GTK
Felsőoktatási szakképzés

Pénzügy és számvitel

Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett felsőoktatási szakképzés.

A képzés megnevezése
Pénzügy és számvitel
Képzési terület
Gazdaságtudományok
Képzési ág
Üzleti
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Felsőfokú (…) közgazdász-asszisztens

Áttekintés

A képzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudnak, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethossziglan tanulást is.

A képzés angol nyelvű megnevezése:
Finance and Account at ISCED level 5.

Szakirányok

Vállalkozási

A vállalkozási szakirányon továbbá olyan szakemberek képzése, akik a vállalati – kiemelten a kis- és középvállalati – szektorban képesek általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések előkészítésében, a napi likviditáskezelésben, az adóbevallások és a különböző időtávú pénzügyi tervek készítésében való részvételre.

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
Felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens.

Pénzintézeti

A pénzintézeti szakirányon továbbá olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag oktatása zajlik, amely a pénzügyi szolgáltató szektorban működő szervezetekre vonatkozó piacképes, az élethosszig tartó tanulást megalapozó tudást nyújt.

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
Felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Kognitív (szakmai) kompetenciák
 • jogszabályok ismerete, alkalmazása;
 • gyakorlati szakmai feladatértelmezés, lényegfelismerés;
 • rendszerező képesség, szervezőkészség, áttekintő képesség;
 • következtetési képesség, rendszerekben való gondolkodás képessége;
 • pontosság, önállóság, döntésképesség;
 • prezentációs készség és szakmai kommunikációs készség;
 • eredményorientáltság, együttműködésre való képesség;
 • etikai normák betartása;
 • a szervezet küldetésével, értékeivel való azonosulás;
Tudás

Vállalkozási szakirányon

 • értelmezi a gazdasági eseményeket, és részt vesz azok elszámolásában;
 • közreműködik a számviteli törvény szerinti beszámoló összeállításában;
 • részt vesz a költségelszámolás racionális rendjének kialakításában;
 • előkészíti a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzéséhez, értékeléséhez szükséges információkat;
 • alkalmazza az elszámolásoknál használható szoftvereket;
 • közreműködik az adóbevallások készítésében;
 • részt vesz a pénzügyi tervek összeállításában;
 • kapcsolatot tart az adóhivatallal;

Pénzintézeti szakirányon

 • elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket;
 • kapcsolatot tart a pénzintézetekkel, biztosító társaságokkal;
 • banki hálózati egységekben tájékoztatja és kiszolgálja az ügyfeleket;
 • betéti és számlaszerződést megköt, kártyaigénylést befogad;
 • pénzforgalmi bankszámláról és lakossági folyószámláról információt nyújt;
 • értékpapír-forgalmazásból adódó front office feladatokat lát el;
 • reklamációkat fogad és intéz el;
Autonómia és felelősség
 • hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;
 • felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség;
 • udvariasság, kulturált és etikus magatartás;
 • a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete;
 • a munkáltatói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény;
 • álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítés), interjúkon siker elérése;
 • alapszintű szakmai beszédkészség és szövegértés idegen nyelven;
 • szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és alkalmazási képessége annak használatával kapcsolatban infokommunikációs rendszerek használata.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés
 • A képzés kódja: SFOKPZS
 • A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
 • Szakirány(ok):
  pénzintézeti
  vállalkozási
 • Specializáció(k): 
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5A
 • Megszerezhető szakképzettség(ek):
  felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens
  felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 4 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje: FF/321-1/2013. sz. határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2013/2014. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve: 
 • Képzési együttműködések: 
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: 
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: 
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 422/2012. számú szenátusi határozat (2012. november 29.)
  MAB 2013/1/III/8/5. számú MAB határozat (2013. január 11.) t)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Bozsik Sándor, 71539417228
 • Képzési és kimeneti követelmény: 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet
Dr. Bozsik Sándor
egyetemi docens

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/4
épület, 214.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Az elméleti és gyakorlati képzés aránya:
55%-45%

A besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma:
legalább 91 kredit ebből elméleti ismeretként: 37 kredit, gyakorlati ismeretként: 54 kredit

A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma:
legalább 30 kredit

Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja:
12 kredit

A képzési terület szerinti közös modul:
24 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit

Szakképzési modul

87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

Az idegennyelv tárgy nappali tagozaton három félévben minimum heti 4 órás, levelező tagozaton félévente minimum 15 órás, egy kreditértékű. Az Idegennyelv tárgy felvétele az 1. 2. és 3. félévben történik, a 1-2. félév gyakorlati jeggyel, a 3. félév kollokviummal zárul. Nyelvvizsga kötelezettség nincs.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

A pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szakon végzettek képesek lesznek gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására; a beszámolási kötelezettség teljesítésére; a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére. Asszisztensként a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, adó-, illeték-, vám-, tb-kötelezettségek meghatározására és a bevallások elkészítésére.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
 • 3614 Számviteli ügyintéző
 • 3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
 • 3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző
 • 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző
 • 4121 Könyvelő (analitikus)
 • 4129 Egyéb számviteli foglalkozású

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír