BTK_02
Mesterképzés (MSc / MBA)

Fordító és tolmács

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett mesterszak.

A képzés megnevezése
Fordító és tolmács
Képzési terület
Bölcsészettudomány
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles fordító és tolmács

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan fordítók és tolmácsok képzése, akik képesek szakszerűen ellátni az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát a B nyelvről A nyelvre, A nyelvről B nyelvre, valamint C nyelvről A nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi országok, valamint az Európai Unió államainak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai és nyelvhasználati szabályait. Felkészültek tanulmányaiknak a doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzési szak megnevezése angol nyelven:
Translation and Interpreting master programme.

Szakirányok
 • Szaknyelv és szakfordítás

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a fordítási és tolmácsolási tevékenység elméleti kérdéseit.
 • Rendelkezik a fordítási és tolmácsolási tevékenység ellátásához szükséges nyelvi és kulturális ismeretekkel a forrás- és a célnyelven.
 • Tisztában van az interkulturális kommunikáció sajátosságaival.
 • Rendelkezik a professzionális írásbeli és szóbeli kommunikációhoz szükséges kommunikációelméleti alapismeretekkel.
 • Birtokában van a nyelvi közvetítői szakma művelésével kapcsolatos ismereteknek: intézményrendszer, szabványok, normák, etikai elvek és kódexek; a professzionális viselkedés szabályai a nyelvi közvetítést igénylő különböző helyzetekben.
 • Elsajátította a fordítási és tolmácsolási tevékenység ellátásához szükséges, nyelvi kombinációktól független gazdasági, jogi és politikai háttérismereteket.
 • Ismeri a nyelvhelyességi, lexikográfiai, terminológiai segédeszközöket (nyomtatott szótár, elektronikus szótár, szövegkorpuszok, kézikönyvek, terminológiai adatbázisok, szakmai fórumok, folyóiratok, tudásbázisok), valamint a fordítás- és tolmácsolástámogató eszközöket.
 • Tisztában van a terminológia elméleti és gyakorlati alapelveivel, kutatási módszereivel.
 • Ismeri a fordítástudományi szakirodalmat.
Képesség
 • Képes értelmezni a forrásnyelvi szöveget.
 • Fordítás- és tolmácsolástechnikai ismereteit és stratégiáit képes hatékonyan hasznosítani a fordítás és tolmácsolás terén.
 • Képes fordítói és tolmácsolási szolgáltatásokat nyújtani.
 • A választott nyelvkombinációban képes szaknyelvi szövegeket fordítani és tolmácsolni.
 • Képes olyan szöveget alkotni A és B nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is.
 • Eligazodik az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában a forrás- és a célnyelven.
 • Képes felkészülni a fordítandó szöveghez, illetve a tolmácsolási szituációhoz kapcsolódó terminológiából, terminusjegyzék készítése, valamint információkeresése.
 • Képes az emberi és a gépi fordítás ellenőrzésére és professzionális módon történő javítására, lektorálás és utószerkesztés végzésére.
 • Képes leírni a nyelvi közvetítés során tudatosan és következetesen alkalmazott eljárásokat és megindokolni őket a megfelelő metanyelv használatával.
 • Képes a fordítási és/vagy tolmácsolási projektben együttműködni, koordinált közös munkát végezni másokkal a projektvezető irányításával.
 • Képes eligazodni a nyelvhelyességi, lexikográfiai, terminológiai és más segédeszközök használatában (nyomtatott szótár, elektronikus szótár, szövegkorpuszok, kézikönyvek, terminológiai adatbázisok, szakmai fórumok, folyóiratok, tudásbázisok).
 • Képes a számítógépes fordítástámogató eszközök és az internetes kommunikációs eszközök; a fordítást, a tolmácsolást és a lektorálást segítő eszközök használatára.
 • Képes kezelni a tolmácsolással járó stresszt és a fordítással járó monotóniát.
Attitűd
 • Kíváncsi a szakma fejlődésére.
 • Kritikusan gondolkodik és elemzi a fordítók és tolmácsok munkavégzésének mindenkori körülményeit.
 • Kritikusan szemléli a szakmai folyamatokat és saját szakmai teljesítményét.
 • Nyitott a szakmai szervezetek munkája iránt, tudatosan építi szakmai kapcsolatrendszerét.
 • Kreatív problémamegoldás jellemzi a szakmai tevékenységet és pályafutást illetően.
 • Fogékony a munkavégzést hatékonyabbá tevő szakmai és módszertani újdonságokra és újításokra, igényli a folyamatos szakmai továbbképzést.
 • Rugalmasan alkalmazkodik a változó szakmai környezethez és munkafeltételekhez.
Autonómia és felelősség
 • Rendelkezik a szakma gyakorlásához szükséges ismeretekkel, képességekkel, jártassággal.
 • Tiszteletben tartja és követi a szakmai elvárásokat, határidőket és előírásokat.
 • Betartja a szakterület szakmai és etikai szabályait, legjobb tudása szerint képviseli a szakma alapértékeit.
 • Diszkréten kezeli a bizalmas információkat.
 • A megosztott és rendelkezésre bocsátott dokumentumokat felelősségteljesen kezeli.
 • Elfogadja és elemzi a külső szakmai kritikát, levonja a következtetéseket, ezek eredményét autonóm módon hasznosítja a munkájában.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • OH-FHF/3020-4/2008.
Dr. habil. Dobos Csilla
Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős
A/6
épület, fsz., 25.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szak törzskompetenciáihoz rendelt kreditek száma:
60

A szakdolgozathoz vagy diplomamunka elkészítéséhez rendelt kreditek száma:
20

Szakmai gyakorlati képzéshez rendelt kreditek száma (amennyiben releváns):
4–10

A szakirány elvégzésével összegyűjtendő kreditek minimális száma (amennyiben releváns):

Intézményi hatáskörben felhasználható kreditek száma:
30–36

Szakmai gyakorlat

Időtartama legalább 60 munkaóra. A gyakorlat külföldön is teljesíthető. A gyakorlatot a hallgató nyelvkombinációjának megfelelően kell elvégezni.

Idegennyelvi követelmények

A mesterképzésbe való belépéshez B nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga és C nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterképzésbe való belépés feltétele a magyar nyelv igazolható, felsőfokú (C1 szintű) ismerete, vagyis a magyar a hallgató A vagy B nyelve.

A mesterképzésben a szakképzettség megszerzéséhez azon nyelvből, amelyen a hallgató felvételkor középfokú (B2) szintű nyelvtudással rendelkezik, felsőfokú (C1 szintű) nyelvtudást kell elérni.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2533- Kereskedelmi tervező, szervező
 • 2627 – Nyelvész, fordító, tolmács
 • 2910 – Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 3622 – Kereskedelmi ügyintéző
 • 3910 – Egyéb ügyintéző
 • 4112 – Általános irodai adminisztrátor

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír