BTK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Nemzetközi tanulmányok (angol nyelvű)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Nemzetközi tanulmányok
Képzési terület
Társadalomtudományi
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző
Képzés nyelve
Angol

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megfelelő elméleti ismeretek birtokában képesek a jelenlegi nemzetközi politikai és gazdasági viszonyok tendenciáinak elemzésére. Felkészültek nemzetközi gazdasági, nemzetközi jogi, nemzetközi kapcsolatokat érintő elméleteik, regionális-civilizációs interdiszciplináris ismereteik, valamint szaknyelvi tudásuk birtokában a globalizálódó nemzetközi rendszer összefüggéseinek megértésére. Képesek egy adott régió gazdasági, politikai és társadalmi összefüggéseinek mélyebb elemzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Specializációk
 • Kína és a délkelet- ázsiai országok és a közép-ázsiai régió
  China and the South-East and Central Asian region
 • Közép-Európa (nemzetek és kisebbségek)
  Central Europe /Nations and Minorities/
 • Klímaváltozás, fenntarthatóság és mély adaptáció
  Climate Change, Sustainability and Deep Adaptation

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Magas szinten ismeri és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően érti és értelmezi a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket.
 • Ismeri a nemzetközi kapcsolatok elméletének legfontosabb paradigmáit és tájékozott az egyes elméleti irányzatok közötti vitákkal kapcsolatban.
 • Tájékozott a főbb civilizáció- és kultúraelméletekben, valamint ismeri az egyes régiók főbb gazdasági, politikai és társadalmi tendenciáit.
 • Tájékozott a 21. századi legjelentősebb világpolitikai konfliktusok és válságok összefüggésrendszerében.
 • Ismeri a világgazdaság főbb tendenciáit és a világ egyes régióinak gazdasági folyamatait, különös tekintettel az Európai Unió gazdasági helyzetére vonatkozóan.
 • Tájékozott a magyar külpolitika főbb aktuális kérdéseiben és dilemmáiban.
 • Ismeri az emberi jogi és kisebbségi jogi rezsimeket, valamint azok regionális rendszerét.
 • Ismeri az ENSZ döntéshozatali mechanizmusát, ennek működését, illetve a reformjára vonatkozó elképzeléseket.
 • Ismeri a világpolitikai folyamatokat meghatározó főbb nagyhatalmak külpolitikáját, illetve a világgazdaságban elfoglalt helyét.
 • Ismeri a világ főbb civilizációinak, kultúrkörének és a nagy világvallásoknak a sajátosságait.
 • Ismeri és érti azokat a hazai, európai és globális társadalmi problémákat, amelyek meghatározzák a társadalomtudományi gondolkodás alaptendenciáit.
 • Ismeri és érti a korábban megtanult idegen nyelvek szaknyelvi anyagát.
 • Rendszerezett ismeretekkel rendelkezik a magyar, az európai és az Európán kívüli politikai rendszerekről, valamint a kormányzati rendszerek domináns nemzetközi típusairól.
 • Ismeri a társadalomtudományokra jellemző adatgyűjtési, feldolgozási és értelmezési technikákat, a politikai kutatás megkülönböztető sajátosságait.
 • Ismeri a nemzetközi politikai, gazdasági, jogi és társadalmi intézmények és folyamatok mélyebb összefüggéseit.
Képesség
 • Képes a megszerzett interdiszciplináris ismeretek birtokában egy adott világpolitikai konfliktus és válság külpolitikai elemzésére.
 • Képes a világgazdasági folyamatok mélyebb megértésére és az Európai Uniót, illetve Magyarországot érintő gazdasági jellegű kihívások elemzésére.
 • Képes összehasonlító gazdasági elemzések végzésére alapvető közgazdasági és statisztikai ismeretek, valamint világgazdasági elméletek birtokában.
 • Képes tájékozódni a különféle nemzetközi szervezetek döntéshozatali mechanizmusában, valamint képes megérteni az egyes nagyhatalmak főbb külpolitikai döntéshozatali mechanizmusát.
 • Képes definiálni a nemzetközi rendszer egyes szereplőinek gazdasági és politikai érdekeit, illetve azok összefüggésrendszerét.
 • Képes a megszerzett ismeretei birtokában a társadalmi folyamatok általa kutatott szeletében új tudományos eredmények elemzésére, új tények és összefüggések feltárására, tudásának önálló szakmai koncepció formájában történő értékesítésére.
 • Képes a kitekintő jellegű munkára, az egyéb a társszakterületek és tudományágak eredményeinek az aktív és hatékony felhasználására.
 • Képes bekapcsolódni szakterületének nemzetközi kutatási projektjeibe, valamint ilyen projektek pályázati munkáiba.
 • Képes a szakmai feladatok megoldása során az önálló elemzésre, értékelésre és a különböző következtetések szintetizálására.
 • Képes a hazai és külföldi társadalomtudományi források feltárására, feldolgozására és szakmai munkája során a leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására.
 • Szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készít.
 • A munkafolyamatokat a felkészültségének megfelelő szinten irányítja, eredményesen együttműködik az intézményen belüli és kívüli partnerekkel.
 • Képes a változásokhoz alkalmazkodni, adaptációs koncepcióját el tudja fogadtatni munkatársaival és egyéb partnereivel is.
 • Képes önálló szakmai koncepciók kidolgozására, a vitákban megvédi az elképzeléseit akár idegen nyelven is.
 • Képes konzisztensen használni a politikatudományi fogalmakat.
 • Képes a társadalmi konfliktusok és problémák bonyolult rendszerében eligazodni, szűkebb szakterületén elmélyült ismereteire építve aktívan be tud kapcsolódni a konfliktusok feltárásának munkálataiba.
Attitűd
 • Nyitott és toleráns azoknak a társadalmi csoportoknak a nézeteivel, gondolkodási formáival és életmódjával szemben, amelyekkel társadalomkutatóként szakmai munkája során kapcsolatba kerül.
 • Nyitott minden társadalomkritikai szerepvállalásra, ha szakmai felfogásával ütköző folyamatok indulnak el társadalmi környezetében.
 • Nyitott és befogadó szakterületének a legkülönfélébb nemzetközi kutatási eredményei iránt, és elkötelezett az általa hasznosnak ítélt új tudáselemek hazai megismertetése mellett.
 • Felelősségteljesen építi fel szakmai karrierjét és támogatja az általa irányított munkatársak szakmai életpályájának kibontakoztatását.
 • Legjobb tudása szerint, elkötelezetten szolgálja és képviseli a szakmai érdekeket.
 • Minden szervezeti, intézményi tevékenysége során felelős módon latba veti tudását és befolyását a minőségi munkavégzés elismertetése mellett.
 • Munkavégzési és társadalmi konfliktushelyzetekben önállóan és felelősen hozza meg döntéseit, következetesen képviselve társainak érdekeit.
 • Folyamatos az igénye az önművelésre, és a köznapi életben mások politikai véleményének tiszteletben tartására.
 • Lényeglátás, kreativitás és módszertani tudatosság jellemzi.
Autonómia és felelősség
 • Önálló és felelős szereplője szakterülete tudományos életének, képviseli szakmai elveit és kutatási eredményeit minden lehetséges fórumon.
 • Önálló és felelős döntéseket hoz munkája során saját tudományos munkásságára, valamint az irányítása alá tartozók munkaprogramjaira vonatkozóan.
 • Felelősen vállalja a társadalmi fórumok résztvevői számára szaktudományos ismereteinek közérthető átadását.
 • Felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében, a szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában.
 • Felelősségteljesen vesz részt munkaszervezeti egységek létrehozásában és irányításában.
 • Felelős módon őrködik szakmai munkájában a társadalomtudományi kutatások és elemzések szigorú etikai szabályainak a betartása felett, vállalja új etikai kérdések felvetését és megválaszolását.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • FNYF/1781-3/2023.
Dr. habil. Udvarvölgyi Zsolt András
PhD, ATTI

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/5
épület, II., 215.
Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga
PhD, intézetigazgató, ATTI

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/5
épület, II., 215.
Graholy Éva
adminisztrátor

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/5
épület, II., 219.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
kiegyensúlyozott (40-60 százalék).

A diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték:
10 kredit.

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
6 kredit.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

A képzést alapozó társadalomtudományi ismeretek
5-20 kredit

 • társadalomtudományi kutatás módszertana, összehasonlító államjog, politikai gondolkodás története, közgazdasági elmélettörténet

A nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai ismeretek 80-100 kredit, a diplomamunka készítésével együtt az alábbiak szerint:

Nemzetközi kapcsolatok elmélete és gyakorlata
5-40 kredit;

 • biztonságpolitikai tanulmányok,
 • geopolitikai elméletek,
 • külpolitikai döntéshozatal
 • általános és szakdiplomáciai ismeretek,
 • kultúrdiplomácia,
 • konfliktus és válságkezelés,
 • globális kormányzás

Regionális-civilizációs tanulmányok
5-40 kredit;

 • civilizációelmélet,
 • regionális integrációk,
 • Közel-Kelet-tanulmányok,
 • Kína-tanulmányok,
 • Balkán-tanulmányok,
 • Latin-Amerika tanulmányok,
 • India-tanulmányok,
 • Japán-tanulmányok,
 • USA-tanulmányok,
 • Délkelet-Ázsia-tanulmányok,
 • Afrika-tanulmányok,
 • Ausztrália-tanulmányok,
 • Mediterrán-tanulmányok,
 • Oroszország-tanulmányok,
 • a posztszovjet térség és Közép-Ázsia,
 • Európa-tanulmányok

Nemzetközi jog gyakorlata
5-40 kredit;

 • nemzetközi jogi esettanulmányok,
 • diplomáciai és konzuli jog,
 • emberi és kisebbségi jogok,
 • regionális nemzetközi szervezetek,
 • nem kormányzati szervezetek

Nemzetközi gazdaságtan
5-40 kredit;

 • fejlődéselméletek,
 • nemzetközi fejlesztéspolitika,
 • világgazdasági régiók,
 • gazdasági integrációk elmélete és gyakorlata,
 • Magyarország gazdasága és külgazdasági kapcsolatai,
 • gazdasági kormányzás,
 • a globalizáció gazdaságtana

Nemzetközi kapcsolatok elemzése
5-40 kredit;

 • külpolitikai elemzések,
 • összehasonlító gazdaságelemzés,
 • migrációs folyamatok elemzése,

Nemzetközi kapcsolatok és az EU szaknyelve, szakmai ismeretek idegen nyelven
5-30 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A szakmaspecifikus ismeretek kreditértek a képzés egészén belül legalább 30 kredit.

Szakmai gyakorlat

A képzéshez nem szükséges szakmai gyakorlat elvégzése.

Idegennyelvi követelmények

A mesterképzésben a szakképzettség megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből felsőfokú (C1 szintű) idegennyelv-tudást és egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2 szintű) idegennyelv-tudást kell elérni, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési területnek megfelelő szakmai idegen-nyelvtudás szintnek felel meg.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • projektmenedzser
 • projektvezető
 • projektkoordinátor
 • projektreferens
 • újságíró
 • stb.

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír