BTK_02
Szakirányú továbbképzés

Régészeti örökségvédelem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Régészeti örökségvédelem
Képzési terület
Bölcsészettudomány
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Régészeti örökségvédelmi szaktanácsadó

Áttekintés

A képzés célja

A nemzeti parkok természetvédelmi őrszolgálata tagjai részére a régészeti kulturális örökségvédelemmel összefüggő feladatok ellátásához képzettség megszerzése. Ugyan ilyen munkaköri feladatok ellátására az erdészeti, vízügyi, továbbá önkormányzati hivataloknál és intézményeknél olyan alkalmazottak szakirányú továbbképzése, akik a régészeti örökséggel kapcsolatos tevékenységet végeznek. Úgyszintén, a szakirányú továbbképzést megszerezhetik mindazok az érdeklődők, akik munkakörüktől függetlenül kívánnak szakképzettséget szerezni a régészeti kulturális örökség tárgyában. A tanulmányok során kiemelt hangsúlyt helyezünk a régészeti lelőhelyek, jelenségek és leletek szakszerű azonosítására, azok komplex módú megközelítésére, a régészet társtudományi összefüggésében.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • régészeti kulturális örökséghez tartozó tárgyi és terepi elemek ismerete, felismerései
 • ismeri a régészeti kulturális örökség terepi elemeinek megőrződését veszélyeztető hatásokat és folyamatokat
 • ismeri az örökségvédelem történetét és jogi hátterét és az örökségvédelemmel kapcsolatos hivatali eljárás mentét
 • a régészeti korszakok és a kapcsolódó szakkifejezések ismerete
 • a régészet kutatási módszereinek ismerete
 • a kulturális örökség bemutatásának technikái, műszaki megvalósítás alapjai
Képesség
 • közreműködés a régészeti- és kulturális örökség megóvására és hasznosítására irányuló tervek elkészítésében
 • szakirodalmi tájékozódás
 • tanult ismeretek és elsajátított tudás gyakorlati alkalmazása
 • régészeti örökségvédelmi lelőhelyvédelmi és hasznosítási tervek készítése
 • régészeti kulturális örökséghez tartozó elemek osztályozása és azonosítása
 • a kulturális örökség elemeinek komplex bemutatása
Attitűd
 • terepei, térképi tájékozódási képesség
 • gyors döntéshozó képesség, hatékony problémamegoldás
 • jó megfigyelőkészség
 • széleskörű tájékozottság a kulturális örökség értékeiről
 • az adott terepelemek, kulturális értékek értékének és hasznosítási lehetőségeinek felmérése
 • a komplex természet- illetve tájvédelem szempontjainak érvényesítése régészeti és örökségvédelmi szempontok alapján
Autonómia és felelősség
 • saját munkájának eredményeit reálisan értékeli
 • váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai döntések meghozatalára
 • a szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja
 • tudatosan törekszik az önfejlesztésre
 • felelősséget vállal a közösség érdekében végzett munkáért
 • elfogadja a szakmai együttműködés kereteit, a rá háruló szerepeket
 • munkája során figyelemmel kíséri a kapcsolódó területek jogszabályi és technológiai változásait

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: TTOVRGO
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • A nyilvántartásba vétel ideje: FNYF/1034-3/2023
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2023/2024. tanév I. félév
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 98/2023. számú szenátusi határozat (2023. április 20.)
Pusztainé dr habil Fischl Klára PhD
egyetemi docens

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

C/1
épület, 221.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Örökségvédelem:
14 kredit

 • 1. Kulturális örökségvédelem és jogi szabályozása
 • 2. Régészeti muzeológia
 • 3. Bevezetés a régészettudományba
 • 4. Nemzeti parkok lelőhelyvédelmi és hasznosítás stratégiái

Régészeti örökség elemei:
20 kredit

 • 1. A régibb kőkor tárgyi és terepi elemei
 • 2. Az újkőkor és rézkor tárgyi és terepi elemei
 • 3. A bronzkor és vaskor tárgyi és terepi elemei
 • 4. Pannónia provincia és a népvándorláskor tárgyi és terepi elemei
 • 5. A honfoglaláskor, középkor és a kora újkor tárgyi és terepi elemei

Régészeti anyagismeret:
6 kredit

 • 1. Őskori régészeti anyagismeret
 • 2. Római kori, népvándorláskori, honfoglalás, középkori és kora újkori anyagismeret
Szakmai gyakorlat

Gyakorlatok:
10 kredit

 • 1. Régészeti örökségvédelmi terepgyakorlat I
 • 2. Régészeti örökségvédelmi terepgyakorlat II
Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír