BTK_02
Duális képzés

Szociális munka duális alapképzés

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Szociális munka
Képzési terület
Társadalomtudomány
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Szociális munkás

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
 • Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
 • Szimbiózis A Harmónikus Együtt-Létért Alapítvány

A képzés célja

Az alapképzési szak célja olyan szociális munkás szakemberek gyakorlatorientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Szakirányok

 • Szociális munka az egészségügyben;
 • Szociális munka gyermekes családokkal.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Ismeri és érti a szakmai területhez kapcsolódó pszichológiai, jogi, pedagógiai, egészségügyi, szociológiai tudományok szociális munkához tartozó fogalomkészletét.
 • Ismeri és érti a humán fejlődésre, a társadalmi rendszerre, tagozódásra, intézményekre és szervezetekre, a gazdasági fejlődésre vonatkozó főbb elméleteket.
 • Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre.
 • Ismeri és érti a társadalompolitika területeit, a szociálpolitika meghatározó irányait, elosztási mechanizmusait, valamint az egyéni, családi, közösségi élethelyzetekben, és a társadalmi és szociális problémák kezelésében alkalmazható szociálpolitikai alapelveket és technikákat.
 • Ismeri és érti a társadalmi egyenlőtlenségeket, megismeri az egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése érdekében felhasználható szociálpolitikai eszközöket.
 • Ismeri és értelmezi a kisebbségi és többségi társadalom kapcsolatának dinamikáját és ehhez kapcsolódóan a kisebbségi egyéni és közösségi jogokat.
 • Ismeri és értelmezi az emberi szükségleteket, a társas viselkedés pszichológiai tényezőit, az emberek és a környezetük közötti interakciókat.
 • Ismeri és érti a szociális munka szerepét, lényegét, funkcióit, komplexitását, multi, inter-diszciplináris jellegét.
 • Ismeri és értelmezi a szociális munkához kapcsolódó jogi területek szabályozását, különös tekintettel az emberi és gyermeki jogokra, a szociális és gyermekvédelmi jogi szabályozásra.
 • Érti és átlátja a társadalomtudományi kutatások alapjait, a szakterület kutatási területeit és módszereit.
 • Érti és átlátja a szociális munka jogi, társadalmi és ökológiai kontextusát, a szociális munkára vonatkozó közvitákat és jellemző, elterjedt véleményeket, a szociális munka alapvető elméleteit, modelljeit és folyamatait.
 • Ismeri a szociális munka beavatkozásra, együttműködések kialakítására, szociális problémák megelőzésére és kezelésére felhasználható módszereit, eljárásait.
 • Ismeri a szociális szolgáltatási rendszert, a közszféra, valamint a magánszféra – ezen belül civil-, egyházi, piaci szféra – rendszereit, átlátja a szociális szervezetek működését és abban a szociális szakemberek szerepeinek, tevékenységének formáit.
 •   – Ismeri más segítő szakmák kompetenciaköreit, felkészült a gyakorlat során felmerülő problémák szakmai illetékességének felismerésére, és más szakmák szakembereivel való szakszerű együttműködésre.
Képességei
 • Képes eligazodni a szociális terület mélyebb összefüggései, valamint a gyakorlat által felvetett konkrét társadalmi problémák és lehetséges megoldási módszerek, modellek között, és képes új szolgáltatások kialakításában közreműködni a megelőzés és a problémakezelés érdekében.
 • Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális problémákat, a veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát.
 • Képes megkülönböztetni a vélekedéseket, sztereotipiákat, előítéleteket a bizonyítékokkal alátámasztott társadalmi tényektől, leírásoktól, elemzésektől.
 • Képes a bizalomépítésre, a nyílt, hiteles, hatékony kommunikációra.
 •   – Képes szükségletfelmérésre, az egyén és környezete közötti folyamatoknak, kölcsönhatásoknak, problémáknak holisztikus elemzésére.
 • Felismeri a szolgáltatásokat igénybe vevők autonómiáját tiszteletben tartó proaktív szemléletű, életminőséget szolgáló, javító, konstruktív problémakezelés, valamint a források és a kockázatok elemzésének szükségességét.
 • Felkészült a szakmai csapatmunkára, a partneri együttműködésekre az érintettekkel, szakmai szervezetekkel, a társszakmák és a közigazgatás szakembereivel, önkéntesekkel.
 • Képes áttekinteni a szociális munka szakterületeinek dokumentációit, a kapcsolódó szakmai feladatokat.
Attitűdje
 • Érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra, elkötelezett és felelősséget vállal a szakma értékei és a társadalmi szolidaritás ügye mellett.
 • Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség mellett.
 • Elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására, valamint a jogi és etikai keretek közötti felelős cselekvésre.
 • Nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez, családokhoz, csoportokhoz és közösségekhez.
 • Nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációkra; elkötelezett a korszerű szociális munka tudományos és gyakorlati eredményeinek megismerésére és alkalmazására.
 • Nyitott a szakmai továbbképzés formáira, önállóan és felelősen törekszik az önismeret, az önreflexió, a kommunikáció és a szakmai módszerek fejlesztésére.
 • Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.
Autonómiája és felelőssége
 • Munkáját minden körülmények között felelősen, a szociális munka értékeit és alapelveit, a szakmai etikai kódex iránymutatásait figyelembe véve, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi és képviseli.
 • Felelősséget vállal a szolgáltatásokat igénybe vevők életébe történő beavatkozásért.
 • Felelősséget vállal a rábízott információkért, valamint a dokumentációban rögzített adatokért, titoktartási kötelezettségét megtartja.
 • Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét a szociális munka közvetlen gyakorlatában, a különböző szinteken megvalósuló csapatmunkában. Kommunikációjáért hatáskörén belül mindenkor felelősséget vállal.
 • Szakmai fejlődésének tudatos és felelős irányítója, képzésekben és továbbképzésekben, szupervízióban fejleszti önismeretét, önértékelését és szakmai tudását.
 • Tevékenységét a kritikai gondolkodáson alapuló, kiszámítható, következetes, autonóm munkavégzés, a saját tevékenységre vonatkozó reflexiók jellemzik.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • OH-FIF/686-4/20111.
  (Miskolc)
 • FNYF/2168-7/2016
  (Ózd)
Dr. Bányai Emőke
főiskolai tanár

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/5
épület, II., 215.
Graholy Éva
adminisztrátor

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/5
épület, II., 215.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 + 30 kredit

Szak orientációja:
gyakorlatorientált (60-70 százalék)

A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték:
10 kredit

Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke:
30 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
10 kredit

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

Társadalomtudományok (szociológia, állam- és jogtudomány, közgazdaságtudomány, multidiszciplináris társadalom-tudományok)
150-180 kredit, amelyből

 • a szociális munka elmélete és gyakorlata
  70-90 kredit;
 • szociológia tudományok
  25-35 kredit;
 • állam és jogtudományok
  10-20 kredit;
 • közgazdaságtudományok
  3-10 kredit;
 • társadalom-és szociálpolitika
  20-30 kredit;
 • bölcsészettudományok (pszichológia, neveléstudomány)
  20-30 kredit;
 • orvostudományok (egészségtudomány)
  5-15 kredit.
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény által szervezett vagy jóváhagyott képzési program alapján folyó gyakorlat. A szakmai gyakorlat része a kiscsoportos tantermi személyiség- és készségfejlesztés (legalább 90 tanórában), a kutatási gyakorlatok és a kapcsolódó szemináriumok, a rövid időtartamú és egybefüggő terepgyakorlatok, az összefüggő legalább egy féléves gyakorlat és a terepgyakorlatokhoz, illetve az összefüggő szakmai gyakorlathoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az egybefüggő szakmai gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel rendelkező, szociális tevékenységet folytató állami, önkormányzati, non-profit vagy egyházi szolgáltatásnál, intézményben szervezett, tereptanár (a gyakorlóhely felsőfokú szociális szakképzettséggel rendelkező munkatársa) irányításával valósul meg. A legalább egy féléven (tizenkettő-tizenöt héten) keresztül – heti 4 napon, heti 24 órában – folyó egybefüggő gyakorlat keretében a közvetlen klienskapcsolati munkára minimum 300 órát kell fordítani.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

Egyéneknek, családoknak és közösségeknek nyújt segítséget az oktatásügy, az egészségügy, a gyermekjólét és gyermekvédelem, az igazságügy, a menekültügy, a büntetés-végrehajtás, a munka- és pályatanácsadás területén a megfelelő szolgáltatások biztosítása, illetve működtetése révén, hogy saját maguk vagy környezetük támogatásával javítsák élethelyzetüket, és megoldják szociális és egyéb jellegű problémáikat.

Jellemző tevékenységek

 • főleg hátrányos helyzetű emberekkel vagy csoportokkal dolgozik, a nehéz élethelyzetből fakadó problémák megoldása érdekében
 • meghatározza a probléma természetét, okát és a szüksége szolgáltatás tipusát
 • környezettanulmányt végez
 • segíti a tanácskérők problémáinak megoldását, közreműködik a megfelelő döntések meghozatalában
 • megfelelő intézményekhez irányítja őket, ahol jogi, anyagi, orvosi segítséget kaphatnak
 • közbenjár az önkormányzatoknál a különböző hátrányos helyzetű személyek érdekében
 • az egészségügyben együttműködik az orvossal, a többi egszségügyi dolgozóval a beteg kezelésében
 • az igazságügy területén közreműködik a intézményben folyó reintegrációs munkában
 • a munka- és pályatanácsadás területén közreműködik a munkahely megtalálásához és megtartásához szükséges stratégiák kialakításában
 • a gyermekvédelmi intézetekben elhelyezett kiskorúak törvényes képviseletével kapcsolatos ügyeket intézi
Az szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
 • 2312 – Szociális munkás és tanácsadó
 • 2910 – Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 3511 – Szociális segítő
 • 4134 – Humánpolitikai adminisztrátor

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír