BTK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Mérnöktanár

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Mérnöktanár
Képzési terület
Pedagógusképzés
Képzés időtartama
2 vagy 3 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles mérnöktanár

Áttekintés

A képzés célja

A műszaki és informatikai területen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakközépiskolai, szakgimnáziumi, az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a műszaki és informatikai szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Szakirányok
 • Gépészet-mechatronika

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • ­Rendelkezik egy adott szakterülethez kapcsolódó általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel. ­ Az elméleti és gyakorlati tudása rendszerbe szerveződik. ­ Ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit. ­Rendelkezik az adott szakma hosszú távú, és magas szintű műveléséhez szükséges gyakorlati módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos biztos ismeretekkel. ­ Ismeri anyanyelven a szakterület szakmai szókincsét, és legalább egy idegen nyelven alapszintű nyelvismerettel rendelkezik. ­ Ismeri azokat az értékeket, amelyek szakmáját a jelenkori műveltség keretébe kapcsolják.
Képességei
 • Ellátja a szakképzettségének megfelelő munkakört. ­ Az adott szakma feladatait a szükséges módszerek és eszközök kiválasztásával, egyedi és komplex alkalmazásával tervezi és oldja meg. ­ Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességei révén szakmailag együttműködik. ­ Fejleszti tudását, és ehhez alkalmazza a tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereit és képes használni a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket. ­ Felismeri személyes fejlődése és a közjó szolgálata közötti összefüggést.
Attitűdje
 • Nyitott az adott szakterület új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására. ­ Folyamatos önképzésre törekszik. ­Önkritikus saját munkájával kapcsolatosan. ­ Elfogadja és hitelesen közvetíti szakmája társadalmi szerepét, értékeit.
 • Új, váratlan élethelyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. ­ Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.
Autonómiája és felelőssége
 • Önállóan végzi munkáját, folyamatos önellenőrzés mellett. ­ Felelősséget vállal saját és az általa vezetett szakmai csoport munkájáért, eredményeiért és kudarcaiért. ­ Képzettségi szintjének megfelelő felelősségtudattal rendelkezik és reflektál saját tevékenységének következményeire.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • FNYF/187-7/2019.
K. Nagy Emese
Szakkal kapcsolatos kérdések
C/1
épület, III., 320.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

MESTAL20-70, 2 félév

 • 20 kredit diszciplináris tárgy:
  Mechatronika, hirdaulika, pneumatika; Gyártási folyamatok és rendszerek; Gépszerkezettan; Korszerű anyagtechnológiák
 • 30 kredit pedagógiai-pszichológiai modul
 • 12 kredit diszciplináris és interdiszciplináris szakmódszertan;
 • 18 kredit tanítási gyakorlat,
 • 10 összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

MESTAL10-50, 2 félév
(előfeltétel: szakképző intézményben teljesített munkatapasztalat)

 • 10 kredit diszciplináris tárgy:
  Mechatronika, hidraulika, pneumatika; Korszerű anyagtechnológiák
 • 28 kredit pedagógiai-pszichológiai modul
 • 10 kredit diszciplináris és interdiszciplináris szakmódszertan;
 • 2 kredit tanítási gyakorlat,
 • 10 összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

MESTAL0-60 ösvény, 2 félév

 • Megfelelő diszciplináris MA után nincs szakmai törzsanyag a képzésben, csak pedagógiai-pszichológiai modul,
 • Általános és diszciplináris szakmódszertan,
 • Tanítási gyakorlat,
 • Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.
Szakmai gyakorlat

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben végzett gyakorlat. Az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a köznevelési intézményrendszer megismerése.

Területei: a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek, a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek, az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése.

Idegennyelvi követelmények

A Miskolci Egyetem minden mesterképzési szakán a szakmai tárgyak idegen nyelvű, kötelező szakirodalmi előírásai, idegen nyelvű szakmai feladatai, illetve idegen nyelven hirdetett szakmai tantárgyak és szabadon választható általános és egyéb idegennyelvi tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

Az előképzettségtől függően 60 vagy 90 kredit, ezért a jelentkezés előtt nyújtson be előzetes kreditelismerési kérelmet!

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A műszaki képzettségre építve az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben a hallgató szakirányának megfelelő tantárgyak tanítása (elméleti órák, laboratóriumi és gyakorlati foglalkozások vezetése) és önálló, alkotó tanári munka.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár
 • 2421 középiskolai tanár
 • 2910 egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 3910 egyéb ügyintéző

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella
egyetemi tanár, szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír