GTK
Felsőoktatási szakképzés

Turizmus-vendéglátás

Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett felsőoktatási szakképzés.

A képzés megnevezése
Turizmus-vendéglátás
Képzési terület
Gazdaságtudományok
Képzési ág
Üzleti
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Felsőfokú közgazdász-asszisztens (…) szakirányon

Áttekintés

A képzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja a turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és nonprofit szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek képzése. A végzett hallgatók képesek a turizmusban és a vendéglátásban működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép-, és nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására, és alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre.

A képzés angol nyelvű megnevezése:
Tourism and Catering at ISCED level 5.

Szakirányok

Turizmus

A turizmus szakirányon a fentieken túl megismerkednek a turizmus részterületeivel, és a képzést elvégzők alkalmasak önállóan vagy vezetők melletti asszisztensi, referensi szintű, turizmusszakmai feladatok ellátására.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism.

Vendéglátás

A vendéglátás szakirányon a fentieken túl speciális ismereteket szereznek a különböző helyekre települt, eltérő szintű, felszereltségű, üzemméretű és eltérő céllal üzemelő vendéglátóhelyek (étterem, cukrászda, kisvendéglő, csárda, intézményi étkeztetés egységei stb.) működtetésében.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Catering.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.
 • Birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve problémamegoldási módszereknek.
 • Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.
 • Ismeri a turizmus és vendéglátás hazai és nemzetközi intézményrendszerét, jellemzőit és a rendszer elemeinek összefüggéseit.
 • Ismeri a turizmus és vendéglátás hazai és nemzetközi piacának, és a piac szereplőinek jellemzőit, sajátosságait.
 • Ismeri a turisztikai és vendéglátó marketing eszközrendszerét és alkalmas a vállalkozások marketing tevékenységében történő közreműködésre.
 • Alapszintű rendezvényszervezői ismeretekkel rendelkezik.
 • Ismeri a turizmus földrajzi vonatkozásait, a magyar és külföldi kultúrák értékeit, az általános művelődéstörténet főbb eseményeit.
 • Ismeri az utazásszervezés és-közvetítés üzletágait, a vendéglátás szerepét a turizmus és szállásadás területén.

A vendéglátó szakirányon továbbá

 • Ismeri az ételkészítés és az értékesítés során felhasznált élelmiszereket, illetve italokat.
 • Ismeri a vendéglátásban előírt higiéniai, minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági szabályokat, az ételkészítési, illetve értékesítési folyamatokat, ezek különböző részfolyamatait
 • Alapszintű mikrobiológiai alapismeretekkel rendelkezik az élelmiszerek tartósítása, élelmiszer-mérgezések, élelmiszer-fertőzések területén.
 • Ismeri a vendéglátás alapvető gépeit, műszaki berendezéseit, eszközeit.
 • Ismeri a vendéglátás szervezési-vezetési fő- és részfolyamatait, gazdálkodási összefüggéseit.
Képesség
 • Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával képes a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjteni, rendszerezni, egyszerűbb okozati összefüggéseket feltárni és következtetéseket levonni, javaslatokat megfogalmazni a szervezet rutin folyamataiban.
 • Képes egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervezni, megszervezni, végrehajtani. Hatékonyan kommunikál írásban és szóban.
 • Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad.
 • Képes a szakterülethez tartozó egyes tudáselemek integrálására, gyakorlati alkalmazására.
 • Képes a piac változásának felismerésére, az ahhoz való alkalmazkodásra, kapcsolódó döntések meghozatalára.
 • Képes az egyes turisztikai szakterületen (elsősorban a szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés területén) jelentkező feladatok és munkakörök ellátására, a turisztikai kis- és középvállalkozások piaci tevékenységének szervezésére és irányítására, részlegvezetői feladatok ellátására.
 • Többnyelvű kommunikációra képes a vendégekkel és szakmai partnerekkel középfokon, írásban és szóban a szakterületükhöz tartozó munkafeladatok végrehajtása során.
 • Képes a turisztikai és vendéglátó vállalkozások ügyfélkapcsolati területén jelentkező igények szakszerű kiszolgálására.
Attitűd
 • Kritikusan szemléli saját munkáját.
 • Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat.
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.
 • Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra.
 • Fogékony az új információk befogadására, szakmai ismeretekre és módszertanokra.
 • Nyitott önálló és együttműködést igénylő feladatokban való részvételre;
 • Befogadó mások véleménye, továbbá az ágazati, regionális, nemzeti és nemzetközi (európai) értékek (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) iránt.
 • Munkája során a szakma jogi és etikai szabályait, normáit betartva végzi tevékenységét.
Autonómia és felelősség
 • Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért.
 • Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi, vezetői segítséget vesz igénybe.
 • Az ügyfélkapcsolatokat önállóan és felelősségteljesen kezeli, a vezetői támogatás szükségességének önálló megítélésével.
 • Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartásáért, tevékenysége következményeiért, javaslataiért, döntéseiért.
 • Munkájukat a minőségi szempontok mindenkori figyelembevételével végzi.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés
 • A képzés kódja: SFOKTV2
 • A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
 • Szakirányok, specializáció: turizmus, vendéglátás
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5A
 • Megszerezhető szakképzettség:
  felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon
  felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 4 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FF/319-3/2013. sz. határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2013/2014. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 423/2012. számú szenátusi határozat (2012. november 29.)
  MAB 2013/2/VII/4. számú MAB határozat (2013. február 1.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója:
  Prof. Dr. Piskóti István, intézetigazgató, egyetemi tanár
 • Képzési és kimeneti követelmény:
  39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet
Dr. Marien Anita
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/2
épület, 108.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
gyakorlatorientált (60-70 százalék)

Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja:
12 kredit

 • Gazdasági informatika,
 • Munkaerőpiaci ismeretek,
 • Üzleti kommunikáció,
 • Idegen nyelv

A képzési terület szerinti közös modul:
21 kredit

 • Közgazdaságtan alapjai,
 • Vállalkozások menedzselése,
 • Vállalatgazdaságtan,
 • Marketing alapjai
Szakképzési modul

A szakképzési modul:
87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit

Turizmus szakirány

 • Turizmus rendszere,
 • Turisztikai termékek,
 • Turizmusmarketing,
 • Rendezvényszervezés,
 • Szállodai ismeret,
 • Ország ismeret,
 • Gasztronómia és italismeret,
 • Attrakció- és látogatómenedzsment,
 • Idegenvezetői alapismeretek,
 • Desztináció-menedzsment,
 • Utazásszervezés,
 • Turizmus – vendéglátás esettanulmány

Vendéglátás szakirány

 • Turizmus rendszere,
 • Turisztikai termékek,
 • Turizmusmarketing,
 • Rendezvényszervezés,
 • Szállodai ismeret,
 • Vendéglátó termék- és technológiai ismeret,
 • Gasztronómiai és italismeret,
 • Gasztronómiai trendek,
 • Vendéglátó ismeret,
 • Élelmiszerbiztonság és higiénia,
 • Ételkészítés,
 • Turizmus – vendéglátás esettanulmány
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-, eszköz-, technológia-ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.

A szakmai gyakorlóhely kiválasztása ahhoz az adott területhez kötődik, amelyből a hallgató a legtöbb elméleti ismerettel és az intézményben megszerzett gyakorlattal rendelkezik.

A képzés negyedik félévében, a turizmus ágazat gazdálkodó szervezeteinél vagy felsőoktatási intézmény gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.

A szakmai gyakorlat akkor kezdhető meg, ha a hallgató az 1-3. félév tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.

Idegennyelvi követelmények

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

Az Idegennyelv tárgy nappali tagozaton három félévben minimum heti 4 órás, levelező tagozaton félévente minimum 15 órás, egy kreditértékű. Az Idegennyelv tárgy felvétele az 1. 2. és 3. félévben történik, a 1-2. félév gyakorlati jeggyel, a 3. félév kollokviummal zárul. Nyelvvizsga kötelezettség nincs.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

A turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szakon végzettek képesek lesznek az egyes turisztikai szakterületen jelentkező feladatok és munkakörök ellátására; nemzetközi turizmussal kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az informatikai ismeretek alkalmazására. Asszisztensként a szolgáltatásokkal és az intenzív ügyfélkapcsolattal összefüggő problémák hatékony kezelésére.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1331 Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1332 Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1339 Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 3631 Konferencia- és rendezvényszervező
 • 3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
 • 3641 Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző
 • 4221 Utazásszervező, tanácsadó
 • 4222 Recepciós
 • 4223 Szállodai recepciós
 • 5131 Vendéglős
 • 5132 Pincér
 • 5133 Pultos
 • 5233 Idegenvezető (kizárólag külön szakmai végzettség birtokában)

Ajánlott továbbtanulási irány a Turizmus-vendéglátás alapképzési szak, ahol a beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit, illetve a Kereskedelem-marketing alapképzési szak.

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Prof. Dr. Piskóti István
egyetemi tanár, intézetigazgató

Szakfelelős

A/2
épület, 109.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír