dokumentumok_02
Ösztöndíjak, pályázatok

Szociális helyzeten alapuló ösztöndíjak

Universitas Miskolcinensis Alapítványi Ösztöndíj

Az Universitas Miskolcinensis Alapítvány Ösztöndíjának elsődleges célja, hogy a hátrányos szociális helyzetű, kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos, szakmai eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Az Universitas Miskolcinensis Alapítvány Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az a Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges alapképzésben, mesterképzésben osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki a pályázat benyújtását megelőzően rendelkezik két egymást követő aktív félévvel, és a két aktív félévében összesen legalább 45 kreditet szerzett meg. A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázatban értékelt tanévben a pályázó súlyozott tanulmányi átlaga félévente legalább 3,51 legyen.  

Magyarországi állandó lakóhely hiányában pályázatot nyújthatnak be azok a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező hallgatók is, akik rendelkeznek Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal, és az előző bekezdésben nevesített egyéb feltételeknek megfelelnek. Nem pályázhatnak a Miskolci Egyetemmel kizárólag vendéghallgatói jogviszonyban álló hallgatók. 

Az ösztöndíj folyósításának időtartama egy tanév, azaz 10 hónap. Az ösztöndíj havi összege 50.000,- Ft. Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak a megpályázott tanévben folyósítható, a folyósítás feltétele az aktív hallgatói jogviszony.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 

 A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a vármegyei önkormányzati, valamint – a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

Alaptámogatás

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra, az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben: 

  • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
  • halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
  • családfenntartó, vagy
  • nagycsaládos, vagy
  • árva, vagy
  • hátrányos helyzetű, vagy
  • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
  • félárva.
Rendszeres szociális ösztöndíj

Szociális helyzetéhez képest megállapított mértékű rendszeres szociális ösztöndíjban részesíthető az a hallgató, aki hátrányos anyagi helyzete miatt arra rászorul. A hallgatók által benyújtott elektronikus pályázatokat a kari SZÖB ellenőrzi, majd javaslatot tesz a ME-HÖK SZÖB-nek, amely a rendszeres szociális ösztöndíj mértékét, és az abban részesülő hallgatók körét intézményi szinten állapítja meg.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Helyzetéhez képest megállapított mértékű rendkívüli szociális ösztöndíjban részesíthető az a hallgató, aki kiemelkedően hátrányos anyagi helyzete miatt arra fokozottan rászorul, vagy a hallgató személyes életében következik be rendkívüli, fokozott anyagi megterheléssel járó változás (pl. gyermek születése, súlyos egészségügyi probléma, szociális helyzetének önhibáján kívüli gyors romlása természeti katasztrófa, baleset vagy bűncselekmény okán), vagy a hallgató családi környezetében következik be rendkívüli, fokozottan hátrányos változás (pl. eltartó családtag halála, tartós keresetképtelenség stb.)

Képzés támogatás

A képzés támogatás az önköltséges hallgatók számára biztosított ösztöndíj, amely célja a hallgatókat terhelő önköltséghez való hozzájárulás. A támogatás elnyerése esetén a hallgató köteles a teljes önköltséget megfizetni az intézmény részére, amelyből a szemeszter során a megítélt támogatási összegét visszautalja részére a Miskolci Egyetem. 

Az ösztöndíjjal lehetőség van a párhuzamos képzésben résztvevő hallgatók támogatására is.

2023/2024. II. félévi pályázat

A képzés támogatásra az önköltséges képzésben részt vevő felsőoktatási szakképzésben alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben és doktori képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak.

A képzés támogatás esetén a hallgató köteles a teljes önköltséget megfizetni az intézmény részére, amelyből a szemeszter során a megítélt támogatási összeg visszautalásra kerül a hallgató részére. Az adminisztrációs díjra vonatkozóan képzés támogatás nem ítélhető meg.

kérelmet és mellékleteit legkésőbb 2024. április 22. napja 23:59 óráig lehet előterjeszteni kizárólag elektronikus formában, az alábbi e-mail címekre megküldve:

Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar – mfk_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu

Anyag és Vegyészmérnöki Kar – avk_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu

Gépészmérnöki és Informatikai Kar – GEIK_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu

Állam- és Jogtudományi Kar – ajk_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu

Gazdaságtudományi Kargtk_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar – kervenyekbtk@uni-miskolc.hu

Egészségtudományi Kar – ek_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu

Bartók Béla Zeneművészeti Kar – zoltan.szeplaki@uni-miskolc.hu

Tájékoztatjuk, hogy kizárólag abban az esetben nyújtható képzés támogatás, ha a jogosultságát a mellékelt pályázati tájékoztatóban megjelölt igazolásokkal és dokumentumokkal alátámasztja.

Kizárólag a hiánytalanul benyújtott pályázatokat áll az intézmény módjában elfogadni.

docx
docx

Hallgatói hírek

Összes hír
Összes hír