BTK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Történelem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Történelem
Képzési terület
Bölcsészettudományi
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles történész

Áttekintés

A képzés célja

A mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik az egyetemes és a magyar történelem, a rokon és segédtudományok területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a történész mesterség gyakorlására. Felkészültek történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben egyaránt. Ismerik a magyar és egyetemes történet nagy korszakait és fontos összefüggéseit. Képesek önálló kutatásra és kutatási eredményeik, következtetéseik megvédésére, tudományos publikációk létrehozására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzés angol nyelvű megnevezése:
History.

Szakirányok

Kora újkori és Újkori magyar történelem

Magyarország történelmének a 16. századtól az 1. világháborúig tartó időszakának legfontosabb folyamatainak elemzését végezzük el a kurzusokon, mindezt európai összefüggések közé ágyazva.

Gazdaság- és társadalomtörténet

Részint Magyarország gazdaságtörténetének fő trendjeit vizsgáljuk makro és mikro szinten, részint a 18-20. századi társadalmi folyamatok fogalmi megközelítéseit, értelmezéseit és a jelentősebb kutatási eredményeket értelmezzük.

Hadtörténet

Egyetemes kitekintésű képzés, amely a haditechnika, hadszervezés, továbbá a katonai események és a politikai történések összefüggése szempontjából tekinti át Magyarország történelmét, kiemelt hangsúllyal a török háborúk korára és a két világháborúra.

Művelődéstörténet

Magyarország művelődéstörténetét átfogóan és a régió párhuzamos folyamataiba ágyazva tárgyalják az órák. Nem csupán a magas kultúra megteremtése, intézményes keretei és funkciói kapnak figyelmet, de e kulturális javak „fogyasztása”, a kultúra kommercializálódása és növekvő társadalmi szétterjedése, elérhetővé válása, illetve a mindennapi élet kultúraként felfogott gyakorlatai is.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a történelem teljességét és az egy általa részleteiben is tanulmányozott történeti korszak elméleti problémáit, ezek folyamatszerű összefüggéseit.
 • Átlátja és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik az Európán kívüli kultúrákról, érti és képes azok történeti összefüggéseit átlátni.
 • Érti és átlátja történeti, filozófiai, politikai szövegek és a filmen és egyéb médiák útján megjelenő kulturális jelenségek vizsgálatának eljárásait, az értelmezés változó kontextusait.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a történelem, valamint a segéd- és rokontudományaira jellemző hagyományos és elektronikus forrásokról, adatbázisokról és keresőprogramokról, katalógusokról és bibliográfiákról.
 • Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a történettudomány és igen kiterjedt határtudományainak kutatási kérdéseit, elemzési és értelmezési módszereit illetően.
 • Alaposan és átfogóan ismeri a tágan értelmezett történettudományt jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos, közéleti és népszerűsítő műfajokat és azok kontextusait.
 • A tágan értelmezett történettudomány legalább egy részterületén elmélyült ismeretekkel rendelkezik.
 • Legalább két idegen nyelvet, s közülük egyet a történettudomány műveléséhez szükséges szinten ismer, különös tekintettel a szakterminológiára.
Képesség
 • Képes a kulturális jelenségek történeti-összehasonlító elemzésére, világképek megformálódásának kritikai elemzésére és értelmezésére.
 • Képes kritikusan értelmezni a magyar és az európai történelem szempontjából releváns identitás-konstrukciókat.
 • Képes az európai és az Európán kívüli kultúrák szintetizáló elemzésére.
 • Képes különböző szövegtípusokat és kulturális jelenségeket több szempont mérlegelésével, releváns értelmezési keret kidolgozásával vizsgálni.
 • Képes az információk kritikus elemzésére, új összefüggések feltárására.
 • Képes önállóan szelektálni és tudatosan alkalmazni a megfelelő tudományos módszereket, munkája során eredeti meglátásokra törekszik.
 • Képes véleményét a szakmai-tudományos elvárásoknak megfelelően megfogalmazni, szakmai fórumokon megvédeni.
 • Szakmai vezetéssel képes önálló konferencia-előadást tartani, tudományos publikációt készíteni, hatásosan és önállóan érvelni saját álláspontja mellett, mások álláspontját kritikusan vizsgálni akár idegen nyelven is.
 • Képes önállóan és kritikai szempontok szerint feltárni résztémája összefüggéseit, problémáit.
 • Szakmája művelése során képes idegen nyelveket is hatékonyan használni.
Attitűd
 • Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási, kisebbségi és társadalmi sokszínűség fontosságát.
 • A történészi felkészültségénél fogva folyamatosan tanulmányozza az Európán kívüli kultúrákat, ismereteit továbbfejleszti.
 • A történettudományon belüli speciális szakmai érdeklődése elmélyült, megszilárdult.
 • Szakterületén szerzett tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére is felhasználja.
 • A történettudományra jellemző specifikumokból következően törekszik a problémák interdiszciplináris megközelítésére.
 • A történettudományi tanulmányai során szerzett szakmai tudását felhasználja és segíti a jelenkori társadalmi változások megértésére és megértetésére.
 • Szakmai kommunikációjában a történettudomány szakmai normáknak megfelelően nyilvánul meg.
 • Szem előtt tartja történettudományi kutatási résztémájának szakmai és társadalmi összefüggéseit.
 • Törekszik szakmai nyelvtudásának elmélyítésére.
Autonómia és felelősség
 • Tudatosan reflektál saját történeti és kulturális beágyazottságára.
 • Megszerzett történeti tudását felhasználva felelős európaiként képviseli szakmai, szellemi identitását.
 • Munkája során kezdeményezi az együttműködést az európai és az Európán kívüli szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel.
 • Szűkebb és tágabb szakmájának kérdéseihez kritikusan viszonyul.
 • Felelősen képviseli azon módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak autonómiáját, módszertani sajátosságait.
 • Etikai és szakmai felelősséget vállal saját, és az általa esetleg vezetett csoport szellemi termékeiért.
 • Képviseli saját tudományos felismeréseit és eredményeit.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • OH-FHF/3024-4/2008. sz. határozat
Dr. Rada János
Szakkal kapcsolatos kérdések
C/1
épület, II., 207.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak orientációja:
elméletorientált (60-70 százalék)

A diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték:
20 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:
10 kredit

Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök
(10-20 kredit):

 • historiográfia, történetfilozófia, kutatásmódszertan, történelemelmélet.

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei:
(10-50 kredit)

 • politikai struktúrák, államok, gazdaság, társadalom, demográfia, életmód, kultúra, gondolkodás.

A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
50-90 kredit

Differenciált szakmai ismeretek:
30-70 kredit

Kötelezően választandó speciális programok

A szakképzettséghez szükséges követelmények a három témakör bármelyik ismeretköréből teljesíthetők:

 • kronológia szerinti:
  őstörténet, ókor, középkor, kora újkor, újkor, jelenkor; középkori magyar és egyetemes történet, medievisztika, interdiszciplináris medievisztika, ókor-középkor, koraújkori magyar és egyetemes történet 16-18. század, 19. századi magyar történet, 19. századi egyetemes történet (Európa és Európán kívüli világ), 20. századi magyar történet, 20. századi egyetemes történet (Európa és Európán kívüli világ);
 • terület szerinti:
  magyar történet, Európa történet, Európán kívüli világ, helytörténet – országtörténet – Kárpát-medence története, A Pannon régió története, Európa tanulmányok, Mediterráneum története (ókor-középkor), Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa történetének komparatív vizsgálata (A nemzeti királyságok megszületésétől az EU tagság elnyeréséig), Kelet-, Kelet-Közép-Európa és a Balkán története, Balkanisztika és iszlám országok története, Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa összehasonlító története, Ibero-Amerika története;
 • tematika szerinti:
  gazdaság- és társadalomtörténet, politikai eszmék és intézmények, diplomáciatörténet, művelődéstörténet, hadtörténet, egyház- és vallástörténet, klasszikus és modern segédtudományok, gazdaság, társadalom, életmód, gazdaság- és településtörténet, társadalmi krízisek és uralmi technikák, technikatörténet, társadalom- és életmódtörténet a 16- 18. században, politikai eszmék, államrendszerek, politikai intézmények, szervezetek, eszmetörténet a 16-20. században, egyetemes és magyar hadtörténet, egyháztörténet, vallás-, egyház- és művelődéstörténet, történeti forráskiadás, kapcsolódó kontinensek, globalizáció és regionalizmus, interetnikus kapcsolatok és konfliktusok, történeti ruszisztika, modern szovjetológia, kremlinológia.

Diplomamunka:
20 kredit

Szakképzési modul

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

A képzést alapozó ismeretkörök

 • historiográfia, történetfilozófia, kutatásmódszertan, történelemelmélet
 • 10-20 kredit;

A történészképzés szakmai ismeretei

 • politikai strukturák, államok, gazdaság-, társadalom-, demográfia-, életmód-, kultúra-, gondolkodástörténet
 • 10-50 kredit.

A képzésben sajátos kompetenciákat eredményező szakspecifikus specializációk választhatók három témakörből, amelyek kreditaránya további 30-70 kredit:

 • kronológia szerint:
  ókor, középkor, újkor, jelenkor, koraújkori magyar és egyetemes történet, medievisztika, a hidegháború korszaka, 20. századi egyetemes történet, 20. századi magyar történet és további, a képzés tanterve által kínált specializációk;
 • terület szerint:
  Európa története, Európán kívüli világ, Kárpát-medence története, a Pannon régió története, Mediterráneum története, Kelet-Európa története, Közép-Európa története, Kelet-Közép-Európa összehasonlító története és további, a képzés tanterve által kínált specializációk;
 • tematika szerint:
  gazdaság- és társadalomtörténet, politikai eszmék és intézmények, művelődéstörténet, diplomáciatörténet, hadtörténet, életmódtörténet, egyháztörténet, társadalmi krízisek és uralmi technikák, globalizáció és regionalizmus, interetnikus kapcsolatok és konfliktusok, kremlinológiatörténet, további, a képzés tanterve által kínált specializációk.
Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.

Idegennyelvi követelmények

A Nemzeti felsőoktatási törvény 49/A §-sal összhangban a szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek fejlesztését a kar a szakmai tárgyak idegen nyelvű, kötelező szakirodalmi előírásai / idegen nyelvű szakmai feladatai /idegen nyelven hirdetett szabadon választható vagy szakmai tárgyak által biztosítja.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár
 • 2421 Középiskolai tanár
 • 2431 Általános iskolai tanár, tanító
 • 2622 Történész, régész
 • 2713 Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok
 • 2714 Kulturális szervező
 • 4133 Könyvtári, levéltári nyilvántartó
 • 5233 Idegenvezető

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Dr. habil. Tóth Árpád
egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír