BTK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Közgazdásztanár (Vállalkozási ismeretek)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Közgazdásztanár (Vállalkozási ismeretek)
Képzési terület
Pedagógia
Képzés időtartama
2 vagy 3 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles közgazdásztanár (Vállalkozási ismeretek)

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában vagy szakképző intézményben a szakmára felkészítő szakmai oktatatásban, szakképesítésre felkészítő szakmai képzésben a szakmajegyzék szerinti gazdálkodás és menedzsment ágazat – üzleti ismeretek és ügyvitel képzési terület – szakmáiban szakmai tárgyak tanítására, a szakképző intézmény pedagógiai feladatainak, tervezési és fejlesztési feladatainak végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Szakirányok
 • Vállalkozási ismeretek

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • rendelkezik egy adott szakterülethez kapcsolódó általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel.
 • az elméleti és gyakorlati tudása rendszerbe szerveződik.
 • ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit. Rendelkezik az adott szakma hosszú távú, és magas szintű műveléséhez szükséges gyakorlati módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos biztos ismeretekkel.
 • ismeri anyanyelven a szakterület szakmai szókincsét, és legalább egy idegen nyelven alapszintű nyelvismerettel rendelkezik.
 • ismeri azokat az értékeket, amelyek szakmáját a jelenkori műveltség keretébe kapcsolják.
Képesség

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén

 • képes a gazdasági szemléletű, problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a megoldások helyességének igazolására.
 • gazdasági tantárgyak sajátos tartalmának közvetítése során megalapozni a tanulók gazdaságra vonatkozó műveltségét.
 • tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre.
 • a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képzésére.

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén

 • képes a szervezetileg egy tanulócsoportba tartozó tanulók közösséggé formálására és a társadalmi csoportok és gazdasági egységek szociálpszichológiai sajátosságainak közvetítésére.
 • a konfliktusok hatékony kezelésére.
 • a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének alakítására, a demokratikus társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás elsajátítására, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadására.

A szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén

 • képes a szakközépiskolákban, szakiskolákban a gazdasági szakterület – szakirány szerinti – elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására.
 • szakközépiskolákban, szakiskolákban az adott szakiránynak megfelelő szakmacsoportos alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatásár.
 • felnőttképzésében az adott szakiránynak megfelelő tárgyak oktatására, elméletigényes gyakorlatok vezetésére.
 • érettségi és szakmai vizsgára történő felkészítésre, érettségi, valamint szakmai bizottsági tagként vizsgáztatási feladatok ellátására.

A pedagógiai folyamat tervezése területén

 • képes a tanulási-tanítási stratégia meghatározására, a tananyag feldolgozásához a pedagógiai céloknak és a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat meghatározására, hatékony módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására a végzettségének megfelelő korosztály, továbbá a felnőttképzés keretében.
 • a szaktárgy tanórán és iskolán kívüli tanulásának tervezésére a végzettségének megfelelő korosztály, továbbá a felnőttképzés keretében.
 • a pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve önkorrekcióra.

A tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén

 • képes a szakmai továbbképzés, önképzés iránti igény és a szakma szeretetének továbbadására.

A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén

 • képes az értékelés különböző céljainak, szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására.
 • a képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló eszközök elkészítésére.

A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén

 • képes a gazdasági, szakmai pályaorientáció és szakmai mobilitás lehetőségeinek széleskörű ismeretében ezen ismeretek megosztására.
Attitűd
 • képes felelősségteljesen végzi tanári munkáját, igyekszik az egyéni bánásmódot igénylő tanulók esetében az inklúzió szemléletét érvényesíteni.
 • személyes példamutatásával is segíti a nemzeti értékek megismerését és a magyar identitástudat kialakítását a tanulókban.
 • elkötelezett a demokratikus gondolkodásra nevelés iránt, valamint fontosnak tartja a fenntarthatóság és környezettudatosság, illetve a médiatudatosság kialakítását a tanulókban.
 • az iskola világában tudatosan törekszik a nemzeti és európai kultúra alapját képező értékek elfogadtatására.
 • törekszik tanítványait mások véleményének, értékeinek tiszteletben tartására nevelni.
 • folyamatos együttműködésre törekszik a szülőkkel.
Autonómia és felelősség
 • képes az adott szakirányhoz és szakmacsoporthoz tartozó szaktárgyak keretében fejlesztett kompetenciák elméleti, elméletigényes igényes gyakorlati és a gyakorlati képzésben is fejlődést generáló szinergikus hatásainak közvetítésére.
 • ismeri a csoport, a csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, szociológiai és kulturális sajátosságait, az esélyteremtési lehetőségeket.
 • ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró módszereket.
 • ismeri a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket.
 • ismeri a fenntartható fejlődéssel, a médiatudatossággal, a digitális technológiák használatával kapcsolatos ismeretek átadásának lehetőségeit a közgazdasági tantárgy keretein belül.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • FNYF/1304-5/2016. számú határozat
Kovácsné dr. Duró Andrea
egyetemi docens

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

C/1
épület, 317.
Dr. Musinszki Zoltán
dékánhelyettes, egyetemi docens

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

C/1
épület, 317.
Szenczi Denisa
igazgatási ügyintéző

Szakkal kapcsolatos kérdések

C/1
épület, 320.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

MESTAL-20-70 ösvény, 3 félév

 • Szakmai ismeret
  17 kredit
  Szervezeti magatartás és vezetés, Menedzsment kontroll, Vállalkozások jogi szabályozása, Projektmenedzsment;
 • Szakmai szabadon választható tárgy
  3 kredit

A képzés 2 félévre rövidíthető (MESTAL-10-50-re) szakképző intézményben szerzett munkatapasztalattal:

 • Szakmai ismeret
  10 kredit
  Szervezeti magatartás és vezetés, Menedzsment kontroll

MESTAL0-60 ösvény, 2 félév

Közgazdász diszciplináris MA után nincs szakmai törzsanyag a képzésben, csak

 • pedagógiai-pszichológiai modul,
 • általános és diszciplináris szakmódszertan,
 • tanítási gyakorlat,
 • összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.
Szakmai gyakorlat

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben végzett gyakorlat. Az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a köznevelési intézményrendszer megismerése.

Területei: a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek, a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek, az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése.

A 2 és 4 féléves képzés utolsó félévében 20 kreditnyi összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kell teljesíteni, amelyet a hallgató egyénileg is megszervezhet egy lakóhelyéhez közeli kiválasztott intézményben.

Idegennyelvi követelmények

A Miskolci Egyetem minden mesterképzési szakán a szakmai tárgyak idegen nyelvű, kötelező szakirodalmi előírásai, idegen nyelvű szakmai feladatai, illetve idegen nyelven hirdetett szakmai tantárgyak és szabadon választható általános és egyéb idegennyelvi tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

Az előképzettségtől függően 60 vagy 90 kredit, ezért a jelentkezés előtt nyújtson be előzetes kreditelismerési kérelmet!

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2421 Középiskolai tanár, középiskolai oktató
 • 2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír