BTK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Informatikatanár (digitális kultúra tanára)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Informatikatanár (digitális kultúra tanára)
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
2, 3 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles informatikatanár

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában  az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, a digitális kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a tantárgyában megjelenő fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait.
 • Ismeri a tantárgy tanítása során fejlesztendő kompetenciákat.
 • Ismeri az informatikai tehetséggondozás, versenyfelkészítés lehetőségeit.
 • Ismeri a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók oktatásának speciális módszereit.
 • Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy tantárgyának új eredményeit megismerhesse, értelmezhesse.
 • Ismeri a tantárgyában elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának és közvetítésének lehetőségeit.
 • Ismeri az algoritmikus gondolkodás fejlesztésének alapvetéseit az informatika és a matematika eszköztárával
 • Ismeri a tantárgy megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges gondolkodásmód kialakulásában, kialakításában szerepet játszó pszichológiai tényezőket.
 • Ismeri a tanulói motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési képességeinek fejlesztését segítő módszereket.
 • Ismeri a tantárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségeket.
 • Ismeri a tanulásieredmény-alapú tantárgyleírás és értékelés módszertanát.
 • Ismeri a tanulók személyre szabott, differenciált módszerekkel történő értékelésének módjait.
 • Tudja a szakterületi vizsgáztatás megtervezésének és lebonyolításának (középszintű érettségi, ECDL) lépéseit és lehetőségeit.
 • Tisztában van a digitális ismeretforrások és alkalmazások jogi, technikai-szervezési szabályaival, annak megbízhatóságával.
 • Ismeri az információ gyűjtésének és felhasználásának alapvető etikai, adatvédelmi, és szerzői jogi kereteit.
 • Részt vesz a szaktantárgy fejlesztési, innovációs tevékenységében.
 • Fontosnak tartja a szaktárgyán belüli szakmai együttműködést.
Képesség
 • Képes arra, hogy a tanulók tanítására, képességeik fejlesztésére megválasztott módszereket a tanuló adottságainak és előzetes ismereteinek megfelelően válassza meg.
 • Képes az átlagtól eltérő – tehetséges vagy sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő – tanulók felismerésére (magatartászavar, figyelemzavar, kiemelt tehetség, diszfunkcionális tanulási képességek), a differenciált bánásmód kialakítására és e tanulóknál az informatika tanításában rejlő lehetőségek alkalmazására.
 • Képes változatos munkamódszereket alkalmazni a tanórákon.
 • Képes a tantárgy kiegészítő ismereteit közvetítő informatika szakkör és önképzőkör, szaktanterem működtetésére.
 • Képes a szaktárgyának megfelelő tudományterületen a fogalmak, elméletek és tények közötti összefüggések megteremtésére, közvetítésére.
 • Képes problémák megoldásának algoritmikus kifejezésére, a megoldások helyességének igazolására és hatékonyságuk elemzésére, valamint ennek megtanítására.
 • Képes a kognitív tudományok és a szaktárgy kapcsolatainak felismerésére.
 • Szakszerűen tudja használni az iskola informatikaoktatási eszközeit, bevonni oktatómunkájába az informatikai eszközöket, távoktatási anyagokat.
 • Felkészült informatikai tananyag fejlesztésére, más szakos tananyagfejlesztés informatikai megvalósításának támogatására.
 • Képes a tantárgy tanulásában kiemelkedő eredményeket elérő tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, a többszörös tehetséggel rendelkezők igényeinek felismerésére.
 • Képes a tantárgy ismeretanyagának megfelelő csoportosításával, közvetítésével, illetve az oktatási módszerek megfelelő használatával az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartására.
 • Képes a tantárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére.
 • Képes a különböző szakterületek tudás- és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére, integrációjára.
 • Képes a tantárgy témakörében szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban.
 • Szaktudományos és szakmódszertani felkészültségével kapcsolatosan képes az önreflexióra.
 • Kész új, korszerű informatikai alkalmazások megismerésére és ezen ismeretek átadására.
Attitűd
 • Vállalja a tanulók motiválását és a tehetséggondozást.
 • Törekszik a tanulási nehézségek okainak feltárására, elemzésére és megszüntetésére, a lemaradó tanulók felzárkóztatására.
 • Figyel az akadálymentesítést igénylő tanulókra és a lehetőségeknek megfelelően segíti őket.
 • Figyelemmel kíséri és beépíti a tananyag feldolgozása során a szakterülete tartalmi fejlődését, változását mint a technológiai fejlődés tartalomra gyakorolt hatását.
 • Elkötelezett a tanulók tantárgyi ismereteinek, képességeinek fejlesztése iránt.
 • Ismeri az infokommunikációs eszközökkel támogatott oktatás szervezési módjait, módszereit, illetve stratégiáit, és azok alkalmazási lehetőségeit az informatikaoktatásban.
 • Tiszteletben tartja saját és mások kompetenciahatárait, a team-munka során határozottan képviseli saját szakmai elveit, tapasztalati tudását, de a hatékony együttműködés érdekében a többi résztvevő törekvéseit is érvényesülni hagyja.
 • Fontosnak tartja a diákok nevelését az infokommunikációs eszközök etikus és biztonságos használatára.
Autonómia és felelősség
 • Önállóan, felelősséggel tölti be informatikatanári munkakört, amelyben a teljes folyamatot kezében tartva, szakmailag felelős módon dolgozik.
 • Elkötelezett az iránt, hogy az informatikai ismereteket kisebb-nagyobb közösségekben ismeretterjesztő szinten bemutassa, népszerűsítse.
 • Nyitott és innovatív szemléletű, bizonyítékalapúan tervez és alkalmaz módszereket.
 • Képes kollektív munkában helyi tanterv készítésére, önálló éves tematikus (tanmeneti) tervezésére, óravázlat készítésére, valamint az oktatástechnikai eszközök használatára.
 • Látja a társadalmi folyamatok és a szaktárgy összefüggéseit, ezeken keresztül reflektál a jelen problémáira, ezekről megalapozott szakmai véleményt formál, és a változó világra való nyitottsággal kulturált vitát folytat.
 • Elkötelezett a szaktárgya és annak tanítása iránt.
 • Elkötelezett az igényes tanári munka és a folyamatos önművelés iránt. Szakmai műhelyekben aktívan vesz részt.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • FNYF/1342-11/2022.
pdf
pdf
Dr. habil. K. Nagy Emese
Szakkal kapcsolatos kérdések
C/1
épület, III., 320.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

MESTAL 45-15
(2 félév):

45 kredit szakmai diszciplína

 • Programozás alapjai,
 • Adatbázis rendszerek,
 • Irodai alkalmazások (szövegszerkesztő, táblázatkezelő),
 • Információs rendszerek védelme,
 • Web technológiák,
 • Operációs rendszerek és hálózatok,
 • Minirobot eszközök ,
 • Informatika oktatása, versenyfeladatok

15 kredit pedagógia-pszichológia, szakmódszertan,

MESTAL 80-10
(3 félév)

80 kredit szakmai diszciplína

 • Programozás alapjai,
 • Számítógép hardver,
 • Adatbázis rendszerek, Irodai alkalmazások (szövegszerkesztő, táblázatkezelő),
 • Információs rendszerek védelme,
 • Web technológiák,
 • Operációs rendszerek és hálózatok,
 • Minirobot eszközök,
 • Informatika oktatása, versenyfeladatok,
 • Objektum orientált programozás,
 • Matematika,
 • Unix rendszergazda,
 • Multimédiás eszközök,
 • Adatstruktúrák és algoritmusok

10  kredit pedagógia-pszichológia, szakmódszertan,

MESTAL 10-50
(2 félév)

Informatika diszciplináris MSc képzés után vagy informatika BSc. után 10 kreditnyi informatikai szakmai tárgy

 • 28 kredit pedagógiai-pszichológiai modul,
 • 10 kredit diszciplináris és általános szakmódszertan,
 • 2 kredit tanítási gyakorlat,
 • 10 kredit összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.
A szakmai modul

A szakmai törzsanyag és differenciált ismeretek főbb témakörei:

 • Programozás, adatstruktúrák és algoritmusok
 • Számítógép hardver
 • Adatbázis rendszerek
 • Irodai alkalmazások (szövegszerkesztő, táblázatkezelő)
 • Információs rendszerek védelme
 • Web technológiák
 • Operációs rendszerek és hálózatok
 • Minirobot eszközök
 • Informatika oktatása, versenyfeladatok
 • Objektum orientált programozás
 • Matematika
 • Rendszergazda ismeretek
 • Multimédiás eszközök,
Szakmai gyakorlat

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben végzett gyakorlat. Az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a köznevelési intézményrendszer megismerése.

Területei: a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek, a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek, az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése.

Idegennyelvi követelmények

A Miskolci Egyetem minden mesterképzési szakán a szakmai tárgyak idegen nyelvű, kötelező szakirodalmi előírásai, idegen nyelvű szakmai feladatai, illetve idegen nyelven hirdetett szakmai tantárgyak és szabadon választható általános és egyéb idegennyelvi tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

Az alapképzettségtől függően 60 vagy 90 kredit.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár
 • 2421 középiskolai tanár
 • 2910 egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 3910 egyéb ügyintéző

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Prof. Dr. Kovács László
egyetemi tanár

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír