GEIK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Energetikai mérnöki

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Energetikai mérnöki
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles energetikai mérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja energetikai mérnökök képzése, akik képesek lokális (üzemi, intézményi, települési) energiaellátó rendszerek koncepciójának kidolgozására, megtervezésére és egészséget nem veszélyeztető és biztonságos üzemeltetésére, valamint nagy, összetett energiaellátó, elosztó és felhasználó rendszerek áttekintésére és üzemeltetésére. Alkalmasak energetikai folyamatok modellezésére, a modellek matematikai megfogalmazására, az emberi egészségre és biztonságra kiható hatásmechanizmusainak felismerésére, megoldására és gyakorlati bevezetésére, vezetési, irányítási, szervezési és hatósági feladatok ellátására az energetika területén. Felkészültek az energetikai műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és oktatás feladatainak ellátására, a hazai, illetve európai szintű mérnöki feladatok megoldására, az egészségfejlesztési programokba való aktív részvételre, azok szervezésére, továbbá a tanulmányok doktori képzés keretében történő folytatására.

A képzés angol nyelvű megnevezése:
Energy Engineering.

Specializációk

Erőműenergetikai specializáció

Az erőműenergetikai specializáció célja, hogy az energetikai mérnök mesterképzés során a hallgatók tudását kibővítse az erőműenergetikán alapuló energiatermelés terén. A specializációt elvégzők versenyképes és részletes szaktudással fognak rendelkezni az erőműenergetika területén, amivel – az elmúlt évek tapasztalata alapján – elhelyezkedhetnek a hazai energiatermelés iparban és hatóságoknál, a hazai támogató intézményeknél, illetve számos helyen külföldön.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri az energetikai mérnöki szakmához szorosan kapcsolódó természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot, rendelkezik a megfelelő szintű manuális készségekkel.
 • Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközöket és módszereket, az energetikai létesítmények tervezésével, létesítésével, üzemeltetésével és ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályokat.
 • Rendelkezik az energetikai területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel.
 • Részletesen ismeri az energetikai műszaki dokumentáció (különösen a rendszerterv, megvalósíthatósági tanulmány, hatástanulmány) készítésének szabályait.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközökről és módszerekről.
 • Részletekbe menően ismeri és érti az energetikai szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
 • Ismeri az energetikai területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.
 • Részletesen ismeri a számítógépes tervezés, modellezés és szimuláció energetikai szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
 • Ismeri a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat, azok energetikai vetületét.
 • Ismeri a kutatáshoz, a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.
 • Széles körű elméleti és gyakorlati felkészültséggel, módszertani és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az összetett energiaátalakító, -ellátó és -felhasználó rendszerek és folyamatok tervezéséhez, létesítéséhez, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához.
 • Ismeri és érti az energetikai szakterülethez kapcsolódó és a szakmagyakorlás szempontjából kiemelt fontosságú más területek (előtérben a logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági, munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek) terminológiáját, főbb előírásait és szempontjait.
 • Ismeri az energiagazdálkodás és energiatervezés folyamatát és módszertanát.
 • Rendelkezik olyan matematikai (valószínűségelméleti és statisztikai) ismeretekkel, melyek az energetikai rendszerek megbízhatóság-alapú tervezéséhez szükségesek.
 • Ismeri az összetett energetikai rendszerek viselkedésének modellezéséhez szükséges dinamikus szimulációs eljárásokat és elterjedtebb számítógépes programokat.
Képesség
 • Képes az energetikai és energiaellátó rendszerek és folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására, rendszerezésére és elemzésére, majd ezek alapján következtetések levonására.
 • Képes a társadalmi-gazdasági folyamatok energetikával kapcsolatos statisztikai adatainak feldolgozására, rendszerezésére és elemzésére, mindezek alapján következtetések levonására.
 • Képes eredeti ötletekkel gazdagítani az energetikai szakterület tudásbázisát.
 • Képes integrált ismeretek alkalmazására az energetikai gépek és folyamatok, az energetikai rendszerek és technológiák, valamint a kapcsolódó környezetvédelmi, informatikai, gazdasági és jogi szakterületekről.
 • Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex energetikai rendszerek globális tervezésére, létesítésének előkészítésére és irányítására, majd üzemeltetésére.
 • Képes az energiaátalakító, -ellátó és -felhasználó rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó műszaki, gazdasági, környezeti, és humán erőforrások felhasználásának komplex tervezésére és menedzselésére.
 • Képes az energetikai gépek, rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére.
 • Képes az energetikai rendszerek, technológiák és folyamatok minőségbiztosítására, méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatok megoldására.
 • Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
 • Korszerű ismeretszerzési és adatgyűjtési módszerek felhasználásával innovatív módon képes megoldani a szakterületén felmerülő speciális műszaki problémákat.
 • Képes információs és kommunikációs technológiákat és módszereket alkalmazni műszaki problémák megoldására.
 • Kellő gyakorlat után képes vezetői feladatok ellátására.
 • Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
 • Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására.
Attitűd
 • Tevékenységét rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben, a fenntarthatóság és energiatudatosság szempontjait előtérbe helyezve végezi.
 • Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására.
 • Nyitottan áll a szakmai fejlődést szolgáló továbbképzésekhez.
 • Folyamatos önművelést és önfejlesztést, valamint egészségfejlesztést folytat, megszerzett ismereteit bővíti, szemléletét formálja.
 • Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, annak hiteles közvetítésére.
 • Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet.
 • Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre.
 • Lehetőségeihez mérten aktív szakmai közéleti tevékenységet folytat.
 • Törekszik a munka- és szervezeti kultúra etikai elveinek betartására és betartatására.
 • Elkötelezett az energetikai terület új ismeretekkel, tudományos eredményekkel való gyarapítására.
 • Együttműködik más szakterületek képviselőivel.
 • Nyitottan áll a tevékenységét érintő kritikai észrevételekhez.
 • Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben is törekszik az energiahatékonyság, a fenntarthatóság, valamint a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével dönteni.
 • Elkötelezett az emberi egészséget, a természetes és mesterséges környezetet nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés, valamint az egészségfejlesztés iránt.
Autonómia és felelősség
 • Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel.
 • Értékeli beosztottjai munkáját, kritikai észrevételeinek megosztásával elősegíti szakmai fejlődésüket.
 • Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
 • Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
 • Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló részfolyamatokért.
 • Működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket, melyeket felelősségteljesen képvisel.
 • Munkatársait és beosztottjait felelős és etikus szakmagyakorlásra neveli.
 • Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
 • Felelősséggel viseltetik a gazdaságosság, hatékonyság, fenntarthatóság, az emberi egészség és biztonság, valamint a környezettudatosság terén.
 • Döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, közgazdasági és környezetvédelmi) szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza meg, melyért felelősséget vállal.
 • Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a fenntarthatóság, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.
 • Szakmai közéleti tevékenysége során tapasztalatait megosztja a szakterület művelőivel, anélkül, hogy saját értékrendjét rájuk kényszerítené.
 • Képességeihez mérten szerepet vállal a tudományos közéletben.
 • Elősegíti a szervezeti és egyéni egészségfejlesztés munkahelyi feltételeinek megteremtését, fenntartását és kiteljesedését.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: MSZKENM
 • A képzés nyelve: magyar
 • Szakirányok:
 • Specializációk:
  erőműenergetikai
  villamosenergia-rendszerek
  épületenergetikai
  energiafelhasználói
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FHF/2356-4/2008. sz. határozat jogerőre emelkedése
  OH-FHF/712-4/20l0. sz. határozat jogerőre emelkedése
  OH-FHF/981-4/20l0. sz. határozat jogerőre emelkedése
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. tanév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  Szenátus 128/2008. sz. határozata (2008. április 30.)
  MAB 2008/6/IX/1/11. sz. határozat
  Szenátus 58/2010. sz. Határozata (2010. március 25.)
  Szenátus 176/2010. sz. határozata (2010. április 30.)
  Szenátus 177/2010. sz. határozata (2010. április 30.)
  Szenátus 178/2010. sz. határozata (2010. április 30.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója:
  Dr. Bencs Péter, 72267051742
Dr. Bencs Péter
egyetemi docens, intézetigazgató

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/3
épület, II. em., 204/a

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Természettudományi ismeretek
20-35 kredit

 • alkalmazott matematika,
 • termodinamika, hő- és anyagátadás

Gazdasági és humán ismeretek
10-20 kredit

 • projektmenedzsment,
 • energiapiaci ismeretek,
 • energiapolitika,
 • vezetői ismeretek,
 • szakmagyakorlói jogi ismeretek

Energetikai mérnöki szakmai ismeretek
15-35 kredit

 • energetikai technológiai ismeretek (energetikai gépek és berendezések, energiaellátás és gazdálkodás),
 • energetikai és energiaellátó rendszerek és folyamatok tervezése és üzemeltetése
Szakképzési modul

Erőműenergetikai specializációs ismeretek
(fennmaradó kredit értékben)

 • Atomerőművek,
 • Energetikai anyagismeret,
 • Villamosenergia rendszerek,
 • Tüzelőberendezések,
 • Erőművek szabályozása és irányítása,
 • Energiagazdálkodás.
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.

Idegennyelvi követelmények

Az egyetem külön térítési díj nélkül a szakmai tárgyak idegen nyelvű, kötelező szakirodalmi előírásai, idegen nyelvű szakmai feladatai, illetve idegen nyelven hirdetett szakmai tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét és szinten tartását.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A szakon végzett mérnökök képesek energiaellátó rendszerek koncepciójának kidolgozására, tervezésére és üzemeltetésére, nagy energiaellátó rendszerek áttekintésére és üzemeltetésére. Alkalmasak energetikai folyamatok modellezésére, vezetési, irányítási, szervezési és hatósági feladatok ellátására az energetika területén. A program felkészít az energetikai műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés hazai és/vagy európai szintű mérnöki feladatainak megoldására.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2118 – Gépészmérnök
 • 2121 – Villamosmérnök (energetikai mérnök)
 • 2139 – Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
 • 2910 – Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 2118 – Szoftverfejlesztő
 • 3162 – Energetikus

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is. 

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír