BTK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Régészet

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Régészet
Képzési terület
Bölcsészettudomány
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles régész

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a régészet általános ismeretanyagából és a választott szakágak, illetve azok segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a régész mesterség gyakorlására. A forrásfeltárás és -értelmezés régészeti módszereinek ismeretében legalább két korszak, illetve szakterület problémáival tisztában vannak. A végzettek alkalmasak régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és feldolgozására, valamint ilyen jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére. A régészeti emlékanyag mellett ismerik a kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel kapcsolatos alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez szükségesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Szakterületek

A régészet mesterképzésben nem szakirányok, hanem szakterületek kerültek elkülönítésre. Ezek közül a Miskolci Egyetemen az őskor, a középkor és az archeometria szakterületet lehet tanulni.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik legalább két régészeti korszakról, vagy szakterületről.
 • Részleteiben átlátja saját szakterületének elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit.
 • Jó ismeretekkel rendelkezik tudományterületének és határtudományainak jellemző kutatási kérdéseit, elemzési és értelmezési módszereit illetően.
 • Tisztában van az új megközelítésekkel és az azokkal kapcsolatos tudományos vitákkal.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik szakterületének hagyományos és elektronikus forrásairól, publikációiról, adatbázisairól és bibliográfiáiról.
 • Szakterületének legalább egy résztémájában elmélyült ismeretekkel rendelkezik, és szakdolgozatában új tudományos eredményt ér el.
 • Jó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a régészeti felderítés, ásatás és feldolgozás hagyományos és újabb módszertanáról.
 • Jó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik múzeumi és a tágabb örökségvédelmi munkáról.
 • Legalább két idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, különös tekintettel a szakterminológiára.
Képesség
 • Képes a kor követelményeinek megfelelő tudományos színvonalon önállóan vezetni régészeti felderítést és ásatást.
 • Képes önállóan, vagy egy kutatócsoport tagjaként a felderített, vagy feltárt régészeti jelenség és leletanyag tudományos feldolgozására.
 • Képes múzeumi gyűjtemények kezelésére, gyűjteményezésre, leltározásra, feldolgozásra, adatbázisok készítésére.
 • Képes a magyar és idegen nyelvű szakirodalom folyamatos követésére.
 • Képes a saját terep- és múzeumi munkából, illetve a szakirodalomból összegyűjtött információk birtokában új tudományos eredmények elérésére.
 • Önállóan és kritikai szempontokat érvényesítve képes feltárni résztémája összefüggéseit.
 • Saját szakterületén képes a kulturális jelenségek és folyamatok elemzésére, az egymással kapcsolatban álló, és egymásra épülő közösségek és társadalmak megformálódásának és működésének kritikai értelmezésére.
 • Önállóan és tudatosan alkalmazza a szakmai problémának megfelelő interdiszciplináris módszereket, képes együttműködni természettudósokkal, illetve ilyen specialistaként képes módszereit a régészet igényeinek és kérdésfeltevéseinek megfelelően alakítani.
 • Képes kritikusan elemezni a magyar és európai identitás múltbeli előzményeit és a múltképek jelenben gyökerező konstrukcióit.
 • Képes magyar és legalább egy idegen nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli kommunikálásra, továbbá az információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerinti, magas szinten való bemutatására.
Attitűd
 • Magas fokú motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik a régészeti szakma iránt.
 • Magas fokú motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik az emberiség kulturális örökségének megóvása, és a következő korok számára való átadása iránt.
 • Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a kulturális jelenségek történeti, kulturális és társadalmi meghatározottságát.
 • Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség fontosságát.
 • Igénye van az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére.
 • Speciális szakmai érdeklődése elmélyült, megszilárdult.
 • Felhasználja szakterületi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére.
 • Nyitott saját tudományterületének interdiszciplináris megközelítéseire.
 • Törekszik arra, hogy szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően nyilvánuljon meg.
 • Szem előtt tartja résztémájának szakmai és társadalmi összefüggéseit.
 • Önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan törekszik szakmai nyelvtudásának elmélyítésére, új képességek kialakítására, képzési területük belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére.
Autonómia és felelősségvállalás
 • Tudatosan reflektál saját történeti, kulturális beágyazottságára.
 • Felelős európaiként képviseli szakmai és szellemi identitását.
 • Munkája során kezdeményezi a nemzetközi szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt.
 • Kritikus tudatosság jellemzi szakmájához kapcsolódó kérdésekben.
 • Felelősen képviseli azon módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak autonómiáját, módszertani sajátosságait.
 • Etikai és szakmai felelősséget vállal saját, és az általa vezetett csoport produktumaiért.
 • Képviseli saját tudományos felismeréseit, eredményeit.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • FNYF/833-3/2023.
 • A képzés kódja: MSZKREG
Pusztainé dr. habil Fischl Klára PhD
egyetemi docens

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

C/1
épület, 211.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • Régészeti muzeológia, örökségvédelem, múzeumi munka gyakorlati ismeretei
  5-15 kredit;
 • Régészetelméleti és módszertani ismeretek, egyéb speciális ismeretek
  5-15 kredit;
 • Specializációs modul, legalább két régészeti szakterület követelményeinek teljesítésével
  50-70 kredit.
Szakképzési modul

Speciális modulokba szervezhető régészeti szakterületek a Miskolci Egyetem kínálatában:

 • őskor,
 • középkor,
 • archeometria.

Az alapozó és szakmai tárgyak mellett két szakterület választásával éri el a hallgató a 120 kreditet.

Szakmai gyakorlat

Legalább kétszer két hét ásatási (feltárási és egyéb tereptani) és egy hónap múzeumi gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények

A Miskolci Egyetem minden mesterképzési szakán a szakmai tárgyak idegen nyelvű, kötelező szakirodalmi előírásai, idegen nyelvű szakmai feladatai, illetve idegen nyelven hirdetett szakmai tantárgyak és szabadon választható általános és egyéb idegennyelvi tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét. 

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

Végzettjeink a közoktatásban vezetők, érettségiztető tanárok, nyelviskolai magán nyelvtanárok, cégek alkalmazásában álló idegen nyelvi trénerek lehetnek ezzel a képzettséggel, amely biztos elhelyezkedést és fizetést kínál.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír