GTK
Szakirányú továbbképzés

Városmarketing specialista

Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Városmarketing specialista
Képzési terület
Üzleti
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Városmarketing specialista

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik társadalmi, non-business, non-profit és kiemelten a területi (település, városi, megyei, országos) szervezetekben végeznek marketingtevékenységet. A végzett hallgatók megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek területi marketingstratégia kialakítására, a területi marketing és különböző alkalmazási funkcionális, szakmai marketingterületek tevékenységeinek menedzselésére, különböző szakmai programok irányítására, a területi marketing eszközei szükséges tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső stakeholderekkel.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • ismeri a marketing-szakterület általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, szakterületeinek kapcsolódását rokon szakterületekhez;
 • részletekbe menően ismeri a területi/városmarketing-szakterület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát;
 • ismeri a marketing ezen szakterületének sajátos elemzési, kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait, a területmarketing tervezésének, mérésének és elemzésének módszereit;
 • ismeri a marketingstratégia elméleteit, elemzési módszereit, valamint további területmarketing-részterületek (például turizmus, kultúra stb.) elméleti alapjait és elemzési módszereit;
 • ismeri a marketing helyét, szerepét a társadalmi innovációs folyamatok, az innovációs versenyelőnyök építésében és realizálásában;
 • ismeri a marketing és alkalmazásainak digitális, online megoldásait, eszközrendszerét;
 • ismeri a közszféra működésének, menedzsmentjének meghatározó folyamatait;
 • el tud igazodni a területi tervezés, rendezés, fejlesztés folyamataiban, ismeri a marketing helyét, szerepét azokban;
 • ismeri a városmarketing mint a területi versenyképesség növelésének eszközrendszerét, funkcionális területeit;
 • ismeri a marketingkommunikáció, az imázs és márkaépítés területmarketinges sajátosságait;
 • jól ismeri a marketing és speciális szakterülete szókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait, legfontosabb formáit, módszereit és technikáit anyanyelvén és egy idegen nyelven.
Képesség
 • önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, a változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is;
 • képes elvégezni, az átfogó és speciális összefüggéseket szintetizálva megfogalmazni a marketing-szakterülete ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisét;
 • különböző marketingfolyamatokban, projektekben, csoportos feladatmegoldásokban vesz részt, vezetőként a tevékenységet tervezi, irányítja, szervezi, koordinálja, értékeli;
 • képes vezetői testületek számára önálló elemzések és előterjesztések készítésére.
 • képes szakmai megbeszélések, tárgyalások vezetésére, sikeres megállapodások támogatására;
 • saját elemzésen alapuló egyéni álláspontot alakít ki, és azt vitában is megvédi, képes komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, a megoldás megtervezésére, döntések meghozatalára.
Attitűd
 • kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is);
 • törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottjait is ösztönzi, segíti, támogatja;
 • vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek marketing-szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják;
 • hitelesen közvetít szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreit;
 • új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével dönteni;
 • kezdeményező szerepet vállal szakmájának a közösség szolgálatába állítására, fejlett marketingszakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet a szakmai és szélesebb társadalmi közösség felé is vállal.
Autonómia és felelősség
 • kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékre (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai fenntarthatósági szempontokat is);
 • törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottjait is ösztönzi, segíti, támogatja;
 • vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek marketing-szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják;
 • hitelesen közvetíti szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreit;
 • új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljeskörű figyelembevételével dönteni.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése:
  városmarketing szakközgazdász szakirányú továbbképzés
 • A képzés kódja: TTOVVMS
 • A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
 • A végzettségi szint besorolása:
  ISCED 1997 szerint: 5A
  ISCED 2011 szerint: 6
  az európai keretrendszer szerint: 6
  a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6
 • A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területek besorolása:
  ISCED 1997 szerint: 342
  ISCED-F 2013 szerint: 0414
 • Megszerezhető szakképzettség: városmarketing szakközgazdász
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali
 • A képzés helye: székhely (Miskolc) vagy Budapest
 • Képzési idő: 2 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 60 kredit
 • A felvétel feltételei:
  gazdaságtudományi területen szerzett BSC (korábbi képzési rendszerben főiskolai) végzettség
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2019/2020. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Prof. Dr. Piskóti István, intézetigazgató, egyetemi tanár
Prof. Dr. Piskóti István
egyetemi tanár, intézetigazgató

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/2
épület, 109.
Dr. Marien Anita
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/2
épület, 108.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
gyakorlatorientált (60-70 százalék)

Alapozó ismeretek:
17-20 kredit

 • Önkormányzati gazdálkodási ismeretek;
 • a közszféra menedzselésének ismeretei;
 • területfejlesztési ismeretek;
 • marketingismeretek;
 • társadalmi, nonprofit marketingsajátosságok.

Szakmai ismeretek:
32-35 kredit

 • A fogyasztói magatartás- és piacelemzés módszerei, marketingmérések;
 • a marketingkutatás módszerei és alkalmazása;
 • marketingtervezés, a marketingstratégia kialakítása és realizálása;
 • értékesítési ismeretek;
 • az integrált marketingkommunikáció módszere és technikái;
 • területi marketing;
 • marketingorientált kínálatfejlesztés, helyi identitás kialakítása;
 • területek imázsépítése, márkázása;
 • a turizmus rendszere, turisztikai desztinációk és vállalkozások menedzsmentje;
 • kulturális szervezetek működése és marketingje;
 • a digitalizáció és hatásai a városok működésére, digitális marketing és eszközei.

Kiegészítő szakmai ismeretek:
7-10 kredit

 • Rendezvényszervezés, közszolgálati marketing.
Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

Jövőkép

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1415 Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője
 • 1416 Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező
 • 2532 PR-tevékenységet tervező, szervező
 • 2533 Kereskedelmi tervező, szervező
 • 2714 Kulturális szervező
 • 3631 Konferencia- és rendezvényszervező
 • 3632 Marketing- és PR-ügyintéző

A szakot meghirdető kar

Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem jogelődjén a (Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1987. szeptemberében indult el a főiskolai szintű közgazdász képzés. 1990. július 1-én a Közgazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Karrá alakult.

A napjainkban tapasztalható változások a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat képzünk.

A Gazdaságtudományi Karon folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 7 vagy 8 féléves alap, a 2 vagy 4 féléves mesterképzés, valamint a 8 féléves doktori képzés a munkaerőpiaci elvárásoknak maximálisan eleget tesz!

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek a szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki állások során vállalkozásokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma fogásait. Évek óta zajlik duális képzés a vállalati partnerekkel együttműködésben, valamint gyakornoki program is. A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon.

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk évek óta működik a Hantos Elemér Közgazdász Szakkollégium. Kiemelkedő hallgatókat összefogó szakmai és szellemi közösség. Tagjai hasonló gondolkodású fiatalok, akik ambiciózusok, tele tervekkel és célokkal.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír