ETK
Mesterképzés (MSc / MBA)

Fizioterápia

Egészségtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Fizioterápia
Képzési terület
Orvos- és egészségtudományi
Képzési ág
Egészségtudományi
Képzés időtartama
3 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles fizioterapeuta
Tanrend
Levelező

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényű mérésére, értékelésére, a nemzetközi irányelvek alapján hazai irányelvek és protokollok adaptálására, evidenciákon alapuló továbbfejlesztésére, a szakmai vezetésre; akik ismerik a hazai egészségügy működését, komplex intézményrendszerét és az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Képesek a legújabb szakterületi tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és protokollok fejlesztésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a gyógytorna és fizioterápia szakterület átfogó tárgykörének általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait és pontos kompetenciáit, határait, a fizioterápiának a rokon szakterületekhez való kapcsolódását, szakmai irányelveit.
 • Ismeri a mozgás magas szintű, részletes terheléssel kapcsolatos élettani vonatkozásait, biofizikai és biomechanikai törvényszerűségeit.
 • Ismeri a biofizika, a biomechanika, a keringés és légzés, valamint az idegélettan aktuális kutatási területeit, eredményeit és vizsgáló módszereit.
 • Ismeri a releváns klinikumok kutatási módszereit és tudományos eredményeit.
 • Ismeri a légzési-keringési és terheléses vizsgálatok laboratóriumi felszereléseit és lehetőségeit, a vizsgálatok nemzetközileg elfogadott módjait és módszereit, valamint azok biztonságos elvégzésének szabályait.
 • Ismeri a képalkotó eljárások működésének fizikai hátterét, illetve a vizsgálatok diagnosztikai, differenciáldiagnosztikai jelentőségét, a hagyományos és a funkcionális képalkotó vizsgálatok nyújtotta lehetőségeket.
 • Ismeri a tudományos kutatás módszereit, aktualitásait a mozgásszervi, neurológiai és a légzési-keringési fizioterápia területén.
 • Ismeri a klinikai gyakorlatban alkalmazott gyógyszeres kezelés fő irányelveit, az alkalmazott gyógyszerek fizikai aktivitásra és terhelhetőségre gyakorolt hatásait.
 • Ismeri a mozgásszervi, a légzési-keringési és a neurológiai rehabilitáció területén alkalmazott gyógyászati segédeszközöket.
 • Ismeri a legkorszerűbb operatív beavatkozásokat, azok biomechanikai vonatkozásait és fizioterápiás konzekvenciáit.
 • Ismeri a komplex fizioterápia különböző lehetőségeit, azok neurofiziológiai és mozgástani hátterét.
 • Ismeri az idegélettani folyamatokat, a mozgáskoordináció és a propriocepció normális és kóros megnyilvánulását.
 • Ismeri a fizioterápia és a kapcsolódó szakterületek információszerzési, ismeretközlési módszereit és annak magyar nyelvű és nemzetközi forrásait.
 • Ismeri az egészségügyi igazgatási intézmények felépítését, az egyes szervek kompetenciáját, feladatait, az egészségügyi intézmények fenntartói, finanszírozói, munkáltatói oldalának jogi szempontú megközelítési lehetőségeit.
 • Ismeri a szakmai vezetéshez szükséges szakjogi vonatkozásokat és minőségirányítási alapelveket, modelleket.
 • Ismeri a tudományos tevékenységhez szükséges adatfeldolgozási, elemzési módszereket, statisztikai programokat és az adatfeldolgozáshoz használható informatikai hátteret.
 • Ismeri az összefüggések szintjén az egészségtudományok kapcsolódási pontjait egyéb tudományterületekkel.
 • Ismeri az egészség, betegség terminológiai rendszerét, azok esetleges módosulásait folyamatosan figyelemmel kíséri.
 • Ismeri a neveléstudomány, szakdidaktika hivatására vonatkozó alkalmazási területeit.
Képesség
 • Képes a fizioterápiás vizsgálati módszerek birtokában az orvosi dokumentáció ismerete alapján a funkcionális vizsgálat önálló elvégzésére, fizioterápiás diagnózis felállítására, a rövid és hosszú távú kezelési terv elkészítésére.
 • Képes a vizsgálat során kapott adatok, eredmények elemzésére, az összefüggések felismerésére és folyamatos dokumentációjára, a vizsgálati és kezelési eredmények tudományos feldolgozására és publikálására hazai és nemzetközi szinten.
 • Képes a szakmájához kapcsolódó kutatásokban részt venni, kutatásokat tervezni és vezetni.
 • Képes a hazai és a nemzetközi kutatások széleskörű ismeretével, szakmai tapasztalatainak felhasználásával és tudományos gondolkodásmódjával a terápiás eljárások és protokollok továbbfejlesztésére a fizioterápia területén.
 • Képes a tudományos bizonyítékokon alapuló (evidence based medicine) fizioterápiás tevékenységre.
 • Képes az integrált mozgástani ismeretek felhasználására és gyakorlati alkalmazására.
 • Képes a fizikai teljesítőképesség meghatározására, a terhelhetőséget és teljesítőképességet korlátozó fizikai, anatómiai, élettani, kórélettani tényezők felismerésére és elemzésére.
 • Képes a fizioterápia tudományos problémáinak felismerésére, multidiszciplináris megközelítésére, megoldására.
 • Képes új fizioterápiai ismeretek felkutatásában és gyakorlati hasznosításukban történő hatékony részvételre.
 • Képes a tudományos evidenciákra épülő fizioterápiás módszerek kiválasztására és gyakorlati alkalmazására.
 • Képes a fizioterápiás módszerek hatékonyságának tudományos alapon történő vizsgálatára.
 • Képes részt venni klinikai vizsgálatok megszervezésében és lebonyolításában.
 • Képes az egészségügyi intézményekben a központi gyógytornaszolgálatok, illetve az önálló fizioterápiás egységek szakmai vezetésére.
 • Képes szakmai és tudományos szervezetekben a fizioterápia képviseletére.
 • Képes az egészségügyi intézmény és a vállalkozás működtetésével kapcsolatos alapvető jogszabályok és minőségirányítási alapelvek alkalmazására.
 • Képes fizioterápiás tevékenysége során szerzett vizsgálati eredmények tudományos igényű elemzésére, megfogalmazására és közlésére.
 • épes a kompetenciáján belüli elektrodiagnosztikai vizsgálatok elvégzésére, elemzésére és annak alapján az izomstimulációs kezelés indikálására.
 • Képes elektro-, balneo-, hidroterápiás kezelések részletes tervezésére orvosi javaslat alapján.
 • Képes rendeletben meghatározott gyógyászati segédeszközök javaslatára, felírására.
 • Képes mozgásszervi problémák szűrésére.
 • Képes előmozdítani az egészségnevelést, az egészségmegőrzést célzó nemzeti, regionális, helyi, lakóközösségi és nemzetközi programokat.
 • Képes komplex módon és biztonsággal tájékozódni az egészségügyi és szociális területek, valamint a társadalombiztosítás intézményrendszerében.
 • Képes felismerni az egyes jogsértő helyzeteket és megfogalmazni a helyes megoldásokat.
 • Képes vezetői szinten követni és használni az egészségügyi intézményt és a fizioterápiás vállalkozást érintő alapvető jogszabályokat.
 • Képes felelni az intézmény, vállalkozás működésének törvényességéért, a határozatok betartásáért, közreműködni feladatkörét érintően az intézmény irányításában, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás határidőben történő megszervezésében.
 • Képes az ismeretátadás, betegoktatás bipoláris és interaktív gyakorlására.
 • Képes az egészségfejlesztő kommunikáció magas szintű alkalmazására.
 • Képes fejlett problémaérzékenységgel, team munkában az egészségfejlesztéssel összefüggő eset és helyzetelemzésekre.
 • Képes prevenciós oktató jellegű projektek, egészségnevelő, ismeretterjesztő, fejlesztő edukációs programok, szakmai továbbképzések kidolgozására.
 • Képes szakpedagógiára és egészségfejlesztésre fókuszáló kutatások tervezésére, megvalósítására.
Attitűd
 • Fejlett pedagógiai és holisztikus szemléletmóddal, érzékenységgel és készségekkel rendelkezik a beteg-edukáció területén.
 • Kongruens, példamutató és elkötelezett segítő szakmai attitűdjével alkalmas az értékteremtő, értékközvetítő tevékenységre.
 • Magas szinten képviseli az értelmiségi lét konstruktív kritikai és önkritikai szemléletmódját, magatartásformáit.
 • Törekszik az elfogulatlan és előítéletmentes véleményformálásra.
 • Kritikusan, de elfogulatlanul viszonyul a saját és mások szakmai tevékenységéhez, eredményeihez.
 • Permanens tanulási önfejlesztési igénnyel és nyitottsággal képviseli és gyakorolja az élethosszig tartó tanulást.
Autonómia és felelősség
 • Önállóan alkalmas a szakmájában felmerülő erkölcsi és jogi dilemmák végiggondolására, továbbá argumentálóan, felelősséggel alkalmas állásfoglalásra.
 • Önállóan, felelősségteljesen végzi munkáját.
 • Az egészségügyi csoport minden tagjával szoros együttműködésben eredményes csapatmunka végzésére alkalmas.
 • Autonóm és kreatív módon vesz részt a szakmai innovációs kezdeményezésekben.
 • Magas szintű vitakultúrával rendelkezve képviseli önálló véleményét a szakmai fórumokon.
 • Példát mutatva gyakorolja tudatos felelősségvállaló magatartását és a segítő hivatásokhoz méltó módon alkalmazza etikai szenzitivitását.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: fizioterápia mesterképzési szak
 • A képzés kódja: MSZKFIT
 • A képzés besorolása: Orvos- és egészségtudományi képzési terület
 • Szakirány(ok): –
 • Specializáció(k):
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 7
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): okleveles fizioterapeuta
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyén (Miskolc)
 • Képzési idő: 3 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 90 kredit
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2023/2024. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A közös képzés keretében történő megvalósításra vonatkozó adatok:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükségeshatározat(ok) adatai:
Guzi Barbara
Szakkal kapcsolatos kérdések
Stefánia
épület, 104.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja, az elméleti és gyakorlati képzés aránya:
kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

A diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték:
12 kredit

Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:
10 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
5 kredit

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alapozó egészségtudományok 2-4 kredit;
 • alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit;
 • egészségügyi menedzsment 2-4 kredit;
 • elméleti és klinikai orvostudományok 10-15 kredit;
 • fizioterápia és mozgástudományok 30-35 kredit.
Szakmai gyakorlat

A szakmai klinikai gyakorlat a képzés harmadik félévében egészségügyi intézményben mozgásszervi, légzési, keringési, neurológiai vagy egyéb klinikai területen, felügyelet mellett végzett önálló szakmai munkavégzés.

Idegennyelvi követelmények

Az egyetem külön térítési díj nélkül a szakmai tárgyak idegen nyelvű, kötelező szakirodalmi előírásai, idegen nyelvű szakmai feladatai, illetve idegen nyelven hirdetett szakmai tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét és szinten tartását.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

90 kredit

Dr. Kiss-Tóth Emőke

dékán, Egészségtudományi Kar

dekan_etk

Kedves tanulni vágyó fiatalok! A középiskolai tanulmányok végeztével számos választható képzés, egyben életút áll Önök előtt. Döntsenek okosan, de bármelyik irányba veszik is útjukat, bármilyen pályát is választanak, a legfontosabb, hogy boldog, sikeres, elégedett emberek legyenek. Szerezzenek ehhez tudást, acélozzák, nemesítsék egyéniségüket, alakítsanak ki emberi kapcsolatokat, szerezzenek barátokat. A Miskolci Egyetemen Egészségtudományi Karának alapképzésein, mesterképzésein, szakirányú képzésein és felsőoktatási szakképzésén minderre megvan a lehetőségük!

Dr. Kiss-Tóth Emőke

etk_01
etk_02
etk_03
etk_04
etk_05
etk_06
etk_07
etk_08

Jövőkép

Az okleveles gyógytornász szakemberek tanulmányaik elvégzése után képesek a hazai és nemzetközi protokollok, az evidenciákon alapuló fizioterápiás tevékenységek alkalmazására, továbbfejlesztésére és a kutatási eredmények gyakorlatba való átültetésére. Ismereteik révén képesek tudományos kutatások szervezésére, vezetésére, az eredmények értékelésére, elemzésére és közlésére. Kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Elhelyezkedési lehetőségek
 • egészségügyi intézményekben gyógytornász és fizioterápiás részleg szakmai vezetőjeként
 • felsőoktatási intézményekben, mint gyógytornász képző helyek
 • kutatóintézményekben, mint tudományos kutatói tevékenység végzésére, a doktori képzés formájában a tanulmányok folytatásaként
 • egészségturizmusban
 • magán praxisban
A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • FEOR-kód 2224 gyógytornász

A szakot meghirdető kar

Egészségtudományi Kar

A miskolci székhelyű egészségtudományi felsőoktatás több mint három évtizedes múltra tekint vissza. A jelenlegi képzés 2001-ben integrálódott a Miskolci Egyetem szervezeti rendszerébe, új fejezetet nyitva az Universitas kiteljesedésének folyamatában. Azóta az Egészségtudományi Kar az Egyetem többi karával együttműködve, a szinergiát erősítve, az interdiszciplináris határterületi kapcsolódás előnyeit hasznosítva az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tudásközpontként azonosítja magát, és képez diplomás szakembereket többek között a prevenció, a betegápolás a képalkotó diagnosztika, a rehabilitáció és az egészségturizmus területén 5 alapképzési, 4 mesterképzési, 1 felsőoktatási szakképzési és számos unikális másoddiplomás szak működtetésével. Küldetése régió megtartó erejének növelése a helyben képzett szakemberek regionális elhelyezkedésének elősegítése érdekében. Az oktatás színvonalát neves orvos-oktatók és az egészségtudományok, valamint az interdiszciplináris tudományterületek elismert szaktekintélyei garantálják a Miskolci Egyetem társkaraival, a kar oktató kórházával, a régió egészségügyi intézményeivel és szakmai szervezeteivel együttműködve, mindig igazodva a kor változó követelményeihez, a társadalmi igényekhez és a munkaerőpiaci elvárásokhoz. Az ETK hallgatói a Miskolci Egyetem campusán, kivételes infrastrukturális környezetben tanulhatnak és lehetnek részesei a többszáz éves hagyományokkal büszkélkedhető selmeci diákéletnek. Az egészségtudományi végzettség napjainkban piacképes, az egészségügyi diplomások iránt kifejezetten nagy a kereslet, emellett talán még fontosabb szempont, hogy az egészségügyi szakmák lélekemelő munkával járnak, hiszen mindegyik középpontjában a humánum áll. Az egészségtudományi képzés értékrendjét áthatja az emberek felé irányuló empatikus közelítés és holisztikus szemlélet, mely az embert testi-lelki és szociális mivoltának egységében látja. Ez az értékrend a Miskolci Egyetem selmeci hagyományaira épülő kari köszöntésben így jelenik meg:

“Egészséget a világnak!”

Dr. Papp Miklós
Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír