti és gyakorlati képzés aránya:
kiegyensúlyozott (40%-60%)

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben:
1 félév, legalább 560 óra.

Részidős képzésben a szakmai gyakorlat:
két alkalommal három hét, legalább 240 óra.

A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma:
minimum 30 kredit.

 Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja:
12 kredit

A képzési terület szerinti közös modul:
21 kredit

Szakképzési modul

87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a választható szakmai modul: 57 kredit.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve – a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében külső szakmai gyakorlóhelyen, egészségügyi intézményben, erre alkalmas vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesíthető.

Idegennyelvi követelmények

Az idegen nyelvi követelmény a felsőoktatási intézmény szakképzési programjában meghatározott egészségügyi latin kurzus teljesítése.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Dr. Kiss-Tóth Emőke

dékán, Egészségtudományi Kar

dekan_etk

Kedves tanulni vágyó fiatalok! A középiskolai tanulmányok végeztével számos választható képzés, egyben életút áll Önök előtt. Döntsenek okosan, de bármelyik irányba veszik is útjukat, bármilyen pályát is választanak, a legfontosabb, hogy boldog, sikeres, elégedett emberek legyenek. Szerezzenek ehhez tudást, acélozzák, nemesítsék egyéniségüket, alakítsanak ki emberi kapcsolatokat, szerezzenek barátokat. A Miskolci Egyetemen Egészségtudományi Karának alapképzésein, mesterképzésein, szakirányú képzésein és felsőoktatási szakképzésén minderre megvan a lehetőségük!

Dr. Kiss-Tóth Emőke

etk_01
etk_02
etk_03
etk_04
etk_05
etk_06
etk_07
etk_08

Jövőkép

Feladatai

Az emberi testnedv- és szövetminták vizsgálatát végzi.

 • a testnedvek – beleértve a vért, vizeletet és gerincfolyadékot – vegyelemzésének elvégzése, a normális és abnormális alkotóelemek jelenlétének meghatározása érdekében;
 • a mennyiségi és minőségi elemzés során használt berendezések üzemeltetése, kalibrálása és karbantartása, mint pl. spektrofotométer, kaloriméter, lángfotométer és számítógéppel vezérelt elemző analizátor;
 • az orvosi vizsgálatok és a klinikai eredmények adatainak számítógépre vitele tárolás céljából, az eredmények jelentése az orvosoknak és kutatóknak;
 • biológiai anyagminták elemzése kémiai összetevők vagy reakció vizsgálata céljából;
 • laboratóriumi berendezések összeszerelése, tisztítása és karbantartása;
 • laboratóriumi megállapítások elemzése az eredmények pontosságának ellenőrzése céljából;
 • a laboratóriumi eredmények pontosságát biztosító programok létrehozása és követése, valamint a minták elemzése során alkalmazott eljárások, technikák és tesztek kidolgozása, standardizálása, értékelése és módosítása,
 • minták szerzése, mikroorganizmusok tenyésztése, izolálása és azonosítása elemzés céljára;
 • megfestett sejtek vizsgálata a rendellenességek lokalizálása érdekében;
 • megtermékenyített tojások, baktérium-táptalajok vagy egyéb bakteriológiai közeg beoltása organizmusokkal.
Jellemző munkakörök
 • Citológiai szakasszisztens
 • Klinikai laboratóriumi asszisztens
 • Kórszövettani, szövettani szakasszisztens
 • Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus
 • Orvosi kutatólaboratóriumi analitikus
 • Szövettani laboratóriumi asszisztens
 • Szövettenyésztő
A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 3324 Orvosi laboratóriumi asszisztens

A szakot meghirdető kar

Egészségtudományi Kar

A miskolci székhelyű egészségtudományi felsőoktatás több mint három évtizedes múltra tekint vissza. A jelenlegi képzés 2001-ben integrálódott a Miskolci Egyetem szervezeti rendszerébe, új fejezetet nyitva az Universitas kiteljesedésének folyamatában. Azóta az Egészségtudományi Kar az Egyetem többi karával együttműködve, a szinergiát erősítve, az interdiszciplináris határterületi kapcsolódás előnyeit hasznosítva az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tudásközpontként azonosítja magát, és képez diplomás szakembereket többek között a prevenció, a betegápolás a képalkotó diagnosztika, a rehabilitáció és az egészségturizmus területén 5 alapképzési, 4 mesterképzési, 1 felsőoktatási szakképzési és számos unikális másoddiplomás szak működtetésével. Küldetése régió megtartó erejének növelése a helyben képzett szakemberek regionális elhelyezkedésének elősegítése érdekében. Az oktatás színvonalát neves orvos-oktatók és az egészségtudományok, valamint az interdiszciplináris tudományterületek elismert szaktekintélyei garantálják a Miskolci Egyetem társkaraival, a kar oktató kórházával, a régió egészségügyi intézményeivel és szakmai szervezeteivel együttműködve, mindig igazodva a kor változó követelményeihez, a társadalmi igényekhez és a munkaerőpiaci elvárásokhoz. Az ETK hallgatói a Miskolci Egyetem campusán, kivételes infrastrukturális környezetben tanulhatnak és lehetnek részesei a többszáz éves hagyományokkal büszkélkedhető selmeci diákéletnek. Az egészségtudományi végzettség napjainkban piacképes, az egészségügyi diplomások iránt kifejezetten nagy a kereslet, emellett talán még fontosabb szempont, hogy az egészségügyi szakmák lélekemelő munkával járnak, hiszen mindegyik középpontjában a humánum áll. Az egészségtudományi képzés értékrendjét áthatja az emberek felé irányuló empatikus közelítés és holisztikus szemlélet, mely az embert testi-lelki és szociális mivoltának egységében látja. Ez az értékrend a Miskolci Egyetem selmeci hagyományaira épülő kari köszöntésben így jelenik meg:

“Egészséget a világnak!”

Prof. Dr. Fodor Bertalan
szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír