AVK_01
Szakirányú továbbképzés

Kutatási és innovációs szakmérnök

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Kutatási és innovációs szakmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Kutatási és innovációs szakmérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja a jövő szakembereinek képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket, a vállalati és intézményi K+F+I projektek kezdeményezéséhez és irányításához szükséges elméleti és a mindennapi gyakorlatban hasznosítható ismeretekkel, készségekkel kiegészítve képesek kihasználni a K+F+I tevékenységekben rejlő potenciált. A képzésben, a műszaki területekhez kapcsolódó kutatásfejlesztési és innovációs projektismeretek kiemelt szerepet kapnak. A képzés hasznos lehet, minden olyan nemzetgazdasági szektor számára, ahol innovatív kutatás-fejlesztés folyik, vagy folyhat a jövőben. A cél, hogy végzett hallgatóink legyenek felkészülve a hazai és uniós szakpolitikai elvárásoknak, képesek legyenek komplex K+F+I projektek menedzselésére, azaz a kapcsolódó folyamatok műszaki és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására, az eredmények értékelésére és azok fenntartására. Célunk egy olyan komplex, több diszciplínán átnyúló tudás és módszertanitudáscsomag átadása, mely lehetőséget nyújt nemzetközi szinten is sikeresen ellátni a K+F+I projektek irányítását, koordinálását. Olyan szakemberek képzésére törekszünk, akik rálátással bírnak az egyetemi kutatásokra, továbbá értik a vállalati innovációs folyamatokat, és képesek hidat képezni e két terület között, megtalálva azok csatlakozási pontjait. A képzés további célja, hogy a végzett hallgatók képesek legyenek tudományos kutatómunkára és felkészültek legyenek a doktori képzésben való részvételre.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Engineer in Research and Innovation Management

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a projekttervezés, a projektmenedzsment, és a kutatásfejlesztés területének általános és speciális kérdéseit.
 • Ismeri és érti a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek sajátosságait.
 • Alapvetően ismeri a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.
 • Ismeri a műszaki tudományos és ipari trendeket.
 • Ismeri és érti a K+F+I nemzetközi és hazai stratégiai és szakpolitikai környezetét, az innovációs ökoszisztéma rendszerét, annak működési elveit, folyamatait.
 • Ismeri a tudás- és információ-megosztás, a szabadalmakkal kapcsolatos alapvető jogi környezet, továbbá az intézményközi kommunikáció területének összefüggéseit, azok használatához szükséges eszközöket, terminológiát, nemzetközi kontextusban is.
 • Birtokában van a kutatási és innovációs projektek tervezése, menedzselése, eredményeinek mérése, kommunikációja, utánkövetése során használandó ismereteknek, módszereknek és modelleknek.
 • Rendelkezik a hazai és nemzetközi környezetben, együttműködésekben megvalósuló kutatási és innovációs projektekben résztvevő szereplők koordinálásához szükséges vezetési és szervezési ismeretekkel.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az innovációs módszerek, műszaki innovációk értékelése terén.
 • Rendelkezik a műszaki innovációkhoz kapcsolódó kockázatmenedzsment és hatásvizsgálat ismeretekkel.
 • Ismeri a szakterületre vonatkozó pályázati rendszereket és a pályázatírás technikáit.
Képesség
 • Képes a kutatás és innováció menedzsment speciális szakmai problémáit azonosítani, továbbá feltárni és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret, ha szükséges, interdiszciplináris megközelítést alkalmaz.
 • Szakterületén szakmai összefoglalókat, elemzéseket készít, előadásokat tart, szakmai vitákban aktívan részt vesz.
 • A szakterületén releváns gazdasági problémák feltárása, elemzése és megoldása során figyelembe veszi azok komplex társadalmi, gazdasági, jogi, szakpolitikai és intézményi összefüggésrendszerét.
 • Feladatai ellátása során együttműködik a kapcsolódó szakterületek képviselőivel, nemzetközi és multikulturális környezetben, intézményközi hálózatokban is képes a hatékony munkavégzésre.
 • Kutatási és innováció menedzsment kérdésekben képes megalapozott állásfoglalást kialakítani és álláspontját képviselni tudja.
 • Képes nagyméretű és összetett fejlesztési projektekben, csoportos problémamegoldásban részt venni, elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységeket támogatni és ellátni, vezetőként a tevékenységet vezetni, szervezni, értékelni.
 • A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően képes a hazai és nemzetközi hálózatokban, partnerségekben megvalósuló fejlesztési projektek tervezésével, előkészítésével, koordinálásával, megvalósításával, valamint eredményeinek fenntartásával összefüggő, tevékenységek ellátására, összetett folyamatok menedzselésére és az erőforrásokkal történő gazdálkodásra.
Attitűd
 • Követi és értelmezi a kutatás és innováció menedzsment szakterülete szerinti releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 • Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.
 • Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és

végrehajtani a feladatait.

 • Törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődése szolgálatába állítsa.
 • Nyitott a rendszerszemléletre, a komplex gondolkodásmódra és annak gyakorlatba való interpretálásának hiteles közvetítésére.
 • Nyitottan áll az önművelést, önfejlesztést szolgáló szakmai továbbképzésekhez.
 • Nyitott a kutatás és innováció menedzsment szakterületét érintő új információk befogadására, a változások megismerésére, ezek hatásainak megértésére, az új szakmai ismeretek és módszertanok alkalmazására.
 • Befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 • Projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
Autonómia és felelősség
 • Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
 • Döntéseit körültekintően, más szakterületek (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi) képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, és felelősséget vállal azokért.
 • Önállóan vezet, szervez, irányít kutatási és innovációs tevékenységet folytató szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére.
 • Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi. Vezetőként felelősséggel irányítja a projekt résztvevőit, a munkát értékeli.
 • Kész a kutatás és innováció menedzsment társadalmi, gazdasági, technológiai és jogi környezetében bekövetkező változások önálló megfigyelésére, a vonatkozó szakpolitikák követésére, a következtetések felelősségteljes levonására.
 • Figyel az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására.
 • Tervezi és – szükség szerint – szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben.
Elsajátítandó általános kompetenciák
 • Írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
 • Hatékony problémamegoldó képesség
 • Képes csoportmunkában dolgozni
 • Etikus viselkedés

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: Kutatási és innovációs szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • A képzés kódja: TTOVKTO
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): Kutatási és innovációs szakmérnök
 • A képzés munkarendje: levelező
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 60 kredit
 • A meghirdetés kezdetének ideje: 2021/2022. tanév
Prof. Dr. Deák Csaba
egyetemi tanár

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

B/1
épület, 409.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

 • Műszaki, gazdasági és üzleti ismeretek:
 • Lean
 • Energiahordozók
 • Modern anyagtudomány és anyagvizsgálat
 • Minőségügyi előtervezés
 • Műszaki trendek
 • Stratégia és üzleti tervezés

Kutatási és innovációmenedzsment szakmai ismeretek

 • Innovációs és pályázati rendszerek
 • Iparjogvédelem
 • Innovációmenedzsment
 • Innovációs módszerek
 • K+F+I projektek menedzsmentje
 • Fenntarthatóság és innováció

Szabadon választható

 • Viselkedéskultúra és konfliktuskezelés
 • Additív technológiák
 • Interkulturális kompetencia és team menedzsment
 • Integrált döntéshozatal és adatkezelés
Szakmai gyakorlat

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

Dékán, Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

dekan_avk

Meggyőződésem, hogy a több évszázados történelmi hagyományokkal rendelkező karunkon a XXI. században elvárható minőségű tudást kínálunk, igy hallgatóink nagyszerű szakemberekké válhatnak. Ha ez a lehetőség vonzó, és érdekel az anyagtudomány vagy a vegyészet, jelentkezz az Anyag- és Vegyészmérnöki Karra, szeretettel várunk!

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

avk_01
avk_02
avk_03
avk_04
avk_05
avk_06
avk_07
avk_08
avk_09

Jövőkép

A képzés ajánlott, minden olyan nemzetgazdasági szektor számára, ahol innovatív kutatás-fejlesztés folyik, vagy folyhat a jövőben. A szakirányú továbbképzés minden műszaki területen, elsősorban kutatás-fejlesztési részlegen/osztályon dolgozó vagy projektmenedzsmenttel foglalkozó szakemberek, középvezetők és vezetők számára hasznos lehet, ahol a kutatás-fejlesztés aktívan jelen van a mindennapokban. A képzés ajánlott, minden olyan nemzetgazdasági szektor számára, ahol innovatív kutatás-fejlesztés folyik, vagy folyhat a jövőben.

A szakot meghirdető kar

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar története az egyetem ősének, a selmecbányai bányászati-kohászati iskolának megalapításáig, 1735-ig nyúlik vissza. Az egyetem átalakítása és az új társadalmi és szakmai kihívások miatt az oktatási struktúrát átalakították és újabb szakok, szakirányok indítása valósult meg. A célok megvalósítása érdekében a kar első lépésként megváltoztatta nevét: a Kohómérnöki Karból előbb Anyag- és Kohómérnöki Kar, majd Műszaki Anyagtudományi Kar lett, végül 2022-ben a kar elnevezése Anyag- és Vegyészmérnöki Karrá változott.

Karunkon jelenleg négy Intézetben, a Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetben, a Kémiai Intézetben, Fémelőállítási és Öntészeti Intézetben, valamint az Energia-, Kerámia- és Polimertechnológiai Intézetben folyik az oktatás és a kutatás.

A képzés csúcsaként a PhD-képzést a Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola látja el karunkon. Emellett karunkon működik és végez jelentős kutatómunkát az ELKH-ME Anyagtudományi Kutatócsoport.

Az oktatás színvonala szempontjából kiemelkedő lehetőségekkel bír az Anyag- és Vegyészmérnöki kar. Sok, nemzetközileg is elismert, minősített, oktatónk mellett két akadémikus is aktívan részt vesz karunk életében, kutatásaiban és oktatásában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír