BTK_02
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Anglisztika – English and American Studies (angol nyelvű) 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Anglisztika (English and American Studies BA)
Képzési terület
Bölcsészettudomány (Humanities)
Képzés időtartama
6 félév (6 semesters)
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Anglisztika alapszakos bölcsész (Philologist in English and American Studies)
Képzés nyelve:
Angol (English)

Áttekintés

A képzés célja

The aim of the programme is to train students of English and American Studies who have C1-level language competences according to the CEFR, a wide knowledge of the cultures of English-speaking people, and also transcultural skills, which will enable them to become effective mediators between cultures. These skills and competence will enable them to take responsibility for interpreting, mediating and creating texts in speech or writing for everyday communication as well as for use in the area of culture, politics, economics, social sciences, linguistics and literature. Specialisation according to individual interests is catered for by our track system offering in-depth training in one of three optional disciplinary areas: Linguistics, American Studies, and British Literature. In addition, students may also choose a two-year specialisation in intercultural communication introducing them to the theory and practice of transcultural communication in everyday life, media and business, or, as an alternative, they may complete any other minor program offered by the Faculty of Humanities and Social Sciences. English and American Studies BA programme develops language and communication skills giving students an edge in various sectors of the labour market, and also prepares students for continuing their studies in MA programmes.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • A szakot elvégző hallgató tájékozott az angol nyelvű kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, adatai körében.
 • Ismeri a magyar és európai identitás szakterületileg legfontosabb kulturális objektumait, szövegeit, kontextusait, valamint legalább egy, Európán kívüli angol nyelvű kultúra legfontosabb vonásait.
 • Ismeri az angol nyelvű kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, szépirodalmi, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét.
 • Átlátja az angol szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait.
 • Tisztában van az anglisztika jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel.
 • Ismeri a szak egyes területeinek (irodalom-, nyelv- és kultúratudomány) angol nyelvű szakkifejezéseit.
 • Összefüggéseiben értelmezi az anglisztika szakhoz általában kapcsolódó, munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos szabályokat, előírásokat.
 • Ismeri az egyénileg, illetve párban, csoportban szervezett tanulás, valamint a tanulóközösségek működésének kapcsolatát.
 • Ismeri, megkülönbözteti és alkalmazza az infokommunikációs eszközöket, hálózatokat és funkciókat a szakterületén folyó tanuláshoz, feladatainak hatékony és korszerű megoldásához.
Képességei
 • Értelmezi az angol nyelvű kulturális jelenségeket és azok történeti beágyazottságát, képes az angolt elhelyezni a világ nyelvei között. Képes azonosítani az angol nyelv főbb társadalmi és regionális változatait, és tisztában van az angol nyelv terjedését, terjesztését magyarázó legfontosabb elméletekkel.
 • Átlátja a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és kulturális jelenségeket európai kontextusban értelmez.
 • Képes legalább egy, Európán kívüli angol nyelvű kultúra, eszmerendszer szempontjából az angol nyelvű kultúrák jelenségeit értelmezni.
 • Több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban ír és beszél angolul, világos, részletes szövegeket alkot sokféle témában, különösen az angolszász kulturális témakörökkel kapcsolatosan.
 • Műfajilag sokszínű angol nyelvű szövegeket és kulturális jelenségeket értelmez.
 • Kiválasztja és alkalmazza a szakmai problémának megfelelő angol nyelv- vagy irodalomtudományi, vagy kultúratudományi módszert.
 • Világos, részletes szövegeket alkot sokféle témában, különösen az angolszász kulturális témakörökkel kapcsolatosan.
 • Folyamatos és természetes módon olyan interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, amely egyik félnek sem megterhelő, valamint megérti az anglisztikához kapcsolódó szakmai szövegeket.
 • Későbbi munkahelyén a szakmai elvárásoknak megfelelően összetett feladatokat is elvégez, illetve később irányít.
 • Irányítás mellett képes a tanuló szervezet működtetésében való támogató részvételre.
 • Képes önállóan, önkritikára épülő tervet készíteni a pályafutásához szükséges tudások, képességek, attitűdök hiányainak a felszámolására, a szakma tanulásában elért eredményekre támaszkodva.
 • Képes a projektalapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel, látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat.
 • Képes alkalmazói tudását az információs technológián alapuló írásbeli és szóbeli kommunikációban fejleszteni.
 • Értő módon képes idegen nyelvű szakirodalom olvasására, és legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket, és alkalmazza azokat.
 • Képes önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmai közönség előtti bemutatására szóban és írásban
Attitűdje
 • Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak.
 • Képviseli a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. Más kultúrákat elfogad, törekszik azok megismerésére és megértésére.
 • Igénye van az európai és Európán kívüli kultúrák megismerésére.
 • Tudatosan képviseli az angol nyelvterület nyelvi és kommunikációs normáit.
 • Az angol nyelv-, irodalom- és kultúratudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti.
 • Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét.
 • Törekszik angol szaknyelvi tudásának fejlesztésére.
 • Szakmai hivatástudata kialakítására és önképzésre törekszik.
 • Készen áll a támogató erőforrások folytonos keresésére, szakmai felelőssége és tudása folytonos fejlesztésére.
 • Feladatokhoz kapcsolódóan folyamatosan fejleszti szövegértési és szövegprodukciós készségét.
 • Érti és képviseli saját szakterülete, szaktudománya kritikai megközelítéseit.
 • Átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket. Nyitott a problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.
 • Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.
 • Érti az erőforrásokkal való jó gazdálkodást, látja ennek fontosságát.
 • A nemzeti, illetve az Európán túli vonatkozásokhoz kötve elfogadja és képviseli, szakterülete legfontosabb kérdéseihez kapcsolja a történeti és jelenkori európai értékeket.
 • Rendelkezik azokkal a tudásokkal, képességekkel, attitűdökkel, amelyek szakmáját az állampolgári műveltség meghatározott köréhez kötik.
 • Folyamatos személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi.
 • Ismeri szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
Autonómiája és felelőssége
 • Kialakít olyan történetileg koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását.
 • Hatékonyan együttműködik az anglisztika területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi kulturális közösségekkel.
 • Felelősséget vállal anyanyelvű és angol szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek, plágiummentes ismeretközvetítést alkalmaz.
 • Az anglisztika területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
 • Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel az anglisztika területén dolgozik, és elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
 • Felelősséget vállal egyének és csoportok szakmai fejlődéséért.
 • Nyitott az angol nyelvű kultúrák hátterének megismerésére.
 • Döntési képességgel rendelkezik a szakterületi etikai dilemmákban, javaslattal él a szabályrendszer módosítására.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • FNYF/103-3/2022.
Magnuczné Dr. Godó Ágnes
A/6
épület, 8.
Láng Viktória
A/6
épület, 1.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek

 • filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret
 • 8-12 kredit;

Angol nyelvfejlesztés

 • 25-40 kredit;

Angol nyelvészet

 • 15-40 kredit;

Angol nyelvű irodalmak

 • 15-40 kredit;

Angol nyelvű kultúrák és társadalmak

 • 15-40 kredit
Specializáció
 • Linguistics
 • British Literature
 • American Studies
 • Intercultural Communication Specialist
Idegennyelvi követelmények
 • Entry requirement: level B2 based on CEFR (successful advanced school leaving exam in English)
 • Exit requirement: level C1 based on CEFR
A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

Az anglisztika alapszakos bölcsészdiploma elhelyezkedési lehetőséget biztosít:

 • Hazai és nemzetközi cégeknél
 • Fordítóként
 • Médiában és sajtóban
 • Önkormányzati és állami hivatalokban
 • Idegenforgalomban
 • Civil szervezeteknél
A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2421 Secondary school teacher
 • 2431 Primary school teacher
 • 2910 Other highly qualified assistant
 • 3910 Other assistant
 • 4134 HR administrator
 • 4190 Other non-categorisable office staff or assistant

Other positions in local governments, cultural institutions, media and the business sector

A szakot meghirdető kar

Faculty of Humanities and Social Sciences

The Institute of Humanities of the University of Miskolc, Hungary started its activities in the academic year 1992/93, emphasising the university character of the institution.

In the first academic year, the Institute started with a two-year course, which was taken over from the Miskolc Humanities Association. However, the Institute’s existence proved to be limited from the very beginning: the management of the time applied for faculty status as soon as possible, and this was successfully achieved in 1997, when the education in the humanities and social sciences was integrated into the University Faculty, and the Faculty of Humanities entered its „adult age”.

Teaching and research in the humanities and social sciences and teacher training have a history of more than a quarter of a century at our university, and although we are one of the youngest faculties, our achievements speak for themselves: the initial few university and two college-level courses have now been expanded: since the Bologna process, we have bachelor’s degrees, master’s degrees, 24 pairs of teaching professors, a number of specialised postgraduate courses, and a PhD in literature at our Doctoral School of Literature for graduates who wish to continue their studies at an even higher level, the Doctor of Philosophy degree.

For years, national surveys have shown that we are on the right track: we are among the leaders both in terms of the quality of our teaching staff and in terms of student satisfaction: among the 30 or so liberal arts institutions in the country, only universities with a long tradition of teaching are ahead of the Faculty of Humanities of the University of Miskolc. The quality of the Faculty is also reflected in the fact that almost 90% of the anonymous respondents said that they would choose ME BTK again if they could, and would not go to any other university.

This also places a responsibility on the current management and lecturers of the Faculty. High-quality teaching and research, ever-increasing student involvement in academic life and a mutually respectful atmosphere can only ensure that our students continue to enhance our reputation in the country and the world – with a degree in the humanities, social sciences or education, good communication skills and a solid command of languages, they can earn a secure living, get a good job and, most importantly, do what they love.

The Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Miskolc provides modern, applicable knowledge for the people of the 21st century. The ever-expanding range of courses includes everything that belongs to the classical humanities and social sciences, but there is also a wide range of teacher training courses, a new course for special needs teachers and an ever-expanding range of courses. Our faculty provides all students with access to practice-oriented, applicable knowledge, an essential requirement in today’s fast-paced world.

Our faculty leadership, teachers and students are united in the belief that our traditional greetings not only shape our past and present, but also our future:

VIVAT Humanities and Social Sciences!

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír