BTK_02
Szakirányú továbbképzés

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Képzési terület
Pedagógusképzés
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Áttekintés

A képzés célja

A Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés során a hallgatók részletes betekintést nyernek az oktatási rendszer működésébe, megismerik az iskolairányítás különböző területeit. A képzés oktatói között a Miskolci Egyetem munkatársai mellett részt vesznek a megye és a régió tanügyigazgatásában vezető szerepet játszó szakemberek.

A felvétel feltétele: pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Felkészítést nyújt az oktatásszervezetés, oktatásirányítás, tanügyigazgatás, gazdálkodás, szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és a pedagógus közösségi jogok ismereteinek elsajátításához.
Képesség
 • felkészítést nyújt az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű vezetői, illetve pedagógusi munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához;
 • felkészítést biztosít a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszerének működtetésére, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre.;
 • felkészítést nyújt az oktatás tartalmi fejlesztéséhez annak érdekében, hogy a különböző beosztásokban dolgozó közoktatási vezetők képesek legyenek a közoktatásirányításban bekövetkező változásokat követni és úgy végrehajtani, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a változás-menedzseléssel az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.

A képzés során a hallgató képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg: 

 • vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése;
 • kooperatív szervező készég;
 • döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítás;
 • kapcsolatépítés, információgyűjtés;
 • csapatépítés, koordináció;
 • szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése;
 • kommunikáció és tárgyalási képesség és készség;
 • szakterületet érintő jogszabályok alkalmazása;
 • képzések gazdasági tervezése, szervezése;
 • szervezeti egységek irányítása;
 • mérések szervezése, lebonyolítása, elemzése;
 • szakértési, szaktanácsadói tevékenység;
 • minőségirányítási, minőségbiztosítási rendszer működtetése.
Attitűd
 • fontosnak tartja vezetői munkájában a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák figyelembevételét, valamint a méltányosság szemléletét;
 • törekszik a széles körű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetek nyitott és elemző megközelítésére;
 • szakmailag megalapozott kritikai szemlélettel rendelkezik és elkötelezett a tényeken alapuló szakmai elemzések iránt;
 • szakmai felkészültsége és tevékenysége fejlesztése érdekében igénye van a folyamatos önreflexióra, a szakmai önfejlesztésre és megújulásra;
 • elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, ezért különösen nyitott az új szakmai eredmények megismerésére, munkájában való hasznosítására és azok értékelésére;
 • nyitott a tudásmegosztáson alapuló közösségi/szervezeti tanulás iránt, részt vesz a szakmai szervezetek, csoportok tevékenységében;
 • elkötelezett intézményének, szakmai közösségének folyamatos fejlesztése mellett, motivált, kezdeményező innovatív fejlesztésekben, kezdeményező szerepet vállal intézményében.
Autonómia és felelősség
 • reálisan méri fel saját szakmai lehetőségeit és hiányosságait;
 • kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a felelős gondolkodásra ösztönzésben;
 • saját tevékenységeiben, döntéseiben a szakmai szempontokat juttatja érvényre;
 • megbízható szakmai partner a különböző együttműködésekben;
 • felelősséget vállal munkatársai, szakmai közössége fejlődésének támogatásáért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • OH-FHF/220-4/2009.
Kovácsné dr. Duró Andrea
egyetemi docens

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

C/1
épület, 317.
Szenczi Denisa
igazgatási ügyintéző

Szakkal kapcsolatos kérdések

C/1
épület, 320.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Alkalmazott vezetéselmélet (9 kredit)

 • Alkalmazott vezetéselmélet I. (5 kredit)
 • Alkalmazott vezetéselmélet II. (4 kredit)

Iskolaigazgatás (4 kredit)

 • Iskola és minőség

Az intézmény és környezete (11 kredit)

 • Közoktatás-rendszertan (4 kredit)
 • Szociálpedagógia (7 kredit) 

Az integráció és szegregáció kérdései (1 kredit)

 • Az integráció és szegregáció kérdései

Közigazgatási és vezetési ismeretek (5 kredit)

 • Vezetéselmélet (3 kredit)
 • Jogi, közigazgatási és EU ismeretek (2 kredit)

Oktatásirányítási gyakorlat (13 kredit)

 • Intézményi gyakorlat

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága (10 kredit)

 • A pedagógusi munka és az intézmény értékelése

A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet (23 kredit)

 • Pedagógiai kultúra (6 kredit)
 • Iskolaigazgatási és munkajogi ismeretek (4 kredit)
 • Szervezetfejlesztés I. (5 kredit)
 • Gazdálkodási ismeretek (3 kredit)
 • Szervezetfejlesztés II. (5 kredit)

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében (2 kredit)

 • Új kihívások az intézményes nevelésben

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása (3 kredit)

 • Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása

Szakdolgozat (10 kredit)

 • Szakdolgozati szeminárium I. (5 kredit)
 • Szakdolgozati szeminárium II. (5 kredit)

Tréning (24 kredit)

 • Tréning I. (12 kredit)
 • Tréning II. (12 kredit)

Választható tárgy (5 kredit)

 • Értékelési, mérési módszerek, vizsgák
Szakmai gyakorlat

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

Az iskolák, oktatási és nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképzési intézmények vezető munkakörei; szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok; a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársai, továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazott beosztás munkakörei.

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír