ETK
Szakirányú továbbképzés

Egészségfejlesztő mentálhigiéné

Egészségtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Egészségfejlesztő mentálhigiéné
Képzési terület
Pedagógusképzés
Képzés időtartama
3 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Egészségfejlesztő mentálhigiénikus

Áttekintés

A képzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakemberek képzése, akik az oklevél megszerzésével olyan elméleti, módszertani és gyakorlati tudást szereznek, amelynek birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és az egészségfejlesztés területén. A képzésben résztvevők az alapvégzettségükhöz kapcsolódó területen az egészségfejlesztő, egészségnevelő, mentálhigiénés tevékenység keretében formális és informális oktatást, nevelést, tanácsadást, csoportos és egyéni foglalkozást terveznek és valósítanak meg.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Mental Health Promoter.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • speciális mentálhigiénés ismeretek;
 • speciális egészségtani, egészségpszichológiai ismeretek;
 • szociológiai, szociálpolitikai ismeretek;
 • az egyéni és csoportos tanácsadás pszichológiájáról ismeretek;
 • speciális módszertani ismeretek;
 • gyakorlati ismeretek.
Képesség
 • képes arra, hogy az eredeti hivatását tágabb keretben értelmezze, tudatosabban, hatékonyabban dolgozzon;
 • képes saját kompetencia határait felismerni, figyelembe venni, ennek alapján beavatkozni, ha szükséges a klienst a megfelelő helyre tovább irányítani;
 • képes mentálhigiénés elvek egyéni és társadalmi szintű érvényesüléséért cselekedni;
 • képes az egészségtudatosság egyéni és társadalmi szintű érvényesüléséért cselekedni;
 • képes saját hivatása során a mentálhigiénés elveket alkalmazni;
 • képes egészségtudatos magatartásra és ezt környezetének is átadni;
 • képes felismerni, szükség szerint korrigálni a mentálhigiénés és egészségmagatartás problémáit saját környezetében;
 • képes átadni megszerzett ismereteit azoknak, akikkel kapcsolatba kerül a hivatása során;
 • képes együttműködésre;
 • képes empátiás készségének fejlesztésére;
 • képes egyénekkel és csoportokkal a mentálhigiénés elveket figyelembe véve bánni.
Személyes adottságok, készségek
 • nyitott a folyamatos szakmai továbbképzésre;
 • elkötelezett az igényes és minőségi munka iránt;
 • reálisan ítéli meg hivatásában betöltött szerepét.
A szakképzettség tevékeny alkalmazása
 • tudatosan törekszik az önfejlesztésre;
 • pontosan végzi a munkáját az egészségügyi team tagjaival együttműködve;
 • önállóan képes a szakmájával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására;
 • felelősséget vállal a köz érdekében végzett munkáért;
 • szakmáját, hivatását, a megfelelő tudományterületeket megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzés
 • A képzés kódja: TTOVEME
 • A képzés besorolása: pedagógusképzés
 • Szakirány(ok): –
 • Specializáció(k):
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED 1997 besorolása: ISCED 72
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): Egészségfejlesztő mentálhigiénikus
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: Miskolc
 • Képzési idő: 3 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 90 kredit
 • Nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/1491-3/2021. számú határozat (2021. október 12.)
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2021/2022 tanév II. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A közös képzés keretében történő megvalósításra vonatkozó adatok:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 132/ 2021. számú Szenátusi határozat (2021. július 22.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatási azonosítója: Lakatos Adél Csilla, 72106708689
Sipos Zsolt
intézeti ügyintéző

Szakkal kapcsolatos kérdések

Stefánia
épület, 208.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja, az elméleti és gyakorlati képzés aránya:

 • kiegyensúlyozott (23,43%-76,56%)

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben:

 • Szakmaspecifikus terepgyakorlat félévente 24 óra, összesen 72 óra.

A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma:

 • A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Rend III. kötet Hallgatói követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában, a mindenkor hatályos szabályozás szerint történik.

Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja:
12 kredit

A képzési terület szerinti közös modul:
21 kredit

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve – a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat a képzés három félévében külső szakmai gyakorlóhelyen, mentálhigiénés tevékenységet végző intézményben vagy a felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesíthető.

Idegennyelvi követelmények

Az idegen nyelvi követelmény a felsőoktatási intézmény szakképzési programjában meghatározott.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

90 kredit

Dr. Kiss-Tóth Emőke

dékán, Egészségtudományi Kar

dekan_etk

Kedves tanulni vágyó fiatalok! A középiskolai tanulmányok végeztével számos választható képzés, egyben életút áll Önök előtt. Döntsenek okosan, de bármelyik irányba veszik is útjukat, bármilyen pályát is választanak, a legfontosabb, hogy boldog, sikeres, elégedett emberek legyenek. Szerezzenek ehhez tudást, acélozzák, nemesítsék egyéniségüket, alakítsanak ki emberi kapcsolatokat, szerezzenek barátokat. A Miskolci Egyetemen Egészségtudományi Karának alapképzésein, mesterképzésein, szakirányú képzésein és felsőoktatási szakképzésén minderre megvan a lehetőségük!

Dr. Kiss-Tóth Emőke

etk_01
etk_02
etk_03
etk_04
etk_05
etk_06
etk_07
etk_08

Jövőkép

Az egészségfejlesztő mentálhigiénikusoknak kulcsszerepük lesz a mentális problémák megelőzésében, az egészséges életmód támogatásában. Prevenciós programokat tervezhetnek és vezethetnek be, amelyek célja a társadalom mentális egészségének erősítése és javítása. A jövőben kiemelten fontos szerepük lehet az alkalmazott munkavállalók mentális egészségének a támogatásában, munkahelyi programok tervezése és megvalósítása révén hozzájárulhatnak a stressz csökkentéséhez. Fontos szerepük lehet emellett a mentális egészséggel kapcsolatos ismeretek társadalmi elfogadtatásának terén, felvilágosító programok és kampányok révén segíthetik az emberek tájékozottságát. Az egészségfejlesztő mentálhigiénikusoknak fontos folyamatosan fejleszteniük szakmai tudásukat, figyelemmel kell kísérniük szakterületükön az új kutatásokat és módszereket.

Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel helyezkednek el a munkaerőpiacon elsősorban az óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban, nevelési tanácsadókban, családsegítő központokban, pedagógiai szakszolgálatoknál, a közoktatásban részt vállaló egyházi intézményekben, egészségügyi intézményekben. Elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • Mentálhigiénés szakember

A szakot meghirdető kar

Egészségtudományi Kar

A miskolci székhelyű egészségtudományi felsőoktatás több mint három évtizedes múltra tekint vissza. A jelenlegi képzés 2001-ben integrálódott a Miskolci Egyetem szervezeti rendszerébe, új fejezetet nyitva az Universitas kiteljesedésének folyamatában. Azóta az Egészségtudományi Kar az Egyetem többi karával együttműködve, a szinergiát erősítve, az interdiszciplináris határterületi kapcsolódás előnyeit hasznosítva az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tudásközpontként azonosítja magát, és képez diplomás szakembereket többek között a prevenció, a betegápolás a képalkotó diagnosztika, a rehabilitáció és az egészségturizmus területén 5 alapképzési, 4 mesterképzési, 1 felsőoktatási szakképzési és számos unikális másoddiplomás szak működtetésével. Küldetése régió megtartó erejének növelése a helyben képzett szakemberek regionális elhelyezkedésének elősegítése érdekében. Az oktatás színvonalát neves orvos-oktatók és az egészségtudományok, valamint az interdiszciplináris tudományterületek elismert szaktekintélyei garantálják a Miskolci Egyetem társkaraival, a kar oktató kórházával, a régió egészségügyi intézményeivel és szakmai szervezeteivel együttműködve, mindig igazodva a kor változó követelményeihez, a társadalmi igényekhez és a munkaerőpiaci elvárásokhoz. Az ETK hallgatói a Miskolci Egyetem campusán, kivételes infrastrukturális környezetben tanulhatnak és lehetnek részesei a többszáz éves hagyományokkal büszkélkedhető selmeci diákéletnek. Az egészségtudományi végzettség napjainkban piacképes, az egészségügyi diplomások iránt kifejezetten nagy a kereslet, emellett talán még fontosabb szempont, hogy az egészségügyi szakmák lélekemelő munkával járnak, hiszen mindegyik középpontjában a humánum áll. Az egészségtudományi képzés értékrendjét áthatja az emberek felé irányuló empatikus közelítés és holisztikus szemlélet, mely az embert testi-lelki és szociális mivoltának egységében látja. Ez az értékrend a Miskolci Egyetem selmeci hagyományaira épülő kari köszöntésben így jelenik meg:

“Egészséget a világnak!”

Dr. Lakatos Adél Csilla
szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír