BTK_02
Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Magyar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett alapszak

A képzés megnevezése
Magyar
Képzési terület
Bölcsészettudomány
Képzés időtartama
6 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Magyar alapszakos bölcsész

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja magyar alapszakos bölcsész szakemberek képzése, akik a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat, valamint a magyar és a világirodalom jelenségeiről, történetileg és szociológiailag változó formáiról, folyamatairól és alapvető kulturális összefüggéseiről megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Specializációk

 • Kreatív írás

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudása
 • Tájékozott a magyar nyelv és irodalom legfontosabb jelenségeinek és azok tagolódásának, általánosan elfogadott jellemzőinek és adatainak, a magyar nyelvi és irodalmi hagyomány legfontosabb szövegeinek és alkotóinak körében.
 • Európai és kulturális kontextusukra való kitekintéssel ismeri a magyar nyelv és irodalom kommunikációs formáinak, szövegtípusainak, történeti folyamatainak és jelentős korszakainak fő sajátosságait.
 • Ismeri a nyelvtudomány és az irodalomtudomány jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét.
 • Tájékozott a magyar nyelvű szövegek és kulturális jelenségek nyelvi és irodalmi értelmezésének ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott kontextusai és értékelései terén.
 • Tisztában van a nyelvtudomány és az irodalomtudomány jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel, egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel.
 • Szakterületéhez szükséges szinten ismer legalább egy idegen nyelvet.
Képességei
 • Képes értelmezni a magyar nyelv és irodalom jelenségeinek nyelvi, illetve irodalmi sajátosságait, valamint a magyar nyelvi és irodalmi hagyományon belüli összefüggéseit, történeti beágyazottságát.
 • Képes átlátni a magyar nyelvi és irodalmi hagyományok szerepét a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítésében, és elhelyezi e jelenségeket a szakterülete szempontjából releváns európai kontextusban.
 • A nyelvtudomány és az irodalomtudomány jellemző kérdéseiről több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban képes írni és beszélni. – Képes a magyar nyelv és irodalom műfajilag sokszínű szövegeit és az ezekhez kapcsolódó kulturális jelenségeket a nyelvtudomány, illetve az irodalomtudomány szempontjából értelmezni.
 • A szakterületén fölmerülő problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét mérlegelve képes kiválasztani és alkalmazni a megfelelő nyelvtudományi vagy irodalomtudomány módszereket.
 • Legalább egy idegen nyelven képes hatékonyan kommunikálni írásban és szóban, valamint megérti a nyelvtudományhoz és az irodalomtudományhoz kapcsolódó szakmai szövegeket.
Attitűdje
 • Érti és elfogadja, hogy a nyelvi és irodalmi jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak.
 • Képviseli a magyar és az európai identitás nyelvi, vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét.
 • Tudatosan képviseli a megismert szaknyelvi és kommunikációs normákat, szakmájának gondolkodásmódját hitelesen közvetíti.
 • Nyitott a magyar és más kulturális közösségek irányában.
 • A nyelvtudomány és az irodalomtudomány választott területein képes és törekszik az önképzésre.
 • Törekszik szakmai nyelvtudásának fejlesztésére.
 • Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.
Autonómiája és felelőssége
 • Kialakít olyan, történetileg és világnézetileg koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását.
 • Felelősséget vállal szövegeiért, tudatában van azok nyelvtudományi, illetve irodalomtudományi kontextusukból következő lehetséges szakmai értékeléseinek és etikai következményeinek.
 • A magyar nyelv és irodalom területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
 • Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a nyelvtudomány és az irodalomtudomány területén dolgozik, és elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
 • Felelősséget vállal egyének és csoportok szakmai fejlődéséért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • MAB 2005/8/III/2/131. sz. határozat
Dr. habil. Gréczi-Zsoldos Enikő
egyetemi docens

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/4
épület, IV., 426.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Az alapképzés három tanéve alatt összesen legalább 180 kredit értékű kurzust kell teljesíteni. Ennek a 180 kreditnek a megszerzése számos különféle kombinációban lehetséges; minden hallgatónk egyéni érdeklődésének megfelelően kombinálhatja az általunk felkínált képzési modulokat. A magyar alapszak 120 kötelező szakmai kreditet ír elő. A törzsképzés mellett választhatnak másik alapszakot 50 kredites minor képzés keretében vagy választhatnak 50 kredites specializációt. A maradék 10 kreditet szabadon választható tárgyakkal tölthetik fel a hallgatók.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek
8–12 kredit:

 • filozófiatörténet
 • társadalmi ismeretek
 • kommunikáció
 • informatika
 • könyvtárismeret

Nyelvészeti alapismeretek:
6–12 kredit;

A magyar nyelv rendszere, leírása:
15–26 kredit;

A magyar nyelv használata, tagolódása, története, rokonsága:
18–30 kredit;

A magyar irodalom története:
20–34 kredit;

Világirodalom, komparatisztika:
11–19 kredit;

Irodalomelmélet és műértelmezés:
8–15 kredit;

Választás szerinti specializációk ismeretei:
40–60 kredit.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

180 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A bölcsészek elhelyezkedési lehetőségeiről, esélyeiről egy újabban készült felmérésből kitűnik, hogy a bölcsész végzettségűek számos területen, rugalmasan elhelyezkedhetnek: a hagyományos pedagógusi és kutatói munkakörökön, valamint a képzettséghez közvetlenül kapcsolódó munkahelyeken túl elsősorban a közigazgatásban, az uniós intézményrendszerekben és a versenyszféra nyelvtudást és kommunikációs, illetve elemzési készséget igénylő részeiben, a médiában, az állami, önkormányzati és civil kulturális intézményekben, a projektmenedzsmentben. Jellemző foglalkozások: pedagógus, újságíró, olvasószerkesztő, sajtókapcsolati munkatárs, asszisztens, kereskedelmi koordinátor, hivatali ügyintéző, oktatási vagy kutatóintézmény munkatársa.

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír