BBZK
Mesterképzés (MSc / MBA)

Klasszikus hangszerművész / Klasszikus énekművész / Régi-zene hangszerművész

Bartók Béla Zeneművészeti Kar által meghirdetett alapszak.

A képzés megnevezése
Klasszikus hangszerművész
A képzés megnevezése
Klasszikus énekművész
A képzés megnevezése
Régi-zene hangszerművész
Képzési terület
Művészképzés
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Okleveles hangszerművész, énekművész

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja hangszerművészek, énekművészek képzése, akik a klasszikus hangszeres/énekes előadó-művészet terén szerzett zenei, technikai, valamint specializált elméleti ismereteik birtokában képesek professzionális szintű hangszeres/énekes zenei előadó-művészeti tevékenység végzésére, a zenei, illetve a művészeti és a kulturális élet különböző színterein. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Szakirányok
 • Zongora
 • Gitár
 • Gordonka
 • Klarinét
 • Hegedű
 • Fuvola
 • Trombita
 • Oratórium- és dalének
 • Régi-zene (Blockflöte)

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Specializált ismeretekkel rendelkezik a klasszikus hangszeres előadó-művészettel kapcsolatos zenei elméleti, történeti háttérről, a zeneirodalom speciális területeinek fontosabb alkotásairól.
 • Magas szinten ismeri a mélyebb zenei műismerethez vezető módszereket, analitikus eszközöket.
 • Specializált ismeretekkel rendelkezik a zenei előadó-művészeti, illetve a szólóművészi tevékenységgel kapcsolatos menedzsment elveiről, szempontjairól és szerzői jogról.
 • Specializált ismeretekkel rendelkezik a hangszeres előadó-művészetre vonatkozó etikai szabályokról.
Képesség
 • Képes az általa tanult és más zeneművek önálló értékelésére, azok stiláris, kompozíció technikai, esztétikai kontextusában.
 • Hagyományos és speciális notációjú kottaképeket egyaránt helyesen értelmez.
 • Elméleti ismeretei alapján képes saját előadó-művészetével kapcsolatban szóban vagy írásban kifejezni gondolatait.
 • Önállóan vagy csoportosan (illetve más művészeti ágak szereplőivel együttműködésben) végzett zenei előadó-művészeti tevékenysége kapcsán képes saját művészeti tevékenységébe más művészeti ágak elemeit beemelni; az együttműködés során hatékony kommunikációra képes.
 • Képes érvényesíteni előadó-művészeti tevékenységének feltételrendszerére, megfelelő körülményeire vonatkozó önálló elvárásait; ennek érdekében hatékonyan, meggyőzően kommunikál.
 • Képes a zenei és kulturális intézményeiben a szakmai illetékességének megfelelő irányítási tevékenységet végezni.
 • Képes alkalmazni a klasszikus hangszeres előadó-művészet etikai normáit.
Attitűd
 • Nyitott a zenei előadó-művészeti tevékenységgel kapcsolatos kérdések elméleti megközelítésére.
 • Kiforrott kritikai érzékkel viszonyul a különböző stílusirányzatokhoz, zeneművekhez.
 • Aktívan keresi a csoportos zenei, az összművészeti vagy multidiszciplináris produkciókban való részvétel lehetőségét.
 • Nyitott saját zenei előadó-művészeti tevékenységének szélesebb társadalmi körben történő megismertetésére.
 • A klasszikus hangszeres előadó-művészet etikai normáit betartja.
 • A szakirány szerinti hangszeres tudását hatékony gyakorlással folyamatosan karban tartja, fejleszti.
 • Törekszik arra, hogy az előadott zeneművek stílusa és műfaja tekintetében előadóművészi gyakorlata minél szélesebb kört öleljen fel vagy specializálódjon.
 • Kiforrott kritikai érzékkel viszonyul saját és mások előadó-művészeti teljesítményéhez, a különböző előadói gyakorlatokhoz, konkrét zenei produkciókhoz.
 • Zenei gondolkodását magas fokú kreativitás jellemzi.
Autonómia és felelősség
 • Hangszeres előadó-művészeti tevékenységével kapcsolatos zenei ismereteit elméleti háttérismeretek közvetítésével is megosztja másokkal.
 • Folyamatosan, a saját előadó-művészeti tevékenységének területén túl is figyelemmel kíséri a zenei élet eseményeit, a zenei multimédiás-, kotta- és könyvkiadást, az írásos zenei publikációkat.
 • Törekszik előadó-művészeti produkciói célközönségének kiválasztására, a produkciók célközönséghez történő eljuttatására, a közönségnevelésben való részvételre.
 • Elkötelezett a zenei előadó-művészet etikai normái iránt.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: nappali
 • Szakirány(ok): ld. fentebb
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2021/2022. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 259/2019. számú szenátusi határozat (2019.10.17.)
  OFRT/60-16/2020 KE. számú OH határozat (2020.08.14.)
Dr. Soós Gábor
főiskolai docens

