ETK
Mesterképzés (MSc / MBA)

Egészségügyi szociális munka

Egészségtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Egészségügyi szociális munka
Képzési terület
Orvos- és egészségtudomány
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Egészségügyi szociális munkás

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja egészségügyi szociális munkások képzése, akik az egészség- és társadalomtudományok területén megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek az egészségügyi és szociális problémák kezelésére a szakmai, a társadalmi és az ágazatközi együttműködés során. Aktív résztvevői a preventív és az akut problémák megoldására irányuló tevékenységi formáknak, illetve az utógondozásnak az egészségügyi és a szociális rendszerekben. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Social Worker in Health Care.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri az egészségi állapot társadalmi összetevőit és a jóléti ellátásokat.
 • Ismeri az egészségi állapotot meghatározó tényezőket, valamint a társadalmi státus, az egészségi állapot és az életmód összefüggéseit, epidemiológiai jellemzőit.
 • Ismeri az egészségpolitika irányelveit, a biztosítási és finanszírozási rendszereket. – Ismeri az egészségügyi és társadalomtudományi kutatások alapjait, szakterületének főbb kutatási irányait.
 • Ismeri az egészségügy és szociális ágazat jogi szabályozását, különös tekintettel a betegjogokra és az ellátotti jogokra.
 • Ismeri a hatékony kommunikáció elméleti alapjait és megvalósításának technikáit, alkalmazásuk feltételeit, akár idegen nyelvi környezetben is.
 • Ismeri az egészségügy és a szociális munka szakterületének dokumentációit, az azok vezetésével, kezelésével, adatszolgáltatásával összefüggő szabályokat.
 • Ismeri a szakterületével összefüggő információs és kommunikációs rendszereket. – Ismeri az egészségügyi és szociális ellátórendszer felépítését, szereplőit, azok tevékenységét, feladatait.
 • Ismeri az egészségügyi szociális munka célcsoportjainak szükségleteit, a beavatkozás módszereit és technikáit.
Képesség
 • Saját szakterületén belül képes akut egészségügyi és szociális problémák kezelésére, preventív tevékenységre és utógondozásra.
 • Képes esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő feladatok ellátására.
 • Képes közösségi gondozásra és team munkára.
 • Képes szakterületének megfelelő tudományos kutatás végzésére.
 • Képes az időskor egészségügyi és társadalmi problémáinak felismerésére, valamint együttműködésre a problémák megelőzése és kezelése érdekében.
 • Képes a fogyatékos emberek, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, onkológiai betegek és rehabilitációt igénylők esetében szakterületének megfelelő feladatok ellátására az egészségügyi teammel együttműködésben.
 • Képes adekvát, a partnerhez igazított szakmai kommunikáció folytatására, szóban és írásban, akár idegen nyelvi környezetben is.
 • Képes a szakterületének megfelelő dokumentáció pontos vezetésére, adatszolgáltatásra.
 • Képes az egészségügyi és szociális szolgáltatások rendszerében, tervezésében, fejlesztésében, kivitelezésében és értékelésében való szakmaközi együttműködésre.
 • Képes az egészségügyi és szociális problémákkal rendelkezők és családjaik részére a szükséges erőforrások és támogatások megszerzésére.
Attitűd
 • A magas szintű ellátás megvalósítása érdekében nyitott az új eljárások, szakmai eredmények és innovációk megismerésére.
 • Nyitott szakmai tudásának fejlesztésére.
 • Holisztikus, reflektív szemlélettel rendelkezik.
 • Fogékony az egészség- és társadalomtudomány tudományosan bizonyított szakmai alapjainak megismerésére és alkalmazására.
 • Elkötelezett a tudományos munka mélyebb megismerése iránt.
 • Az emberi élet védelmét és a szociális jólétet középpontba állítva törekszik az etikus és korrekt szakmai magatartásra.
 • Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul partnereihez.
 • Nyitott a dokumentációs eljárásokban bekövetkező változások követésére.
 • Nyitott új kommunikációs eszközök, eljárások megismerésére és alkalmazására.
 • Munkájában az etikai kódex elveit és szemléletét követve segít szakterületén.
Autonómia és felelősség
 • Munkáját minden körülmények között felelősen, tudományos és gyakorlati megalapozottsággal végzi, mindenkor figyelembe véve és törekedve a betegek, kliensek jól-létére és elégedettségére.
 • Felelősséggel végez preventív, problémakezelő és utógondozó feladatokat önállóan vagy team tagjaként.
 • Személyes felelősségérzettel bír, igénnyel a folyamatos önismeretre.
 • Felelősséget vállal a betegek, kliensek életébe történt beavatkozásért.
 • Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét a segítő tevékenységben, kommunikációjáért hatáskörén belül mindenkor felelősséget vállal.
 • Felelősséget vállal a dokumentáció pontos vezetéséért, tartalmáért.
 • Önálló és felelős módon képes a kliens betegúton való vezetésére.
 • A szakmai irányelveknek megfelelően, minőségi ellátást végez önállóan vagy másokkal kooperálva, team tagjaként.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: egészségügyi szociális munka
 • A képzés kódja: MSZKESZ
 • A képzés besorolása: Orvos- és egészségtudományi képzési terület
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k): 
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 7
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): egészségügyi szociális munka
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyén (Miskolc)
 • Képzési idő: 4 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • Nyilvántartásba vétel ideje: 2019-07-17
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2019/2020 tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A közös képzés keretében történő megvalósításra vonatkozó adatok:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükségeshatározat(ok) adatai:
 • Szakfelelős oktató neve, oktatási azonosítója: Dr. Rucska Andrea Mária, 79184330297
 • Képzési és kimeneti követelmény
Dr. Rucska Andrea Mária
főiskolai tanár, intézetigazgató, oktatási dékánhelyettes

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

Stefánia
épület, I., 107/b

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja, az elméleti és gyakorlati képzés aránya:
kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben:
1 félév, legalább 300 óra.

Részidős képzésben a szakmai gyakorlat:
1 félév, legalább 100 óra.

A diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték:
20 kredit

Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:
10 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
6 kredit

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alkalmazott egészségtudományok
  20-25 kredit;
 • bölcsészettudományok
  8-12 kredit;
 • egészségügyi menedzsment
  2-4 kredit;
 • egészségügyi szociális munka szakismeretek
  45-50 kredit.
Szakmai gyakorlat

A gyakorlati képzés magában foglalja az intézményen kívüli terepgyakorlati órákat, gyakorlatokat feldolgozó szemináriumi órákat és esetmegbeszéléseket. A szakmai gyakorlat a gyakorlati ismeretek, módszerek, készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által felkészített oktató vezetésével végzett szakmai tevékenység. A külső szakmai helyen végzett, irányított szakmai gyakorlat az első évben megalapozza az egészségügyi szociális munka alkalmazását, mely legalább 3 kredit, 70 óra. A komplex, irányított szakmai gyakorlat a második évben nappali munkarendnél legalább 10 kredit, 300 óra.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Dr. Kiss-Tóth Emőke

dékán, Egészségtudományi Kar

dekan_etk

Kedves tanulni vágyó fiatalok! A középiskolai tanulmányok végeztével számos választható képzés, egyben életút áll Önök előtt. Döntsenek okosan, de bármelyik irányba veszik is útjukat, bármilyen pályát is választanak, a legfontosabb, hogy boldog, sikeres, elégedett emberek legyenek. Szerezzenek ehhez tudást, acélozzák, nemesítsék egyéniségüket, alakítsanak ki emberi kapcsolatokat, szerezzenek barátokat. A Miskolci Egyetemen Egészségtudományi Karának alapképzésein, mesterképzésein, szakirányú képzésein és felsőoktatási szakképzésén minderre megvan a lehetőségük!

Dr. Kiss-Tóth Emőke

etk_01
etk_02
etk_03
etk_04
etk_05
etk_06
etk_07
etk_08

Jövőkép

Az egészségügyi és szociális munkások jövője számos kihívással és lehetőséggel járhat. Az egészségügyi szociális munkásoknak kulcsszerepet kell játszaniuk az egészség és a jólét előmozdításában, különösen a társadalmi igazságosság és a diszkrimináció elleni küzdelemben. Középpontban kell állniuk a társadalmi igazságosság és az esélyegyenlőség előmozdításában, lépést kell tartaniuk az új technológiákkal és azok alkalmazásával a szolgáltatások fejlesztése érdekében. Az egészségügyi és szociális munkásoknak egyre inkább együtt kell működniük más egészségügyi szakemberekkel, például orvosokkal, pszichológusokkal, ápolókkal és további terapeutákkal. A szakmák közötti hatékony kommunikáció és együttműködés javítása érdekében szakmai teamben való részvételük kulcsfontosságú lehet. Az egészségügyi és szociális munkásoknak kiemelt szerepük lehet a mentális egészség támogatásában és a prevencióban. A globalizáció hatására egyre gyakrabban kell foglalkozniuk különböző kultúrákból érkező emberekkel, migrációs kérdésekkel és az ebből adódó kihívásokkal. Az egészségügyi és szociális munkásoknak tehát számos területen kell rugalmasnak lenniük, és a társadalom változó igényeire kell reagálniuk a jövőben. A szakma fontos szerepet játszik a közösségek erősítésében, az egyenlőség előmozdításában és az emberek életminőségének javításában.

A szakot meghirdető kar

Egészségtudományi Kar

A miskolci székhelyű egészségtudományi felsőoktatás több mint három évtizedes múltra tekint vissza. A jelenlegi képzés 2001-ben integrálódott a Miskolci Egyetem szervezeti rendszerébe, új fejezetet nyitva az Universitas kiteljesedésének folyamatában. Azóta az Egészségtudományi Kar az Egyetem többi karával együttműködve, a szinergiát erősítve, az interdiszciplináris határterületi kapcsolódás előnyeit hasznosítva az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tudásközpontként azonosítja magát, és képez diplomás szakembereket többek között a prevenció, a betegápolás a képalkotó diagnosztika, a rehabilitáció és az egészségturizmus területén 5 alapképzési, 4 mesterképzési, 1 felsőoktatási szakképzési és számos unikális másoddiplomás szak működtetésével. Küldetése régió megtartó erejének növelése a helyben képzett szakemberek regionális elhelyezkedésének elősegítése érdekében. Az oktatás színvonalát neves orvos-oktatók és az egészségtudományok, valamint az interdiszciplináris tudományterületek elismert szaktekintélyei garantálják a Miskolci Egyetem társkaraival, a kar oktató kórházával, a régió egészségügyi intézményeivel és szakmai szervezeteivel együttműködve, mindig igazodva a kor változó követelményeihez, a társadalmi igényekhez és a munkaerőpiaci elvárásokhoz. Az ETK hallgatói a Miskolci Egyetem campusán, kivételes infrastrukturális környezetben tanulhatnak és lehetnek részesei a többszáz éves hagyományokkal büszkélkedhető selmeci diákéletnek. Az egészségtudományi végzettség napjainkban piacképes, az egészségügyi diplomások iránt kifejezetten nagy a kereslet, emellett talán még fontosabb szempont, hogy az egészségügyi szakmák lélekemelő munkával járnak, hiszen mindegyik középpontjában a humánum áll. Az egészségtudományi képzés értékrendjét áthatja az emberek felé irányuló empatikus közelítés és holisztikus szemlélet, mely az embert testi-lelki és szociális mivoltának egységében látja. Ez az értékrend a Miskolci Egyetem selmeci hagyományaira épülő kari köszöntésben így jelenik meg:

“Egészséget a világnak!”

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír