AVK_01
Szakirányú továbbképzés

Fenntartható energetikai szakmérnök

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Fenntartható energetikai szakmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Fenntartható energetikai szakmérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az építési és felújítási munkálatokban energetikai tanácsadási feladatokat látnak el. Részt vesznek a tervezésben, a pályázatkészítésben, a kivitelezésben és az üzemeltetésben. Feladatuk feltárni az energia-termeléssel és -felhasználással szembeni igényeket, majd ez alapján azonosítani és megtervezni a leginkább megfelelő megoldást. A tervezés során figyelembe veszik a technológiai lehetőségeket, valamint a fenntarthatóság és a költséghatékonyság szempontjait.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Sustainable energy specialized engineer

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Általános kompetenciák
 • az energia-előállítás és -hasznosítás alapvető műszaki és gazdasági kérdéseinek vizsgálatára, szakmai állásfoglalásra, tanácsadási tevékenység folytatására;
 • az alkalmazási körülményeknek megfelelő alternatív energia-előállítási és -felhasználási módszerek elemzésére, kiválasztására, tervezésére;
 • az alternatív energia-előállítást és -felhasználást lehetővé tevő berendezések installálására;
 • az energia-előállítási technológiák üzemeltetésére, a felmerült műszaki problémák vizsgálatára és megoldására.
Tudás
 • energetika I-II;
 • hidrogén- és metanol gazdaság;
 • atomenergetika alapismeretek;
 • komplex energetikai rendszerek;
 • energetikai hatékonysági programok;
 • villamosenergia rendszerek;
 • alternatív energiarendszerek elemzése;
 • épületenergetika;
 • napenergia;
 • víz- és szélenergia;
 • biomassza hasznosítás;
 • földhő, hőszivattyúzás;
 • gépek, berendezések karbantartása;
 • problémaelemzési és -megoldási technikák;
 • műszaki projektek megvalósítása;
 • fenntarthatóság.
Képesség
 • határozottság, irányítási és döntési felelősségvállalás;
 • asszertivitás;
 • kommunikációs készség szóban és írásban;
 • logikus, gyakorlatias gondolkodás;
 • analitikai készség;
 • manuális készség;
 • kreativitás, rugalmasság, szervezőkészség;
 • precizitás;
 • rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód;
 • laboratóriumi vizsgálatok végzése, a mérési eredményeket feldolgozása, kiértékelése és dokumentálása;
 • proaktivitás;
 • kapcsolatteremtési, konfliktuskezelési és problémamegoldó készség;
 • önálló, illetve csapatmunkában történő munkavégzésre alkalmasság.
Attitűd
 • törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődése szolgálatába állítsa;
 • törekszik arra, hogy önképzése révén eredeti ötletekkel gazdagítsa a szakterület tudásbázisát;
 • törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére;
 • törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait;
 • törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze;
 • munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására;
 • nyitottan áll az önművelést, önfejlesztést szolgáló szakmai továbbképzésekhez;
 • elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.
Autonómia és felelősség
 • szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel;
 • felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezettudatosság terén;
 • döntéseit körültekintően, más szakterületek (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi) képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, és felelősséget vállal azokért;
 • döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: Fenntartható energetikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • A képzés kódja: TTOVFEM
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): Fenntartható energetikai szakmérnök
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 60 kredit
 • A meghirdetés kezdetének ideje: 2024/2025. tanév
Dr. Kovács Helga
Szakkal kapcsolatos kérdések
B/1
épület, 410.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

Alapismeretek

 • Energiahordozók
 • Energetika I.
 • H2 és metanol gazdaság
 • Energetika II.
 • Energiaracionalizálás

Szakismeretek

 • Szerves hulladékok hasznosítása
 • Energetikai környezetvédelem
 • Alternatív energiaforrások
 • Energetikai tervezés és rendszerek
 • Környezetmenedzsment

Szakmai gyakorlati ismeretek

 • Energetikai hasznosítást célzó hulladékelőkészítés
 • Projekt menedzsment
 • Fenntarthatóság és innováció
Szakmai gyakorlat

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

Dékán, Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

dekan_avk

Meggyőződésem, hogy a több évszázados történelmi hagyományokkal rendelkező karunkon a XXI. században elvárható minőségű tudást kínálunk, igy hallgatóink nagyszerű szakemberekké válhatnak. Ha ez a lehetőség vonzó, és érdekel az anyagtudomány vagy a vegyészet, jelentkezz az Anyag- és Vegyészmérnöki Karra, szeretettel várunk!

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

avk_01
avk_02
avk_03
avk_04
avk_05
avk_06
avk_07
avk_08
avk_09

Jövőkép

A fenntartható energiatermelés napjainkban jelentős kihívás elé állítja az ipari és lakossági szektorokat egyaránt. A képzésnek köszönhetően a végzett szakmérnök az energiaátállási folyamatok menedzseléséhez, tervezéséhez és alternatív energetikai megoldások innovatív fejlesztéséhez szükséges tudást sajátítja el.

A szakot meghirdető kar

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar története az egyetem ősének, a selmecbányai bányászati-kohászati iskolának megalapításáig, 1735-ig nyúlik vissza. Az egyetem átalakítása és az új társadalmi és szakmai kihívások miatt az oktatási struktúrát átalakították és újabb szakok, szakirányok indítása valósult meg. A célok megvalósítása érdekében a kar első lépésként megváltoztatta nevét: a Kohómérnöki Karból előbb Anyag- és Kohómérnöki Kar, majd Műszaki Anyagtudományi Kar lett, végül 2022-ben a kar elnevezése Anyag- és Vegyészmérnöki Karrá változott.

Karunkon jelenleg négy Intézetben, a Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetben, a Kémiai Intézetben, Fémelőállítási és Öntészeti Intézetben, valamint az Energia-, Kerámia- és Polimertechnológiai Intézetben folyik az oktatás és a kutatás.

A képzés csúcsaként a PhD-képzést a Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola látja el karunkon. Emellett karunkon működik és végez jelentős kutatómunkát az ELKH-ME Anyagtudományi Kutatócsoport.

Az oktatás színvonala szempontjából kiemelkedő lehetőségekkel bír az Anyag- és Vegyészmérnöki kar. Sok, nemzetközileg is elismert, minősített, oktatónk mellett két akadémikus is aktívan részt vesz karunk életében, kutatásaiban és oktatásában.

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence
egyetemi tanár

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír