_ME akadálymentesítés_02
Esélyegyenlőség

Fogyatékossággal élő hallgatók számára biztosított eszközök és szolgáltatások

A Miskolci Egyetem mind a nyolc karán dolgoznak kari fogyatékosügyi koordinátorok, akiket a karok dékánjai jelölnek ki. Az ő feladatuk a karon tanuló speciális szükségletű diákok felügyelete, a hallgatók igényeinek felmérése, a segítségadás megszervezése és egyéni tanácsadás a speciális szükségletű hallgatók és oktatók számára.  

 A fogyatékossággal élő hallgatók támogatásának szakmai felelőse az egyetemi fogyatékosügyi koordinátor, akit a rektor bíz meg. Az egyetemi fogyatékosügyi koordinátor feladatköre: 

 • kapcsolattartás a kari fogyatékosügyi koordinátorokkal,
 • a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítségnyújtási lehetőségek biztosítása, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók által igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése,
 • az “Előnyben részesítési szabályzat” alkalmazásának ellenőrzése,
 • a fogyatékossággal élő hallgatók felmentésére, segítésére, kedvezményeire irányuló kérelmek véleményezése, továbbítása a karoknak,
 • az egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság munkájában való részvétel,
 • a fogyatékossággal élő hallgatókkal, azok személyes segítőivel való kapcsolattartás,
 • a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatás felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, valamint az egyéb kiadásokra történő javaslattétel,
 • normatív támogatásra való jogosultság megállapítása, a fogyatékosság ténye és súlyossága alapján,
 • szükség esetén ajánlások megfogalmazása az egyetem vezetői számára a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének még kielégítőbb biztosítása érdekében. 

Az egyetemi és kari fogyatékosügyi koordinátoroknak felsőfokú végzettséggel, valamint fogyatékosügyi kompetenciákkal vagy fogyatékosügyi szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük. 

Az egyetemi fogyatékosügyi koordinátor munkáját a fogyatékossággal élő hallgatók évente véleményezik. A véleményezés eredményét a rektor a fogyatékosügyi koordinátor megbízásánál figyelembe veszi. 

Szolgáltatásaink

Személyi segítők
 • Minden regisztrált hallgatónak lehetősége van személyi segítőt kérni.
 • A személyi segítőket a hallgatók választják ki, és ők az igényeknek megfelelően kísérik, segítik, támogatják a speciális szükségletű diákokat.
 • Bevezettük a hallgatói teljesítésigazolást, amellyel a fogyatékossággal élő hallgató igazolja a személyi segítő elvégzett munkáját.
 • Néhány esetben szükség lehet oktatók bevonására is személyi segítőként, ezeknél a szerződéseknél figyelembe vesszük a Miskolci Egyetem Etikai Bizottságának javaslatát.
Szolgáltatásaink – valamennyi regisztrált, fogyatékossággal élő hallgató számára
 • A Miskolci Egyetem fizikai és infokommunikációs akadálymentességének biztosítása
 • Karriermenedzsment: egyéni tanácsadás és kiscsoportos tréningek
 • Tájékoztatás az Erasmus+ program fogyatékossággal élő hallgatókat érintő lehetőségeiről, segítségnyújtás a kiegészítő támogatás megpályázásában és a külföldi egyetemek fogyatékosügyi koordinátoraival történő kapcsolattartásban
 • Bármely, arra igényt tartó fogyatékossággal élő hallgató számára a könyvtár használatának megtanítása
 • Hallgatói fórumok szervezése
 • Sportprogramokon az akadálymentes hozzáférés biztosítása; tanácsadás a sportolási lehetőségekről, ezek elérhetőségéről
 • Értesítés pályázati lehetőségekről
 • Az A/1-es épület 37-es – fogyatékossággal élők számára kialakított – pihenőszobájának biztosítása. A szoba teljeskörű kihasználhatósága érdekében folyamatosan szükséges az eszközök állapotának ellenőrzése. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a szoba iránti igény.
 • Lehetőséget biztosítunk a Tanulmányi Ügyek Osztályán speciális eszközök kölcsönzésére (beszerzésük után), melyek a tanulást, az információ feldolgozását és az egyenlő esélyű hozzáférést segítik:
  • JAWS képernyőolvasó program
  • laptop
  • kerekesszék
  • rollátor
  • elektronikus nagyító és olvasó TV
  • reading pen
  • pontírógép
Szolgáltatásaink autizmus spektrum zavarban / Asperger szindrómában érintett hallgatók számára
 • Sajátos információfeldolgozási stílusnak megfelelő, áttekinthető, értelmezhető információk nyújtása (pl. tárgyfelvétel, kérvények benyújtása, vizsgajelentkezés)
 • Összetett, többlépéses feladatokhoz, tevékenységekhez folyamatleírások készítése
 • Tervezést, szervezést segítő stratégiák és módszerek tanítása – papír alapon és IKT eszközökkel (órarend, napirend, tanulásszervezés)
 • Szociális és kommunikációs készségfejlesztés, a társas világ jobb megértését segítő támogatások
 • Az orientáció és a kommunikáció segítése
 • Szenzoros érzékenységből fakadó nehézségek kezelésére egyéni stratégiák és módszerek tanítása
 •  Az írásbeli munkák nyelvhelyességi ellenőrzése, javítása; nehezen érthető szövegek magyarázata, egyszerűsítése a személyi segítőn keresztül
Szolgáltatásaink pszichés fejlődési zavarban érintett hallgatók számára
 • Igény szerint speciális szoftverek és segédeszközök biztosítása
 • Jegyzetelő szolgáltatás biztosítása (a személyi segítőn keresztül)
 • Egyéni tanulásmódszertani tanácsadás
 • Kiscsoportos tanulásmódszertani tréning
 •  Az írásbeli munkák nyelvhelyességi ellenőrzése, javítása; nehezen érthető szövegek magyarázata, egyszerűsítése a személyi segítőn keresztül
Szolgáltatásaink látássérült hallgatók számára
 • Útvonaltanítás
 • Hangos térképek, útvonalleírások készítése
 • Tananyagok adaptálása
 • Tankönyvek digitalizálása
 • Tananyag vizuális elemeinek elérhetővé tétele a személyi segítő segítségével: átdolgozás, magyarázat, képleírás
 • Előadásokhoz képanyagok és PowerPoint összeállítása
 •   Az írásbeli munkák nyelvhelyességi ellenőrzése, javítása; nehezen érthető szövegek magyarázata, egyszerűsítése a személyi segítőn keresztül
Szolgáltatásaink mozgáskorlátozott hallgatók számára
 • Akadálymentes útvonalak megtanítása
 • Jegyzetelő szolgáltatás biztosítása (a személyi segítőn keresztül)
 • Fizikai akadálymentesítéssel kapcsolatos ajánlások készítése
 • Akadálymentes kollégiumi lakhatásban konkrét segítség
 • Az írásbeli munkák nyelvhelyességi ellenőrzése, javítása; nehezen érthető szövegek magyarázata, egyszerűsítése a személyi segítőn keresztül
Szolgáltatásaink hallássérült hallgatók számára
 • Jegyzetelő szolgáltatás biztosítása (a személyi segítőn keresztül)
 • Jeltolmács biztosítása
 • Alrite beszédfelismerő és leiratozó alkalmazás biztosítása
 • Az írásbeli munkák nyelvhelyességi ellenőrzése, javítása; nehezen érthető szövegek magyarázata, egyszerűsítése a személyi segítőn keresztül

A Felsőoktatási Fogyatékosügyi Tanács digitális oktatással kapcsolatos ajánlásai 1. pontjában szereplő követelmény – „A digitális oktatás kapcsán alkalmazott szoftverek körében fontos a magyar nyelvű feliratozás biztosítása” – teljesítése érdekében a Miskolci Egyetem 2021 márciusában beszerezte az Alrite beszédfelismerő és leiratozó alkalmazást, amely a legújabb deep learning algoritmusokat használja, valamint webes alkalmazásként és mobil applikációként is elérhető. Az alkalmazás használatával elősegíthető az oktatás akadálymentesítése, hatékony megoldást nyújtva azon – elsősorban hallássérült – hallgatók számára, akiknek támogatásra van szükségük a megértésben vagy a válaszadásban.

Köszönhetően a magyar nyelvre optimalizált algoritmusoknak, az Alrite a nyelvtani szabályokat követve képes elhelyezni a leiratban az írásjeleket, továbbá megfelelően alkalmazza a kis- és nagybetűket is, így a jegyzetek elkészítéséhez minimális utómunkára van szükség, az esetleges hibák kijavításában. Az alkalmazás akár közvetlen diktálással, akár egy hang- vagy videófájl utólagos feltöltésével is használható.

 • Speciális eszközök kölcsönzése
 • Tananyagok átdolgozása, adaptálása (egyszerűbb nyelvezet, szómagyarázatok)
Speciális informatikai szolgáltatások
 • Neptun-használat tanítása képernyőolvasó programmal – használati útmutató
 • Szoftverek telepítése
 • Könyvtári adatbázis kezelése
 • Zárt levelezőlista

Információk fogyatékossággal élő hallgatók részére

Az alábbiakban néhány praktikus információval szeretnénk szolgálni a fogyatékossággal élő hallgatók által a Miskolci Egyetemen igénybe vehető lehetőségekről, szolgáltatásokról.

Új szabályok 2020. szeptember 1-től

Az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat végzi el az alábbi vizsgálatokat
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, valamint a köznevelési tanulói jogviszonnyal nem rendelkező felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló vizsgálatokat, valamint 
 • a felsőoktatási intézményben való továbbtanulás céljából kért vizsgálatokat – ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült. 
 • A vizsgálatokra vonatkozó kérelmet levélben kell benyújtani az alábbi címen: ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat; cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43. 

Hasznos információk fogyatékossággal élők számára 

A 2011. évben elfogadott Nemzeti Felsőoktatási Törvény nem tartalmaz jelentős módosításokat a fogyatékossággal élő hallgatók szempontjából. Talán a leglényegesebb információ: továbbra is 4 félévvel hosszabbítható meg az államilag támogatott (az új törvényben: állami ösztöndíjjal támogatott) státusz, tehát a jelenlegi jogszabályok alapján a fogyatékossággal élő hallgatók részére az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb hat félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje, összesen azonban nem haladhatja meg a 12+4=16 félévet.

Határidők

Kérjük, hogy érintett hallgatóink fokozottan figyeljenek oda a fogyatékosságot igazoló szakvélemény lejárati határidejére, időben gondoskodjanak a felülvizsgálat megindításáról. Ezzel elkerülhető, hogy valaki – érvényes igazolás hiányában – kedvezmények nélkül maradjon például az állami ösztöndíjjal támogatott plusz félévek kapcsán, vagy a nyelvvizsgával kapcsolatos kedvezmények esetében. 

Közlekedés

A kerekesszékkel közlekedők számára nyújt segítséget a Miskolci Egyetem akadálymentesített térképe.

Beszédfelismerő program

A Miskolci Egyetem előfizetett az ALRITE beszédfelismerő és leiratozó szoftverre. A szoftverhez Dr. Fekete Sándor fogyatékosügyi koordinátortól lehet hozzáférést igényelni.

Pihenőszoba

Az elmúlt időszakban kialakult feltételekkel működik a fogyatékossággal élők számára kialakított pihenőszoba (az A/1-es épület magasföldszint 37-es szobájában, amely a Galéria és a Főépület felől lifttel is megközelíthető), melynek informatikai eszközei hamarosan megújulnak. A kulcsfelvétel az A/1-es épület, magasföldszint 22-es irodában lehetséges, hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra között, pénteken 8 óra és 12.30 között. A Miskolci Egyetemen minden regisztrált fogyatékossággal élő hallgató jogosult a pihenőszoba használatára. 

Közösségi programok

Szívesen adunk lehetőséget klubdélutánok, ismerkedő találkozók megszervezéséhez. Ilyen igény esetén Dr. Fekete Sándor egyetemi fogyatékosügyi koordinátor áll a hallgatók rendelkezésére.

Levelezőlista

Zárt levelezőlista továbbra is az eddigiekben megszokottak szerint működik, amennyiben bárki rendelkezik a többi fogyatékossággal élő hallgató számára is fontos információval (pl. konferencia-felhívás, pályázati-, munka- vagy ösztöndíj-lehetőség), küldje el Dr. Fekete Sándor egyetemi fogyatékosügyi koordinátornak.

Pályázati lehetőség 

Az ERASMUS-ösztöndíjra pályázó, fogyatékossággal élő hallgatók továbbra is kiegészítő támogatásban részesülnek. Ezzel kapcsolatban bővebb felvilágosítást Magyar Ágnestől kaphatnak az érintettek.

Kérések, kérdések 

További konkrét kérésekkel, problémával, javaslattal Dr. Fekete Sándor egyetemi fogyatékosügyi koordinátort kereshetik meg az érintettek. A kari koordinátorok elérhetősége itt található.

A pihenőszobával, a személyi segítőkkel és az igényelhető eszközökkel kapcsolatban Morvainé Ár Klára áll az érintettek rendelkezésére.

Segítőszervezetek  

A látássérült hallgatók szíves figyelmébe ajánljuk

valamint a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének szolgáltatásait.

Dr. Fekete Sándor
fogyatékosügyi koordinátortól

Fogadóóra előzetes egyeztetés után

A/4
épület, I., 119.
Magyar Ágnes
A/4
épület, I., 112.
Morvainé Ár Klára

Fogadóórák kedden vagy szerdán, előzetes egyeztetés után

A/1
épület, magasföldszint, 20.

Campus hírek

Összes hír
Összes hír