BTK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Angol nyelv és kultúra tanára

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Angol nyelv és kultúra tanára
Képzési terület
Pedagógusképzés
Képzés időtartama
2 vagy 3 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles angol nyelv és kultúra tanára
Az oktatás nyelve
Angol, magyar

Áttekintés

A képzés célja

Azok számára, akik már rendelkeznek valamilyen tanári oklevéllel, vagy diszciplináris egyetemi vagy mester oklevéllel, nyitott a lehetőség az osztott rendszerű rövid ciklusú, egyszakos képzésre.

A képzés célja az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, az angol nyelv tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén

Tudása

 • Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék, motiváció, életkor, nyelvi szorongás, tanulási stílusok, stratégiák, a köztes nyelv).
 • Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a különböző nyelvtanítási módszereket, osztálytermi eljárásokat, szöveg- és feladattípusokat, az angol nyelvű, nem pedagógiai céllal írt szakmai dokumentumokat.
 • Ismeri a különböző pedagógiai módszerek és a tanulók értékelésének hatását a tanulók személyiségfejlődésére. Tisztában van az angol nyelv ismeretének szerepével és az általa nyújtott lehetőségekkel a tanulók személyiségfejlődésében és életében.

Képességei

 • Képes osztálytermi gyakorlatát az egyéni különbségek figyelembevételével kialakítani.
 • Képes a különböző nyelvtanítási módszereket tudatosan, a diákok életkori sajátosságainak és szükségleteinek megfelelően, háttértudásukra támaszkodva, hatékonyan, változatosan, motiválóan alkalmazni.
 • Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv, tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak, nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelő tananyagokat, osztálytermi eljárásokat megtervezni és alkalmazni.
 • Képes a pedagógiai folyamatokat és a tanulók személyiségfejlődését folyamatosan elemezni, értékelni.
 • Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy sajátos nevelési igényű, a hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, valamint a tantárgyában egyéni bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan fejleszteni és differenciáltan oktatni, nevelni.

Attitűdje

 • Törekszik arra, hogy tanítványait minél jobban megismerje, problémáikra érzékenyen és egyéni sajátosságaiknak megfelelően reagáljon.
 • Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek folyamatos elsajátítására.
 • A tanulók számára biztosítja a visszacsatolás lehetőségeit.
A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén

Tudása

 • Ismeri a csoportdinamika elméleti alapjait és kutatásának eredményeit, az esélyteremtési lehetőségeket.
 • Ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró módszereket.
 • Átlátja a különböző nyelvtanulás-szervezési formák előnyeit és kihívásait.

Képességei

 • Képes ismereteit a tanulói csoportok és közösségek kialakításánál és hatékony működtetésénél alkalmazni az osztályteremben és a virtuális térben egyaránt.
 • Képes az idegen nyelvi nevelés tanórai, illetve tanórán kívüli közösségi formáinak, csoportos tevékenységeinek megszervezésére, a tanulói közösségekben rejlő lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésére, interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttműködési készségek fejlesztésére.
 • Képes értelmezni és felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók társadalmi és csoportos helyzetét és lehetőségeit az angol nyelv tanulása, illetve használata terén.
 • Tudatosan épít a kooperatív és reflektív tanulási technikák alkalmazására.

Attitűdje

 • Fontosnak tartja a különböző nyelvű és kultúrájú csoportok iránti tolerancia kialakítását.
 • Folyamatosan együttműködik a szülőkkel.
 • Törekszik úgy nevelni, hogy tanítványai mások véleményét, értékeit tiszteljék.
 • Célul tűzi ki az ismereteken alapuló, mérlegelő gondolkodás képességének kialakítását a tanulókban.
 • Fontosnak tartja a toleranciára és nyitottságra nevelést mind a tanulói csoportok, az iskola a társadalom és az angol nyelvet használó kultúrák és egyének tekintetében.
A szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén

Az angol nyelvtudás, nyelvhasználat terén

 • Legalább C1 szintű, használható angol nyelvtudással és magas szintű interkulturális kommunikatív kompetenciával rendelkezik.
 • Ismeri a beszélt és írott angol nyelv szabályait, regisztereit.
 • Ismeri az általa tanított és legalább még egy angol nyelvváltozat fonetikai-fonológiai, morfológiai, szintaktikai, szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintű jellemzőit, illetve ezek összefüggéseit.
 • Ismeri az angol mint globális közvetítőnyelv szerepét és a különböző nyelvterületeken betöltött funkcióját.

A kultúrák közvetítése terén

 • Ismeri az angol nyelvű kultúrák elterjedtségét és sokszínűségét.
 • Ismeri több angol nyelvű kultúra szellemi, művészeti irányzatait, megjelenési formáit, műveit, azokat képes saját maga és tanulói fejlesztésére hatékonyan, motiválóan, nyelvtanítás céljára alkalmazni.
Szakmódszertani tudás terén
 • Ismeri a nyelvészet és alkalmazott nyelvészet releváns területeinek alapvető kérdéseit (különösen a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a diskurzuselemzés, a szociolingvisztika, a pszicho-lingvisztika, a pragmatika, a fordítástudomány ismereteit); képes tudását nyelvtanulással, nyelvtanítással kapcsolatos tevékenységek során alkalmazni.
 • Ismeri az első, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit, az elméleti kérdésekről szóló empirikus kutatások eredményeit.
 • Ismeri a Közös Európai Referenciakeretet és annak alkalmazását.
 • Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható nyelvfejlesztési lehetőségeket.
 • Ismeri az internet, a számítógép, a mindenkori új eszközök nyújtotta lehetőségeket.
 • Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok angol nyelvtudását – a Nemzeti alaptanterv tartalmait integrálva – úgy fejleszteni, hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta lehetőségeket.

Képességei

 • Képes hatékonyan alkalmazni a beszélt és írott angol nyelv szabályait, regisztereit.
 • Képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia tevékenysége során ismereteit helyesen, a kontextushoz illően alkalmazni.
 • Képes rugalmasan alkalmazkodni a különböző nyelvi és kulturális hátterű nyelvhasználókkal folytatott kommunikáció változó követelményeihez.
 • Képes a kultúrák közötti közvetítésre, az interkulturális kompetencia fejlesztésére.
 • Képes a nemzeti kultúra célnyelven történő közvetítésére.
 • Képes a kortárs irodalmi műveket és az angol nyelvű kultúrák egyéb megjelenési formáit, az ezekről szóló szakirodalmat értően áttekinteni, értelmezni, az irodalmi és kulturális trendekben elhelyezni.
 • Képes elméleti ismereteit alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és adni.
 • Képes a modern, motiváló információ-technológiai eszközöket és az internetet hatékonyan használni, a diákok önálló tanulását támogatni, követni.
A pedagógiai folyamat tervezése területén

Tudása

 • Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülő kerettantervek szerinti angol szaktárgyi követelményeket, az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozását. Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat, oktatástechnikai eszközöket.
 • Tájékozott a különböző nyomtatott és elektronikus tan- és segédanyagokról.
 • A tervezés, felkészülés és megvalósítás során figyelembe veszi az adott tanulócsoport sajátosságait.

Képességei

 • Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák, a motivációt, differenciálást, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma-felfedező és megoldási, együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák szakmai tudására és tapasztalatára épülő kiválasztására és hatékony megvalósítására.
 • Képes különböző nyomtatott és elektronikus tan- és segédanyagok összeállítására, alkalmazására.
 • Képes pedagógiai munkájának megtervezésére a helyi tanterv, a tanmenet, óraterv szintjén.
 • Képes a tanítandó tartalmak meghatározására, strukturálására, logikai felépítésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások, tudáshordozók, valamint a tartalmaknak megfelelő alternatív tanítási módszerek és számonkérési formák megválasztására.
 • Képes a tananyagot és annak közvetítését az adott tanulócsoporthoz igazítani.

Attitűdje

 • Fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést és a rugalmas megvalósítást.
 • A tervezés során együttműködik a munkatársakkal és a tanulókkal, kész figyelembe venni az adott tanulócsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociális felkészültség).
A tanulás segítése, szervezése és irányítása területén

Tudása

 • Ismeri a különböző motiváció-elméletek alapjait, a tanulási motiváció fejlesztésének módszereit.
 • Tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben.
 • Felkészült a közéletből, a helyi társadalomból és a tanulók hétköznapjaiból vett példák, problémák beemelésére a tanítási-tanulási folyamatba, valamint azok célnyelven való reflektálására.
 • Felkészült a kiemelkedő eredményeket elérő tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra.
 • Ismeri az angol nyelv tanulásának és használatának tanórán, iskolán kívüli lehetőségeit, színtereit.
 • Ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét.

Képességei

 • Képes az érdeklődés és figyelem folyamatos fenntartására, az önálló, önszabályozó tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére, megoldására.
 • Képes a nyelvtanulás sikerességét és sikertelenségét befolyásoló tényezők felmérésére, és képes ezekről osztálytermi kutatás során adatokat gyűjteni, azokat értően elemezni, értelmezni, a diákok fejlődése érdekében osztálytermi gyakorlatában alkalmazni.
 • Képes a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására, javítására.
 • Képes tanulóinak segítséget nyújtani abban, hogy azok hatékonyan használják fel az iskolán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket.
 • Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására.
 • Képes tanulóival és kollégáival kooperálva az egyre bővülő angoltanulási lehetőségek feltárására és tanórán történő felhasználására.

Attitűdje

 • Ösztönzi a tanulókat az informatikai ismereteknek a nyelv tanulása során való felhasználására.
 • Törekszik az életkori, egyéni és csoport-sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására.
A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén

Tudása

 • Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenőrzés, a képességmérés legkorszerűbb eredményeit, eszközeit.
 • Ismeri a nyelvtanulási folyamat, kimenet mérésének és értékelésének elméletét, gyakorlati kérdéseit.
 • Ismeri a vizsgákat és követelményeiket,
 • Ismeri a nyelvtudás mérésének minőségi kritériumait: a validitás, a megbízhatóság, a kritérium-orientált értékelés fogalmát.

Képességei

 • Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést megbízhatóan és motiválóan megvalósítani.
 • Képes tesztfeladatok készítésére, kipróbálására, az eredmények értékelésére.
 • Képes vizsgáztatói feladatokat ellátni, kritériumokat megbízhatóan alkalmazni a vizsgáztatás során.
 • Képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás szempontjait, és elősegíteni a tanulók részvételét saját fejlődésük értékelésében.
 • Képes a diákok nyelvi fejlődésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az eredmények alapján a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelő, személyre szabott fejlesztésére, nyelvtudásuk kritérium-orientált mérésére.

Attitűdje

 • Figyelemmel kíséri a tanulók önértékelési képességeinek fejlődését.
 • A tanulók számára biztosítja a visszacsatolás lehetőségeit, ezekre érdemben, támogató módon reflektál.
 • Reálisan ítéli meg az értékelés különböző formáinak szerepét a tanulók fejlődésében, képességeik fejlesztésében.
A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén

Tudása

 • Ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait.
 • Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjaival kapcsolatban.
 • Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjaival kapcsolatban.

Képességei

 • Képes a szakmájára vonatkozó, konkrét kutatási témához kapcsolódó szakirodalmat felkutatni, áttekinteni, értelmezni.
 • Képes és motivált saját szakmai fejlődését megtervezni és megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire reflektálni, szakmailag és nyelvileg folyamatosan megújulni.
 • Képes partneri együttműködésre a tanulókkal, a tantestület tagjaival, különösen a más idegen nyelveket, illetve szaktárgyakat idegen nyelven tanító kollégáival, az iskola más munkatársaival, intézményekkel és szervezetekkel.

Attitűdje

 • Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelő-oktató munkájában.
 • Nyitott a fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására.
Az autonómia és a felelősségvállalás területén

Tudása

 • Tisztában van személyiségének sajátosságaival.
 • Ismeri a tanári autonómia fogalmát.

Képességei

 • Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére.
 • Képes tudatosan követni saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik tevékenységének módosítására.
 • Képes és felkészült szakmai tevékenységének folyamatos fejlesztésére.
 • Képes nyelvtudása állandó és önálló fejlesztésére.
 • Képes az angol nyelven megtalálható információforrások megtalálására, azok értelmezésére és alkalmazására.

Attitűdje

 • Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, testi-lelki egészségének megőrzésére és ennek érdekében nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására.
 • Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére.
 • Törekszik nyelvtudása állandó és önálló fejlesztésére.
 • Hivatástudattal kezeli a konfliktushelyzeteket, a problémák feltárását, illetve megoldásuk érdekében szakmai segítséget kér és elfogad.
 • Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • FF/2163-1/2015.
Magnuczné Dr. Godó Ágnes
Szakfelelős

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/6
épület, I., 1.
Láng Viktória
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/6
épület, I., 8.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

MESTAL 10-50, 2 félév

 • A tanárszak választásához megfelelő alapfokozat és szakképzettség birtokában a képzési idő 2 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 60 kredit, amelyből a pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek kreditértéke 28 kredit, a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke 10 kredit az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok 2 kreditjével, továbbá a képzéssel párhuzamosan folyó tanítási gyakorlat 2 kredit és a köznevelési intézményben megszervezett legalább hat hét időtartamú összefüggő, egyéni iskolai gyakorlat (a portfólió 2 kreditjével) 10 kredit; a felsőoktatási intézmény belső szabályzata alapján további 10 kredit a szakterületi ismeretek, illetve a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek bővítésére fordítható.

MESTAL 80-10, 3 félév

 • A tanárszak választásához részben megfelelő alapfokozat és szakképzettség birtokában a képzési idő 3 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 90 kredit, amelyből a szakterületi ismeretek kreditértéke 80 kredit, a pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek kreditértéke 10 kredit, a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke 6 kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok 2 kreditjével, továbbá a képzéssel párhuzamosan folyó tanítási gyakorlat 2 kredit.
Szakmai gyakorlat

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben végzett gyakorlat. Az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a köznevelési intézményrendszer megismerése.

Területei:

 • a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek,
 • a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek,
 • az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése.
Idegennyelvi követelmények

Bemeneti követelmény: a Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 szintű komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű más nyelvvizsga, vagy korábbi anglisztika alapképzést igazoló felsőfokú oklevél
Kimeneti követelmény: a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1 szintű nyelvtudás igazolása.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

Az előképzettségtől függően 60 vagy 90 kredit. A jelentkezés előtt kérjük, hogy nyújtson be előzetes kreditelismerési kérelmet!

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A közoktatásban vezető, érettségiztető tanár, vagy magán nyelvtanár nyelviskolákban, cégek alkalmazásában álló idegen nyelvi tréner lehetsz, ezzel a biztos elhelyezkedést és fizetést kínáló képzettséggel.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár
 • 2421 Középiskolai tanár
 • 2431 Általános iskolai tanár
 • 2492 Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír