GTK
Mesterképzés (MSc / MBA)

Pénzügyi menedzsment

Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Pénzügyi menedzsment
Képzési terület
Gazdaságtudományi
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles pénzügyi menedzser

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan gazdálkodási szakemberek képzése, akik képesek menedzselni a pénzügyi, számviteli, kontrolling, adózási, belső kontroll folyamatokat, akik kiterjesztett kompetenciakörrel, stratégia szemléletmóddal chief financial officer-ként (CFO-ként) részt vehetnek közép- és nagyvállalatok, illetve szervezetek e területet átfogó működtetésében és vezetésében. A mesterképzés felkészít a doktori képzésre.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Tisztában van a gazdálkodó szervezetek felépítésével, működésével, az életüket meghatározó különböző szervezetelméleti megközelítésekkel, a döntéshozatalhoz szükséges fontosabb információk előállításának, elemzésének a módszereivel, a döntések hatáselemzésére vonatkozó eljárásokkal.
 • Ismeri a gazdálkodó szervezetek működési területeinek vezetési-irányítási és koordinálási feladatait, elveit, technikáit és módszereit.
 • Ismeri és átlátja a vállalat tevékenységi rendszerét, a folyamatszemléletű vállalatvezetés alapelveit, a vállalati stratégiaalkotás folyamatát. Rendelkezik a stratégiai pénzügyi terv összeállításához szükséges ismeretekkel.
 • Tisztában van az értékalapú vállalatvezetés és értékelés jelentőségével, ismeri az értékelési modelleket, módszereket és eljárásokat, valamint az ezekre irányuló szabályozási megoldásokat.
 • Ismeri és érti a vállalati funkciók rendszerszemléletű megközelítését, beleértve az emberi erőforrás menedzsmenttel, innováció menedzsmenttel, valamint az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos főbb fogalmakat és eljárásokat.
 • Ismeri a pénzügy, számvitel, kontrolling, adó, belső kontrollrendszer összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát. Tisztában van az ezekkel összefüggő feladatok ellátásának és ellenőrzésének vállalkozáson belüli és kívüli folyamataival.
 • Tisztában van a hazai, valamint a nemzetközi gyakorlatban elfogadott számviteli megoldások jellemzőivel. Ismeri a legfontosabb számviteli rendszerek közötti különbségeket, illetve összefüggéseket.
 • Ismeri az egyes pénzügyi kimutatások összeállításának szabályait, folyamatát, elemzésének és ellenőrzésének technikáit, módszereit.
 • Ismeri az adó- és más elvonások hazai rendszerét és az európai uniós adópolitika fontosabb szabályait.
 • Ismeri a vállalati pénzügyi és beruházási döntések módszertanát, a fontosabb kockázatkezelési módszereket, ismeri a pénzügyi portfólióalkotás fontosabb modelljeit.
 • Ismeri a gazdálkodási adatok feldolgozásának és kezelésének modern technikai környezetben rendelkezésre álló lehetőségeit. Tisztában van a pénzügyi és számviteli információs rendszer működtetéséhez szükséges informatikai háttér tulajdonságaival, a pénzügyi, számviteli, kontrolling, adó, valamint a belső kontroll feladatok ellátását támogató informatikai lehetőségekkel és megoldásokkal.
 • Ismeri az információk gyűjtésének, feldolgozásának és elemzésének technikáit, a döntések támogatásának, az adatvagyon hasznosításának módszereit. Érti a kontrolling rendszer és a belső kontroll rendszer kialakítására és működtetésére ható tényezőket.
Képesség
 • Képes vállalkozások és azok szervezeti egységeinek felsőszintű pénzügyi, számviteli, kontrolling, adó és belső kontroll munkájának elvégzésére, illetve képes ebben irányítani a munkatársakat. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Képes az értékalapú vállalatvezetést kiszolgáló stratégiai üzleti terv készítésére és folyamatos változtatására. Közreműködik a cég stratégiai tervének kialakításában, képes a stratégiai tervezés támogatásához szükséges információk összegyűjtésére.
 • Megtervezi a gazdálkodási folyamatokat, elemzi a vállalkozási tevékenységet és ezek alapján számszerűsíti a korlátozott erőforrásokkal való gazdálkodással kapcsolatos problémákat.
 • Kialakítja, működteti, irányítja és ellenőrzi a vállalkozások pénzügyi, számviteli, kontrolling, adó és belső kontroll információs rendszerét.
 • Felismeri a döntéshozók pénzügyi-számviteli információs igényeit, ezeket figyelembe véve alakítja ki és működteti a kontrollingrendszert, illetve a belső kontroll rendszerét.
 • Működteti a pénzügyi és számviteli információs rendszert, alkalmazza a kontrolling, adó, belső kontroll feladatok ellátását támogató informatikai megoldásokat.
 • Képes a vállalkozások gazdálkodási adatainak előállítására, a képződő adatvagyon elemzésére és döntéshozatalban történő hasznosítására.
 • Képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására. Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg.
 • Felismeri a pénzügyi, számviteli, kontrolling, adó, belső kontroll területén jelentkező problémákat, elemzi azokat és képes döntéseket hozni, a szükséges alkalmazásoka adaptálni, a végrehajtást irányítani.
 • Képes modellezni a beruházási döntések pénzügyi hatásait, képes elemezni és számszerűsíteni a beruházások üzleti kockázatát, valamint képes vállalati beruházási portfoliók értékelésére.
 • Képes a hazai és nemzetközi pénzügyi beszámolási rendszerek szabályainak alkalmazására. Képes elvégezni a számviteli záráshoz szükséges feladatokat, valamint összeállítani és elemezni a pénzügyi kimutatásokat.
Attitűd
 • Fejlett szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet a szűkebb szakmai és a szélesebb társadalmi közösség felé is vállal.
 • Tudatosan keresi a megoldandó problémákat, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a problémák kezelésében. Munkája során fontosnak tartja a folyamatszemléletet és a PDCA (Plan-Do-Check-Act) elvet.
 • A gyorsan változó jogszabályi környezetben belső igényként fogalmazza meg a folyamatos szakmai fejlődést, fokozatosan beépítve munkája során az így megszerzett új ismereteket és eljárásokat. Belátja a jogszabályi változások követésének fontosságát.
 • Szakmai érdeklődéssel tekint a pénzügyi, számviteli, kontrolling, adó, belső kontroll terület nemzetközi fejlődésére, nyitott az új eredmények hazai alkalmazására.
 • Elfogadó és nyitott a digitalizáció iránt, támogató és kezdeményező hozzáállást tanúsít szakterületén a digitális fejlesztések irányában. Belátja a megbízható információforrások fontosságát.
 • Nyitott az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, megosztására, erre munkatársait és beosztottjait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 • Munkájában kreatív, problémafelismerő és -megoldó irányultságú.
 • Munkája során törekszik a pontosságra, érthetőségre.
Autonómia és felelősség
 • Önállóan alakítja ki saját szakterületének stratégiáját. A szakmai döntések következményeinek felelős végig gondolása és figyelembevétele jellemzi.
 • Feladatait önállóan tervezi és szervezi meg.
 • Önállóan képes pénzügyi, számviteli, adótervezési döntéseket hozni, alkalmazni releváns problémamegoldási módszereket, illetve ellátni elemző, döntés előkészítő feladatokat.
 • Felkészült nagyobb méretű szervezet irányítására.
 • Felelősséget vállal saját és beosztott munkatársai munkájáért.
 • Önállóan, felelősséggel használja a megtanult normákat, a kapott észrevételek, visszajelzések alapján folyamatosan fejleszti magát és munkatársait.
 • Kész a társszakemberekkel közös munkára és nyitott a létrejött kompromisszum elfogadására. Kész arra, hogy magas szintű elméleti és módszertani megalapozottságú tanácsokat adjon, képviselje véleményét
 • Önmagával és másokkal szemben kritikus, a mindenkori szabályozási környezettel szembeni kritikai megközelítésre nyitott.
 • Érdeklődési köre kiterjed szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi összefüggésekre, társadalmi, gazdasági és jogi környezetében bekövetkező hazai és nemzetközi változások nyomon követésére.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: pénzügyi menedzsment mesterképzési szak
 • A képzés kódja: MSZKPEN

Nappali

 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségi terület(ek):
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2023/2024. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 1/2023. számú szenátusi határozat (2023. január 5.)

Levelező

 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségi terület(ek):
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2023/2024. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 1/2023. számú szenátusi határozat (2023. január 5.)
Dr. Füredi-Fülöp Judit
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/4
épület, 217.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettség szempontjából meghatározó diszciplínák, tudományágak, illetve szakterületek, amelyekből a szak felépül az alábbiak:

 • Menedzsment ismeretek
  értékalapú vállalatvezetés, stratégiai menedzsment, emberi erőforrás menedzsment, teljesítménymenedzsment, adat- és erőforrásgazdálkodás, vezetői üzleti gazdaságtan, integrált vállalatirányítási rendszerek;
 • Pénzügyi-számviteli szakmai ismeretek
  pénzügyi kockázatok kezelése, nemzetközi és hazai adótervezés, külső és belső üzleti szabályok, üzleti megfelelés (jogi, belső ellenőrzés, adóellenőrzés, könyvvizsgálat), stratégiai és pénzügyi kontrolling, költségrendszer kialakítása és fejlesztése, rendszer szemléletű számvitel, nemzetközi számviteli szabványok.
Szakmai gyakorlat

Nincs tervezett szakmai gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények

A Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett valamennyi mesterképzési szak esetében a kimeneti követelményt legkésőbb a 4. félév végén egy idegen nyelvből letett középfokú, komplex, általános intézményi nyelvi vizsgában határozza meg. Mesterképzésben az intézményi nyelvi vizsgára való felkészülést idegen nyelvi szabadon válaszható tárgy felvétele és teljesítése segíti a hallgató választása alapján.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

Végzettjeink képesek lesznek a pénzügyi, számviteli, kontrolling, adózási, belső kontroll folyamatok menedzselésére, a gazdálkodó szervezetek számviteli és ellenőrzési rendszerének kialakítására, irányítására és ellenőrzésére; a számviteli és pénzügyi problémák felismerésére, elemzésére, a megoldást szolgáló stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás irányítására.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • CFO,
 • gazdasági vezető/igazgató,
 • könyvvizsgáló munkatárs,
 • számviteli vezető,
 • adózási szakember,
 • kontroller,
 • kontrolling-vezető.

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Prof. Dr. Kovács Levente
egyetemi tanár, szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír