BTK_02
Szakirányú továbbképzés

Társadalomtudományi szakfordító

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Társadalomtudományi szakfordító
Képzési terület
Társadalomtudomány
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító idegen nyelvből (idegen nyelv megnevezése) és magyar nyelvből

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek magas szintű, kulturált és iskolázott idegennyelvtudással; kifogástalan anyanyelvismerettel; megfelelő interkulturális ismeretekkel; a szükséges szakfordítói készségekkel; képességekkel, jártassággal, és a szakma önálló végzéséhez szükséges gyakorlattal; valamint olyan számítástechnikai ismeretekkel, amelyek képessé teszik őket fordítást segítő eszközök használatára. A végzettség birtokában a hallgatók képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; képesek eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; képesek olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; képesek megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; és a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Translator in Economics & Social Sciences

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Kifogástalan anyanyelvtudás birtokában van;
 • Rendelkezik nyelvi és kulturális ismeretekkel a forrás és a célnyelven;
 • Rendelkezik írásbeli és szóbeli kommunikációs alapismeretekkel;
 • Ismeri a társadalomtudományi és gazdasági interkulturális közeg intézményrendszerét, annak ügymenetét, nyelvhasználatát, terminológiáját;
 • Ismeri és átlátja a társadalomtudományi és gazdasági területen használatos szövegfajták jellegzetességeit.
Képesség
 • Képes ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában;
 • Képes gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven;
 • Képes olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is;
 • Képes megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására;
 • Képes a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására;
 • Képes a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására.
Attitűd
 • Rugalmasan alkalmazkodik az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven;
 • Kreatív problémamegoldás jellemzi a szövegek alkotását mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a társadalomtudományi és gazdasági szakterületek terminológiai elvárásaival is;
 • Nyitott a különböző műfajú társadalomtudományi és gazdasági témákkal kapcsolatos szakszövegek pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe vevő fordítására.
Autonómia és felelősség
 • A szakmát önállóan végzi, mivel rendelkezik az ehhez szükséges ismeretekkel, képességekkel, jártassággal és gyakorlattal.
 • A megfelelő fordítási műveleteket alkalmazza és a megfelelő fordítói stratégiát választja ki.
 • Legjobb tudása szerint képviseli a szakterület szakmai és etikai alapértékeit.
 • Elfogadja a külső szakmai kritikát, amelyet elemez, és amelyből következtetéseket von le, a következtetések eredményét autonóm módon hasznosítja munkájában.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • OH-FHF/222-4/2009.
Dr. habil. Dobos Csilla
Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős
A/6
épület, fsz., 25.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A képzés három tantárgycsoportból áll: nyelvi, fordítói és kiegészítő ismereteket magába foglaló tantárgycsoport. A képzés első félévét idegen nyelvről magyarra, valamint magyarról idegen nyelvre történő ún. félévi fordítás zárja. A második félév után a hallgatók szakdolgozatot készítenek.

Nyelvi tantárgycsoport:
10-15 kredit

 • nyelv- és stílus-gyakorlat idegen nyelven;
 • szaknyelvi terminológia.

Fordítási tantárgycsoport:
30-40 kredit

 • bevezetés a fordítás elméletébe és gyakorlatába;
 • a fordítás számítógépes segédeszközei;
 • szakfordítás idegen nyelvről magyarra (jog és gazdaság);
 • szakfordítás magyarról idegen nyelvre (jog és gazdaság).

Kiegészítő ismeretek:
5-10 kredit

 • jogi és gazdasági alapismeretek;
 • kontrasztív országismeret;
 • magyar nyelv és kontrollszerkesztés;
 • EU-tanulmányok.

A szakdolgozat kreditértéke:
10 kredit

Szakmai gyakorlat

Idegennyelvi követelmények

Választható nyelvek: angol, német, orosz, kínai. Felvételi vizsga: írásbeli fordítás idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. A felvételi vizsgán a jelentkező által hozott nyomtatott szótár használható.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A szakfordítói szakképzettség hasznosítási lehetősége rendkívül széles körű. Végzett hallgatóink szakfordítóként és tolmácsként dolgoznak vagy olyan nyelvigényes munkakörökben helyezkednek el hazai és multinacionális vállalatoknál, közigazgatási és kulturális intézményekben, ahol a nyelvi közvetítés feladatkörük szerves részét képezi. A nálunk végzett hallgatók között vannak olyanok, akik jelenleg Brüsszelben dolgoznak, fordító irodát alapítottak, többen főállású vagy mellékállású fordítóként és/vagy tolmácsként dolgoznak különböző fordító irodáknál, megyei vállalkozásoknál, cégeknél.

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír