BBZK
Mesterképzés (MSc / MBA)

Osztatlan tanári (zenetanár)

Bartók Béla Zeneművészeti Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Osztatlan tanári
Képzési terület
Zenetanár
Képzés időtartama
10 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Tanár (zenetanár)

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja alapfokú művészeti iskolában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszának évfolyamain az adott hangszer vagy az elméleti tárgy művészeti szakmai tantárgyainak megfelelően a képesítésben szereplő szaktárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Szakirányok
 • ének-zene – zeneismeret-tanár
 • magánének-tanár
 • zongoratanár
 • gitártanár
 • hegedűtanár
 • mélyhegedűtanár
 • gordonkatanár
 • gordontanár
 • furulyatanár
 • fuvolatanár
 • oboatanár
 • klarinéttanár
 • szaxofontanár
 • fagott-tanár
 • kürttanár
 • trombitatanár
 • harsonatanár
 • tubatanár
 • ütőhangszertanár

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása, készségei, képességei
 • Alkalmas az érzelmi intelligencia zenével történő fejlesztésére; türelemre és önuralomra nevelésre; az előadó-művészethez és a tanításhoz való kreatív hozzáállásra. Képes a stressz kezelésre, valamint nyilvános szereplésre, kognitív és érzelmi erőfeszítésre, a kritikára való pozitív reagálás képességének fejlesztésére. Felkészült a testi tudatosság fejlesztésére; az egészség- és környezettudatosságra nevelésre. Elsajátította a művészeti nevelésben betöltött szerepének elfogadásához szükséges érveléstechnikákat. – Ismeri a zenepedagógiai képességfejlesztés tanulási-tanítási folyamatát, képes annak megtervezésére, megszervezésére, irányítása és értékelése terén a gyakorlás pszichológiai megalapozásának, illetve a zenei munkaképesség-gondozás módszereit; a test és a zenei kifejezés kapcsolatát. Ismeri és használja a zenepedagógiai forrásokat, a zenei előadóművészet-történet pedagógiai ismereteit; a zenei hivatásra történő intellektuális felkészítés komplex feladatait, eszközeit; a zenei nevelés irányzatait, különös tekintettel a Kodály-pedagógiára. – Ismeri az egyéni tanóra (egy diák – egy tanár) pedagógiai feladatait, módszereit és alkalmas a tanítás-tanulás folyamatában a környezet tükrében (pl. oktatási környezet, adaptivitás, tehetséggondozás, mentorálás, mentálhigiénés ismeretek alkalmazása, személyiségfejlesztés) azokat megválasztani, alkalmazni. – Ismeri a gyermek- és ifjúságvédelem zenepedagógiai vonatkozásait, a speciális igényű fiatalok nevelésének, fejlesztésének zenei vonatkozásait, a felnőttnevelés zenepedagógiáját, alternatív pedagógiai módszereket. –
 • Felkészült a tanár és tanítványa speciális szakmai, nevelési kapcsolatából következő tanári feladatokra a hangszeres oktatásban, továbbá ismeri ennek a kapcsolatnak a következményeit a tanulói csoportok kialakulására, dinamikájára, valamint azok formálására.
 • Képes a tanulástámogatás sajátos, a zenetanulás szabadon választott (nem kötelezően tanulandó) tevékenységéhez igazodó módszereit eredményesen használni (motiválás, aktivizálás, ellenőrzés, értékelés és mérés lehetőségei, alternatívái, a figyelem, koncentráció fejlesztése).
 • Ismeri a szülőkkel való kommunikáció mentori szerepét és folyamatát a zenetanítás során.
 • Rendelkezik az általános zenepszichológia tárgykörét felölelő tudással a zenei generatív képesség természete, a zenei képesség fejlődéslélektana, a kiemelkedő teljesítmények, a zenei memória, a zenei képzelet, zenei kreativitás, a zeneszerzés, illetve az improvizáció kognitív pszichológiája, valamint a gyakorlás, a kotta nélküli játék és a lapról játék kognitív háttere, a zenetanulás transzferhatásai, a zeneterápia alapjai, a zenepszichológia története, a zeneészlelés, továbbá a zenei tevékenységek neuropszichológiája, motoros irányítása, a pszicho-akusztika terén.
 • Rendelkezik az előadó-művészet pszichológiájának tárgykörét felölelő ismeretekkel a zenei kifejezőerő kognitív modelljei, a finomidőzítések és a zenei forma kapcsolata, az érzelemkifejezés módjai, valamint a gyakorlás lélektana terén. Ismeri az amatőrök és a professzionális előadóművészek közötti különbségeket, a mozgás szerepét, a zenei kifejezés lehetőségeit a zenehallgató nézőpontjából, a társaslélektani folyamatokat a színpadon, szólistaként, kamaracsoportban, zenekarban, kórusban.
 • Rendelkezik a zeneszociológia tárgykörét felölelő ismeretekkel, így a zenehallgatás-választás motivációjának és hatásának ismereteivel. A zene szerepének megítélési képességével az előadó-művészetben a film, színház, tánc területén. Ismeretekkel rendelkezik zenei identitásról, a zene közösségre, az iskolai környezetre gyakorolt hatásáról, a csoportdinamikai körülményekről, a zene és fogyasztói viselkedéséről.
 • Felkészült és gyakorlattal rendelkezik a koncertpedagógia, a zenei ismeretterjesztés területén, a tanórán kívüli hallgatói csoportok szervezésében, irányításában, a minőségi zenélés élethosszig tartó életszervező erővé alakításában alapvetően a család közösségére építve. Ismeri a médiapedagógia zenepedagógiai vonatkozásait.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali/esti
 • Szakirány(ok): ld. fentebb
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2014/2015. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME …/2013. számú szenátusi határozat (2013.)
  MAB 2013///. számú MAB határozat (2013.)
Dr. Réti Balázs
főiskolai tanár

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

Zenepalota
310. iroda

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A törzsanyag az alábbi ismeretköröket érinti

Szakterületi ismeretek

 • Közös ismeretkörök
 • Saját ismeretkörök

Pedagógia, pszichológia, iskolai gyakorlat, szakmódszertan

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

 • a képzéssel párhuzamosan folyó iskolai gyakorlatok
 • iskolai tanítási gyakorlat
 • gyakorlóintézményben/ partnerintézményben végzett szaktárgyi tanítási gyakorlat
 • összefüggő egyéni iskolai gyakorlat
Szakmai gyakorlat

Félévente egy-egy intenzív felkészülési időszak zajlik (3-5 nap), melyet követően a szemeszter folyamán az elsajátított művek hangversenyeken kerülnek bemutatásra. A műsorválasztás folyamán elsődleges szempont, hogy minden szakirány minden hallgatója aktív résztvevője lehessen a műsor előadásának, melynek során tagja a zenekarnak, hangszeres együttesnek vagy énekkarnak. (Szimfonikus Zenekar, Vonós Zenekar, Vegyeskar, Nőikar, Rézfúvós Együttes, Fúvós Zenekar, Gitár Zenekar, Cselló Együttes, Régizene Együttes).

Esti és levelező képzésben részt vevő hallgatók minden szemeszterben, amikor szakmai gyakorlat kötelezettségük van, mindezt teljesíthetik legalább két napos szakmai kurzuson, konferencián, vagy zenei versenyen történő részvétellel, vagy legalább két alkalmas kórus, vagy zenekari szerepléssel. Erről szóló hivatalos igazolást minden szemesztert lezáró vizsgaidőszak első hetében kötelesek leadni a Tanulmányi Osztályon, melyet előzetesen a tanszékvezető jóváhagyott.

Idegennyelvi követelmények

Az osztatlan tanári szakokon bemeneti nyelvi követelmény nincs előírva. Az egyetem külön térítési díj nélkül kötelező szaknyelvi tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét és szinten tartását. Kimeneteli követelményként nyelvi követelmény nincs előírva.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

300 kredit

Dr. Papp Sándor

dékán, Bartók Béla Zeneművészeti Kar

dekan_bbzk

Intézetünk évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be városunk, és a régió zenei életében, útjára bocsájtva a tanári munkát választókat, a zenekari és szólista előadóművészeket. Volt hallgatóinkkal nap, mint nap találkozhatunk a város szimfonikus és színházi zenekarában, kórusában, az alap- és középfokú művészetoktatás iskoláiban, emellett hazánk és a világ számos pontján élnek és alkotnak egykori tanítványaink.

Dr. Papp Sándor

bbzk_01
bbzk_02
bbzk_03
bbzk_04
bbzk_05
bbzk_06
bbzk_07
bbzk_08

Jövőkép

Növendékeink, hallgatóink elősorban Észak-Magyarország zeneiskoláiban, pedagógiai intézményeiben, zenekaraiban helyezkednek el, a kereslet az itt képzett szakemberek iránt jelentős, amit jól mutat az a tény is, hogy hallgatóink nagy része már tanulmányi ideje alatt is foglalkoztatott különböző iskolákban, zenekarokban. Új tendencia, hogy egyre többen helyezkednek el más, a zenével összefüggő területeken, például kulturális menedzserként, zenei szakkönyvtárakban stb. Hallgatónk egy része tanári diplomája megszerzése után művész mesterképzésben tanul tovább Magyarországon és külföldi intézményekben.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2421 Középiskolai tanár
 • 2493 Zenetanár (iskolarendszeren kívül)
 • 2494 Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)
 • 2714 Kulturális szervező
 • 2724 Zeneszerző, zenész, énekes
 • 3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

A szakot meghirdető kar

Bartók Béla Zeneművészeti Kar

Miskolc belvárosában lévő impozáns Zenepalota ad otthont iskolánknak, amely épület közel 100 éve áll a zenei képzés szolgálatában.

Az épület helyén a Szinva patak vizével működtetett Bükk-malom dolgozott a XIX. század első harmadáig, majd 1927-ben épült fel a Zenepalota, mely a második világháború után Egressy Béni Állami Zeneiskola néven működött. Később átszervezték, bővítették az oktatást, és az intézmény a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zene- és Énektanárképző miskolci tagozata néven működött tovább budapesti központtal. 1997. július 1-én integrálták a Miskolci Egyetemhez, az új neve Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete lett. 2021. augusztus 1-től Intézetünk a Miskolci Egyetem nyolcadik karaként folytatja működését.

Az Egyetem Zeneművészeti Karán jelenleg vonós-, zongora-, fúvós-, zeneelméleti intézetekben zajlik művészeti, pedagógiai képzés, nemzetközileg is elismert, elhivatott, a legmagasabb zenei minősítéssel, tudományos fokozattal rendelkező művésztanárok irányításával.

Intézetünk évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be városunk, és a régió zenei életében, útjára bocsájtva a tanári munkát választókat, a zenekari és szólista előadóművészeket. Volt hallgatóinkkal nap, mint nap találkozhatunk a város szimfonikus és színházi zenekarában, kórusában, az alap- és középfokú művészetoktatás iskoláiban, emellett hazánk és a világ számos pontján élnek és alkotnak egykori tanítványaink.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír