dokumentumok_02
Ösztöndíjak, pályázatok

Teljesítmény alapú ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjra a hallgató az előző féléves tanulmányi eredménye alapján jogosult.  A kari tanács vagy a dékán döntése szerint a karon, illetve szakon vagy évfolyamon belül azonos tanulmányi eredmény (teljesítmény) elérése esetén a tanulmányi ösztöndíj azonos mértékben jár.  

A tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság alsó határát és sávjait, a szak tanulmányi átlagának figyelembevételével a SZÖB javaslatára a Kari HÖK – a dékán egyetértésével – állapítja meg. Az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget. A tanulmányi ösztöndíj legmagasabb összege nem haladhatja meg a hallgatói normatíva jogszabályban megállapított havi összegének négyszeresét.

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj

A kari HÖK egyetértésével a dékán által meghatározott – de az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas nappali tagozatos hallgatók számának 3 %-át meg nem haladó – számban és feltételek mellett egy tanulmányi félévre (öt hónapra) kiemelt tanulmányi ösztöndíj adható. 

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj odaítélésének feltételei és szempontjai az alábbiak:  

 • a szükséges igazolásokkal alátámasztott, formailag megfelelő pályázat,
 • a pályázatban szereplő tevékenységek és eredmények a megelőző tanulmányi félévhez köthetők, 
 • a hallgató előző félévi tanulmányi eredménye nem egyszerűen a tantervi követelményeket (elégséges eredménnyel abszolvált, lezárható, és a következő szemeszterre való beiratkozás feltételeként előírt 2.0-ás félév végi tanulmányi átlag) haladják meg, hanem a kari HÖK egyetértésével a dékán által megállapított magasabb tanulmányi követelményeket is felülmúlják, 
 • a hallgató a magasabb tanulmányi követelményeket meghaladó eredményein felül saját szakmai-tudományos fejlődését előmozdító eredményeket tudott megvalósítani.
Kreditelőrehaladást támogató hallgatói ösztöndíj

Az ösztöndíj célja a hallgatók mintatanterv szerinti tanulmányi előrehaladásának támogatása.  

Az ösztöndíjra azon hallgatók jogosultak, akik a 2020/2021. tanév I. félévében vagy ezt követően létesítettek a Miskolci Egyetemmel hallgatói jogviszonyt, valamint magyar állami ösztöndíjas képzési formában vesznek részt a Miskolci Egyetem műszaki, informatika, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudományi képzési területeinek alap-, vagy osztatlan képzésén, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az adott félévben. Az ösztöndíj további feltétele, hogy a hallgatók az adott félévben teljesített kreditekkel együtt, a teljes képzési idejük során egy félévre vetítve átlagosan legalább 27 kreditet teljesítenek, valamint nem részesülnek tanulmányi ösztöndíjban vagy kiemelt tanulmányi ösztöndíjban. 

A támogatható hallgatók közötti sorrend felállítása során az adott félév végén megállapított súlyozott tanulmányi átlag irányadó. 

Az ösztöndíj mértéke egyszeri 50.000,- Ft.

Önköltséges képzésre felvett hallgatók ösztöndíja – TOP 10% ösztöndíj

Az ösztöndíj a 2023. évi általános és pót felsőoktatási felvételi eljárásokban először önköltséges képzésre felvételt nyert felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók részére kerül először kiírásra.  

A felvételt nyert és beiratkozott (aktív hallgatói jogviszonyt létesített) önköltséges hallgatókat – az általános és a pótfelvételi eljárás esetén összesítve – a felvételi összpontszámuk alapján, képzési szintenként és karonként rangsorolja az intézmény. A rangsorban a hallgatók felső 10%-ának megfelelő számú hallgató, (egész számra, felfelé kerekítve) nyújthat be pályázatot. A megítélhető ösztöndíj összege megegyezik az adott hallgató képzésén érvényes önköltség összegével, mely tartalmazza az adminisztrációs díjat is. 

A megítélt ösztöndíj az első félévet követően a hallgató szakjának a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott teljes időszakára érvényes, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén: 

 • A hallgató az adott félévben minimum 27 kreditet teljesít és a súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 3.00-át. 
 • A hallgató kötelezően benyújtja az adott tanév II. félévének végén az átsorolási kérelmét magyar állami ösztöndíjas képzésre és az helyhiány miatt nem kerül elfogadásra. Amennyiben az átsorolási kérelem elfogadásra került az ösztöndíj további folyósítása megszűnik. 
 • A hallgató tanulmányi féléve aktív.
Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

A közösségi ösztöndíj odaítélésének feltétele a szükséges igazolásokkal alátámasztott, formailag megfelelő pályázat, és az alábbiak:  

 • kiemelkedő egyetemi-közéleti vagy érdekképviseleti tevékenység, vagy 
 • egyetemi öntevékeny csoport munkájában való kiemelkedő részvétel, vagy 
 • kiemelkedő egyetemi művészeti-kulturális tevékenység, illetve művészeti-kulturális szervező tevékenység, vagy 
 • kiemelkedő sporttevékenység, illetve sportszervező tevékenység, amennyiben egyetemi vonatkozású vagy az egyetem jó hírének emelését szolgálja, vagy 
 • kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenység. 

A tanulmányi eredmény nem lehet a közösségi ösztöndíj odaítélésének szempontja. A közösségi ösztöndíj adományozásakor minden esetben vizsgálni kell, hogy a méltatott tevékenységek mennyiben szolgálják az egyetem hallgatóinak jólétét, kulturális szellemi-fizikai fejlődését, közösségi életük előmozdítását, illetve az egyetem jó hírének növekedését. 

Élsportolói Mentorprogram

Az intézményben tanuló élsportolók számára létrehozott támogatás, amely célja, hogy segítse a sportolói és tanulmányi feladataik összehangolását. 

A pályázati feltételeknek megfelelő hallgatók az alábbi kedvezményekben részesíthetők: 

 • sportösztöndíj, 
 • önkéntes mentor oktató, illetve tutor hallgató kijelölése,
 • képzés támogatása, 
 • testnevelés tantárgy alóli felmentés.
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban azon teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, főiskolai szintű képzésben, egyetemi szintű képzésben részt vevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részesülhetnek, akiknek legalább két aktív féléve van, és legalább 55 kreditpontot megszereztek. A pályázat feltétele mindkét félévben legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlag.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (tíz hónapos) időtartamára lehet elnyerni, amely csak az adott tanévben folyósítható. 

Az ösztöndíj elnyerésénél előnyt jelent a hallgató által végzett kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenység, a demonstrátori tevékenység, a publikációs tevékenység, továbbá az idegennyelvi ismeret.

Eseti támogatás

A hallgatók (beleértve a doktorandusz hallgatókat is) életminőségének javítására és képzésének támogatására fordítható, továbbá a teljesítmény alapon történő eseti támogatásra, amely a hallgatók jutalmazására fordítható. A doktorandusz hallgatók esetében a szociális helyzet és a kiemelkedő tanulmányi eredmény együttesen képezi a támogatás alapját.

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj

A Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek.

Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése és a 14/A. §-a alapján az arra jogosult hallgatók részére szakmai gyakorlati ösztöndíj folyósítható.  

Szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a Miskolci Egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének a helye és a lakóhely közötti távolság mértéke több mint húsz km.

Tudományos Diákköri tevékenység díjazása

A tudományos diákköri ösztöndíj odaítélésének vagylagos feltételei:  

 • a Miskolci Egyetem bármelyik karán, a meghirdetett tudományterületen beadott, elbírált és a szakmai zsűri által díjazásra alkalmasnak ítélt tudományos diákköri dolgozat; 
 • a Miskolci Egyetem adott kara által meghirdetett Tudományos Diákköri Versenyen történő részvétel, a kar által meghirdetett az egyetemi törzsanyag részét nem képező témakörben versenyfeladat megoldása, a versenyen történő, díjazásra alkalmasnak minősített szereplés;
 • egyetemi vagy Országos/Nemzetközi Szakmai Versenyen történő eredményes, a verseny zsűrije által díjazásra alkalmasnak ítélt szereplés; 
 • az adott pályázati kiírásban szereplő, a hallgató önfejlesztését célzó, tudományosan mérhető eredménnyel járó tevékenység. 

A tanulmányi eredmény nem lehet a tudományos diákköri ösztöndíj odaítélésének szempontja. A tudományos diákköri ösztöndíj adományozásakor minden esetben vizsgálni kell, hogy a méltatott tevékenységek mennyiben szolgálják az egyetem hallgatóinak tudományos, szakmai tevékenységét és az egyetem jóhírének növekedését.

Klebersberg Képzési Ösztöndíj Program

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP) a Kormány által 2013-ban alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása. 

A program a pedagógus hallgatók tanulmányait jelentős összegű ösztöndíjjal segíti, és a diploma megszerzése után garantáltan a képzettségüknek megfelelő állást biztosít számukra. 

A KKÖP-ben azok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyertek.

Hallgatói hírek

Összes hír
Összes hír