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

Zenepalota
310. iroda

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A törzsanyag az alábbi ismeretköröket érinti:

 • A hangszeres-énekes (szóló) előadó-művészet kapcsolódása a kultúra és a művészeti élet különböző területeihez
 • A zeneművészet elméleti, történeti területei
 • A szakirány szerinti szólóhangszeres/szólóénekes előadó-művészet
 • A szakirány szerinti hangszeres/énekes együtt játék
 • A szakirány szerinti kamarazenei és zenekari hangszerjáték
 • Az oratórium- és daléneklés specifikus elméleti, történeti ismeretei
Szakmai gyakorlat

A művész mesterképzéshez nem tartozik szakmai gyakorlat. Korábbi művész alap és osztatlan tanárképzés folyamán teljesítik hallgatóink a kötelező szakmai gyakorlatot.

Idegennyelvi követelmények

A művész mesterképzési szakokon bemeneti nyelvi követelmény nincs előírva.

Az egyetem külön térítési díj nélkül kötelező szaknyelvi tantárgyak útján biztosítja a szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelv fejlesztési lehetőségét és szinten tartását.

Kimeneteli követelményként nyelvi követelmény nincs előírva.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Dr. Papp Sándor

dékán, Bartók Béla Zeneművészeti Kar

dekan_bbzk

Intézetünk évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be városunk, és a régió zenei életében, útjára bocsájtva a tanári munkát választókat, a zenekari és szólista előadóművészeket. Volt hallgatóinkkal nap, mint nap találkozhatunk a város szimfonikus és színházi zenekarában, kórusában, az alap- és középfokú művészetoktatás iskoláiban, emellett hazánk és a világ számos pontján élnek és alkotnak egykori tanítványaink.

Dr. Papp Sándor

bbzk_01
bbzk_02
bbzk_03
bbzk_04
bbzk_05
bbzk_06
bbzk_07
bbzk_08

Jövőkép

Növendékeink, hallgatóink elsősorban Észak-Magyarország zeneiskoláiban, alap és középfokú pedagógiai intézményeiben, zenekaraiban helyezkednek el, a kereslet az itt képzett szakemberek iránt jelentős, amit jól mutat az a tény is, hogy hallgatóink nagy része már tanulmányi ideje alatt is foglalkoztatott különböző iskolákban, zenekarokban. Új tendencia, hogy egyre többen helyezkednek el más, a zenével összefüggő területeken, például kulturális menedzserként, zenei szakkönyvtárakban stb. Hallgatónk egy része művésztanári diplomája megszerzése után doktori képzésen tanul tovább Magyarországon és külföldi intézményekben.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2421 Középiskolai tanár
 • 2493 Zenetanár (iskolarendszeren kívül)
 • 2494 Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)
 • 2714 Kulturális szervező
 • 2724 Zeneszerző, zenész, énekes
 • 3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

A szakot meghirdető kar

Bartók Béla Zeneművészeti Kar

Miskolc belvárosában lévő impozáns Zenepalota ad otthont iskolánknak, amely épület közel 100 éve áll a zenei képzés szolgálatában.

Az épület helyén a Szinva patak vizével működtetett Bükk-malom dolgozott a XIX. század első harmadáig, majd 1927-ben épült fel a Zenepalota, mely a második világháború után Egressy Béni Állami Zeneiskola néven működött. Később átszervezték, bővítették az oktatást, és az intézmény a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zene- és Énektanárképző miskolci tagozata néven működött tovább budapesti központtal. 1997. július 1-én integrálták a Miskolci Egyetemhez, az új neve Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete lett. 2021. augusztus 1-től Intézetünk a Miskolci Egyetem nyolcadik karaként folytatja működését.

Az Egyetem Zeneművészeti Karán jelenleg vonós-, zongora-, fúvós-, zeneelméleti intézetekben zajlik művészeti, pedagógiai képzés, nemzetközileg is elismert, elhivatott, a legmagasabb zenei minősítéssel, tudományos fokozattal rendelkező művésztanárok irányításával.

Intézetünk évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be városunk, és a régió zenei életében, útjára bocsájtva a tanári munkát választókat, a zenekari és szólista előadóművészeket. Volt hallgatóinkkal nap, mint nap találkozhatunk a város szimfonikus és színházi zenekarában, kórusában, az alap- és középfokú művészetoktatás iskoláiban, emellett hazánk és a világ számos pontján élnek és alkotnak egykori tanítványaink.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír