BTK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Egészségügyi tanár

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Szakmai tanár – okleveles egészségügyi tanár
Képzési terület
Pedagógus
Képzés időtartama
2 vagy 4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles egészségügyi tanár

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában vagy szakképző intézményben a szakmára felkészítő szakmai oktatásban, szakképesítésre felkészítő szakmai képzésben a szakmajegyzék szerinti egészségügyi technika és egészségügy ágazat szakmáiban – szakképző intézményben a szakmai tárgyak tanítására, a szakképző intézmény pedagógiai feladatainak, tervezési és fejlesztési feladatainak végzésére képes  –  tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Alkalmasság
 • Az egészségtudomány, illetve a neveléstudomány területén szerzett ismeretek összekapcsolásával és továbbfejlesztésével az egészséges életmódra nevelni;
 • Felismerni az egészségkárosító környezeti, valamint az életmódból fakadó vagy a rossz szociális helyzetből származó negatív hatásokat;
 • Az egészségmegőrzés és -visszaállítás egyéni és társadalmi normáinak, gyakorlatának megismerésére, prevenciós programok tervezésére, kidolgozására, fejlesztésére és alkalmazására a szakképzésben;
 • Az életminőség javítása érdekében problémamegoldó, korszerű élet-modelleket, a megváltozott egészségi állapotnak megfelelő életvitelt ajánlani, s erre oktatni;
 • A pályaorientáció, a pályaválasztási tanácsadás, a pályakövetés feladatainak ellátására, életpálya modell kialakítására, karriertervezésre;
 • Az egészségügyi képzés speciális, regionális igényeknek megfelelő szakmai fejlesztésére;
 • Felismerni a képzési hely (képző intézmény), valamint a gazdasági, munkaerőpiaci és társadalmi környezet közötti kapcsolatot és ennek fejlesztési lehetőségeit.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • FNYF/443-2/2016.
 • A képzés kódja: MSZKTNA
 • Képzési együttműködések: Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum.
Dr. Rucska Andrea Mária
főiskolai tanár, intézetigazgató, oktatási dékánhelyettes

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

Stefánia
épület, I., 107/b

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

2 féléves képzés

 • A mesterképzési szak megnevezése:
  egészségügyi tanár – 2 féléves

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadó szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • a kiterjesztett hatáskörű ápoló,
 • szakvédőnő mesterképzési szak.

4 féléves képzés

A mesterképzési szak megnevezése:
egészségügyi tanár – 4 féléves

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadó szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • az ápolás és betegellátás
  (ápoló, dietekus, ergoterapeuta, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta),
 • az egészségügyi gondozás és prevenció
  (népegészségügyi ellenőr, védőnő, dentálhigiénikus),
 • orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szakok,
 • továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerin főiskolai szintű előzmény szakok.

A szakmai tanárképzés fókuszában a tanári felkészítés áll, így csak egyes egészségtudományi alap- és mesterképzésekből lehetséges a belépés. A 4 féléves (120 kredit) képzés tantervében az elméletre minden félévben iskolai gyakorlatok épülnek, amit a 2. félévtől a hallgatók a képzés partneriskoláiban, saját megyéjükben teljesítenek. A 4 féléves képzésre az Ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, ergoterapeuta, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta), az Egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr, védőnő, dentálhigiénikus), valamint az Orvosi diagnosztikai analitikus alapszakokról, illetve az ezeknek megfeleltethető korábbi főiskolai szakokról lehetséges a jelentkezés.

Jogszabályi feltételek alapján már 2 féléves (60 kredit) Egészségügyi tanár mesterképzést is indítható, melyre kizárólag két egészségtudományi mesterképzés alapján (kiterjesztett hatáskörű ápoló, szakvédőnő) várjuk a jelentkezést. E képzés első félévében az elméleti alapozás mellett már a gyakorlati felkészítés is megkezdődik, amely a második félévben súlyponti elemmé válik.

Szakmai gyakorlat

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben végzett gyakorlat. Az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a köznevelési intézményrendszer megismerése.

Területei: a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek, a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek, az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése.

A 2 és 4 féléves képzés utolsó félévében 20 kreditnyi összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kell teljesíteni, amelyet a hallgató egyénileg is megszervezhet egy lakóhelyéhez közeli kiválasztott intézményben.

Területei:

 • a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek,
 • a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek,
 • az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése.

A 2 és 4 féléves képzés utolsó félévében 20 kreditnyi összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kell teljesíteni, amelyet a hallgató egyénileg is megszervezhet egy lakóhelyéhez közeli kiválasztott intézményben.

Idegennyelvi követelmények

A Miskolci Egyetem minden mesterképzési szakán a szakmai tárgyak idegen nyelvű, kötelező szakirodalmi előírásai, idegen nyelvű szakmai feladatai, illetve idegen nyelven hirdetett szakmai tantárgyak és szabadon választható általános és egyéb idegennyelvi tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

Az előképzettségtől függően 60 vagy 120 kredit. A jelentkezés előtt kérjük, hogy nyújtson be előzetes kreditelismerési kérelmet!

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

Az egészségügyi tanároknak fontos szerep jut a jövő egészségügyi szakembereinek felkészítésében és képzésében. Mivel a digitális technológiák és online oktatási platformok egyre nagyobb szerepet játszanak a képzésben lehetőségük van korszerű digitális eszközökkel és módszerekkel támogatni a tanulást. Munkájuk során hangsúlyozzák a betegközpontú gondolkodásmódot és kommunikációs készségeket, amelyek elengedhetetlenek az egészségügyi szakemberek sikeres pályafutásához. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati tapasztalatokra így a diákoknak lehetőségük lesz valós környezetben, klinikai gyakorlatokon és szimulációs eseményeken részt venniük. Tanításuk során hangsúlyozzák majd a társadalmi felelősségvállalást, a szociális igazságosság kérdéseit, és arra ösztönzik a diákokat, hogy legyenek érzékenyek a társadalmi egyenlőtlenségek iránt. Fontos szerepük van abban, hogy folyamatosan fejlesszék saját szakmai tudásukat és kövessék az egészségügyi szektorban bekövetkező változásokat. Az egészségügyi tanároknak kulcsszerepük van abban, hogy felkészítsék a következő generációt az egészségügyi terület kihívásaira és lehetőségeire, és hogy inspirálják a diákokat a szakma iránti elkötelezettségre és szenvedélyre.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • FEOR: 2422-00 – Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír