BTK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Német nyelv és kultúra tanára

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Okleveles német nyelv és kultúra tanára
Képzési terület
Pedagógusképzés
Képzés időtartama
2 vagy 3 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles német nyelv és kultúra tanára

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja, hogy azokat, akiknek német szakos bölcsész egyetemi szintű diplomájuk van, és szeretnének hozzá tanári végzettséget az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában a német nyelv tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a csoport, a csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, szociológiai és kulturális sajátosságait, az esélyteremtési lehetőségeket.
 • Ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró módszereket.
 • Ismeri a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket.
 • Ismeri a fenntartható fejlődéssel, a médiatudatossággal, a digitális technológiák használatával kapcsolatos ismeretek átadásának lehetőségeit a német nyelv tantárgy keretein belül.
Képesség
 • Képes mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során alkalmazni az együttműködést segítő, motiváló módszereket.
 • Képes a konfliktusok megelőzésére és adott esetben hatékony kezelésére.
 • Képes aktívan közreműködni a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének, felelős, aktív szerepvállalásának kialakításában.
 • Képes a tanulókat helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadására nevelni.
 • Képes értelmezni és felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai, illetve iskolán kívüli életét.
 • Képes az iskolai és osztálytermi toleráns, esélyteremtő légkör megteremtésére.
 • Képes a fenntartható fejlődéssel, a médiatudatossággal, a digitális technológiák használatával összefüggésben felmerülő legfontosabb aktualitások megértésében segíteni a tanulókat.
Attitűd
 • Felelősségteljesen végzi tanári munkáját, igyekszik az egyéni bánásmódot igénylő tanulók esetében az inklúzió szemléletét érvényesíteni.
 • Személyes példamutatásával is segíti a nemzeti értékek megismerését és a magyar identitástudat kialakítását a tanulókban.
 • Elkötelezett a demokratikus gondolkodásra nevelés iránt, valamint fontosnak tartja a fenntarthatóság és környezettudatosság, illetve a médiatudatosság kialakítását a tanulókban.
 • Az iskola világában tudatosan törekszik a nemzeti és európai kultúra alapját képező értékek elfogadtatására.
 • Fontosnak tartja a nemzetiségek iránti tolerancia kialakítását.
 • Törekszik tanítványait mások véleményének, értékeinek tiszteletben tartására nevelni.
 • Folyamatos együttműködésre törekszik a szülőkkel.
Autonómia és felelősségvállalás
 • A szakképzett tanár önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak tanításával-tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására. Törekszik tanítványait mások véleményének, értékeinek tiszteletben tartására nevelni.
 • A szakképzett tanár jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
 • A szakmáját és a szaktárgyainak megfelelő tudományterületeket megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.
 • Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására. Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. Végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • FF/2163-1/2015.
Dr. Bikics Gabriella
egyetemi docens

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/6
épület, fsz., 27.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

MESTAL-45-15 ösvény, 2 félév
(azonos szakon tanári) 2 félév:

 • 45 kr diszciplína + 5 kr pedagógia-pszichológia + 6 kr szakmódszertan + 2 kr tanítási gyak. + 0 kr összefüggő isk. gyak. (ZV: Zárószigorlat + Portfólió)

 MESTAL 10-50, 2 félév

 • A tanárszak választásához megfelelő alapfokozat és szakképzettség birtokában a képzési idő 2 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 60 kredit, amelyből a pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek kreditértéke 28 kredit, a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke 10 kredit az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok 2 kreditjével, továbbá a képzéssel párhuzamosan folyó tanítási gyakorlat 2 kredit és a köznevelési intézményben megszervezett legalább hat hét időtartamú összefüggő, egyéni iskolai gyakorlat (a portfólió 2 kreditjével) 10 kredit; a felsőoktatási intézmény belső szabályzata alapján további 10 kredit a szakterületi ismeretek, illetve a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek bővítésére fordítható.

MESTAL 80-10, 3 félév

 • A tanárszak választásához részben megfelelő alapfokozat és szakképzettség birtokában a képzési idő 3 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 90 kredit, amelyből a szakterületi ismeretek kreditértéke 80 kredit, a pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek kreditértéke 10 kredit, a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke 6 kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok 2 kreditjével, továbbá a képzéssel párhuzamosan folyó tanítási gyakorlat 2 kredit.
Szakmai gyakorlat

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben végzett gyakorlat. Az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a köznevelési intézményrendszer megismerése.

Területei: a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek, a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek, az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése.

Idegennyelvi követelmények

Bemeneti követelmény: a Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 szintű komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű más nyelvvizsga, vagy korábbi germanisztika alapképzést igazoló felsőfokú oklevél
Kimeneti követelmény: a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1 szintű nyelvtudás igazolása.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

Az előképzettségtől függően 60 vagy 90 kredit, ezért a jelentkezés előtt nyújtson be előzetes kreditelismerési kérelmet!

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

Végzettjeink a közoktatásban vezetők, érettségiztető tanárok, nyelviskolai magán nyelvtanárok, cégek alkalmazásában álló idegen nyelvi trénerek lehetnek ezzel a képzettséggel, amely biztos elhelyezkedést és fizetést kínál.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2431 Általános iskolai tanár, tanító
 • 2421 Középiskolai tanár
 • 2492 Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)
 • 2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír