GTK
Mesterképzés (MSc / MBA)

Vezetés és szervezés

Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Vállalatgazdaságtan
Képzési terület
Gazdaságtudományi
Képzési ág
Üzleti
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles és – választható szakirányuknak megfelelő – szűkebb területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Szakirányok

Nemzetközi gazdaságelemzés

 • A szakirány oklevélben történő angol nyelvű megnevezése: „Economist in Management and Leadership Specialised in International business analysis”

Kontrolling-pénzügy

 • A szakirány oklevélben történő angol nyelvű megnevezése: „Economist in Management and Leadership Specialised in Controlling-finance”

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.
 • Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a vezetés- és szervezéstudomány és gyakorlat korszerű irányzatait és eredményeit.
 • Ismeri a korszerű informatikával és know-how-val támogatott vezetési és szervezési módszereket és azok gyakorlati alkalmazását.
 • Érti a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket.
 • Elsajátította a képzésnek megfelelő területeken az alapvető (funkcionális) gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit.
Képesség
 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes és nagyméretű vállalkozás, komplex szervezeti egység vezetésére, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót képes ellátni, összetett gazdálkodási folyamatokat tervezni, irányítani, az erőforrásokkal gazdálkodni.
 • Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Képes a vezetés-szervezés tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus értékelésére.
 • Képes tudása, képességei és készségei folyamatos, egy életen át tartó fejlesztésére.
Attitűd
 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottjait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 • Elkötelezett a szakmája iránt, ismeri és vállalja annak alapvető értékeit és normáit, törekszik azok kritikai értelmezésére és fejlesztésére.
 • Szakmai munkája során a kíváncsiság, a tények és összefüggések megismerésének vágya hajtja.
Autonómia és felelősség
 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat.
 • Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást, vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.
 • Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottjai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 • Vizsgálja, vállalja és kezeli annak felelősségét, hogy az elemzések és gyakorlatibb eljárások során kapott eredmények a választott módszertől is függnek.
 • Munkájára jellemző a szakmai kérdések megfogalmazásakor a gazdasági és gazdaságon kívüli következmények önálló és felelős végiggondolása és figyelembevétele.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: vezetés és szervezés mesterképzési szak
 • A képzés kódja:
 • A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
 • Szakirányok: szervezetalakítás és folyamatszervezés, controlling és teljesítménymenedzsment, emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés, üzletviteli tanácsadás, termelés- és szolgáltatásmenedzsment, információmenedzsment
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat
 • Megszerezhető szakképzettség: okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 4 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FRKP/17776-3/2007. sz. határozat (2007. 12. 17.)
  FF/2234-3/2015. számú határozat (2015. november 19.) szerint
 • A meghirdetés kezdetének ideje: 2008/2009. tanév
 • A meghirdetés végének ideje:
 • Képzési együttműködések:
 • Közös, illetve affiliációs képzés: nem
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:
  Szenátus 10/2007. sz. határozata (2007. március 7.)
  MAB 2007/8/XII/3/67. sz. határozat (2007. október 5.)
  ME 510/2013. számú szenátusi határozat (2013. december 18.)
  ME 247/2015. számú szenátusi határozat (2015. szeptember 30.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Balaton Károly, 72132747376
 • Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
Metszősy Gabriella
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/4
épület, 312.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit;

Az alapozó ismeretekhez rendelt kreditek száma:
30 kredit

A szakmai törzsanyaghoz rendelt kreditek száma:
29 kredit

A differenciált szakmai anyaghoz rendelt kreditek száma:
37 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditek száma:
9 kredit

A diplomamunkához rendelt kreditérték:
15 kredit

A gyakorlati ismeretek aránya:
legalább 30%.

Szakképzési modul

52 kredit, amelyből a szakszeminárium és diplomamunka 15 kredit és a szakirány szerinti modul 12 kredit

Idegennyelvi követelmények

A Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett valamennyi mesterképzési szak esetében a kimeneti követelményt legkésőbb a 4. félév végén egy idegen nyelvből letett középfokú, komplex, általános intézményi nyelvi vizsgában határozza meg. Mesterképzésben az intézményi nyelvi vizsgára való felkészülést idegen nyelvi szabadon válaszható tárgy felvétele és teljesítése segíti a hallgató választása alapján.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

A vezetés és szervezés mesterszakon végzettek képessé válnak a munkaerőpiacon vezetői feladatok végzésére, döntés-előkészítésre és döntéshozatalra; a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában saját vállalkozás irányítására és működtetésére, valamint a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon megfelelő foglalkoztatási lehetőségek felismerésére és kihasználására.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • Kontroller
 • Szervezetirányítási elemző, szervező
 • Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó
 • Üzletpolitikai elemző, szervező
 • Elemző közgazdász
 • Személyzeti és pályaválasztási szakértő
 • Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező szervező
 • Könyvelő (analitikus)
 • Humánpolitikai adminisztrátor
 • Kereskedelmi ügyintéző
 • Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • Egyéb ügyintéző

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Dr. Balaton Károly
Professor Emeritus, szakfelelős
A/4
épület, 317.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír