GTK
Szakirányú továbbképzés

Business marketing szakközgazdász

Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Business marketing szakközgazdász
Képzési terület
Gazdaságtudományi
Képzési ág
Üzleti
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Business marketing szakközgazdász/specialista

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik szervezetközi, a vállalkozások egymás közötti, úgynevezett business-to-business (B2B) piacokon működő vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek businessmarketing stratégia kialakítására, a businessmarketing tevékenységeinek menedzselésére, különböző szakmai programok irányítására, a businessmarketing eszközei szükséges tartalmának meghatározására, a feladatok végrehajtásának irányítására, koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső stakeholderekkel.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • ismeri a marketing szakterület általános és üzleti-piaci specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát;
 • ismeri a business-to-business marketing folyamatait, szervezeti megvalósításának megoldásait, a szakterület kapcsolódását a vállalkozások értékteremtési folyamataihoz, funkcióihoz, szervezeti egységeihez;
 • ismeri a marketingstratégia különböző elméleti megközelítéseit, a businessmarketing szakterületek sajátos tervezésének, mérésének és elemzésének módszereit;
 • ismeri a marketing helyét, szerepét az innovációs folyamatok, az innovációs versenyelőnyök építésében és realizálásában;
 • ismeri a vállalkozások beszerzési, értékesítési folyamatait, az ahhoz kapcsolódó logisztikai megoldásokat;
 • ismeri a businessmarketing különböző módszertani iskoláit, a kapcsolati marketing megközelítést, az IMP módszertanát;
 • ismeri az ügyfélorientáltság, elégedettség és ügyfélérték mérésének, növelésének, menedzselésének módszereit;
 • ismeri a belső és külső marketingkommunikáció, a hírnév, imázs- és márkaépítés – ezen belül kiemelten az employer branding – módszereit, technikát, a társadalmilag felelős vállalati tevékenység (CSR) marketing-támogatásának módszereit;
 • ismeri a marketing és alkalmazásainak digitális, online megoldásait, eszközrendszerét;
 • jól ismeri a marketing szakterülete szókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait, legfontosabb formáit, módszereit és technikáit.
Képesség
 • önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, a változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is;
 • képes elvégezni a marketing szakterülete ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisét, és az átfogó és speciális összefüggéseket szintetizálva megfogalmazni;
 • részt vesz a különböző marketingfolyamatokban, projektekben, csoportos feladatmegoldásokban, vezetőként a tevékenységet tervezi, irányítja, szervezi, koordinálja, értékeli;
 • képes vezetői testületek számára önálló elemzések és előterjesztések készítésére;
 • képes üzleti megbeszélések, tárgyalások vezetésére, sikeres üzletkötések támogatására.
Attitűd
 • kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is);
 • törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja;
 • vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek marketing szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják;
 • hitelesen közvetíti szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreit;
 • új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével dönteni;
 • kezdeményező szerepet vállal szakmájának a közösség szolgálatába állítására, fejlett marketing szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet a szakmai és szélesebb társadalmi közösség felé is vállal.
Autonómia és felelősség
 • szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés előkészítő, tanácsadói feladatokat;
 • felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, vállalkozásáért, az alkalmazottakért;
 • kialakított marketing szakmai véleményét előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli, új, komplex döntési helyzetekben is felelősséget vállal azok környezeti és társadalmi hatásaiért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: Business marketing szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
 • A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
 • A végzettségi szint besorolása:
  ISCED 1997 szerint: 5A
  ISCED 2011 szerint: 6
  az európai keretrendszer szerint: 6
  a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6
 • A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területek besorolása:
  ISCED 1997 szerint: 5A
  ISCED-F 2013 szerint: 6
 • Megszerezhető szakképzettség: Business marketing szakközgazdász /specialista
 • A képzés helye: Miskolc (székhely), Budapest
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterületek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/153-2/2019. számú határozat (2019. január 18.) szerint
 • A budapesti képzési hely nyilvántartásba vételének ideje:
  FNYF/153-9/2019. számú határozat (2019. január 25.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2018/2019. tanév II. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 230/2018. számú szenátusi határozat (2018. november 29.)
 • Képzési idő: 2 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditpontok száma: 60 kredit
 • A felvétel feltételei:
  gazdaságtudományi képzési területen szerzett BSC (korábbi képzési rendszerben főiskolai) végzettség
  Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója:
  Prof. Dr. Piskóti István, intézetigazgató, egyetemi tanár, 72133793346
 • Képzési és kimeneti követelmény:
  18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet
  amennyiben a résztvevő előképzettsége bármely képzési területen szerzett BSC (korábbi képzési rendszerben főiskolai) végzettség
 • Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Business marketing specialista

A képzés és a tananyag részletei megegyeznek a Business marketing szakközgazdász képzés részleteivel, kivéve:
a nyilvántartásba vétel ideje: FNYF/153-1/2019. számú határozat (2019. január 18.) szerint, a budapesti képzési hely nyilvántartásba vételének ideje: FNYF/153-8/2019. számú határozat (2019. január 25.) szerint
a képzés folytatásához szükséges határozatok) adatai: ME 229/2018. számú szenátusi határozat (2018. november 29.)

Dr. Papp Adrienn
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/2
épület, 109.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
kiegyensúlyozott, az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 27-43 %

Alapozó ismeretek
12-18 kredit:

 • vállalatok működése, gazdálkodása,
 • értékteremtő folyamatok és menedzsmentje,
 • világgazdaságtan,
 • nemzetközi piaci folyamatok ismerete,
 • szervezeti magatartás és vezetés

Szakmai ismeretek
30-34 kredit:

 • szervezeti piacok sajátosságai,
 • business marketing (B2B) tervezése és folyamatai,
 • ügyfélkapcsolatok menedzselése,
 • fogyasztó piaci magatartásának elemzése, trendjei, hatásai,
 • marketingmérések és kontrolling,
 • marketingtervezés,
 • értékesítés menedzsmentje,
 • marketinglogisztikai ismeretek,
 • integrált marketingkommunikáció,
 • márkaépítés,
 • employer branding,
 • innovációk marketingtámogatása,
 • digitális marketingmegoldások,
 • beszerzési döntések és folyamatok

Kiegészítő szakmai ismeretek:
7-10 kredit:

 • nemzetközi kereskedelem technikája,
 • üzleti tárgyalások technikája,
 • protokoll

Szakdolgozat készítés:
4 kredit

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök

2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező

 • Marketinges közgazdász
 • Marketingkoordinátor
 • Piackutatási elemző
 • PR-tanácsadó
 • Reklámszervező
 • Sales Branch Manager
 • Termékmenedzser

2532 PR-tevékenységet tervező, szervező

 • Kommunikációs elemző
 • Közönségkapcsolati felelős
 • Médiatanácsadó
 • Médiatervező
 • PR felelős
 • PR szakreferens

2533 Kereskedelmi tervező, szervező

 • Értékesítési vezető, elemző
 • Értékesítési szaktanácsadó
 • Exportfelelős
 • Importfelelős, importvezető
 • Kereskedelmi szervező
 • Key account manager
 • Kiemelt ügyfélkörös kapcsolattartó
 • Külgazdasági szervező
 • Külkereskedelmi szervező
 • Külkereskedelmi ügyintéző (diplomás)
 • Nemzetközi üzleti munkatárs
 • Termék ár elemző
 • Vevőköri felelős

2522 Üzletpolitikai elemző, szervező

 • Stratégiai tervező-elemző
 • Tervező-elemző közgazdász
 • Üzleti tanácsadó
 • Üzleti tervező-elemző munkatárs
 • Üzletviteli és befektetési tanácsadó
 • Üzletviteli szaktanácsadó

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Prof. Dr. Piskóti István
egyetemi tanár, intézetigazgató

Szakfelelős

A/2
épület, 109.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír